Mgr. Veronika Černušková, Ph.D.

vizitka

Narozena v roce 1976.

Vzdělání

 • 2001-2012: doktorské studium klasické filologie, FF MU Brno (Ph.D.)
 • 1995-2000: magisterské studium klasické řečtiny a latiny FF MU Brno (Mgr.)

Praxe

 • od r. 2001 badatelka Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty, CMTF UP Olomouc
 • od r. 1999 vyučující novozákonní řečtiny a latiny na Katedře biblických věd CMTF UP v Olomouci
 • členka Patristické společnosti ČR, Association Internationale d'Études Patristiques a Jednoty klasických filologů

Odborné zaměření

 • řecká patristická literatura
 • Klement Alexandrijský
 • Septuaginta

Výběrová bibliografie

Komentované překlady

 • Kniha Ester, překlad Veronika Černušková, úvodní studie a komentář Petr Chalupa, Praha: Vyšehrad, 2016.
 • Klement Alexandrijský, Stromata VII., překlad a úvodní studie Veronika Černušková, komentář Jana Plátová, Praha: Oikoymenh 2011.
 • Klement Alexandrijský, Stromata IV., překlad Veronika Černušková, úvodní studie a komentář Miroslav Šedina, Praha: Oikoymenh 2008, str. 156-401.
 • Klement Alexandrijský, Stromata II.-III., překlad Veronika Černušková (II) a Jana Plátová (III), úvodní studie a komentář Miroslav Šedina, Praha: Oikoymenh 2006, str. 94-337.

Sborníky

 • Clement's Biblical Exegesis. Proceedings of the Second Colloquium on Clement of Alexandria (Olomouc, May 29-31, 2014), edited by Veronika Černušková, Judith L. Kovacs and Jana Plátová, Leiden: Brill, 2016.

Články

 • "The Eclogae Propheticae on the Value of Suffering: Copyist's Excerpts or Clement's Preparatory Notes?", Studia Patristica LXXIX,5: Clement of Alexandria, vyd. M. Vinzent - P. Ashwin-Siejkowski, Leuven 2017, str. 161-170.
 • "Odkazy na Petrovu apokalypsu v Klementově Výběru z prorockých knih", Studia Theologica, 19-3, 2017, str. 107-137.
 • "Four desires: Clement of Alexandria and the Sermon on the Mount", in: Veronika Černušková, Judith L. Kovacs and Jana Plátová (eds.), Clement's Biblical Exegesis, Leiden: Brill, 2016, str. 217-258.
 • "Klement Alexandrijský o smyslu utrpení věřícího", Studia Theologica, 18-2, 2016, str. 59-74.
 • "Výrazy pro lásku v Septuagintě a Novém Zákoně", Studia Theologica 16-4, 2014, str. 1-40.
 • "Tři stupně lásky v řeckém jazyce? Výrazy 'milovat' a 'láska' v klasické řecké literatuře a u církevních otců", Studia Theologica, 16-1, 2014, str. 17-45.
 • "The Concept of eupatheia in Clement of Alexandria", Studia Patristica LXIV: Papers presented at the Sixteenth International Conference on Patristic Studies held in Oxford 2011, vol. 14: Clement of Alexandria, The Fourth-Century Debates, vyd. Markus Vinzent, Leuven-Paris-Walpole, MA: Peeters, 2013, str. 87-98.
 • "Blahoslavená touha. Čtvrté Ježíšovo Blahoslavenství (Mt 5,6) v díle Klementa z Alexandrie", Studia theologica, 50, 2012, str. 19-35.
 • " 'Be perfect, as your heavenly Father is perfect.' (Matt 5,48) Divine and Human Mercy in Stromateis", The Seventh Book of the Stromateis: Proceedings of the Colloquium on Clement of Alexandria (Olomouc, October 21-23 2010), vyd. M. Havrda, V. Hušek, J. Plátová, Leiden-Boston: Brill, 2012, str. 167-183.
 • "Pojem pistis ve Stromatech Klementa Alexandrijského", Studia theologica, 19, 2005, str. 1-13.

Granty

 • od r. 2012: centrum excelence GAČR "Historie a interpretace Bible (č. P401/12/G168)
 • SIVV CMTF_2011-016 "Mt 5,48 a J 17 v Klementově koncepci připodobnění Bohu"
 • Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty při CMTF UP Olomouc, výzkumný záměr MŠMT na léta 2005-2011 (č. MSM 6198959202)
 • Vnitřní grant CMTF P 3/09 na rok 2009: "Apoštol Pavel a Písmo"
 • Vnitřní grant CMTF 2001 "Vydání publikace Přehled novozákonní řečtiny" (nečíslováno)
 • Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty při CMTF UP Olomouc, výzkumné centrum s podporou MŠMT na léta 2000-2004 (č. LN00A011)
 • 2018-2020 Grant GAČR č. 18-09922S ("Biblická exegeze v méně známých spisech Klementa Alexandrijského")