Mgr. STANISLAV PACNER, Th.D.

Avatar
Contact

585637128, 517371379, 737509507

Katedra biblických věd

CM teologická fakulta

Univerzitní 22

5.01

odborný asistent

ČLÁNEK
Pacner S. Šabat jako znamení svobody. Studia Theologica. 2012.
KNIHA - CELEK
PACNER S., Herciková P., Mackerle A. Podněty starozákonní literatury pro výchovu a formaci. 2011.
Vlková I., Pacner S. Pracovní listy ke cvičením z biblické hebrejštiny. Pracovní listy ke cvičením z biblické hebrejštiny. 2008.
Vlková I., Pacner S. Pracovní listy ke cvičením z biblické hebrejštiny. Pracovní listy ke cvičením z hebrejštiny. 2006.
KAPITOLA V KNIZE
Pacner S. Vyznání zlořečícího proroka (Jr 20,7–18). Obtížné oddíly Zadních proroků. 2016.
Pacner S. V čem má Hospodin zalíbení? Rsh a rāsôn v knize proroka Jeremjáše. „Zde jsem, abych plnil tvou vůli.“ Biblická zvěst o zodpovědnosti a svobodě. 2012.
Pacner S. Naděje ve Starém zákoně: Pokus o filologickou a sémantickou analýzu. "Láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry" (1 Tim 1,5): Studie věnované Ladislavu Tichému k 60. narozeninám. 2008.
Pacner S. Nová smlouva (Jer 31,31-34). Od Abraháma k Nové smlouvě. 2007.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Pacner S. Bůh mění plány těch, kdo osnují zlo (Est 6,1-7,10). Královna Ester a apoštol Pavel: Bůh vítězí i v těžkých situacích. 2009.
Pacner S. Hospodin zachraňuje svůj lid (Est 8,1-10,3). Královna Ester a apoštol Pavel: Bůh vítězí i v těžkých situacích. 2009.
Pacner S. Ke zlu způsobenému lidmi Bůh neříká "ano" (Est 1,1-3,6). Královna Ester a apoštol Pavel: Bůh vítězí i v těžkých situacích. 2009.
Pacner S. Královna Ester jako cesta vysvobození (Est 3,7-5,14). Královna Ester a apoštol Pavel: Bůh vítězí i v těžkých situacích. 2009.
Pacner S. Bůh dává člověku poznat skryté věci: Ve druhém roce svého kralování měl Nebúkadnesar sen (Dan 2,1). Biblický kurz: Pavel - křesťan, misionář, světoobčan, a Daniel - prorok, vzor prozíravých. 2008.
Pacner S. Bůh zvěstuje rouhajícímu se králi zánik jeho říše. V tu hodinu se ukázaly prsty lidské ruky a něco psaly na omítku zdi královského paláce. (Dan 5,5). Biblický kurz: Pavel - křesťan, misionář, světoobčan, a Daniel - prorok, vzor prozíravých. 2008.
Pacner S. Danielova modlitba za odpuštění hříchů: Obrátil jsem se k Bohu, abych ho vyhledal modlitbou a prosbami o smilování. (Dan 9,3). Biblický kurz: Pavel - křesťan, misionář, světoobčan, a Daniel - prorok, vzor prozíravých. 2008.
Pacner S. Záchrana Božího lidu v době konce: Mnozí z těch, kteří spí v prachu země, procitnou. (Dan 12,2). Biblický kurz: Pavel - křesťan, misionář, světoobčan, a Daniel - prorok, vzor prozíravých. 2008.
Pacner S. Gn 1-11: Stvoření. Na počátku? - Genesis a Janovo evangelium, přednáška pro Pastorační středisko brněnské diecéze. 2006.
Pacner S. Gn 21,1-25,18: Abrahám ? po narození Izáka. Na počátku? - Genesis a Janovo evangelium, přednáška pro Pastorační středisko brněnské diecéze. 2006.
Pacner S. Gn 25,19-28,9: Izák. Na počátku? - Genesis a Janovo evangelium, přednáška pro Pastorační středisko brněnské diecéze. 2006.
Pacner S. Gn 28,10-36,43: Jákob. Na počátku? - Genesis a Janovo evangelium, přednáška pro Pastorační středisko brněnské diecéze. 2006.
Pacner S. Svatá země slovem i obrazem. Dnes jsme si pozvali? pořadatel: MSKA Tišnov. 2006.
Pacner S. Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků: Uvedení do knihy Žalmů (Žalm 1). Vzdělávací cyklus Pastoračního střediska brněnské diecéze ?Pane otevři mé rty a má ústa Tě budou chválit? 2005.
Pacner S. Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil? Žalmy jako modlitba Ježíšova (Žalm 22). Vzdělávací cyklus Pastoračního střediska brněnské diecéze ?Pane otevři mé rty a má ústa Tě budou chválit? 2005.
Pacner S. Izrael ? země Starého a Nového zákona. Vzdělávací přenášky České křesťanské akademie. 2005.
Pacner S. Kniha Nehemiáš. Vzdělávání vojenských kaplanů. 2005.
Pacner S. Smiluj se nade mnou, Bože, pro své milosrdenství! Žalmy jako cesta vysvobození z hříchů (Ž 51). Vzdělávací cyklus Pastoračního střediska brněnské diecéze ?Pane otevři mé rty a má ústa Tě budou chválit? 2005.
Pacner S. Věřím v odpuštění hříchů: biblické hledisko. Celostátní setkání katechetů. 2005.
Pacner S. Žalmové kletby jako modlitba dnešního křesťana? Vzdělávací cyklus Pastoračního střediska brněnské diecéze ?Pane otevři mé rty a má ústa Tě budou chválit? 2005.
Pacner S. Přednáška o Bibli. 1999.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Černušková V., Plátová J., Pacner S. Apoštol Pavel a Písmo. 2009.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)