Doc. Dr. Rudolf Smahel, Th.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje
Telefon:
585637160
Pracoviště:
Katedra křesťanské výchovy
Org. jednotka:
CM teologická fakulta
Adresa:
Univerzitní 22
Místnost:
5.04
Pracovní zařazení:
docent
Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:
  • Vedoucí katedry/ústavu/kliniky (1. 9. 1993 – )
  • Proděkan (1. 7. 1994 – 30. 6. 2000)
  • Člen AS fakulty (1. 10. 2000 – )
ČLÁNEK
Smahel R. Výchova k ekumenismu. ECHO, periodikum pro učitele a pracovníky s mládeží. 2001.
Smahel R. Duchovní otcovství. Teologické texty. 1999.
Smahel R. Duchovní otcovství. Teologické texty. 1999.
Smahel R. Katechetické aktivity v období totality. Mezinárodní projekt Aufbruch. sv. 12. 1998.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Smahel R. Postavení a význam rodiny v současné společnosti dle Kompendia sociální nauky církve. Interdisciplinární úvod do četby Kompendia sociální nauky církve. 2009.
Smahel R. Zásady salesiánské pedagogiky ve školském výchovně vzdělávacím procesu. Pedagogika a saleziánsky preventívny systém edukácie. 2009.
Smahel R. Výchova k mediální gramotnosti. Katechetika - Historie - Teologie V. 2008.
Smahel R. Význam pozitivního působení rodičů na rozvoj etického jednání dětí. Mládež a hodnoty 2007 : výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. 2008.
Smahel R. Důležité zásady katecheze dospívajících. Katecheze, realita, vize. 2007.
Smahel R. Die pastorale Tätigkeit der Kirche während der Totalität. Křesťané v odporu proti komunistické diktatuře v Československu 1948-1989. 2006.
Smahel R. 25. výročí od velkého zatýkání věřících na Moravě. Křesťané v odporu proti komunistické diktatuře v Československu. 2006.
Smahel R. Předávání víry z perspektivy dětí. Předávání víry v rodině. 2005.
Smahel R. Výchova k odpovědnému otcovství. Katechetika-historie-teologie II. 2005.
Smahel R. Výchova k odpovědnému otcovství. Katechetika, historie, teologie II. 2005.
Smahel R. Výchova ke zralému otcovství. Zdravé rodičovství. 2004.
Smahel R. Eriksonova koncepce epigeneze psychiky a etiky. Hodovský I., Dopita M. Etika a sociální deviace. 2002.
Smahel R. K fakticky existujícím soužitím. Teologické texty. 2002.
Smahel R. Šance rodičů i dětí na prahu třetího tisíciletí. Prof. MUDr. Mihál V. Mění se úloha rodiny v péči o dítě. 2002.
Smahel R. Základní předpoklady k získání etického cítění a myšlení u dětí. prof. JUDr. Blaho P.,CSc, Etika a etická výchova v školách. 2002.
Smahel R. Formace pedagogů ke zdravému životnímu stylu. Sborník referátů z celostátní konference "Úkoly pedagogů při rozvíjení zdravého životního stylu". 2001.
Smahel R. Globální a dílčí cíle při přípravě na svátost biřmování. Kurz pro kněze v rámci přípravy na Velké jubileum roku 2000. 1998.
Smahel R. Morální rozměr zdraví. Zdravá škola. 1998.
KNIHA - CELEK
Smahel R. Učitel a jeho žáci. Učitel a jeho žáci. 2004.
Smahel R. Rozhlasové přednášky o výchově dětí. Rozhlasové přednášky o výchově dětí. 2002.
Smahel R., Trochtová L. Katechetické hry pro děti a mládež. Katechetické hry pro děti a mládež. 2001.
Smahel R., Trochtová L. Katechetické hry pro děti a mládež. Katechetické hry pro děti mládež. 1998.
KAPITOLA V KNIZE
Smahel R. Krátká úvaha o životě kardinála Františka Tomáška. Musil, J. Zdroje a prostředky pedagogiky prof. ThDr. Františka Tomáška. 1999.
Smahel R. Krátká úvaha o životě kardinála Františka Tomáška. Musil, J. Zdroje a prostředky pedagogiky prof. ThDr. Františka Tomáška. 1999.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Smahel R. Jak vychovávat děti předškolního věku? přednáška pro Římskokatolickou farnost Přerov. 2008.
Smahel R. Náboženská výchova dětí. Seniorátní den pořádaný SCEAV a Evang. církve. 2008.
Smahel R. Postavení a význam rodiny v současné společnosti dle KSNC. Setkání kněží a jáhnů moravských diecézí. 2008.
Smahel R. Principy křesťanské výchovy dětí a mládeže. přednáška pro Salesiány Dona Bosca Ostrava. 2008.
Smahel R. Přínos J. A. Komenského pro výchovu dětí. přednáška pro Ekumenickou radu církví Praha. 2008.
Smahel R. Přínos křesťanství v kmenovém životě lidí tropické Afriky. veřejná přednáška pro Římskokatolickou farnost Velká Bystřice. 2008.
Smahel R. Jak dobře vychovat své děti? Na pozvání Římskokatolické farnosti Velká Bystřice. 2007.
Smahel R. Křesťanská výchova dětí a dospívajících. Přednáškové odpoledne pro Římskokatolickou farnost Doloplazy. 2007.
Smahel R. Úspěšná výchova dětí. Přednáškové odpoledne pro Římskokatolickou farnost Velká Bystřice. 2007.
Smahel R. Život a dílo kněze a pedagoga Dona Boska. Přednáškové odpoledne - Dům na půl cesty. 2007.
Smahel R. Aplikace evangelních zásad v manželském životě. další vzdělávání dospělých. 2006.
Smahel R. Náboženská výchova dětí a dospívajících. další vzdělávání dospělých. 2006.
Smahel R. Pedagogico psychologické aspekty dozrávání víry. další vzdělávání dospělých. 2006.
Smahel R. Proces předávání víry dnešní mladé generaci. další vzdělávání dospělých. 2006.
Smahel R. Úkoly rodičů v procesu předávání víry dětem I. další vzdělávání dospělých. 2006.
Smahel R. Úkoly rodičů v procesu předávání víry dětem II. další vzdělávání dospělých. 2006.
Smahel R. Zásady křesťanské výchovy dětí a mládeže. další vzdělávání dospělých. 2006.
Smahel R. Hledání náboženské identity dospívajících dětí. Manželské setkání - YMCA. 2005.
Smahel R. Nové směry a perspektivy v primárním vzdělávání. osvětová přednáška pro ZŠ Sobrance. 2005.
Smahel R. Prožívání osobní víry v manželství a v rodině. osvětová přednáška pro FÚ Sobrance. 2005.
Smahel R. Psychologické předpoklady k získání víry. Katechetické dny. 2005.
Smahel R. Učitel na církevní škole. Metodické dny CM. 2005.
Smahel R. Vliv křesťanství na život kmenů v tropické Africe. osvětová přednáška pro FÚ Chropyně. 2005.
Smahel R. Výuka náboženství a katecheze dětí. Osvětová přednáška pro ZŠ Jenkovce. 2005.
Smahel R. Význam a poslání církevních škol. přednáška pro Českou křesťanskou akademii. 2005.
Smahel R. Základní zásady zdravé rodiny. přednáška pro Muzeum Kroměřížska. 2005.
Smahel R. Základní zásady zdravé rodiny. přednáška pro Muzeum Kroměřížska. 2005.
Smahel R. Zásady křesťanské výchovy dětí. přednáška pro Českou křesťanskou akademii. 2005.
Smahel R. Život křesťanských komunit v Tanzánii. osvětová přednáška pro ZŠ Sobrance. 2005.
Smahel R. Aktuální otázky výchovy dnešních dětí. přednáška pro Obecní úřad Vřesovice. 2004.
Smahel R. Duševní vývoj dítěte předškolního věku. přednáška pro . Farnost sv. Kříže Prostějov. 2004.
Smahel R. Charakteristika a význam církevních škol. přednáška pro Farnost Uherský Brod. 2004.
Smahel R. Principy katecheze dospělých. Diecézní setkání katechetů Brno. 2004.
Smahel R. Rozvoj křesťanství v Tanzánii. přednáška pro Farnost Nivnice. 2004.
Smahel R. Výchova současné mladé generace. přednáška pro MSKA Šumperk. 2004.
Smahel R. Význam volnočasových aktivit pro děti a mládež. přednáška pro Dům J.A.Komenského Tábor. 2004.
Smahel R. Život domorodých kmenů v Tanzánii. přednáška pro ZŠ sv.Zdislavy Kopřivnice. 2004.
Smahel R. Odkaz J.A. Komenského dnešní době. Slavkovská iniciativa smíření. 2002.
Smahel R. Otcovství a jeho význam. přednáška v rámci setkání farnosti Lipník n.B. 2002.
Smahel R. Problém šikany a násilí u dětí. vzdělávací přednáška pro rodiče. Ostrava, středisko Don Bosco. 2002.
Smahel R. Šikana mezi dětmi. rozhlasová vzdělávací přednáška Radio Proglas. 2002.
Smahel R. Uvádění dětí do liturgie. přednáška v rámci setkání farnosti Uherský Brod. 2002.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Pospíšil J., Pospíšilová H., Roubalová M., Smahel R., Hobzová M., Sobková P., Tavel P. Mládež a hodnoty 2008: Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. 2008.
Tavel P., Smahel R., Smékalová L., Pospíšil J., Pospíšilová H. Mládež a hodnoty 2007. 2007.
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
Smahel R. O významu vánoc. Radiožurnál, 24.12. 2001. .
Smahel R. Rodina jako základní výchovné prostředí. Radiožurnál, 23.11.2001. .
Smahel R. Rozhovory o výchově dětí, příčinách násilí a závislostech. cyklus rozhlasových přednášek, Radio Proglas Brno, září až prosinec 2001. .
Smahel R. Rozhovory o výchově. Radio Proglas - cyklus rozhlasových přednášek, 40 pořadů, 15 min. 2002.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.