12. 10. 2018 — Kolokvium o ekumenických perspektivách teologie kříže

pátek 21. září 2018, 14:15 – Text: Robert Svatoň

Na jaře 1518, tedy před pěti sty lety, předložil během kongregace augustiniánů v Heidelbergu mnich a profesor Bible Martin Luther k disputaci 40 teologických a filosofických tezí, které se týkaly otázky ospravedlnění hříšníka a vztahu mezi lidskou svobodou, milostí a vírou. Disputaci nechyběl polemický tón, s nímž se budoucí reformátor obracel proti některým předpokladům aristotelské filosofie. V protikladu k teologům, kteří chtějí k poznání Boha dospět skrze zkoumání jeho stop ve stvoření, prezentoval Luther v Heidelbergu svoji teologii výlučně jako "teologii kříže". "Vždyť v Kristu ukřižovaném je (...) pravá teologie a poznání Boha," napsal v komentáři k jedné ze svých tezí.

Kolokvium, které na CMTF UP pořádá 12. října 2018 Institut interkulturního, mezináboženského a ekumenického výzkumu a dialogu (IIMEVD) chce nejen představit stěžejní rysy teologie kříže Martina Luthera, ale též poukázat na toto téma z ekumenické perspektivy. Jestliže se totiž tradičně důraz na kříž chápal jako typická charakteristika luterské teologie, zaujímá ve skutečnosti tajemství a událost kříže ústřední postavení v teologické reflexi, liturgii a zbožnosti všech křesťanských tradic.

V rámci odborného semináře tudíž zazní nejen analýza Lutherovy teologie kříže (Ľubomír Batka, EBF UK Bratislava), ale pozornost bude věnována též specifickému pohledu na kříž v pravoslaví (Zdenko Širka, ETF UK Praha) a v teologii osvobození (Petr Jandejsek, ETF UK Praha). Na příkladu Jürgena Moltmanna bude ukázáno, jak téma kříže může vyjadřovat komplementaritu mezi reformační a pravoslavnou teologií (Robert Svatoň, CMTF UP Olomouc).

Na seminář je možné se přihlásit do 7. října 2018. Podrobné informace

FOTO: Ukřižování na Oltáři reformace v kostele P. Marie ve Wittenbergu.