prof. Pavel Ambros, Th.D.

vizitka

Narozen v roce 1955.
e-mail: pavel.ambros@upol.cz

Vzdělání a akademická kvalifikace

2002 profesor (katolická teologie) – Univerzita Palackého v Olomouci, CMTF UP

1997 docent (katolická teologie se zaměřením na pastorální teologii) – Univerzita Palackého v Olomouci, CMTF UP

habilitační práce na téma Křesťan a život ve světě. Odkaz předkoncilní diskuse teologie laikátu a Druhého vatikánského koncilu dnešní praxi církve

1995 Th.D. – Papežský orientální institut, Fakulta studií východních církví, sekce dogmaticko-patristická, Řím

doktorská práce v oboru studií východních církví na téma I vestigi della spiritualità dell᾽Oriente cristiano slavo e la loro attualità nella Boemia e Moravia di oggi (prof. Marko I. Rupnik SJ)

1992 ThLic. – licenciát teologie v oboru studií východních církví

licenciátní práce Bernhard Schultze nel contesto della teologia cattolica e ortodossa (prof. Edward G. Farrugia SJ)

1982 Mgr. (teologie) – Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta Univerzity Karlovy se sídlem v Litoměřicích

1975 maturita – Gymnázium Ladislava Jaroše v Holešově, humanitní třída

Praxe

2013 – 2015 garant projektu Institut interkulturního, mezináboženského a ekumenického výzkumu a dialogu

2008 – dosud předseda Oborové rady doktorského studijního programu praktické teologie, CMTF UP v Olomouci

2002 – dosud profesor, pastorální a spirituální teologie

2002 – 2004 generální sekretář Plenárního sněmu Katolické církve v České republice

2002 – dosud vedoucí Katedry pastorální a spirituální teologie

1997 – 2003 děkan CMTF UP v Olomouci

1997 – 2002 docent, pastorální a spirituální teologie

1996 – dosud ředitel kulturního a badatelského centra České provincie Tovaryšstva Ježíšova Centrum Aletti v Olomouci

1995 – 1997 odborný asistent, Katedra liturgiky a pastorální teologie

1994 – 1995 člen formačního týmu Mezinárodní koleje Al Gesù v Římě

1992 – 1994 spirituál Papežské koleje sv. Jana Nepomuckého v Římě

1992 – 1995 externí spolupracovník české sekce Vatikánského rozhlasu

1991 – 1992 spirituál Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci

1982 – 1990 duchovní služba, Olomoucká arcidiecéze

1978 – 1980 základní vojenská služba

Zahraniční studijní pobyty

2015 Institut sv. Tomáše (Институт святого Фомы), Moskva

Katholisch-Theologische Fakultät, Universität Innsbruck; Innsbruck, Rakousko

2014 Loyola Marymount University, Los Angeles, California 90045; – Huffington Ecumenical Institute; Academy for Catholic Thought and Imagination; USA (1 měsíc)

Katholisch-Theologische Fakultät, Universität Innsbruck; Innsbruck, Rakousko

Lauriston Jesuit Centre, St Mungo Museum of Religious Life and Art., Edinburg, Velká Británie

PIO, Řím (14 dnů)

2011 Cluj, Rumunsko (10 dnů); 21st JesEcun Congress

2010 PIO, Řím (14 dnů)

2007 Loyola Spirituale Centre, Madrid (1 měsíc)

2006 PIO, Řím (14 dnů)

Sacred Terror Religoius violence in the modern world, Durheim, Anglie (7 dnů)

2002 Loyola University, New Orleans, USA (2 měsíce)

Institut sv. Tomáše (Институт святого Фомы), Moskva (1 měsíc)

1991–1995 interní doktorské studium, PIO, Řím

Odborné zaměření

pastorální teologie a pastorální antropologie

ekleziologie

teologie laikátu

vztah víry a kultury současného člověka v Evropě (inkulturace, interkulturace, mezináboženský a ekumenický dialog)

studium křesťanského Východu

ruské náboženské myšlení

cyrilometodějská tradice

kontinuita a diskontinuita tradice

Pedagogická činnost

Zaměření výuky

fundamentální pastorální teologie, kategoriální pastorace, teologie rodiny, pastorace mládeže, svátost smíření, homiletika, misiologie, ekumenická teologie, studium křesťanského Východu, teologie srdce

V letech 1995 – 2015 vedl 112 závěrečných prací.

Školitel absolventů doktorského studijního programu /obhájené práce/

2014 Robert Svatoň, Duchovní cesty českého ekumenismu – minulost, přítomnost a perspektivy. Příspěvek k české ekumenické teologii, ekumenická teologie

2012 Andrej Darmo, Mystagógia krstu a formácia animátorov na Slovensku s prihliadnutím na krstnú mastagógiu sv. Ambróza v „De sacramentis“ a „De mysteriis“, pastorální teologie

2010 Moravčíková Michaela, Multikulturalita a relativizmus. Ľudské práva ako presentatio christiana, mezináboženský dialog

Jaroslav Franc, Alois Musil a hledání pramenů monoteismu: Na cestě od pokojného soužití beduínů, muslimů, východních a západních křesťanů k náboženskému a ekumenickému dialogu, studium křesťanského Východu

2008 Leo Zerhau, Věčnaja Pamjať v Babičce Boženy Němcové, studium křesťanského Východu

2005 Michal Martínek, Inkulturace jako cesta církve k mládeži. Spirituální dialog mezi současnou českou mládeží a katolickou církví, pastorální teologie

Jan Špiřík, Obnova řádu sv. Basila Velikého v duchu Basilova ideálu mnišského života. Teologicko – spirituální interpretace dějinného rozvoje basiliánského charismatu, studium křesťanského Východu

2004 Pavol Zemko, Olomoucké homiletické směrnice v kontextu doby, homiletiky, homílie a v kontinuální reflexi česko-slovenských homiletických časopisů od počátku až po konec roku 1989 (příspěvek k dějinám homiletiky na Moravě, na Slovensku a v Čechách, pastorální teologie

2002 Aleš Opatrný, Kardinál Tomášek a pokoncilní proměna pražské arcidiecéze pastorální teologie, pastorální teologie

Alois Křišťan, Počátky pastorální teologie v českých zemích v kontextu tereziánsko-jozefínských reforem. Nejstarší české učebnice pastorálky, pastorální teologie

František Luděk Juchelka, Ideál společného života sv. Basila a dnešní obnova řeholního života. Historickospirituální analýza komunitního života a její teologická aplikace v reformních snahách basiliánského řádu v Česku, studium křesťanského Východu

2000 Pavol Tomek, Ekumenizmus ako pastoračný problém súčasnej katolickej církvi na Slovensku, pastorální teologie a ekumenická teologie

Autor vysokoškolských učebnic

2013 Základní služby církve v české sekulární společnosti. κήρυγμα /μαρτυρία – λειτουργία – διακονία, Refugium, Olomouc 2013.

2002 Fundamentální pastorální teologie, Nakladatelství UP v Olomouci, Olomouc 2002.

Církev, kultura, společnost, misie, Nakladatelství UP v Olomouci, Olomouc 2002.

E-learning

2010 – 2013 E-learningová podpora mezioborové integrace výuky tématu vědomí na Univerzitě Palackého v Olomouci (CZ.1.07/2.2.00/15.0334, Prof. MUDr. Jaroslav Veselý, CSc.), spoluřešitel

2006 – 2012 POMEZI – Podpora mezioborových studií a inovací studijních programů na UP v Olomouci (CZ.1.07/2.2.00/28.0091); autor distančních opor; posuzovatel

– autor distanční opory Teologie obnovy

– autor distanční opory Úvod do základních pojmů křesťanské spirituality

Grantové projekty

2007 Modulový systém studia pastorální teologie na CMTF UP v Olomouci, MŠMT ČR Program na podporu rozvoje a inovace studijních programů, 177/07–4 – 2007

1999 Modernizace kurzu doktorandského studijního programu (zavedení nových přednáškových kurzů), Fond rozvoje VŠ, č. 0731/1999, řešitel

Vědecká a badatelská činnost

2016 – 2018 Recepce teologických tradicí křesťanského Východu (GAČR, 16-26213S), hlavní řešitel

2014 – dosud European Cultural Route of Saints Cyril and Methodius, Zlín, evropská certifikace, odborný garant

2012 – 2015 Institut interkulturního, mezináboženského a ekumenického výzkumu a dialogu(CZ.1.07/2.3.00/20.0154), hlavní řešitel

2011 Komplexní zpracování analýzy písemné pozůstalosti kardinála Špidlíka, Ministerstvo zahraničních věd ČR (grant č. 117410/2010-KSAP), hlavní řešitel

2007 – 2013 Velehrad – centrum kulturního dialogu západní a východní Evropy, IOP 2007–2013, CZ.1.06./5.1.00/01.05920, odborný garant

2007 mezinárodní konference Towards a deeper Solidarity among Christians in Europe. In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas, Velehrad; hlavní organizátor

2006 – 2008 grantový úkol GA ČR, Kontinuita a diskontinuita tradic křesťanského Východu(č. 401/06/0269), hlavní řešitel

2000 mezinárodní konference Vladimir Solovjov and United Europe. International Conference at 100th Anniversary of V. Solovjovs Deats (1853-1900), hlavní organizátor

1999 – 2004 výzkumný záměr Jednotná Evropa a křesťanství (CEZ: J14/98 – 152600021), hlavní řešitel

Publikační činnost /výběr/

2015 Novéna zasvěcených osob k sv. Vojtěchovi v Roce zasvěceného života, Refugium, Olomouc 2015, 24 stran (Hlas Velehradu 36); ISBN 978-80-7412-195-1.

Výchova k eucharistické zbožnosti nebo iniciace k misijnímu poslání? Poznámky k dilematu obětního a koinonického charakteru eucharistie po Druhém vatikánském koncilu, in Vopřada, D. (ed.), Mezi historií a evangeliem. Existence a život církve ve světle II. vatikánského koncilu. Mezinárodní konference Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Thákurova 3, Praha 6, 4.–5. dubna 2013, Marek Mervart, Červený Kostelec 2015, s. 227–243; ISBN 978-80-7465-107-6 (279 stran)

Dějinné milníky ruské ekleziologie v horizontu zápasů pravoslavné teologie, in Florovskij, G., Cesty ruské teologie, Refugium, Olomouc 2014, s. 629–675. (Studie ruského myšlení 33); 680 stran; ISBN 978-80-7412-165-4.

Teologická opce pro dialog křesťanského Východu a Západu, in Studia theologica, 17/2 (léto 2015), s. 152–174.

2014 Svátostná pastorace v českém sekulárním kontextu. Pastorální teologie 3, Refugium, Olomouc 2014; (Studijní texty Centra Aletti 65); 408 stran; ISBN 978-80-7412-189-0

Ambros, P. (ed.), Evangelium pro rodinu dnešní doby. Pastorační výzvy v podmínkách evangelizace, Refugium, Olomouc 2014, s. 5–15; ISBN 978-80-7412-166-1; Ediční řada: Současné otázky, 45; 283 stran.

2013 Velehrad víry a naděje. Cyrilometodějská úcta a dědictví v životě a poslání církve v českých zemích, Refugium, Olomouc 2013; ISBN: 978-80-7412-145-6; 224 stran.

Lidské vědomí jako prostor duchovního života. Vybrané kapitoly ze spirituální antropologie, Refugium, Olomouc 2013; ISBN 978-80-7412-136-4; 216 stran.

Základní služby církve v české sekulární společnosti. κήρυγμα/μαρτυρία – λειτουργία – διακονία, Refugium, Olomouc 2013. ISBN 978-807412-141-8; 222 stran.

Local and universal roots of piety towards saints Cyril and Methodius. A political or religious idea?, in Ježek, V. (ed.), Christianity and the development of culture. Kresťanstvo ako nositeľ kultúry, Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, Prešov 2013, s. 44–50. ISBN 978-80-555-1034-7 (356 stran).

2012 Kardinál Tomáš Špidlík SJ - starec a teolog nerozdělené církve. Kompletní bibliografie 1938-2011, Refugium, Olomouc 2012, ISBN 978-80-7412-125-8; 757 stran

2011 Křest. Průvodce k obnově křestního vyznání, Refugium, Olomouc 2011; 261 stran; ISBN 978-80-7412-075-6.

Laik a jeho poslání. Mučednictví – svědectví; Refugium, Olomouc 2011; 231 stran; ISBN 978-80-7412-089-3.

2010 Čeští jezuité v ohnisku exercičního hnutí. Poznámky k historické kulise katolické obnovy v českých zemích v letech 1850–1919, in Cemus, P. (ed.), Bohemia Jesuitica 1556–2006, Univerzita Karlova v Praze v nakladatelství Karolinum, Praha 2010, 1, s. 145–161; ISBN 978-80-246-1755-8; ISBN 978-3-429-03268-5.

Farrugia, E.G., Encyklopedický slovník křesťanského Východu, Refugium, Olomouc 2008, 978-80-7412-019-0 (česká přepracovaná edice).

2009 Current Pastoral Theology in Czechia, in Franz, A – Baum, W., Theologie in Osten Europas seit 1989. Entwicklungen und Perspektiven, Lit Verlag Dr. W. Hopf, Berlin 2009, s. 79–86; ISBN 978-3-8258-1529-5.

2008 Svoboda k alternativám. Kontinuita a diskontinuita křesťanských tradic, Refugium, Olomouc 2008; ISBN 978-80-7412-017-6, 854 stran.

2006 Obnova Tovaryšstva Ježíšova v českých zemích po r. 1773., in Richterová, A. (ed.), Jezuité a Klementinum, Národní knihovna, Praha 2006, s. 21-27. ISBN 80-7050-485-4.

2004 Setkávejte se a nechte se poslat. Kde se nacházíme? Co máme dělat? Jakou budoucnost připravujeme? Nad úkoly a vyhlídkami Plenárního sněmu Katolické církve v ČR, Refugium, Olomouc – Velehrad 2004, ISBN 80-86715-29-9, 151 stran.

2003 Teologicky milovat církev. Vybrané statě z pastorální teologie, Refugium, Velehrad – Olomouc 2003, ISBN 80-86715-11-6, 454 stran.

2002 Czeska duchovość, in Chmielewski, M., Leksykon duchowości katolickiej, Wydawnictvo „M“, Lublin – Kraków 2002, s. 157–162; ISBN 83-7221-333-X.

2000 O modlitbě. Denní modlitba církve na Východě a na Západě, Refugium, Velehrad 2000, ISBN 80-86045-52-8, 79 stran.

1999 Kam směřuje česká katolická církev. Teologie obnovy, Refugium, Velehrad 1999; ISBN 80-86045-38-2; 370 stran.

1998 Křesťan a život ve světě, Nakladatelství UP v Olomouci, Olomouc 1998; ISBN 80-7067-926-3, 196 stran.

1995 I vestigi della spiritualità dell'Oriente cristiano slavo e la loro attualità in Boemia e Moravia d'oggi [Excerpta ex dissertatione ad doctoratum in PIO], PIO, Roma 1995.

Celková odborná a publikační činnost ke stažení zde

Varia

2015 – dosud předseda Mezinárodního vědeckého výboru Evropské kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje, Zlín, Nitra, Soluň, Miláno, Ochrid

2015 – dosud národní koordinátor projektu Popeʼs Worldwide Prayer Network (Celosvětová síť modlitby s papežem)

2014 – dosud řádný člen Classe di Slavistica della Accademia Ambrosiana presso la Veneranda Biblioteca Ambrosiana, Miláno

2013 – 2014 předseda komise pro hodnocení CMBF KU v Bratislavě, Agenzia della Santa Sede per la Valutazione e la Promozione della Qualità delle Università e Facoltà Ecclesiastiche

2012 – 2013 spoluautor stálé expozice Velehrad na křižovatkách dějiny, Velehrad

2010 – dosud člen Vědecké rady TF JU v Českých Budějovicích

2008 – dosud člen Vědecké rady KTF UK v Praze

2008 – 2010 člen pracovního týmu k vypracování Směrnice ČBK pro přípravu na svátost manželství v ČR

2006 – dosud odborný poradce České biskupské konference pro konzultace vyjádření v mediích v oblasti pastorální teologie, studium křesťanského Východu a ekumenismu.

2005 – dosud člen Oborové rady DSP Rozvojová pomoc PřF UP

2004 – dosud člen Vědecké rady HTF UK v Praze

2000 – dosud člen Vědecké rady UK v Praze

2001 – 2012 člen GA AV

1998 – dosud člen Kněžské rady Arcibiskupství olomouckého

1998 – dosud člen redakční rady Duchovného pastiera

1997 – 1999 vysokoškolská pastorace, Olomouc

1997 – 2003 člen Vědecké rad UP v Olomouci

1996 – dosud člen české sekce Evropské společnosti pro katolickou teologii

1995 – dosud člen redakční rady nakladatelství Refugium

1993 – dosud člen mezinárodního sdružení Jesuit Ecumenists (Řím)

1993 – dosud organizace formačních kurzů pro řeholníky a zasvěcené osoby

1991 – 1992 vysokoškolská pastorace, Olomouc

1989 – 1991 výuka fundamentální teologie a dogmatiky na Katechetickém kursu, Olomouc

1986 – 1987 Rok Písma svatého, člen pracovního týmu

1982 jáhenské a kněžské svěcení

1976 vstup do Tovaryšstva Ježíšova

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)