Cyrilometodějská teologická fakulta je hrdá na své nové docenty

Pondělí 11. říjen 2021, 8:51

Univerzita Palackého předala jmenovací dekrety novým docentům – z Cyrilometodějské teologické fakulty je převzali doc. Tomáš Parma a doc. Robert Svatoň na slavnostní akci, která se uskutečnila ve čtvrtek 7. října 2021 v aule Pedagogické fakulty UP v Olomouci.


Doc. Tomáš Parma

Tomáš Parma vyučuje na teologické fakultě olomoucké univerzity už od r. 2004 církevní dějiny. Působí na Katedře mediálních studií. Habilitaci získal v oboru teologie.

V současnosti pracuje na edici korespondence jednoho z nunciů u císařského dvora, Carla Caraffy, který ve střední Evropě působil v letech 1621–168. Jde o klíčovou dobu, kdy se řešily otázky praktické strategie rekatolizace u nás i jinde v habsburské monarchii a v celém Německu. Na tomto projektu spolupracuje s doc. Tomášem Černušákem z Historického ústavu Akademie věd ČR.

Docenturu chápe jako jednu z etap v práci univerzitního učitele a badatele. „Je završením dlouhodobého úsilí, ale především závazkem. Otevírá možnosti formování doktorandů, a tím i vytvoření alespoň malého týmu osob, které by mohly výzkum i výuku posunout dál. Jde tedy o prestižní titul, navíc získaný na skvělé univerzitě, ale zároveň jde o úkol do budoucna: posunout naše poznání v daném oboru dál, nebo spíš hlouběji, pomáhat zkvalitňovat naše pracoviště, teologickou fakultu celou univerzitu i naši společnost a pomáhat i studentů v jejich osobní a profesním rozvoji. Tento prestižní úkol rád přijímám a jsem za něj nesmírně vděčný, a chtěl bych poděkovat všem, kdo mi na mé cestě pomáhali,“ vyjádřil se doc. Tomáš Parma.


Doc. Robert Svatoň

Robert Svatoň působí na olomoucké teologické fakultě od r. 2013. Je členem Katedry systematické teologie, kde vyučuje předměty z dogmatiky a Ekumenickou teologii. Jmenován byl v oboru teologie. Jeho habilitační práce se týkala otázky recepce východních křesťanských teologických a spirituálních tradic v protestantské teologii 20. století.

Záležitostí jeho srdce je ekumenismus – snaha o smíření křesťanských církví a tradic. Usiluje o to, aby katolická teologie od vyhraněných a kontroverzních pozic přešla k dialogu a pokusila se najít komplementaritu s jinými teologickými a duchovními tradicemi uvnitř křesťanství. Této problematice se věnuje také ve své nejnovější monografii, která je nyní v tisku a která zkoumá podněty učitelského úřadu katolické církve k ekumenické hermeneutice a dialogu.

Jmenování vnímá jako příležitost k vyjádření vděčnosti fakultě a poděkování kolegům, kteří mu byli inspirací, pomocí a povzbuzením. „Je to výjimečná možnost, abych s úctou vzpomenul na své učitele, docenty a profesory, kteří ve mně probudili zájem a nadšení pro obor, kterému se věnuji. Tuto událost chápu jako signál, že ve své učitelské a badatelské práci kráčím správným směrem, což vnímám jako závazek k tomu, abych uprostřed společenství naší akademické obce pokračoval ve své pedagogické a tvůrčí práci. V práci, která nachází svůj smysl v hledání a nacházení toho, co lidi navzájem spojuje, co je pravdivé, dobré a krásné,“ prozradil doc. Robert Svatoň.

Připravila: Lenka Peřinová

Zpět