Evaluace

O co se jedná a kdo hodnotí?

Jedním z hlavních  nástrojů hodnocení kvality vzdělávacího procesu je evaluace výuky jednotlivých předmětů. Jde o hodnocení výuky jejím přímým účastníkem, studentem, které poskytuje vyučujícím(u), vedoucímu jeho pracoviště i vedení celé fakulty nezbytnou zpětnou vazbu. Vedení fakulty, vedoucí kateder i jednotliví vyučující mohou díky informacím získaným při hodnocení výuky soustavně zkvalitňovat výuku. Zpětná vazba je důležitá nejen pro zlepšování pedagogické činnosti, ale také přispívá k otevřené komunikaci na fakultě a ke zkvalitnění vzdělávání.

Evaluace výuky je součástí systému řízení kvality na Univerzitě Palackého. Jejím cílem je získat od co největšího počtu studentů informace o kvalitě výuky, souladu jejího konkrétního obsahu s obsahem ohlášeným v anotaci předmětu, o používaných metodách ve výuce a přístupu vyučujících. Všechny tyto infomace jsou klíčové proto, aby bylo možné výuku ve všech těchto oblastech neustále zkvalitňovat. Evaluace se týká všech vyučovaných předmětů.

Co se hodnotí?

Předmětem hodnocení je studijní předmět. Hodnocení tedy není primárně anketou o kvalitě jednotlivých vyučujících, i když z hodnocení předmětů samozřejmě do značné míry vyplývá i hodnocení těch, kdo jsou za ně zodpovědní.

Kdy se hodnotí?

Hodnocení výuky probíhá každý akademický rok dvakrát – za zimní a za letní semestr. V každém semestru je stanoveno datum zahájení hodnocení a datum ukončení hodnocení. Zpravidla začíná časový úsek pro hodnocení běžet ke konci hodnoceného semestru a končí začátkem semestru následujícího nebo začátkem letních prázdnin.

Jak se hodnotí?

Evaluace výuky probíhá online v novém systému hodnocení kvality, který bude po zahájení sběru hodnocení dostupný na adrese https://eval.upol.cz

Tento nový systém bude jako nová aplikace dostupný rovněž prostřednictvím portálu UP (http://portal.upol.cz).

Každému studentovi či studentce je před zahájením hodnocení vygenerována sada dotazníků na základě předmětů zapsaných v IS STAG. Na tyto dotazníky má možnost odpovědět po celou dobu, kdy je hodnocení dostupné (tedy v termínu hodnocení).

Pro vyplnění dotazníku se student nemusí přihlašovat.

Jak se o hodnocení výuky dozvím?

Každému studentovi či studentce bude po zahájení hodnocení odeslán do jeho univerzitní emailové schránky email s upřesňujícími informacemi, odkazem na aplikaci pro hodnocení (http://eval.upol.cz), výpisem hodnocených předmětů a přímými odkazy na jednotlivé hodnotící dotazníky.

Dále bude zprovozněn notifikační systém na portále UP, kde bude svítit číslo v kolečku (tzv. push notifikace) ohlašující počet nehodnocených předmětů.

Je zajištěna anonymita hodnotícího studenta?

Mnoho studentů se v minulosti obávalo, že když v prostředí STAGu zveřejní evaluaci předmětů, která bude kritická, budou za tuto otevřenost třeba i postihováni, že je možnost dohledat autora provedené evaluace. Proto univerzita vyvinula nový systém evaluace studia, který je budován jako anonymní. Ani správce systému se tedy nedozví, jak ten či onen student nebo studentka hodnotili jednotlivé předměty.

Jediná informace, která u studenta eviduje je ta, zda hodnotil nebo nikoliv. Toto omezení je nutné proto, aby každý mohl hodnotit předmět pouze jednou. Důsledkem přísné anonymity je také omezení v podobě nemožnosti upravovat již odeslaný dotazník. Systém prostě neví, který odevzdaný dotazník je ten Váš a proto Vám jej nemůže znovu zobrazit.

Podoba evaluačního dotazníku

Pedagogická komise UP schválila jednotnou podobu evaluačního dotazníku na celé univerzitě, který obsahuje sedm otázek:

  1. sebehodnocení aktivity studenta v předmětu
  2. soulad uskutečnění předmětu s jeho popisem (anotací) ve STAGu
  3. náročnost předmětu ve srovnání s jinými předměty
  4. dodržování pravidel ze strany vyučujícího (např. včasný příchod do výuky, výuka není rušena bez náhrady, jsou dodržovány pravidelné konzultační hodiny aj.)
  5. úroveň poskytnutých studijních materiálů
  6. slovní hodnocení silných a slabých stránek předmětu
  7. celkové hodnocení předmětu známkou

K uvedeným otázkám může fakulta nebo katedra, popřípadě i sám vyučující přidat další.

V každé z otázek student většinou vybírá z navržených odpovědí, vždy je možnost připsat obsáhlejší slovní komentář.

Vyplnění jednoho evaluačního dotazníku zabere asi minutu až dvě času, v případě slovních komentářů samozřejmě o něco déle.

Jak bude s výsledky dále nakládáno?

Výsledky hodnocení předmětů obdrží po skončení lhůty pro hodnocení garanti jednotlivých předmětů. Ti se mohou k hodnocení vyjádřit. Jejich vyjádření bude dostupné rovněž studentům. Garanti se nevyjadřují k jednotlivým dotazníkům, ale k celkovému hodnocení a souboru vznesených připomínek. Ani zde vyučující nerozliší, který student či studentka hodnocení vytvořili.

Po vyjádření vyučujících putují souhrnné výsledky hodnocení k vedoucím kateder a následně k proděkanovi pro studium, který se k hodnocení vyjadřuje na úrovni fakulty.

Má hodnocení smysl? Změní se něco?

Ze strany studentů často slýcháme: „Už jsem evaluoval, sdělil jsem otevřeně svůj názor, a nic se nezměnilo, všechno běží postaru. Je to k ničemu, naprostá ztráta času.“

Jedním z nejdůležitějších faktorů proto, aby evaluace měla svou výpovědní hodnotu, je skutečnost, že se jí aktivně účastní dostatečně vysoké procento studentů: když je na kurzu zapsáno třebas třicet studentů a evaluují pouze dva, nepředstavují dostatečně reprezentativní vzorek účastníků kurzu, a je velmi obtížné brát jejich názor v potaz. Evaluace je možné brát v potaz až od okamžiku, kdy se jich aktivně zúčastní alespoň 20% studentů daného předmětu.

Dalším faktorem výpovědní hodnoty evaluací je určitá časová řada, je zapotřebí alespoň dvojí nebo trojí evaluace, aby bylo možné její výsledky brát v potaz. Pak mohou vyučující i vedoucí pracovníci brát názor vážně: u jedné evaluace je vždy možné, že něco bylo nebo nebylo v pořádku jen výjimečně: vyučující měl či neměl náročné období, nebo si prostě navzájem se studenty navzájem „nesedli“, specifická skupina studentů měla jinou potřebu a očekávání. Proto je možné brát vážně až delší řadu dostatečně reprezentativních evaluací.

Hodnocení má smysl. I když často nejsou změny okamžité a ihned viditelné. Jako u všeho důležitého, i při hodnocení kvality výuky je potřeba postupovat obezřetně a spíše než demonstrovat ukázky silových řešení hledat možnosti ke zlepšení. O takový postup, zlepšování krok za krokem, všichni na fakultě i na univerzitě usilujeme.

Většina problémů se nedá vyřešit přes noc a ne vždy je hodnocení ze strany Vás studentů úplně objektivní. Když se ale výrazně negativní hodnocení výuky opakuje a nepochází od jednotlivce, nýbrž je hlasem větší skupiny studentů, jsou vždy podnikány kroky k nápravě. V těch nejvážnějších případech neváhá vedení fakulty a kateder přistoupit ani k personálním změnám v sestavě vyučujících.

Poděkování

Děkujeme všem, kteří aktivně přispívají jak ve fázi přípravy evaluace, tak při samotném hodnocení a zpětné vazbě. Vaše evaluace je důležitá, a pomáhá vytvořit lepší prostředí na CMTF UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)