Mgr. Pavel Černuška, Ph.D.

Vzdělání

1992-1999: studium klasické filologie na ÚKS FF MU v Brně (Mgr.)
1993-1999: studium křesťanské výchovy na Cyrilometodějské teologické fakultě UP v Olomouci (Mgr.)
1995-1996: studium klasické filologie na Katolické univerzitě v Eichstättu (Bavorsko) a středolatinské filologie u prof. Benedikta Konrada Vollmanna na Institutu pro filologii latinského středověku na Ludwig-Maxmilians-Universität v Mnichově
1999-2006: doktorské studium klasické filologie u prof. Jany Nechutové na Ústavu klasických studií Filozofické fakulty MU (Ph.D.)

Praxe

Od r. 1998 je členem Katedry biblických věd CMTF UP v Olomouci.
Od r. 2000 pracuje rovněž v Centru pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty při CMTF UP v Olomouci.
V l. 2006-2012 byl proděkanem CMTF UP v Olomouci.
V r. 2011 jej ministr spravedlnosti ČR jmenoval soudním tlumočníkem pro latinský jazyk.
V r. 2014 jej Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle jmenoval překladatelem pro latinský jazyk při Diecézním církevním soudu v Brně.
Od r. 2014 spolupracuje na překladech liturgických textů pro potřeby Liturgické komise České biskupské konference.

Odborné zaměření

Zaměřuje se na latinskou medievistiku.

Vyučované předměty

Na CMTF UP vyučuje latinu a novozákonní řečtinu.
Je členem oborové rady doktorského studijního programu Latinská medievistika (FF MU).

Členství v odborných organizacích

Jednota klasických filologů
Internationale Gesellschaft für theologische Mediävistik
Česká christologická a mariologická akademie
Patristická společnost ČR

Granty

• od r. 2012: centrum excelence GAČR „Historie a interpretace Bible (č. P401/12/G168)
• Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty při CMTF UP Olomouc, výzkumný záměr MŠMT na léta 2005-2011 (č. MSM 6198959202)
• Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty při CMTF UP Olomouc, výzkumné centrum s podpoou MŠMT na léta 2000-2004 (č. LN00A011)

Publikační činnost

Údaje o publikační činnosti lze najít v databázi OBD.