Přijímací řízení

Přihlášky ke studiu v bakalářském, magisterském a navazujícím magisterském a doktorském studijním programu se podávají pouze elektronicky.

Elektronická přihláška bude po úspěšném uhrazení poplatku převedena do přijímacího řízení, o průběhu tohoto procesu budete informováni e-mailem. V případě chybné úhrady nebo nezaplacení administrativního poplatku nebude přihláška do přijímacího řízení převedena, neboť pouze úspěšnou úhradou poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením se má za to, že uchazeč přihlášku doručil.

Doporučujeme průběžně provádět kontrolu stavu své elektronické přihlášky - zda byl poplatek uhrazen a přihláška je převedena do přijímacího řízení.

Termíny podání přihlášky

do 28. 2. 2019bakalářské, magisterské a navazující magisterské studijní obory
30. 4. 2019bakalářský obor Charitativní a sociální práce – PS, KS (1. kolo)*
bakalářský obor Mezinárodní sociální a humanitární práce – PS (1. kolo)*
31. 5. 2019doktorské studijní obory
17. 6. – 31. 7. 2019bakalářský obor Charitativní a sociální práce – PS, KS (2. kolo)*
bakalářský obor Mezinárodní sociální a humanitární práce – PS (2. kolo)*

*) tyto bakalářské obory jsou realizovány ve spolupráci s CARITAS – Vyšší odbornou školou sociální v Olomouci, elektronickou přihlášku je tedy nutno podat ve stejném termínu i na tuto školu

Termíny přijímacích zkoušek

3. – 5. 6. 2019bakalářský obor Charitativní a sociální práce – PS, KS (1. kolo)**
bakalářský obor Mezinárodní sociální a humanitární práce – PS (1. kolo)**
11. – 13. 6. 2019doktorské studijní obory
14. – 22. 6. 2019bakalářské, magisterské a navazující magisterské studium
27. – 28. 8. 2019bakalářský obor Charitativní a sociální práce – PS, KS (2. kolo)**
bakalářský obor Mezinárodní sociální a humanitární práce – PS (2. kolo)**

**) přijímací zkoušky na tyto bakalářské obory se konají na CARITAS – Vyšší odborné škole sociální v Olomouci (www.caritas-vos.cz), která je ve spolupráci s CMTF zajišťuje

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 690,- Kč je nutné uhradit ihned po volbě studijního programu či oboru, podrobnosti o způsobu platby a platební údaje jsou uvedeny v e-přihlášce. Tento poplatek je nevratný. Pouze úspěšnou úhradou poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením se má za to, že uchazeč přihlášku ke studiu doručil.

Náležitosti elektronické přihlášky ke studiu

 • Přihlášky ke studiu v bakalářském, magisterském a navazujícím magisterském a doktorském studijním programu se podávají pouze elektronicky: prihlaska.upol.cz.
 • Elektronická přihláška bude po úspěšném uhrazení poplatku převedena do přijímacího řízení, o průběhu tohoto procesu bude uchazeč informován e-mailem. V případě chybné úhrady nebo nezaplacení administrativního poplatku nebude přihláška do přijímacího řízení převedena, neboť pouze úspěšnou úhradou poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením se má za to, že uchazeč přihlášku doručil.
 • Uchazeči doporučujeme průběžně provádět kontrolu stavu své elektronické přihlášky - zda byl poplatek uhrazen a přihláška je převedena do přijímacího řízení.

Doklady o dosaženém vzdělání:

 • Uchazeč o studium v bakalářském či magisterském studijním programu odevzdá úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení v den konání přijímacích zkoušek. Uchazeč, který v letošním roce maturuje, ji zašle na adresu fakulty (CMTF UP, Univerzitní 22, 771 11 Olomouc) nejpozději do 28. 6. 2019. Podmínkou pro přijetí ke studiu v bakalářském či magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Uchazeči, který nedodá ve stanoveném termínu úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení, bude vydáno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro nesplnění zákonné podmínky dosaženého středního vzdělání s maturitní zkouškou. V případě, že uchazeč absolvoval středoškolské vzdělání v zahraničí (netýká se uchazečů ze Slovenské republiky), je nutné doložit uznání (nostrifikaci) jeho zahraničního vzdělání v ČR, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak. U uchazečů - cizinců - je znalost českého jazyka předpokladem pro studium.
 • Uchazeč o studium v navazujícím magisterském studijním programu odevzdá úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu (absolventi CMTF UP Olomouc mohou předložit neověřenou kopii) a výpis předmětů absolvovaných během bakalářského studia (absolventi CMTF UP Olomouc předkládat nemusí) v den konání přijímacích zkoušek. Uchazeč, který má obdržet vysokoškolský diplom či vykonat státní závěrečnou zkoušku po termínu zkoušky přijímací, jej předloží v den zápisu ke studiu. Podmínkou pro přijetí ke studiu v magisterském studijním programu navazujícím na bakalářský studijní program je řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu, což je třeba prokázat úředně ověřenou kopií vysokoškolského diplomu. Předložit pouze potvrzení o vykonání státní závěrečné zkoušky není přípustné.
  Uchazeči, který nedodá ve stanoveném termínu úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu, bude vydáno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro nesplnění zákonné podmínky ukončeného vysokoškolského vzdělání. V případě, že uchazeč absolvoval vysokoškolské vzdělání v zahraničí (netýká se uchazečů ze Slovenské republiky), je nutné doložit uznání (nostrifikaci) jeho zahraničního vzdělání v ČR, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak. U uchazečů - cizinců - je znalost českého jazyka předpokladem pro studium.

Další informace:

 • Pozvánku k přijímací zkoušce obdrží pouze uchazeč, který ve stanoveném termínu podal přihlášku ke studiu a uhradil poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením, neboť pouze úspěšnou úhradou poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením se má za to, že uchazeč přihlášku ke studiu doručil. Pozvánku uchazeč obdrží přibližně měsíc před termínem konání přijímací zkoušky, a to elektronicky prostřednictví své elektronické přihlášky ke studiu (výjimkou je pozvánka k přijímací zkoušce pro bakalářský studijní obor realizovaný ve spolupráci s CARITAS - Vyšší odbornou školou sociální v Olomouci, kterou rozesílá tato škola).
 • Při podání více přihlášek mohou u přijímacích zkoušek vzniknout vzájemné termínové kolize, které fakulta nemůže zohledňovat. Náhradní termín přijímacích zkoušek fakulta nevypisuje. Termín, na který je uchazeč pozván, se pro něj stává závazným.
 • Žádost o prominutí přijímacích zkoušek nelze akceptovat.
 • Na některé studijní obory, kde počet přihlášených uchazečů nepřekročí kapacitu oboru, může děkan fakulty uchazečům o studium prominout přijímací zkoušku.
 • Ubytování v průběhu přijímacích zkoušek fakulta nezajišťuje.
 • Uchazeč se specifickými potřebami může v případě potřeby kontaktovat Centrum podpory studentům se specifickými potřebami (Centrum pomoci handicapovaným) na Univerzitě Palackého v Olomouci.
 • Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení bude uchazeči zasláno do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu do vlastních rukou na adresu pro doručování. Elektronicky lze doručit rozhodnutí o přijetí ke studiu uchazeči, který si tuto možnost doručení ve své elektronické přihlášce zvolil.
 • Podrobné informace k jednotlivým studijním oborům jsou zveřejněny: studijniprogramy.upol.cz.

Důležité informace pro uchazeče o studium bakalářských oborů Charitativní a sociální práce a Mezinárodní sociální a humanitární práce

Bakalářské studijní obory Charitativní a sociální práce a Mezinárodní sociální a humanitární práce jsou dle udělené akreditace uskutečňovány Cyrilometodějskou teologickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci společně s CARITAS – Vyšší odbornou školou sociální v Olomouci. Je proto nezbytné, aby uchazeči o studium těchto bakalářských studijních oborů podali elektronickou přihlášku nejen na CMTF UP v Olomouci (prihlaska.upol.cz), ale současně i na CARITAS – VOŠs Olomouc (www.caritas-vos.cz). Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 690,- Kč hradí uchazeč dle pokynů zveřejněných CMTF UP v Olomouci. Na CARITAS-VOŠs Olomouc uchazeč další poplatek již nehradí.

Přijímací zkouška se koná na CARITAS – VOŠs Olomouc, která ve spolupráci s CMTF UP v Olomouci přijímací zkoušku zajišťuje. Pozvánku k přijímací zkoušce uchazeč obdrží pouze z této vyšší odborné školy.

Podrobnější informace o studiu těchto oborů lze získat na: