PhDr. Mgr. Ivana Olecká, Ph.D.

Vzdělání

 • 2001- 2006 FF UP, sociologie, žurnalistika, Mgr.
 • 2014- 2018 LF UP, sociální lékařství, Ph.O.
 • 2019 zkouška profesní kvalifikace Poradce pro pozůstalé
 • 2020 rigorózní zkouška, sociální práce, PhDr.

Zaměstnání:

 • 2007- 2008 asistent na Katedře žurnalistiky FF UP
 • 2008-2016 Moravská vysoká škola, o.p.s. (MVŠO) - odborný asistent (od 2009 -2011 manažer
 • 2009-2012 výkonný manažer projektu ESF na FF UP
 • 2012- 2015 vědecký pracovník LF a FZV UP
 • 2013- 2015 zástupce vedoucího klíčové aktivity projektu ESF
 • 2017- 2018 samostatný odborný referent U3V, UP
 • 2018 - 2020 akademický pracovník Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, FHS
 • 2020- dosud akademický pracovník CMTF, UP

Přehled odborné činnosti:

 • členka České sociologické společnosti (ČSS)
 • členka pracovní skupiny k vytvoření Minimálního standardu ASVSP
 • členka Vědecké rady Edice pro NZO

Akademické funkce:

 • 2019- 2020 zástupce ředitele Ústav zdravotnických věd, FHS, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, garant bakalářského programu zdravotně-sociální péče
 • 2021-dosud zástupce vedoucího katedry pro vědu a výzkum, Katedra křesťanské sociální práce, CMTF UP, garant bakalářského programu sociální práce

Odborná pedagogická činnost:

 • 2021-dosud garant bakalářského oboru Sociální práce na CMTF UP,
 • 2019 - 2020 garant bakalářského oboru Zdravotně sociální péče na FHS UTB ve Zlíně

Odborné zaměření

 • Metodologie sociálních výzkumů
 • Sociologie zdraví a nemoci
 • Sociální determinanty zdraví a zdravotní gramotnost.

Odborná vědecká činnost:

 • Specializace v oblasti metodologie sociálněvědních výzkumů a výzkumů v nelékařských oborech Publikace v oblasti sociální patologie, sociologie zdraví a nemoci, sociální determinanty zdraví a zdravotní gramotnost
 • Široké zkušenosti s podáváním a řešením vědeckých i pedagogických grantových projektů

Výběrová bibliografie

OLECKÁ, I.; POSPÍŠIL, J. Substance abuse in the Czech population: Reflections on threats, their value context and possibilities of social prevention [online]. 1. vyd. Olomouc: Palacký University Olomouc, 2022. 174 stran. ISBN 978-80-244-6176-2. Dostupné z: 10.5507/cmtf.22.24461755

OLECKÁ, I.; DOBIÁŠ, M.; LEMROVÁ, A.; !VANOVÁ, K.; FURST, T.; KRAJSA, J.; HANDLOS, P. lndeterminacy of the Diagnosis of Sudden lnfant Death Syndrome Leading to Problems with the Validity of Data. Diagnostics 2022, 12, 1512. doi.org/10.3390/diagnostics12071512. IF 3.706

OLECKÁ, I.; TROCHTOVÁ, L.; POSPÍŠIL, J.; POSPÍŠILOVÁ, H. Social Networking as leisure: An attempt to conceptualize Liquid Leisure. Sustainability 2022, 14, 5483. https://doi.org/10.3390/su14095483 IF 3,251

OLECKÁ, I. Early ldentification of Risk of Child Abuse Fatalities: Possibilities and Limits of Prevention. Children 2022, 9, 594. doi.org/10.3390/children9050594, IF 2,863

POSPÍŠIL, J.; OLECKÁ, I.; MATULAYOVÁ, N.; POSPÍŠILOVÁ, H.; JURNÍČKOVÁ, P.; MACHÁČKOVÁ, P. Who Are the People at Socio-Economic Risk? Socio-Demographical Analysis of the Czech People in Specific Economical Situations Recognized in Value-Based Risk Prediction Model. Soc. Sci. 2022, 11, 211. doi.org/10.3390/socsci11050211

LEMROVÁ, A., OLECKÁ, I., & IVANOVÁ, K. (2021). Children's violent deaths in families at risk - is there any possibility of prevention? Kontakt. DOi: 10.32725/kont.2021.029

OLECKÁ, I. DOBRÍKOVÁ, P. SLANÝ, J. (2021) Fatální důsledky syndromu CAN - scoping review. Česko­slovenská pediatrie, 76 {5-6).

IVANOVÁ, K., OLECKÁ, I. {2020) Kumulativní efekt sociálních rizikových faktorů u kojenců zemřelých udušením. Česko-slovenská pediatrie, 8.

OLECKÁ, I.; PŘECECHTĚL, Petr; SKARUPSKÁ, Helena. (2019) Abúzus alkoholu pečujících osob jako rizikový faktor smrti dětí do pěti let: Limity statistických přehledů kriminality. Sociální Pedagogiko, 7(1). doi.org/10.7441/soced.2019.07.01.01

!VANOVÁ Kateřina, OLECKÁ Ivana, VENCOVÁ Barbora, JURICKOVA, Lubica. Health literacy of mothers in the first year of motherhood-Expert interpretation map. {2018) Kontakt, 20 (4), p. e333-e339.

IVANOVÁ Kateřina, OLECKÁ Ivana, VENCOVÁ Barbora, JURICKOVA, Lubica. Health literacy of mothers in the first year of motherhood-Expert interpretation map. (2018) Kontakt, 20 (4), p. e333-e339.

OLECKÁ Ivana IVANOVÁ Kateřina, DOBIÁŠ Martin, LEMROVÁ Adála, HANDLOS Petr (2018) Náhlá, neočekávaná a násilná úmrtí dětí do 1 roku na severní Moravě v letech 2007 - 2016 (2018) Folia societatis medicinae legalis Slovacae, 2018, roč. 8 č. 1, s. 38-44. ISSN 1338-4589.

OLECKÁ Ivana, DORKOVÁ Zlatica, BALABAN CAKIRPALOGLU Irena, SKARUSPKÁ Helena EDUCATING FIRST-TIME MOTHERS ABOUT HEALTH LITERACY. (2018) Conference: 10th International Conference on Education and New Learning Technologies. Palma, 2nd.4th of July 2018. EDULEARN18 Proceedings. ISBN: 978-84-09-02709-5.

BALABAN CAKIRPALOGLU Irena, SKARUSPKÁ Helena, DORKOVÁ Zlatica, OLECKÁ Ivana. The relationship of students in the helping professions toward multiculturalism in the Czech Republic. (2018) Conference: 10th International Conference on Education and New Learning Technologies. Palma, 2nd.4th of July 2018. EDULEARN18 Proceedings. ISBN: 978-84-09-02709-5.

OLECKÁ Ivana. Infanticidum v minulosti a současnosti. (2018) Vývojové změny sociálně patologických jevů v proměnách času. Česká sociologická společnost, sborník z konference sekce sociální patologie, Svratka. Praha: Výzkumný ústav kriminalistiky.

CHRASTINA, Jan a kol. Sexualita a intimita v závěru života = Sexuality and intimacy in the end-of-life. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. 224 stran. Monografie. ISBN 978-80-244-5304-0. Spoluautor 6 kapitol v odborné knize.

IVANOVA, K., OLECKA, I., HRUBA, K., ONDRA, P., JURICKOVA, L., HANAK, P., & HORAKOVA, D. (2017). Content of Maternal Health Literacy in the First Year of Motherhood. European Journal of Public Health, 27(suppl_3).

IVANOVA, K., OLECKA, I., DOBIAS, M., LEMROVA, A., KLUGAR, M., & MIHAL, V. (2017). Characteristics of Mothers Whose Infants Died of Suffocation. European Journal of Public Health, 27(suppl_3).

ŠPATENKOVÁ, NADĚŽDA, OLECKÁ, IVANA. (2017) Situace LGBT osob v zařízeních poskytujících péči o senior/ky. Závěrečná zpráva z kvalitativního výzkumu. In Novotná, J. ed. LGBT senioři/rky- neviditelná menšina: Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu z.s., Situace stárnoucích leseb, gayů, bisexuálních a trans osob v České republice a perspektivy LGBT. Praha: Proud. ISBN 978-80-88175-07-0.

OLECKÁ Ivana, IVANOVÁ Kateřina, LEMROVÁ Adéla. (2017) Domácí porody v kontextu sociálních deviací. In Večerka, K. (ed.) Kontexty sociálních deviací. Česká sociologická společnost, sborník z konference sekce sociální patologie, Svratka. Praha: Výzkumný ústav kriminalistiky.

OLECKÁ, Ivana, IVANOVÁ Kateřina. (2017) Získávání individuální zdravotní gramotnosti v mateřství. Martin, 25.5. 2017, Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve. Abstrakt dostupný na: www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Pracoviska/ustav-osetrovatelstva/Konferencia-zbornik-program/2017-konferencia-fulltext-web.pdf.

OLECKÁ, Ivana, IVANOVÁ, Kateřina, MIHÁL, Vladimír. (2016) Pilotní studie potřeb prvorodiček s dítětem v symbiotickém období života v oblasti zdravotní gramotnosti. Profese online, 2016 9(2):9-17.

IVANOVÁ Kateřina, OLECKÁ Ivana, DOBIÁŠ Martin, HRUBÁ Kateřina, JURÍČKOVÁ Lubica, HANÁK Přemysl, ONDRA Peter (2016) Analýza pitevních protokolů dětí zemřelých do jednoho roku života v Olomouckém a Zlínském kraji - možné souvislosti zdravotní gramotnosti matek s diagnózou SIDS. In Folia societatis medicinae legalis Slovacae, 2016, roč. 6 č. 1, s. 38-44. ISSN 1338-4589.

OLECKÁ Ivana, IVANOVÁ Kateřina. (2016) Zdravotní gramotnost matek prvorodiček v prvním půlroce mateřství - přehledová studie. Central European Journal of Nursing and Midwifery 2016;7(3): 494-503. [online] [cit. 2016- 09-02].

OLECKÁ, Ivana, IVANOVÁ, Kateřina, MIHÁL, Vladimír. (2016) Pilotní studie potřeb prvorodiček s dítětem v symbiotickém období života v oblasti zdravotní gramotnosti.

OLECKÁ, Ivana, IVANOVÁ, Kateřina. (2015) Metodologie smíšeného výzkumu. In VÉVODOVÁ, Šárka, IVANOVÁ, Kateřina, a kol. Základy metodologie výzkumu pro nelékařské zdravotnické profese. Olomouc: VUP. S. 134-152. ISBN 978-80-244-4770-4.

IVANOVÁ, Kateřina, OLECKÁ, Ivana. (2015) Metodologie smíšeného výzkumu. Ukázka aplikace. In VÉVODOVÁ, Šárka, IVANOVÁ, Kateřina a kol. Základy metodologie výzkumu pro nelékařské zdravotnické profese. Učebnice. Olomouc: VUP. S. 153-169. ISBN 978-80-244-4770-4.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)