Habilitace a profesury

Akreditované obory

název oboru: TEOLOGIE
rozhodnutí Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství: čj. NAU-144/2019-8 ze dne 26. září 2019; nabytí právní moci 15. října 2019
akreditován do: 15. října 2029

Předpisy

  • zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) zveřejňování údajů o habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem podle § 75 pdf
  • Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na UP v Olomouci ze dne 1. 3. 2017 pdf
  • Stanovení poplatků za úkony spojené s habilitačním řízením a řízením ke jmenování profesorem na UP v Olomouci pdf
  • Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na CMTF UP v Olomouci ze dne 24. 10. 2017 pdf
  • Formální náležitosti žádosti o habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na CMTF UP ze dne 24. 10. 2017 pdf

Formuláře žádostí a kritéria

  • Žádost o zahájení habilitačního řízení docx
  • Žádost o zahájení řízení ke jmenování profesorem docx

Kritéria hodnocení

habilitační řízení:

požadavek CMTF UP
Monografie1
Články v časopisech zařazených do některé databáze WoS, ERIH (A, B nebo C) nebo SCOPUS, články v časopisech ze Seznamu recenzovaných periodik:
(celkem / z toho publikovaných ve světovém jazyce)
20 / 3
Citace v publikacích odborného charakteru20
Soustavná pedagogická praxe na VŠ3 roky
Počet řešených vědecko-výzkumných grantů- hlavní řešitel0
Počet řešených vědecko-výzkumných grantů- spoluřešitel nebo člen řešitelského týmu
(lze kompenzovat v kategorii hlavní řešitel)
1

řízení ke jmenování profesorem:

požadavek CMTF UP
Monografie2
Články v časopisech zařazených do některé databáze WoS, ERIH (A, B nebo C) nebo SCOPUS, články v časopisech ze Seznamu recenzovaných periodik:
(celkem / z toho publikovaných ve světovém jazyce)
40 / 15
Citace v publikacích odborného charakteru:
pouze zahraniční mimo Slovensko
25
Soustavná pedagogická praxe na VŠ5 let
Minimální počet absolventů doktorského studijního programu
(v případě, že budou jen 2 doktorandi dovedení k titulu Ph.D. / Th.D., je nutno, aby kandidát vedl alespoň jednoho dalšího doktoranda)
2-3
Počet řešených vědecko-výzkumných grantů- hlavní řešitel1
Počet řešených vědecko-výzkumných grantů- spoluřešitel nebo člen řešitelského týmu
(lze kompenzovat v kategorii hlavní řešitel)
1

Poplatek

Habilitační řízení: 6.000,- Kč

Řízení ke jmenování profesorem: 9.000,- Kč

Zahájená habilitační řízení

Mgr. ThLic. Mgr. Jaroslav FRANC, Th.D.

- odborný asistent CMTF UP v Olomouci

obor: Teologie

řízení zahájeno: 11. 5. 2020

podklady habilitačního řízenípdf (ke stáhnutí zde)

habilitační práce: "Alexandrijský patriarcha Šenut III. a spor o teologii zbožštění"

(habilitační práce nezveřejněna – odložení zveřejnění o 3 roky schváleno děkanem na základě žádosti uchazeče z důvodu připravovaného knižního vydání a licenčních podmínek) 

 

Habilitační komise

prof. ThDr. Ľubomír Žák (CMTF UP v Olomouci) – předseda

prof. Ivana Noble, Ph.D. (ETF UK v Praze)  

prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc. (HTF UK v Praze)

prof. Pavel Hošek, Ph.D. (ETF UK v Praze)

doc. RNDr. Reginald Adrián Slavkovský, PhD. (FF TU v Trnavě)

 

Oponenti:   
doc. RNDr. ThLic. Karel SLÁDEK, Ph.D. (KTF UK v Praze)  oponentský posudek
doc. David VOPŘADA, Dr. (KTF UK v Praze) 

oponentský posudek

doc. PaedDr. Martin DOJČÁR, PhD. (PdF TU v Trnavě) oponentský posudek
   
Stanovisko habilitační komise  ZDE
   

habilitační přednáška: »Lazarus Moore (1902-1992) Some Aspects of Orthodox Prayer: pramen moderní koptské renesance«   

zasedání VR CMTF s habilitační přednáškou: 21. 10. 2020 ve 13:15 hod. 

Odkaz na veřejnou přednášku:  https://cesnet.zoom.us/j/95236664926


 

Zahájená řízení ke jmenování profesorem

doc. Damián NĚMEC, dr

pracoviště: 

CMTF UP v Olomouci, Katedra církevních dějin a církevního práva

obor: 

Teologie

řízení zahájeno: 

11. 2. 2020

podklady profesorského řízení:

pdf ke stažení zde

doporučující posudky

o. Univ.-Prof. Dr. Wilhelm Rees (Katholisch-Theologische Fakultät – Leopold-Franzens-Universität Insbruck)

prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera (Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)

Dr.h.c. prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. (Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave)

Hodnotící komise:

prof. Ladislav Tichý, Th.D. - předseda

prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD. (PF UK v Bratislavě, PF TU v Trnavě)

doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D. (PF UK v Praze)

doc. Dr. Jiří Kašný, Th.D. (Anglo-American University in Prague)

doc. JUDr. Václav Stehlík, LL.M., Ph.D. (PF UP v Olomouci)

Název přednášky

Kanonické právo ve službách církevní praxe, spojitost mezi právem kanonickým západním a východním a jeho spojitost s právem konfesním

 

profesorská přednáška: »Kanonické právo ve službách církevní praxe, spojitost mezi právem kanonickým západním a východním a jeho spojitost s právem konfesním«  

zasedání VR CMTF s profesorskou přednáškou: 15. 9. 2020 10:15 hod. v učebně U3


 

Ukončená habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Informace o ukončených řízeních jsou zveřejněné na úřední desce Univerzity Palackého.

Jmenovaní docenti 2020

doc. PhDr. Mgr. Tomáš ČERNUŠÁK, Ph.D.

vedoucí oddělení evidence, správy a zpracování fondů Moravského zemského archívu v Brně; vědecký pracovník Historického ústavu Akademie věd ČR

obor: Teologie
řízení zahájeno: 4. 2. 2020
habilitační práce: "Papežská nunciatura u dvora císaře Rudolfa II. Diplomacie ve službě církvi v době protireformace"
zahájení řízení na VR CMTF UP: 19. 2. 2020
zasedání VR CMTF s habilitační přednáškou: 15. 9. 2020
jmenován docentem: 1. 10. 2020

Jmenovaní docenti 2019

doc. Jan HOJDA, Th.D.

odborný asistent Katedry kulturních a náboženských studií Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, sekretář (pověřen vedením) Diecézního teologického institutu Biskupství královehradeckého
obor: Teologie
řízení zahájeno: 14. 5. 2018
habilitační práce: "Cesty člověka do náruče trinitární lásky: teologické interpretace literatury, filmu a umělecké fotografie"
zahájení řízení na VR CMTF UP: 23. 5. 2018
zasedání VR CMTF s habilitační přednáškou: 30. 1. 2019
jmenován docentem: 1. 2. 2019


doc. PhDr. Jitka JONOVÁ, Th.D.

odborná asistentka Katedry církevních dějin a církevního práva CMTF UP v Olomouci
obor: Teologie řízení zahájeno: 4. 12. 2018
habilitační práce: "Kapitulní otázka olomoucká a obsazování arcibiskupského stolce v Olomouci od r. 1880 do poloviny 20. století"
zahájení řízení na VR CMTF UP: 20. 1. 2019
zasedání VR CMTF s habilitační přednáškou: 29. 5. 2019
jmenován docentem: 1. 7. 2019


doc. Mgr. et Mgr. Jana PLÁTOVÁ, Ph.D.

odborná asistentka Katedry biblických věd CMTF UP v Olomouci
obor: Teologie
řízení zahájeno: 16. 1. 2019
habilitační práce: "Dokonalá láska vyhání strach. Recepce Janových epištol v díle Klementa z Alexandrie"
zahájení řízení na VR CMTF UP: 20. 1. 2019
zasedání VR CMTF s habilitační přednáškou: 29. 5. 2019
jmenován docentem: 1. 7. 2019


doc. RNDr. Ivana VLKOVÁ, Th.D.

odborná asistentka Katedry biblických věd Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
obor: Teologie
řízení zahájeno: 14. 5. 2019
habilitační práce: "Izajáš I. 1–12. S námi je Bůh? Český ekumenický komentář ke Starému zákonu 23/I"
zahájení řízení na VR CMTF UP: 14. 5. 2019
zasedání VR CMTF s habilitační přednáškou: 30. 10. 2019
jmenován docentem: 1. 11. 2019

Jmenovaní docenti 2018

doc. Ing. Pavel KOPEČEK, S.L.D.

odborný asistent Katedry liturgické teologie CMTF UP v Olomouci
obor: Teologie
řízení zahájeno: 12. 10. 2017
habilitační práce: "Liturgické hnutí v Českých zemích a pokoncilní reforma"
zahájení řízení na VR CMTF UP: 25. 10. 2017
zasedání VR CMTF s habilitační přednáškou: 14. 3. 2018
jmenován docentem: 1. 4. 2018


doc. Dominik OPATRNÝ, Th.D.

odborný asistent Katedry systematické teologie CMTF UP v Olomouci
obor: Teologie
řízení zahájeno: 29. 1. 2018
habilitační práce: "Etika v teologii a životě mistra Jana Husa"
zahájení řízení na VR CMTF UP: 25. 10. 2017
zasedání VR CMTF s habilitační přednáškou: 5. 2. 2018
jmenován docentem: 1. 6. 2018