Mgr. Zlatica Dorková, Ph.D.

vizitka

Narozena v roce 1981.

 

 

Vzdělání

 • 2000 - 2005 magisterský studium oboru Učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro střední odborné školy, PdF UP (Mgr.)
 • 2005 - 2008 doktorské studium oboru Antropologie, PdF UP (Ph.D.)
 • Odborné způsobilosti: Odborná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání Všeobecná sestra, Odborná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání Zdravotně sociální pracovník, certifikovaná supervizorka, certifikovaná poradkyně pro pozůstalé, krizová interventka

Praxe

 • 11/2004 - 06/2006, 03/2008 - 06/2008 Střední odborná škola s.r.o, učitelka odborných předmětů
 • 08/2007 - 01/2009, 09/2006 - 07/2007, 09/2015 - 08/2018 Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Katedra antropologie a zdravovědy, odborná asistentka/asistentka
 • 09/2008 - 08/2018 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Ústav zdravotnických věd, odborná asistentka, ředitelka ústavu
 • 09/2018 - dosud Univerzita Palackého v Olomouci, Cyrilometodějská teologická fakulta, Katedra křesťanské sociální práce, odborná asistentka

Odborné zaměření

 • profesionalizace sociální práce ve zdravotnictví
 • supervize
 • poradenství pro pozůstalé
 • paliativní a hospicová péče

Výběrová bibliografie (za posledních 5 let)

J - Článek v impaktovaném časopise (Jimp)

BALABAN CAKIRPALOGLU, I., SKARUPSKÁ, H., DORKOVÁ, Z., OLECKÁ, I. The relationship of students in the helping professions toward multiculturalism in the Czech Republic. In Edulearn 18. Proceedings 10th International Conference on Education and New Learning Technologies July 2nd-4th, 2018 - Palma, Mallorca, Spain. ISBN 978-84-09-02709-5.

J - Článek v impaktovaném časopise (Jimp)

OLECKÁ, I., DORKOVÁ, Z., BALABAN CAKIRPALOGLU, I., SKARUPSKÁ, H. Educating first-time mothers about health literacy. InEdulearn 18. Proceedings 10th International Conference on Education and New Learning TechnologiesJuly 2nd-4th, 2018 - Palma, Mallorca, Spain. ISBN 978-84-09-02709-5.

J - Článek v odborném periodiku (Jost)

KALA, M., POLÁČKOVÁ, Z., DORKOVÁ, Z. Dermatologická konzilia v hospici prostřednictvím internetové sítě. Paliatívna medicína a liečba bolesti,2017, roč. 10, číslo 1-2e, s e49-e50. ISSN 1339-4193.

J - Článek v odborném periodiku (Jost)

PELIKÁN, Anton, PTÁČEK, Michal, DORKOVÁ, Zlatica. Health care in detention facilities for foreigners in the Czech republic - changes in last years. University Review, 2017, roč. 11, č. 3, s. 16-18. ISSN 1337-6047.

D - Stať ve sborníku

ERBENOVÁ, Lucie, DORKOVÁ, Zlatica. Supervision of medical staff - a necessity or an extra service?. In Supervision days in 2016. Užhorod: LIRA PRINT, 2017, s. 44-55. ISBN 978-617-596-255-8.

J - Článek v odborném periodiku (Jost)

KALA, M., DORKOVÁ, Z. Zohledňují zdravotnická zařízení manželské či jiné partnerské vztahy seniorů? Paliatívna medicína a liečba bolesti,2017, roč. 10, číslo 1-2e, s e43-e44. ISSN 1339-4193.

J - Článek v odborném periodiku (Jsc)

KALA, M., HRENÁKOVÁ, E., SNOPEK, P., DORKOVÁ, Z. Polohování dlouhodobě imobilních a terminálních pacientů. Rehabilitace a fyzikální lékařství,2016, roč. 23, č. 2, s. 96 - 100. ISSN 1211 - 658.

D - Stať ve sborníku

DORKOVÁ, Z. Smrt má mnoho tváří. In Inovačné metódy a pastoračné výzvy pre prácu s rodinou a odkaz Bl. Sáry Salkaházi. Košice: Verbum, 2016. 275 s. ISBN 978 - 80 - 561 - 0408 - 8.

D - Stať ve sborníku

 

DORKOVÁ, Z., OTRUBOVÁ, R. E. K. Rossová a její vzkaz pro současnou paliativní a hospicovou péči. In KRÁTKÁ, A., DORKOVÁ, Z. Nové trendy ve zdravotnické praxi. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. s. 40 - 46. ISBN 978 - 80 - 7454 - 525 - 2.

 

J - Článek v odborném periodiku (Jost)

KALA, M., DORKOVÁ, Z. Indikace paliativní hospicové péče po cévní mozkové příhodě. Neurol. praxi, 2015, roč. 16, č. 3, s. 149 - 151. ISSN - 1213 - 1814.

J - Článek v odborném periodiku (Jost)

DORKOVÁ, Z., KALA, M., KRÁTKÁ, A. Komunikace s pozůstalými ve zdravotnickém zařízení. Zdravotnícke štúdie, 2015, č. 2,s. 17 - 20. ISSN 1337 - 723X.

C - Kapitola resp. kapitoly v odborné knize

DORKOVÁ, Z., MAIELLO, G. Pozůstalost Klementa Králíka ze Státního archivu v Olomouci. In POSPÍŠIL, I., ZELENKA, M., ZELENKOVÁ, A. Aktuální problémy současné slavistiky (jazyk - literatura - kultura - politika). Brno: Galium, 2015. ISBN 978 - 80 - 905336 - 5 - 3.

C - Kapitola resp. kapitoly v odborné knize

PREISSOVÁ KREJČÍ, A., UNGER, J., DORKOVÁ, Z. Antropologie umírání a smrti. In CICHÁ, M et al. Integrální antropologie.Praha: Triton, 2014. 421 s. ISBN 978 - 80 - 7387 - 816 - 0.

C - Kapitola resp. kapitoly v odborné knize

DORKOVÁ, Z. Co potřebují umírající a doprovázející v 21. století. In ŠPATENKOVÁ, N. et al. O posledních věcech člověka. Vybrané kapitoly z thanatologie.Praha: Galén, 2014. s. 81 - 90. ISBN 9788074921384.

D - Stať ve sborníku

TRETEROVÁ, S., BARTEČEK, I., DORKOVÁ, Z. Development of Institutional Care for the Elderly in Zlín During the 20TH Century. In MORAVČÍKOVÁ, D., VAŠKO, M. Family - Health - Disease. Proceedings of the International Conference on Health Care Studies.Zlín: Tomas Bata University in Zlín, 2014. 226 s. ISBN 978 - 80 - 7454 - 411 - 8.

J - Článek v odborném periodiku (Jost)

TRETEROVÁ, S., BARTEČEK, I., DORKOVÁ, Z. Ošetřovatelský personál v Baťově závodní nemocnici ve Zlíně v letech 1927 - 1937. Zdravotnické listy.Trenčín: Fakulta zdravotníctva TnUAD, 2014, roč. 2, č. 1, s. 68 - 72. ISSN 1339 - 3022.

D - Stať ve sborníku

DORKOVÁ, Z., ŠPATENKOVÁ, N., DOHNALOVÁ, Z. Význam pohřebních rituálů a poradenství pro pozůstalé. In ZRUBÁKOVÁ, K., NOVYSEDLÁKOVÁ, M. Rodina - zdravie - choroba. Ružomberok: Verbum, 2014. 417 s. ISBN 978 - 80 - 561 - 0117 - 9.

D - Stať ve sborníku

DORKOVÁ, Z., MEDVEDOVÁ, H. Efektivita herní terapie na dětském oddělení v nemocnici.In Rodina - zdraví - nemoc. Zlín: UTB, 2013. 65 s. ISBN 978 - 80 - 7454 - 311 - 1.

J - Článek v odborném periodiku (Jost)

DULOVÁ, M., DORKOVÁ, Z. Média a jejich vliv na postoj ke zdraví v laické populaci. In Sestra, 2013, č. 3, s. 25 - 27. ISSN 1210 - 0404.

D - Stať ve sborníku

TRETEROVÁ, S., BARTEČEK, I., DORKOVÁ, Z. Ošetřovatelka v Baťově závodní nemocnici ve Zlíně v letech 1927 - 1937. In Cesta k modernímu ošetřovatelství XV - recenzovaný sborník příspěvků z odborné konference s mezinárodní účastí. Praha: Fakultní nemocnice v Motole, 2013. 86 s. ISBN 978 - 80 - 87347 - 14 - 0.

Distanční studijní texty

KALA, M., DORKOVÁ, Z. Paliativní a hospicová péče. Studijní opora pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, 2017. 68 s. ISBN 978 - 80 - 7454 - 668 - 6.

CICHÁ, M., DORKOVÁ, Z. Didaktika praktického vyučování zdravotnických předmětů 1. 2., aktualizované vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, 2017. ISBN 978 - 80 - 244 - 5212 - 8.

CICHÁ, M., DORKOVÁ, Z. Didaktika praktického vyučování zdravotnických předmětů 2. 2., aktualizované vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, 2017. ISBN 978 - 80 - 244 - 5213 - 5.

Granty

 • 2018

Erasmus+:Inclusive Campus Life 2016-1-BE02-KA203-017365 (spoluřešitelka projektu).

 • 2018

MŠMT, OP výzkum, vývoj a vzdělávání: Rozvoj studijního prostředí na UTB ve Zlíně (technický specialista modernizace infrastruktury na součásti)

 • 2017

Institucionální projekt UTB: Spolupráce se zahraničními experty jako základ pro zkvalitnění vzdělávacího procesu a praktické přípravy u nelékařských zdravotnických pracovníků (řešitelka projektu).

 • 2017

UP, PdF: VI. interní soutěž Podpora zvýšení úrovně celoživotního vzdělávání, inovace studijních opor Didaktika praktického vyučování zdravotnických předmětů 1 a 2 (hlavní řešitelka projektu).

 • 2017 - dosud

MŠMT, OP výzkum, vývoj a vzdělávání: Strategický projekt UTB ve Zlíně (koordinátorka klíčové aktivity Stáže akademických pracovníků v aplikační sféře).

 • 2015 - dosud

MŠMT, UTB, Rozvoj výzkumné organizace: Multidisciplinární přístupy v prevenci, diagnostice, terapii, ošetřování a poradenství u chronicky a onkologicky nemocných (hlavní řešitelka/spoluřešitelka/příkazce operace).

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)