Doktorské studium

Přehled oborů doktorského studia

Na Cyrilometodějské teologické fakultě lze studovat prezenční a kombinovanou formou v doktorských studijních programech Teologie a Humanitní studia.

Program TEOLOGIE

je určen absolventům studijního oboru magister teologie.

Absolventům je udělen akademický titul "doktor" (ve zkratce "Ph.D." uváděné za jménem).

Tento čtyřletý studijní program je realizován ve čtyřech studijních oborech v následujících specializacích:

  • Biblická teologie - specializace Starý zákon nebo Nový zákon
  • Praktická teologie - specializace pastorální teologie, spirituální teologie, studium křesťanského Východu, ekumenismus a mezináboženský dialog, katechetika, církevní dějiny nebo církevní právo
  • Systematická teologie a křesťanská filozofie - specializace křesťanská filozofie, patrologie, dogmatická teologie, morální teologie, fundamentální teologie nebo liturgická teologie

Program HUMANITNÍ STUDIA

Fakulta umožňuje studium v oboru Sociální a spirituální determinanty zdraví je určen absolventům magisterského stupně nejlépe humanitního zaměření (vhodnými programy jsou například: psychologie, sociologie, politologie, teologie, specializace ve zdravotnictví, sociální pedagogika, rekreologie, sociální práce; jsou možné i podobné specializace sociálních věd, zdravotních věd a humanitních studií, případně i jiných oborů, pokud uchazeč bude splňovat další požadavky).

Uchazeč musí projevit badatelský zájem a úroveň znalostí v oblasti sociálních nebo spirituálních determinant zdraví, zájem o konkrétní téma v oblasti, která bude předmětem jeho výzkumu a následně disertační práce. VYžaduje se aktivní znalost anglického jazyka.

Absolventům je udělen akademický titul "doktor" (ve zkratce "Ph.D." uváděné za jménem).

Tento čtyřletý studijní obor zajišťuje Institut sociálního zdraví na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Harmonogram doktorského studia

Studijní plány DSP

pro akademický rok 2019/2020

prezenční studium

kombinované studium

Formuláře a tiskopisy

Kontakty

obory studované v češtině:

Jitka Ambrozová
referát doktorského studia
referát vědy a výzkumu CMTF UP
tel.: 585 637 009
e-mail: jitka.ambrozova@upol.cz

obor studovaný v italštině:

Mgr. Martina Pračkeová
tel.: +420 585 637 110
e-mail: martina.prackeova@upol.cz

proděkan pro vědu a výzkum:

doc. Vít Hušek, Th.D.
tel.: +420 585 637 403
e-mail: vit.husek@upol.cz