doc. Dr. Petr Mareček, Th.D.

vizitka

Narozen v roce 1967.

Vzdělání

 • 2006: habilitace - obor teologie (doc.)
 • 1997 - 2000: Pontificia Università Gregoriana v Římě - doktorské studium v oboru biblické teologie (S.T.D. = Th.D.)
 • 1993 - 1996: Pontificio Istituto Biblico v Římě - postgraduální odborné studium biblických věd (S.S.L. = Dr.)
 • 1994 - 1995: zimní semestr: studium na Hebrew University v Jeruzalémě
 • 1991 - 1993: Pontificia Università Lateranense v Římě - studium teologie
 • 1990 - 1991: Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta v Olomouci - studium teologie
 • 1986 - 1988: Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta v Litoměřicích - studium teologie

Praxe

 • 2006 - dosud: Cyrilometodějská teologická fakulta UP v Olomouci: docent
 • 2000 - 2006: Cyrilometodějská teologická fakulta UP v Olomouci: odborný asistent
 • 1996 - 1997: Cyrilometodějská teologická fakulta UP v Olomouci: odborný asistent
 • 1996 - 1997: Teologická fakulta JU v Českých Budějovicích: externí vyučující

Odborné zaměření

 • synoptická evangelia
 • Janovo evangelium
 • Skutky apoštolů
 • Jakubův list

Výběrová bibliografie

Monografie

 • Evangelium podle Lukáše, Český ekumenický komentář k Novému zákonu 3, Praha: Centrum biblických studií – Česká biblická společnost, 2018, počet stran: 768; ISBN: 978-80-7545-065-4; článek: „Žalm 118 (117 LXX) a Markovo evangelium“, Studia theologica, ročník 20, 2/2018, s. 17-34.
 • La preghiera di Gesù nel vangelo di Matteo. Uno studio esegetico-teologico [The Prayer of Jesus in Matthew's Gospel. An Exegetical-Theological Study], Tesi Gregoriana. Serie Teologia 67, Editrice Pontificia Università Gregoriana, Roma 2000. ISBN 88-7652-864-4.
 • Ježíš Kristus v Matoušově evangeliu. Hlavní christologické tituly [Jesus Christ in Matthew's Gospel. Major Christological Titles], Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2003. ISBN 80-244-0771-X.
 • Křesťanské společenství v Matoušově evangeliu. Jeho hlavní charakteristiky podle Mt 18,1-35 [Christian Community in Matthew's Gospel. Its Principal Characteristics according to Mt 18:1-35], Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2005. ISBN 80-244-1248-9.
 • Kristus a účast židů i pohanů na "smlouvách" Božího zaslíbení: Christologické a ekleziologické poselství Ef 2,11-22 [Christ and the Participation of Jews and Gentiles in the Covenants of God's Promise. The Christological and Ecclesiological Message of Eph 2:11-22], Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2009. ISBN 978-80-244-2461-3.
 • Ježíšovo vzkříšení v evangeliích: Výklad závěrečných kapitol kanonických evangelií [The Resurrection of Jesus in Gospels: An Interpretation of the Final Chapters of the Canonical Gospels], Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2011. ISBN: 978-80-244-2942-7.

Články a kapitoly v monografiích

 • O připravenosti k bezmeznému odpuštění (Mt 18,21-22), Studia theologica 3, 2/2001, s. 45-52.
 • Struktura Matoušova evangelia, Studia theologica 3, 4/2001, s. 1-7.
 • Vzkříšení těla v Ježíšově zvěstování podle synoptických evangelií, Communio 6, 1/2002, s. 34-41.
 • Ježíš píše prstem po zemi (Jan 8,6b.8), Studia theologica, 4, 2/2002, s. 11-15.
 • Hle, Beránek Boží, který snímá hřích světa, Studia theologica, 4, 3/2002, s. 24-30.
 • Obraz Ježíšovy osoby v Matoušově evangeliu. Úloha a význam christologických titulů v evangelním vyprávění, Studia theologica, 4, 4/2002, s. 31-44.
 • Láska jako požadavek spásy. Podobenství o milosrdném Samaritánovi (Lk 10,25-37), Studia theologica, 6, 2/2004, s. 14-28.
 • Společenství s Otcem. Výklad podobenství o marnotratném synu (Lk 15,11-32), Studia theologica, 6, 4/2004, s. 1-18.
 • Zjevení v Galileji (Mt 28,16-20). Několik poznámek k překladu s ohledem na jeho znění v českých překladech, Studia theologica, 7, 4/2005, s. 38-44.
 • Zázrak na svatbě v Káně. Počátek Ježíšových znamení (Jan 2,1-11), Communio, 10, 1/2006, s. 86-100.
 • Projev úcty mudrců. Výklad a poselství Mt 2,1-12, Studia theologica, 9, 2/2007, s. 18-38.
 • Večeře Páně v Lukášově evangeliu (Lk 24,14-20), in Od Abraháma k nové smlouvě, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2007, s. 99-126;
 • Das Gebet bei Paulus 'Ich danke meinem Gott...', Bibel heute, Heft 1, 45 Jahrgang, Katholisches Bibelwerk: Stuttgart, 2009, s. 11-13.
 • "L'inizio dei segni di Gesù (Gv 2,1-11)", Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 41, 2008, s. 371-383.
 • Svoboda spravedlivého Boha a jeho dobrota. Výklad podobenství o dělnících na vinici (Mt 20,1-16), in Petr Chalupa, Lenka Zajícová (eds.), "Láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry" (1 Tim 1,5). Studie věnované Ladislavu Tichému k 60. narozeninám, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc: 2008, s. 75-100.
 • Die christologische und theologische Bedeutung von Offb 1,7-8 im Kontext, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Theologica Olomucensia, Volumen 9, 2008, s. 43-52.
 • Povolání Natanaela, in Příběhy povolání a obrácení v biblických textech, CDK, Brno 2009, s. 79-88.
 • Svědectví o Ježíšově vzkříšení v 1 Kor 15,1-11, Studia theologica, 9, 3/2009, s. 10-36.
 • Libertà di Dio: giusto e buono. Spiegazione della parabola degli operai nella vigna (Mt 20,1-16), in Lorenzo De Santos, Santi Grasso (eds.), "Perché stessero con Lui". Scritti in onore di Klement Stock SJ, nel suo 75° compleanno, AnBib 180, Gregorian & Biblical Press, Roma: 2010, s. 123-150.
 • Ježíšovo vzkříšení v Sk 2,14-41, Studia theologica, 13, 1/2011, s. 18-41.
 • The Image of Jesus Christ in Luke 2:41-52, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Theologica Olomucensia, Volumen 12, 2011, s. 51-62.
 • The Author of the Third Gospel, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Theologica Olomucensia, Volumen 13, 2012, s. 27-39.
 • Šimon Petr v Lk 5,1-11, Studia theologica, 14, 4/2012, s. 1-18.
 • Žalm 130 v Knize žalmů a v Matoušově evangeliu, Studia Biblica Slovaca, 5, 1/2013, s. 1-24.
 • Simeonova slova v Lk 2,35a, Studia theologica, 15, 4/2013, s. 1-13.
 • The Disciples in John 21, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Theologica Olomucensia, Volumen 15, 2015, s. 13-29.
 • Die Person Jesu Christi im Jakobusbrief, Annali di storia dell'esegesi 34, 2/2017, s. 343-361.

Granty

 • 2012-2018: člen odborného týmu při řešení projektu na podporu excelence v základním výzkumu Grantové agentury České Republiky (č. P401/12/G168): Historie a interpretace Bible
 • 2018: řešitel - vnitřní grant IGA_CMTF_2018_009: Narativita a teologie v Lukášově dvojdíle
 • 2012: řešitel - vnitřní grant IGA_CMTF_2012_006: Narativita a teologie kanonických evangelií
 • 2011: řešitel - vnitřní grant IGA_CMTF_2011_002: Obraz Ježíše Krista v Lukášově evangeliu
 • 2009-2011: řešitel standardního badatelského grantového projektu GA AV České republiky (IAA908350903): Ježíšovo vzkříšení - studium a výklad stěžejních novozákonních textů
 • 2007-2009: spoluřešitel výzkumného projektu GAČR (401/07/0307): Obnova smlouvy a nová smlouva - studium a výklad stěžejních biblických textů na základě kanonického přístupu
 • 2002-2005: řešitel postdoktorského grantového projektu GAČR (401/02/D004): Hlavní rysy Ježíšovy osoby a základní charakteristiky křesťanského společenství podle Matoušova evangelia
 • 2002: řešitel - vnitřní grant CMTF UP v Olomouci: Obraz Ježíšovy osoby v Matoušově evangeliu. Úloha a význam christologických titulů v evangelijním vyprávění.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)