Fakulta podporuje studium v zahraničí díky programům Erasmus, CEEPUS a stipendia Papežské koleje Nepomucenum. Student může využít i nabídky mezivládních stipendií, stipendií Domu zahraniční spolupráce a Stipendijního programu UP. Předměty získané v zahraničí jsou uznány za předměty studovaného oboru.

Studium v programu Erasmus+

Programu Erasmus+ se může zúčastnit student každého stupně studia (Bc., Mgr. i Ph.D.). Do zahraničí lze vyjet opakovaně v každém stupni studia pokaždé v celkovém součtu 12 měsíců/stupeň. Student si vybírá z partnerských univerzit, se kterými má CMTF smlouvu. Po dohodě s jinými fakultami UP lze vyjet i na jejich smlouvy.

Může se přihlásit vždy v lednu a září skrze aplikaci mobility.upol.cz
Důkladně prostuduje stránky partnerské instituce - informace pro přijíždějící studenty (exchange students), a na jejich základě připraví propracovaný motivační dopis v cizím jazyce.

Po přijetí na zahraniční studijní pobyt

 1. Po Vašem přijetí k zahraničnímu pobytu prosím dodržujte následující postup: studijní záležitosti budete řešit na CMTF (studijní plán = Learning Agreement).
  Účastnickou smlouvu v programu Erasmus+ (vyplacení stipendia, pojištění apod.) budete řešit na Zahraničním oddělení UP (ZO UP) - iro.upol.cz.
 2. Překontrolujte správnost údajů v aplikaci erasmusplus.upol.cz evidující studenty vybrané na studium v zahraničí.
 3. Na internetových stránkách Vaší zahraniční univerzity prostudujte nabídku předmětů a jejich sylaby, a to v jazyce, ve kterém budete studovat. Prostudujte podmínky pro přijíždějící studenty (hledejte pokyny pro International students, Erasmus students, Incoming students, Exchange students apod.).
 4. Na internetových stránkách Vaší zahraniční univerzity vyplňte přihlášku a zašlete jí požadované dokumenty (přihlášku, Learning Agreement aj.).
 5. Studijní plán (Learning Agreement) si stáhnete v dokumentech na stránkách iro.upol.cz.

  • Předměty vložte do Learning Agreementu.

  • Do tabulky A vepište názvy zahraničních předmětů, které plánujete navštěvovat. Předměty české, které budete zahraničními nahrazovat, napište v Learning Agreementu do tabulky B.

  • V tabulce B do sloupce - Form of recognition - zajistěte podpisy garantů/vyučujících jednotlivých českých předmětů, které budete chtít nahradit zahraničními předměty.

  • Pokud budete chtít všechny předměty uznat jako kategorii předmětu kategorie C, uveďte do tabulky B pouze - kategorie "C" (podpisy vyučujících nejsou nutné). Jako kontaktní osobu uveďte zahraniční referentku.

  • Do části Responsible person napište svého koordinátora podle katedry (viz výše) a předložte mu ho k podpisu.

  • Vyplněný a podepsaný Learning Agreement (i záhlaví) doručte zahraniční referentce, která předloží dokument k podpisu proděkanovi a následně Vám jej zašle jako sken a originál osobně předá.

 6. Doporučujeme, abyste si od všech odesílaných dokumentů vždy pořídil/a vlastní kopie pro případ ztráty dokumentů 

 7. V praktických záležitostech (Účastnická smlouva pro vyplacení stipendia, pojištění, vyhledání ubytování aj.) postupujte podle pokynů ZO UP iro.upol.cz (záložka - Instrukce pro nominované studenty). 

 8. Learning Agreement podepsán zahraniční univerzitou (ve formě skenu) zavěste do IS/Portálu-ECTS-Příloha

 9. Předměty schválené v Learning Agreementu si zadáte elektronicky i do Portálu - záložka Moje studium - ECTS. 

Před výjezdem na zahraniční studijní pobyt (září/únor)

 1. Předměty, které budete během Vašeho výjezdu studovat distanční formou (např. Diplomový seminář), si zapište v řádném v předzápise (Informační systém Univerzity Palackého).
 2. Ostatní české předměty (které vyžadují Vaší docházku a nebudou nahrazeny zahraničním předmětem) musí být rovněž zapsány v předzápise a zároveň uvedeny i v Individuálním plánu (pokud je budete plnit po příjezdu)! Žádost o individuální plán podáváte na studijním oddělení CMTF!
 3. Před odjezdem do zahraničí je účastník povinen uvést datum zahájení a ukončení studijního pobytu do svého profilu v aplikaci erasmusplus.upol.cz

Během výjezdu na zahraniční studijní pobyt

 1. Údaje v Portálu musí souhlasit s Learning Agreementem. Jednotlivé kroky, jak předměty zapisovat do IS Portálu obdržíte e-mailem. 
 2. Zahraniční předměty se zapisují s kódy zahraniční vysoké školy a před lomítkem se uvede kód katedry, na které student uplatňuje výsledek. 
 3. Pokud musíte původní studijní plán změnit během prvního měsíce pobytu v zahraničí (což je více než pravděpodobné), pošlete katederní koordinátorce Changes to the Original Learning Agreement (část Learning Agreementu - tabulky jsou označeny písmeny C a D), popř. společně s tímto dokumentem podobný dokument vyžadovaný partnerskou univerzitou. V e-mailu uveďte jméno vyučujícího předmětu, který Vám změnu předmětu uznává po splnění za svůj předmět a přiložte e-mailovou korespondenci s tímto vyučujícím, že se změnou předmětu souhlasí. Neplatí u předmětů kategorie C.  
 4. Pokud jste provedli změny ve studijním plánu (v Changes), tj. změnili jste předměty na zahraniční univerzitě, proveďte změny i v Informačním systému Univerzity Palackého (Portál) - záložka ECTS. 
 5. Prodloužení studia na zahraniční instituci o další semestr je možné po dohodě s vysílající a přijímací institucí. Prodloužení s finanční podporou je možné jen v případě dostatečné finanční rezervy ZO UP (Žádost o prodloužení pobytu je nutno zaslat na ZO UP, po-té informovat i fakultní koordinátorku CMTF). 
 6. V případě dvousemestrálních pobytů zopakujte studijní a administrativní náležitosti i na začátku druhého semestru. 
 7. Splněné zkoušky zapište i s hodnocením doplňte do Portálu - záložka ECTS. A do Přílohy nahraje Transcript of Records. 

Po návratu ze zahraničního studijního pobytu

 1. Po návratu odevzdejte do 14 dní referentce pro zahraničí část After the Mobility (Learning Agreement - poslední část) nebo Transcript of Records, tímto bude Váš zahraniční pobyt ukončen v Informačním systému Univerzity Palackého (Portal).
 2. Learning Agreement (kopii) a Transcript of Records (ToR), v němž jsou zaznamenány Vaše studijní výsledky v zahraničí, odevzdejte na zahraničním oddělení CMTF, na jejich základě budou tyto výsledky převedeny do IS STAG do evidenční karty studenta.
 3. Uznání předmětů zkontrolujte v záložce ECTS v Portále UP.
  Potvrzení o uznaných předmětech (SiToR) - vpravo nahoře v ECTS záložce - vytisknete a předložte na ZO společně s ToR UP zahraniční referentce pro ukončení agendy Vašeho zahraničního pobytu.
 4. Napište jednostránkovou Závěrečnou zprávu o zahraničním studijním pobytu (praktické informace pro další zájemce) a zašlete referentce pro zahraničí.

Katederní koordinátoři Erasmus+


 

Partnerské univerzity Erasmus+

Nabídka partnerských univerzit, ze kterých si student vybírá podle svého studijního oboru.

Studium v programu CEEPUS

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) je výměnný program pro regionální spolupráci vysokých škol v zemích střední a jihovýchodní Evropy. CMTF je zapojena v síti Bioethics a Media Ethics.

Studenti mohou vyjet na krátké odborné exkurze nebo letní školy. Je to skvělá příležitost získat nové zkušenosti, navázat kontakty a zlepšit se v cizím jazyce. Na Letní školy lze vyjíždět během celého roku. Aktuální nabídky jsou zveřejněny na webu CMTF – AKTUALITY. 

 

Síť Media Ethics podporuje i dlouhodobé pobyty na 3–10 měsíců na University of Vienna. Žádost o stipendium lze podat i jako tzv. freemover CEEPUS na jakoukoli partnerskou VŠ. Pobyt lze využít i k přípravě diplomové nebo dizertační práce.
 

CEEPUS (table of universities)

Austria

University of Graz

Graz

www.uni-graz.at

Bioethics

University of Vienna

Vienna

www.univie.ac.at

Bioethics, Media Ethics

Bosnia a Herzegovina

University of Sarajevo

Sarajevo

www.unsa.ba

Bioethics, Media Ethics

Croatia

Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, faculty of Education Osijek https://www.unios.hr/en/ Media Ethics

University of Zagreb

Zagreb

www.unizg.hr

Bioethics

Hungary

Semmelweis University

Budapest

semmelweis.hu

Bioethics

Theological College of Pécs

Pécs

www.pphf.hu

Bioethics

Episcopal Theological College of Pécs, Department of Philosophy and Social Sciences Pécs https://pphf.hu/english/ Media Ethics

Poland

University of Silesia in Katowice, Institute of Journalism and Media Communication Katowice https://us.edu.pl/en/ Media Ethics
University of Lódz, Faculty of Philology Lódz https://www.uni.lodz.pl/en/ Media Ethics

Republic of North Macedonia

Ss. Cyril und Methodius University in Skopje

Skopje

http://www.ukim.edu.mk/

Media Ethics

 

Kontaktní osoby:

Bioethics:        dominik.opatrny@upol.cz

Media Ethics: andrea.spickova@upol.cz

Studium v programu Johannes

Stipendium studijního programu Johannes, poskytované prostřednictvím Papežské koleje Nepomucenum, zahrnuje dvousemestrální studium na Teologické fakultě Papežské lateránské univerzity v Římě (TF PUL).

Itálie
Pontificia Università Lateranense Řím www.pul.it Religion

 

Přijetí na studijní pobyt

Stipendium zahrnuje ubytování a stravu v Papežské koleji Nepomucenum (září - červen) a kurz italštiny (září). Po přijetí do programu Johannes/jednoletého výjezdu dodržujte následující postup a lhůty:

 1. Prostudujte si důkladně stránky TF PUL, Katalog předmětů, sylaby předmětů atd.
 2. Připravte si v předstihu všechny požadované dokumenty:
  • Výpis dosavadních studijních výsledků (anglicky nebo latinsky) - na studijním oddělení
  • Překlad studijního programu Teologie (italsky) - od proděkana pro zahraničí
  • Originál maturitního vysvědčení (s italským překladem, který může ověřit rektor Papežské koleje Nepomucenum)
  • Doporučující dopis za CMTF (vyřizuje proděkan pro zahraniční záležitosti)
  • Doporučení ordináře ke studiu na PUL (v italštině)
 3. Podejte na zahraničním oddělení Žádost o povolení studia na vysoké škole v zahraničí.
 4. Doporučujeme, abyste si od všech odesílaných dokumentů vždy pořídil vlastní kopie pro případ ztráty dokumentů. Nachystejte si šest pasových fotografií pro PUL.

 

Před výjezdem (červen)

 1. Nahlaste referentce pro zahraničí svůj výjezd (e-mailem). Výjezd bude zaveden do STAGu.
 2. Student si je povinen zajistit zdravotní pojištění do zahraničí. Může využít pojištění UP v Olomouci pro studenty, za které student nic nehradí (je plně hrazeno ze strany UP).

  https://iro.upol.cz/studium-v-zahranici/cestovni-pojisteni/

  Svůj výjezd nahlásí pojišťovací kanceláři Pojišťovací makléřství BOHEMIA, a.s. Jinak nebude pojištění platné (!).

 3. Student si může v předtermínu (konec srpna) vyjednat novou validační známku na ISIC (IK) - nutno kontaktovat Kancelář Identifikačních karet odd. provozu CVT.

Během výjezdu

 1. Děkanovi TF PUL předložte všechny požadované dokumenty. Na základě těchto dokumentů budete zapsáni do příslušného ročníku základního teologického triennia a bude vám děkanem sestaven studijní plán v průběhu příslušného akademického roku.
 2. Předměty studijního plánu TF PUL si zadejte elektronicky přes Informační systém Univerzity Palackého (IS Portál) - záložky STAG jiné - ECTS výjezdy. Jednotlivé kroky, jak předměty zapisovat do IS Portálu, záložky ECTS výjezdy, obdržíte e-mailem.
 3. Zahraniční předměty se zapisují s kódy zahraniční vysoké školy a před lomítkem se uvede kód katedry na CMTF, na níž uplatňujete výsledek.
 4. Předměty studijního programu CMTF, které budete studovat distanční formou (např. Diplomový seminář) a předměty vyučované formou blokové výuky (v Římě/Olomouci), si zapište v řádném předzápase.
 5. Pokud jste provedli během semestru změny ve studijním plánu, tj. změnili jste předměty na zahraniční univerzitě, proveďte změny i v IS Portálu.
 6. V případě dvousemestrálních pobytů zopakujte studijní náležitosti i na začátku druhého semestru.

Po návratu

 1. Po návratu vložte Výpis předmětů absolvovaných v Římě (vydané PUL v italštině nebo ze studijního systému PUL potvrzený rektorem Nepomucena), tímto bude Váš zahraniční pobyt ukončen v Informačním systému Univerzity Palackého (IS Portal). Pokud máte certifikát o absolvování jazykového kurzu, popř. kurzů na jiných římských institucích (např. kurz týkající se Fóra interna pořádaný tradičně Apoštolskou penitenciárií), uložte je také. E-mailem o ukončení studia v zahraničí informujte referentku ZO.
 2. Pokud jste některé předměty (distanční nebo blokové výuky) nemohli z organizačních důvodů splnit, vyplňte Žádost o odepsání předmětů a odevzdejte ji Vaší studijní referentce. V Žádosti zdůvodněte svůj požadavek.
 3. Referentka převede studijní výsledky z PULu do  IS STAGu tyto výsledky, do Vaší evidenční karty. Uznání zkontrolujte.
 4. V případě získání příslušného počtu kreditů (min. 20 ECTS kreditů/semestr) Vám bude možné vyplatit i druhou část stipendia.

Zahraniční referát

doc. Mgr. Dominik Opatrný, Th.D.

dominik.opatrny@upol.cz
Univerzitní 22
místnost: 3.07
+420734695790
+420585637126

Mgr. Alžbeta Cajthamlová

alzbeta.cajthamlova@upol.cz
Univerzitní 22
místnost: 3.05
585637340
731746319
konzultační hodiny
nepravidelné místnost
5.09 Možné po e-mailové domluvě alzbeta.cajthamlova@upo.cz
úřední hodiny
pravidelné místnost
pracovní dny 09:00–11:30 3.05
pracovní dny 13:00–14:00 3.05
3.05

Bc. Marta Zachová

marta.zachova@upol.cz
Univerzitní 22
místnost: 3.05
585637016
734695791

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)