Mgr. Stanislav Pacner, Th.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585637128, 517371379, 737509507
Pracoviště:
Katedra biblických věd
Org. jednotka:
CM teologická fakulta
Adresa:
Univerzitní 22
Místnost:
5.01
Pracovní zařazení:
odborný asistent
Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:
  ČLÁNEK
  Pacner S. Šabat jako znamení svobody. Studia Theologica. 2012.
  KNIHA - CELEK
  PACNER S., Herciková P., Mackerle A. Podněty starozákonní literatury pro výchovu a formaci. 2011.
  Vlková I., Pacner S. Pracovní listy ke cvičením z biblické hebrejštiny. Pracovní listy ke cvičením z biblické hebrejštiny. 2008.
  Vlková I., Pacner S. Pracovní listy ke cvičením z biblické hebrejštiny. Pracovní listy ke cvičením z hebrejštiny. 2006.
  KAPITOLA V KNIZE
  Pacner S. Vyznání zlořečícího proroka (Jr 20,7–18). Obtížné oddíly Zadních proroků. 2016.
  Pacner S. V čem má Hospodin zalíbení? Rsh a rāsôn v knize proroka Jeremjáše. „Zde jsem, abych plnil tvou vůli.“ Biblická zvěst o zodpovědnosti a svobodě.. 2012.
  Pacner S. Naděje ve Starém zákoně: Pokus o filologickou a sémantickou analýzu. "Láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry" (1 Tim 1,5): Studie věnované Ladislavu Tichému k 60. narozeninám. 2008.
  Pacner S. Nová smlouva (Jer 31,31-34). Od Abraháma k Nové smlouvě. 2007.
  PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
  Pacner S. Bůh mění plány těch, kdo osnují zlo (Est 6,1-7,10). Královna Ester a apoštol Pavel: Bůh vítězí i v těžkých situacích. 2009.
  Pacner S. Hospodin zachraňuje svůj lid (Est 8,1-10,3). Královna Ester a apoštol Pavel: Bůh vítězí i v těžkých situacích. 2009.
  Pacner S. Ke zlu způsobenému lidmi Bůh neříká "ano" (Est 1,1-3,6). Královna Ester a apoštol Pavel: Bůh vítězí i v těžkých situacích. 2009.
  Pacner S. Královna Ester jako cesta vysvobození (Est 3,7-5,14). Královna Ester a apoštol Pavel: Bůh vítězí i v těžkých situacích. 2009.
  Pacner S. Bůh dává člověku poznat skryté věci: Ve druhém roce svého kralování měl Nebúkadnesar sen (Dan 2,1). Biblický kurz: Pavel - křesťan, misionář, světoobčan, a Daniel - prorok, vzor prozíravých. 2008.
  Pacner S. Bůh zvěstuje rouhajícímu se králi zánik jeho říše. V tu hodinu se ukázaly prsty lidské ruky a něco psaly na omítku zdi královského paláce. (Dan 5,5). Biblický kurz: Pavel - křesťan, misionář, světoobčan, a Daniel - prorok, vzor prozíravých. 2008.
  Pacner S. Danielova modlitba za odpuštění hříchů: Obrátil jsem se k Bohu, abych ho vyhledal modlitbou a prosbami o smilování. (Dan 9,3). Biblický kurz: Pavel - křesťan, misionář, světoobčan, a Daniel - prorok, vzor prozíravých. 2008.
  Pacner S. Záchrana Božího lidu v době konce: Mnozí z těch, kteří spí v prachu země, procitnou. (Dan 12,2). Biblický kurz: Pavel - křesťan, misionář, světoobčan, a Daniel - prorok, vzor prozíravých. 2008.
  Pacner S. Gn 1-11: Stvoření. Na počátku? - Genesis a Janovo evangelium, přednáška pro Pastorační středisko brněnské diecéze. 2006.
  Pacner S. Gn 21,1-25,18: Abrahám ? po narození Izáka. Na počátku? - Genesis a Janovo evangelium, přednáška pro Pastorační středisko brněnské diecéze. 2006.
  Pacner S. Gn 25,19-28,9: Izák. Na počátku? - Genesis a Janovo evangelium, přednáška pro Pastorační středisko brněnské diecéze. 2006.
  Pacner S. Gn 28,10-36,43: Jákob. Na počátku? - Genesis a Janovo evangelium, přednáška pro Pastorační středisko brněnské diecéze. 2006.
  Pacner S. Svatá země slovem i obrazem. Dnes jsme si pozvali? pořadatel: MSKA Tišnov. 2006.
  Pacner S. Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků: Uvedení do knihy Žalmů (Žalm 1). Vzdělávací cyklus Pastoračního střediska brněnské diecéze ?Pane otevři mé rty a má ústa Tě budou chválit?. 2005.
  Pacner S. Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil? Žalmy jako modlitba Ježíšova (Žalm 22). Vzdělávací cyklus Pastoračního střediska brněnské diecéze ?Pane otevři mé rty a má ústa Tě budou chválit?. 2005.
  Pacner S. Izrael ? země Starého a Nového zákona. Vzdělávací přenášky České křesťanské akademie. 2005.
  Pacner S. Kniha Nehemiáš. Vzdělávání vojenských kaplanů. 2005.
  Pacner S. Smiluj se nade mnou, Bože, pro své milosrdenství! Žalmy jako cesta vysvobození z hříchů (Ž 51). Vzdělávací cyklus Pastoračního střediska brněnské diecéze ?Pane otevři mé rty a má ústa Tě budou chválit?. 2005.
  Pacner S. Věřím v odpuštění hříchů: biblické hledisko. Celostátní setkání katechetů. 2005.
  Pacner S. Žalmové kletby jako modlitba dnešního křesťana?. Vzdělávací cyklus Pastoračního střediska brněnské diecéze ?Pane otevři mé rty a má ústa Tě budou chválit?. 2005.
  Pacner S. Přednáška o Bibli. . 1999.
  KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
  Černušková V., Plátová J., Pacner S. Apoštol Pavel a Písmo. 2009.
  ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
  Pacner S. Úvod do exegeze Starého zákona. http://elearning.upol.cz/unifor.html. 2005.
  KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
  Pacner S. Apoštol Pavel a Písmo. 2009.
  Aktuálně vyučované předměty
  název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
  Hebrejština 1 KBV/H1 ZS Cv 2
  Hebrejština 2 KBV/H2 LS Cv 2
  Starý zákon KBV/4SZ ZS 0
  Úvod do biblické literatury KBV/ÚBL LS 1
  Úvod do biblického světa a myšlení KBV/UBSM LS 2
  Úvod do biblického světa a myšlení KBV/UBSM ZS 2
  Základy exegeze Starého zákona KBV/9ZESZ ZS 0