Novinka: Online celoroční kurz pro zájemce o teologická témata

Úterý 27. červen 2023, 15:07 – Text: Lenka Peřinová

Cyrilometodějská teologická fakulta UP otevírá v rámci celoživotního vzdělávání nový celoroční kurz s názvem Zájmový kurz teologie online: výuka bude probíhat formou video přednášek a samostudiem materiálů v programu Moodle. Každý předmět doplní přímá výuka ve formě webinářů či konzultace online s vyučujícím. Bonusem kurzu je jeho flexibilita – účastník si předměty/studovaná témata i jejich počet vybírá sám dle svých osobních preferencí. Přihlášku už je možné posílat, deadline pro její podání je 15. září 2023.

„Vnímáme velký zájem napříč všemi generacemi o online vzdělávání v teologii a příbuzných oborech. Současný svět nepřestává být zdrojem otázek, které míří k samotným duchovním základům existence a vztahu k trojjedinému Bohu v lidských dějinách. Náš nový online kurz chce tomuto zájmu vyjít vstříc. Skladba předmětů studijního plánu je nastavena tak, aby měl účastník možnost získat základní vědomosti v oblasti křesťanské teologie a aby byl na jejich základě schopen samostatně reflektovat křesťanskou nauku. Svým obsahem vede ke zvažování a promýšlení aktuálních výzev současného světa ve světle této nauky a v perspektivě mezináboženského a interkulturního dialogu,“ uvedl garant kurzu dr. Eduard Fiedler.

Zájemce o kurz má ohledně „rozvrhu“ volnou ruku – své lekce si zvolí podle svého zájmu. Ze studijního plánu bude možné vybrat 2, 4 nebo 6 předmětů, cena kurzu se odvine od jejich počtu. Výuku navolených předmětů doplní úvodní online setkání s garantem, který účastníkům kurzu poskytne praktické informace k organizaci a uvede je do studia teologie v současné době. Kurz uzavře závěrečná společná online evaluace/setkání s garantem. Kurz potrvá celý akademický rok, první setkání se uskuteční v září 2023, poslední v květnu 2024.

„V prvním roce (2023/2024) nabídneme v rámci prvního modulu předměty zaměřené na studium Starého a Nového zákona a křesťanského duchovního života včetně liturgie. V následujících letech doplníme také modul historický a modul systematický, zahrnující předměty systematické teologie a filosofie,“ upřesnil zaměření kurzu garant.

Výhodou tohoto kurzu je flexibilita a svoboda při výběru předmětů. Odpadají také povinnosti spjaté s klasickou formou vysokoškolského vzdělávání.

„Varianta se šesti vybranými předměty umožňuje během jednoho studijního roku absolvovat ucelený soubor předmětů a získat komplexní znalosti některé z oblastí teologického studia. Případným opakovaným studiem této varianty může absolvent v průběhu tří let získat dobré teologické vzdělání, aniž by musel procházet systémem zkoušení charakteristickým pro klasické univerzitní studium,“ dodal Fiedler.

Lekce se budou účastníkům otevírat postupně, zhruba po 14 dnech. Vyžadovat budou zhruba 2 hodiny času. K lekcím se frekventanti budou moci vracet, videopřednášky a materiály budou mít k dispozici po celý rok.

Počty lekcí v jednotlivých předmětech:

  • Úvod do duchovního života: 6
  • Úvod do studia Bible: 8
  • Pentateuch a historické knihy SZ: 6
  • Prorocká a mudroslovná literatura SZ: 8
  • Nový zákon I: 10
  • Nový zákon II.: 6
  • Základy liturgiky: 9

Cena:

  • Varianta se 2 předměty – 3.900 Kč
  • Varianta se 4 předměty – 6.900 Kč
  • Varianta se 6 předměty – 9.900 Kč

Přihláška: https://czv-up.upol.cz/cs/registration/2973/detail/terms

Předměty k výběru (2023/2024):

Úvod do duchovního života (Mgr. Marta Cincialová, Th.D.)

Předmět si klade za cíl uvést účastníky kurzu do duchovního života, předpokládá víru a náboženskou zkušenost nebo alespoň vážný zájem o spiritualitu a je doporučen především těm, kdo chtějí svou křesťanskou zkušenost prohloubit.

Témata: Člověk jako Boží obraz – křesť. antropologie, hřích, milost, přirozenost. Teologální ctnosti. Zákonitosti a fáze duch. vývoje, modely duch. cesty v dějinách křesť. spirituality. Křesťanská zralost. Modlitba - zákl. formy a vývoj modlitby, lectio divina, meditace křesťanská a nekřesťanská. Křesťanská askeze a její smysl, nesprávné pojetí askeze a falešné představy o Bohu. Duchovní rozlišování, smysl pokušení, vášně a neřesti. Přirozené ctnosti. Povolání ke svatosti a osobní povolání. Prostředky duchovního života, překážky na duchovní cestě.

Úvod do studia Bible (ThDr. Lucia Hidvéghyová, Ph.D.)

Účastníci kurzu získají základní přehled o prostředí, ve kterém vznikaly biblické texty, o náboženské tradici Izraele, o procesu vzniku biblických knih a o dějinách předávání biblických textů. Seznámí se s hlavními věroučnými traktáty o Písmu, tj. s problematikou jeho kánonu, inspirace a pravdivosti. Získají přehled o dějinách a pravidlech výkladu bible i o hlavních církevních dokumentech pojednávajících o Písmu svatém.

Pentateuch a historické knihy SZ (Mgr. Stanislav Pacner, Th.D.)

Účastníkům kurzu se dostane uceleného uvedení do historických knih Starého zákona s důrazem na strukturu, vznik a teologické myšlenky jednotlivých spisů.

Témata: obsah, stavba, okolnosti vzniku a hlavní teologické myšlenky Pentateuchu; dále knih Jozue, Soudců, Rút, Samuelových, Královských, Paralipomenon, Ezdráš, Nehemjáš, Ester, Tobiáš, Judit a Makabejských.

Prorocká a mudroslovná literatura SZ (doc. RNDr. Ivana Vlková, Th.D.)

Účastníci kurzu získají základní orientaci v prorocké a mudroslovné literatuře Starého zákona a schopnost vnímat specifický charakter jednotlivých knih.

Témata: “Prorocký fenomén” v kultuře starověkého Blízkého východu, jeho specifika v biblické literatuře, situace izraelského národa v době, kdy vznikají jednotlivé prorocké a mudroslovnými knihy Starého zákona, prorocké knihy Starého zákona, srovnání biblické mudroslovné literatury s mudroslovnou literaturou okolních kultur, mudroslovné a poetické knihy Starého zákona.

Nový zákon I (doc. Dr. Petr Mareček, Th.D.)

Účastníci kurzu získají základní znalosti o utváření novozákonního kánonu a o předávání a uchovávání textu Nového zákona, získají schopnosti objasnit okolnosti vzniku probíraných novozákonních knih a popsat jejich specifické literární a teologické charakteristiky.

Témata: Pojem Nového zákona, utváření novozákonního kánonu. Dějiny novozákonního kánonu, text Nového zákona: nejdůležitější rukopisy řeckého textu; staré překlady; textová kritika, Seznámení s politickým a náboženským pozadím novozákonní doby, Podrobný úvod do všech čtyř novozákonních evangelií a Skutků apoštolů: okolnosti vzniku, literární charakteristiky, obsah a členění, teologie.

Nový zákon II (doc. Dr. Petr Mareček, Th.D.)

Účastníci kurzu získají základní znalosti o okolnostech vzniku probíraných novozákonních knih. Účastníci kurzu získají také schopnosti popsat specifické literární a teologické charakteristiky probíraných novozákonních knih.

Témata: Listy Nového zákona, život apoštola Pavla, tzv. protopavlovské listy – přímý autor apoštol Pavel – okolnosti vzniku, literární charakteristiky, členění, obsah, obsah, teologie, tzv. deuteropavlovské listy – Pavlovo jméno v záhlaví těchto listů, avšak jeho autorství je sporné – okolnosti vzniku, literární charakteristiky, obsah a struktura, teologie, List Židům a katolické epištoly (Jak, 1 a 2 Petr, 1–3 Jan, Jud): okolnosti vzniku, literární a teologický charakter, Janovo zjevení: fenomén apokalyptické literatury; okolnosti vzniku, literární a teologický charakter.

Základy liturgiky (doc. Ing. Pavel Kopeček, Th.D.)

Předmět seznámí účastníky kurzu s teologickým pojetím liturgie a zdůrazní její paschální rozměr jako slavení událostí spásy. Vnitřní podstata liturgie je při slavení prezentována a sdílena skrze vnější verbální a neverbální prvky.

Témata: Základní liturgika – pojem liturgie, liturgie jako věda v dějinném kontextu; povaha křesťanské liturgie; liturgie jako komunikační proces, slovo a gesta v liturgii; přírodní prvky v liturgii, liturgické předměty; liturgické shromáždění – osoby a služby v liturgii; liturgie a čas; liturgický prostor; liturgie a umění.

Kontakty:


 

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)