Změna akreditace studijního oboru Sociální pedagogika a nový způsob přihlašování

Pátek 21. prosinec 2018, 10:00

V souvislosti se zaváděním nových studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci dochází rovněž ke změně studijního oboru Sociální pedagogika na studijní program Sociální pedagogika. Tento nový program bude realizován ve spolupráci Pedagogické a Cyrilometodějské teologické fakulty.

Sociální pedagogika - bakalářské studium

Studijní program Sociální pedagogika je nově od akademického roku 2019/2020 nabízen ve spolupráci dvou fakult: Cyrilometodějské teologické a Pedagogické. Ke studiu se studenti zapisují na Pedagogické fakultě. Program bude nabízen ve formě prezenční i kombinované.

Vzhledem k tomu, že se jedná o studijní program se specializacemi, volí si studenti kromě společných předmětů jednu ze specializací: Výchova ve volném čase nebo Prevence sociálně patologických jevů. Předměty společného základu jsou vyučovány stejným dílem na Pedagogické i na Cyrilometodějské teologické fakultě.

Specializace Výchova ve volném čase (Cyrilometodějská teologická fakulta) - orientaci na metodickou práci ve volném čase, především ve volnočasových organizacích a zaměření na metodiky zájmových činností.

Specializace Prevence sociálně patologických jevů (Pedagogická fakulta) - orientaci na sociální prevenci a směřování k rozvoji kompetencí studentů z hlediska práce s klientem v rizikové až kritické životní situaci, a to především v rovině primární selektivní a sekundární prevence, příp. prevence terciární a intervence.

Sociální pedagogika - navazující magisterské studium

Studijní program Sociální pedagogika je nově od akademického roku 2019/2020 nabízen ve spolupráci dvou fakult: Cyrilometodějské teologické a Pedagogické. Ke studiu se studenti zapisují na Pedagogické fakultě. Navazující magisterský program bude rovněž nabízen ve formě prezenční i kombinované.

Vzhledem k tomu, že se jedná o studijní program se specializacemi, volí si studenti kromě společných předmětů jednu ze specializací: Projektování a management a Výchovné poradenství. Předměty společného základu jsou vyučovány stejným dílem na Pedagogické i na Cyrilometodějské teologické fakultě.

Specializace Projektování a management (Cyrilometodějská teologická fakulta) - orientace na rozvoj kompetencí pro práci s dětmi a mládeží ve volném čase a pro práci s dalšími sociálními skupinami. Bude schopen u těchto cílových skupin rozvíjet jejich osobnost, podporovat je ve vytváření hodnot, postojů, ve zdravém životním stylu a v hledání smyslu života v souladu s hodnotami zdůrazňovanými v křesťanské tradici. Dále pak bude vybaven kompetencemi pro vytváření preventivních a intervenčních programů pro děti a mládež a pro děti a mládež v riziku, pro samostatné plánování aktivit a vytváření nových sociálně-výchovných strategií u všech výše uvedených sociálních skupin. V neposlední řadě by pak měl mít znalosti a dovednosti potřebné pro vedení lidí i organizací; měl by být schopen provádět analýzu potřeb a umět hledat finanční zdroje v rámci plánu rozvoje služeb a realizace projektů.

Specializace Výchovné poradenství - orientace na přípravu pro edukační práci směřující k pozitivnímu rozvoji osobnosti dětí, mládeže, příp. mladých dospělých, bude se podílet na správném formování jejich postojů a hodnotové orientace, a participovat na utváření pozitivních sociálních vztahů dospívajících jako klíčového elementu úspěšné socializace, zdravého životního stylu a utváření vlastní sociální identity. Cílovou skupinou přitom budou jak děti z intaktní populace, pouze s dílčí okolností ohrožující zdravý vývoj jejich osobnosti a pozitivní socializaci, tak z velké části klienti ze sociálně znevýhodněného prostředí, příslušníci etnických a dalších minorit, jedinci se specifickými sociálními potřebami, dospívající v kritické životní situaci či extrémní skupiny dětí týraných, zneužívaných a zanedbávaných. Příprava bude směřovat k rozvoji profilu absolventa ve dvou rovinách - jedna cílí na sociálně výchovnou práci směřující k podpoře pozitivní socializace a předcházení vzniku a rozvoji rizikových faktorů limitujících úspěšnost socializace; druhá se zaměřuje na intervenční sociálně pedagogickou činnost, směřující ke schopnosti diagnostikovat problém, nabídnout podporu a poradenství, koordinovat odbornou pomoc a aktivně se podílet na eliminaci ohrožujících fenoménů v životě dospívajícího s cílem jeho úspěšné socializace, příp. resocializace.

Jak se přihlásit?

Podávání přihlášek na původní obor Sociální pedagogika bylo k dnešnímu dni již pozastaveno.

Na nové programy se lze přihlásit pomocí ePřihlášky a jsou dostupné v nabídce Pedagogické fakulty.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)