Requiem za prof. Edwarda Góreckého

Pátek 22. říjen 2021, 8:51

Cyrilometodějská teologická fakulta UP s lítostí přijala zprávu o úmrtí prof. Edwarda Góreckého (1930–2021), kanonisty a kněze arcidiecéze vratislavské. Zemřel 18. října 2021. Zádušní mše svatá bude sloužena v úterý 26. října v 18.00 hodin v katedrále sv. Václava v Olomouci. Bohoslužbě bude předsedat Mons. Jan Graubner, olomoucký arcibiskup.

Prof. Edward Górecki pracoval na arcidiecézní kurii a církevním soudu ve Vratislavi, věnoval se výuce a výchově kněží i laiků na Papežské teologické fakulty ve Vratislavi, na teologické fakultě v Olomouci a na dalších pracovištích. Vynikal v odborné i lidské rovině – s trpělivostí, životní moudrostí a nadhledem usměrňoval kroky studentů v porozumění nejen kanonickému právu, ale zároveň i smyslu křesťanského života.

Vědecké i pastorační působení prof. Góreckého ocenila arcidiecéze vratislavská hodností preláta. Za pomoc při obnově CMTF UP od r. 1990 získal titul čestného kanovníka olomoucké kapituly a zlatou medaili UP v červnu 2010.

Profesor Górecki byl členem mezinárodních kanonistických organizací Consociatio Studio Iuris Canonici Promovendo (od r. 1983) a Society for the Law of Eastern Churches (od r. 1990), byl zakládajícím členem polského Stowarzyszenia Kanonistów Polskich (r. 1990).

Mládí a doba studií

Edward Górecki se narodil 3. 8. 1930 ve Stonavě (Československo). V r. 1936 mu zemřel otec, který pracoval jako horník. Rodinu živila pouze matka, která se v r. 1938 znovu provdala. Základní školu, od r. 1939 s německým vyučovacím jazykem, navštěvoval ve Stonavě. Ve 14 letech pracoval rok v dolech. Po válce vystudoval gymnázium v Orlové (1945–1947) a lyceum v polském Těšíně, maturoval 9. 6. 1949. Poté nastoupil do arcibiskupského semináře v Olomouci, kde zahájil svou formaci a studia na teologické fakultě. Po uzavření fakulty v r. 1950 absolvoval vojenskou službu u PTP (1950–1952), poté pracoval ve stavebním podniku. 4. 10. 1959 odešel jako repatriant do Polska, aby pokračoval v přípravě na kněžství. Byl přijat do semináře ve Vratislavi, na základě indexu z Olomouce hned do 3. ročníku teologické fakulty. Ostiariát a lektorát přijal 21. 12. 1960, exorcistát a akolytát 20. 12. 1961, subdiakonát 17. 6. 1962 a 24. 6. 1962 diakonát. Absolventskou práci napsal na téma Przyczyny ateizmu współczesnego (Příčiny současného ateismu). Kněžské svěcení přijal z rukou biskupa Andrzeje Wronky ve farním kostele sv. Bonifáce ve Vratislavi dne 23. 6. 1963. Zde nastoupil na své první kaplanské místo.

Pastorační působení a vědecký růst

Mladý kněz krátce působil u sv. Bonifáce a ve farnosti Panny Marie Pomocné. Poté byl poslán na specializační studia kanonického práva do Lublina na KUL. Studia ukončil v r. 1967 prací na téma Powstanie i rozwój małżeńskiej przeszkody uroczystego ślubu czystości od założenia Kościoła do Dekretu Gracjana (Vznik a vývoj manželské překážky slibu čistoty od počátku církve do Graciánova dekretu). Po dosažení licenciátu byl povolán zpět na vratislavskou kurii. 1. 7. 1967 byl jmenován obhájcem svazku vratislavského soudu (tuto funkci vykonával do 17. 3. 1970), dále se věnoval akademické pastoraci. Vicekancléřem arcibiskupské kurie se stal 1. 7. 1969. Na vratislavské teologické fakultě začal r. 1972 přednášet konfesní i kanonické právo. Doktorskou tezi s názvem Powstanie i rozwój małżeńskiej przeszkody uroczystej profesji zakonnej do Bonifacego VIII (Vznik a vývoj manželské překážky řeholní profese do Bonifáce VIII.) obhájil 22. 4. 1972. Byl jmenován odborným asistentem a 18. 6. 1979 zástupcem profesora a vedoucím katedry kanonického práva.

Odborná kanonicko-právní činnost

Prof. Górecki publikoval řadu vědeckých prací, vedl práce studentů i přípravy doktorátů v Polsku i v ČR. Jako první docent papežské teologické fakulty ve Vratislavi se habilitoval 22. 6. 1990 přednáškou na téma Współudział katolików i niekatolików w Sakramencie Pokuty w prawodawstwie kodeksowym z 1917 i 1983 roku (Spoluúčast katolíků a nekatolíků na svátosti pokání v zákonodárství kodexů z let 1917 a 1983) a prací Communicatio in sacramento paenitentiae w kodeksach prawa kanonicznego z 1917 i 1983 roku (Communicatio in sacramento paenitentiae v kodexech kanonického práva z let 1917 a 1983). Kanonické právo začal přednášet v r. 1990 v semináři v Nyse, začal také dojíždět na CMTF UP v Olomouci. 1. 12. 1991 byl jmenován docentem a 10. 12. 1995 mimořádným profesorem na papežské teologické fakultě ve Vratislavi, profesorem teologických věd byl jmenován 28. 1. 1999 a řádným profesorem 1. 12. 2001 na Institutu pastorální teologie papežské teologické fakulty ve Vratislavi. Katedru kanonického práva ve Vratislavi vedl do r. 2005. Prof. Górecki má hlavní podíl na znovuvytvoření Katedry kanonického práva CMTF UP, kterou vedl od jejího vzniku v roce 1997 až do června 2005, poté předal vedení dr. Damiánu Němcovi.

Prof. Górecki se zabýval především problematikou obecných norem CIC, postavením laiků v církevních strukturách, právní eklesiologií, manželským právem, otázkou kolegiality a ekumenismu v církvi.

V češtině publikoval dvě monografie, články v odborných sbornících a skripta. V polštině zveřejnil 39 odborných studií z církevního práva. Byl autorem mnoha recenzí.

V prosinci 2008 se podílel na práci (polské) Státní akreditační komise při kontrole Institutu kanonického práva na Fakultě práva, církevního práva a administrace Katolické univerzity Jana Pavla II. v Lublině. Byl superrecenzentem pro Ústřední komisi ohledně stupňů a titulů ve Varšavě. Na CMTF UP vedl 2 doktorské, 14 licenciátních a 97 diplomových prací; v Polsku vedl 6 doktorských, 11 licenciátních a 47 diplomových prací.

Připravili: dr. Monika Menke, prof. Damián Němec a Lenka Peřinová

 

 

Zpět