CMTF UP podporuje různé typy zahraničních odborných praxí a stáží.

Odborné praxe jsou součástí některých studijních programů CMTF UP. Při splnění studijních podmínek daných studijním řádem je praxe uznatelná v rámci povinně volitelných předmětů. Konkrétní zahraniční instituci, ve které bude odborná praxe probíhat, si student vybírá sám v návaznosti na studovaný obor. Odborné praxe/stáže mohou trvat od 30 dnů do 12 měsíců.

Finančně podporovány v programu Erasmus+ jsou praxe v zemích EU + Norsko, Turecko, Makedonie aj.

Praxe katedry KKS a studentů teologie

Praxe v zahraničí bude studentovi uznána, jako předmět typu C - Zahraniční pracovní stáž CMF/ZPS nebo může být uvedena v Dodatku k diplomu.

Odborná praxe, která je povinnou součástí studentova studijního programu, je po splnění všech dalších požadavků tohoto předmětu rovněž zapsána garantem praxe (odevzdání závěrečné zprávy, prezentace na workshopu atd.).

Před praxí

 1. Student si vybere organizaci/firmu, ve které bude svou zahraniční praxi realizovat.
 2. Student před výjezdem sestaví pracovní plán praxe (Projekt praxe/Training Agreement), který je závazný pro studenta, vysílající katedru a zahraniční organizaci/firmu.
 3. Volbu organizace student konzultuje s garantem praxe:
  • KKS – Dr. A. Zogata-Kusz
  • Teologie – Doc. D. Opatrný
  • Pro výběr kvalitní praxe lze využít: 
   • Zkušeností od studentů z vyšších ročníků (konkrétní organizace)
   • Doporučení garanta praxe na základě aktualizovaného a se studenty sdíleného seznamu ověřených humanitárních a rozvojových neziskových organizací včetně informací o možných zdrojích financování
   • Aplikace intlag.upol.cz (ověřené organizace a firmy)
 4. Student zváží své finanční možnosti a finanční ohodnocení organizace/firmy, vyhledá i další možné zdroje financování. Katedra KKS CMTF UP podporuje studentské výjezdy prostřednictvím IGA - možný příspěvek v maximální hodnotě 10 000,- Kč na jednoho studenta. Pokud bude student usilovat o získání finanční podpory v rámci programu Erasmus+, dodrží pokyny uvedené v podmínkách - iro.upol.cz/erasmus/staze/

Po odsouhlasení praxe organizací

 1. Po odsouhlasení vybrané organizace praxe garantem praxe, zašle student Contract of Placement organizaci k odsouhlasení a k podpisu.
 2. Po podepsání Contract of Placement organizací, odevzdá student tento dokument garantovi praxe, který zajistí podpis děkana a předá jej zpět studentovi.
 3. Contract of Placement podepsaný všemi stranami pak ve formě skenu student zašle referentce pro zahraničí, která zapíše jeho výjezd do zahraničí do aplikace IS/STAG.
 4. Student může podat Žádost o mimořádné stipendium na zahraniční studijní pobyt, ve které zdůvodní svůj požadavek o finanční podporu. Žádost odevzdá na studijní oddělení CMTF UP. První část stipendia je vyplácena na začátku pobytu (ideálně před odjezdem), druhá po příjezdu. Při podávání žádosti o finanční podporu programu Erasmus+ (vyplacení stipendia, pojištění apod.) bude student plnit podmínky uvedené v rámci tohoto programu - iro.upol.cz/erasmus/staze/

Před výjezdem na zahraniční praxe

 1. Student absolvuje bezpečnostní školení pořádané KKS CMTF.
 2. Student si je ze zákona povinen zajistit zdravotní pojištění do zahraničí. Může využít pojištění UP v Olomouci pro studenty, za které student nic nehradí (je plně hrazeno ze strany UP). Materiály/pokyny k nahlášení pojištění a získání kartičky pojištěnce lze nalézt na Vzdělávacím portále EDIS pro CMTF, záložka Zahraniční mobility studentů Svůj výjezd musí v tomto případě nahlásit pojišťovací kanceláři Pojišťovací makléřství BOHEMIA, a.s. Jinak nebude pojištění platné (!).

Během výjezdu na zahraniční praxi

Prodloužení praxe je možné po dohodě s vysílající a přijímací institucí (garantem praxe a po nahlášení pojišťovací kanceláři). Prodloužení s finanční podporou Erasmus+ je možné jen v případě dostatečné finanční rezervy ZO UP (Žádost o prodloužení pobytu je nutno zaslat na ZO UP, po-té informovat i fakultní koordinátorku CMTF).

Po návratu ze zahraniční praxe

 1. Student je povinen předložit garantovi praxe Certifikát o absolvování praxe potvrzující délku praxe a dosažené výsledky/hodnocení nejpozději 30. listopadu daného akad. roku.
 2. V případě praxe programu Erasmus+ student zašle referentce e-mailem krátký popis pracovní činnosti praxe v českém a anglickém jazyce (Žádost o uvedení stáže v Dodatku k diplomu). V případě stáže CMF/ZPS mu bude splnění předmětu zapsáno do IS Portal zahraniční referentkou.
 3. Následně mu bude vyplacena druhá část stipendia (viz pokyny na EDIS).

Praxe katedry KKV

Studentům bakalářského a navazující magisterské studium oboru sociální pedagogika je praxe uznána, jako předmět, který je součástí studijního oboru. Předmět, v jehož rámci praxe v zahraničí proběhne, musí být schválena garantem tohoto předmětu a zároveň musí splňovat požadavky na praxi tohoto předmětu. Praxe v zahraničí lze vykonat v rámci těchto předmětů:

 • Praxe v řízení volnočasových aktivit I
 • Vychovatelská praxe I
 • Vychovatelská praxe III
 • Praxe I

Pokud praxe není povinnou součástí studijního programu, bude uznána jako předmět typu C - Zahraniční pracovní stáž CMF/ZPS. Stáž bude uvedena také v Dodatku k diplomu. Zahraniční pobyt musí proběhnout v rozsahu minimálně 30 dnů + 2 dny příjezdu/odjezdu.

Před praxí

 1. Student si vybere organizaci/firmu nebo instituci, ve které bude svou zahraniční praxi realizovat.
 2. Student před výjezdem sestaví pracovní plán praxe (Projekt praxe/Training Agreement), který je závazný pro studenta, vysílající katedru a zahraniční organizaci/firmu.
 3. Volbu organizace a plán praxe student konzultuje s garantem praxe (PhDr. Ing. L. Trochtová). Pro výběr kvalitní praxe lze využít:
  • Zkušeností od studentů z vyšších ročníků (konkrétní organizace)
  • Aplikace www.intlag.upol.cz (ověřené organizace a firmy)
  • Doporučení garanta předmětu aj.
 4. Student zváží své finanční možnosti a finanční ohodnocení organizace/firmy, vyhledá i další možné zdroje financování. (granty, program Erasmus+, Mimořádné stipendium, apod.).
 5. Pokud bude student usilovat o získání finanční podpory v rámci programu Erasmus+, dodrží pokyny uvedené v podmínkách - www.iro.upol.cz záložka PRAXE. Pro získání tohoto stipendia je nutno vyjet na min. 60 dní.

Po schválení praxe organizací

 1. Sekretářce katedry svého oboru student předloží vyplněný dokument Smlouva o praxi (Contract of Placement) a ta jej zašle organizaci k podpisu. Přihláška musí být odevzdána s velkým předstihem před nástupem na praxi, nejpozději měsíc před nástupem.
 2. Při podávání žádosti o finanční podporu programu Erasmus+ (vyplacení stipendia, pojištění apod.) bude student plnit podmínky uvedené v rámci tohoto programu - www.iro.upol.cz. Do formuláře Training Agreement - Faculty contact person - uveďte: Mgr. P. Hubená, jako Departmental contact person: doc. PhDr.& Mgr. Petra Potměšilová, Ph.D./vedoucí katedry).
 3. Po oznámení o podepsání Contractu of Placement organizací si student tento dokument vyzvedne u sekretářky své katedry. Ve formě skenu jej pak zašle referentce pro zahraničí, která zapíše jeho výjezd do zahraničí do aplikace IS PORTAL.
 4. Student může podat Žádost o mimořádné stipendium na zahraniční studijní pobyt, ve které zdůvodní svůj požadavek o finanční podporu. Žádost odevzdá na studijní oddělení CMTF UP. První část stipendia je vyplácena na začátku pobytu (ideálně před odjezdem), druhá po příjezdu.

Před výjezdem

Student si je ze zákona povinen zajistit zdravotní pojištění do zahraničí. Může využít pojištění UP v Olomouci pro studenty, za které student nic nehradí (je plně hrazeno ze strany UP). Svůj výjezd musí v tomto případě nahlásit pojišťovací kanceláři Pojišťovací makléřství BOHEMIA, a.s.,  jirka@zapletalovi.com. Jinak nebude pojištění platné (!).

Během výjezdu

Prodloužení praxe je možné po dohodě s vysílající a přijímací institucí (garantem praxe a po nahlášení pojišťovací kanceláři). Prodloužení s finanční podporou Erasmus+ je možné jen v případě dostatečné finanční rezervy OMV UP (Žádost o prodloužení pobytu je nutno zaslat na OMV UP, poté informovat i fakultní koordinátorku CMTF).

Po návratu

 1. Student je povinen předložit garantovi praxe Certifikát o absolvování praxe potvrzující délku praxe a dosažené výsledky/hodnocení nejpozději do 4 týdnů od ukončení praxe.
 2. Po návratu odevzdá student do 14 dní referentce pro krátký popis pracovní činnosti praxe v českém a anglickém jazyce. Tyto informace pak budou uvedeny v Dodatku k diplomu. Tímto bude jeho zahraniční pobyt ukončen v Informačním systému Univerzity Palackého (Portal). V případě stáže CMF/ZPS mu bude splnění předmětu zapsáno do IS Portal zahraniční referentkou.
 3. Student napíše Zprávu o zahraniční praxi a zašle garantovi praxe nejpozději 20. května/20. prosince daného akad. roku.
 4. Po splnění požadavků předmětů - mu budou tyto předměty zapsány do IS Portal garantem daného předmětu.
 5. Následně mu bude vyplacena druhá část stipendia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)