Peter Tavel bude usilovat o další růst kvality vědy, studia i filantropie

Setkání s kandidátem na příštího děkana se uskutečnilo v aule CMTF.
Foto: Velena Mazochová
pátek 6. duben 2018, 14:00 – Text: Velena Mazochová

Kontinuita vědeckého výkonu, internacionalizace fakulty nebo připravenost k diskusi na aktuální společenská témata - s těmito a dalšími podněty vystoupil Peter Tavel před akademickou obec při prezentaci svých vizí pro nadcházející funkční období děkana teologické fakulty. Děkanskou funkci bude obhajovat jako jediný kandidát ve volbách, které se uskuteční příští středu 11. dubna.

Stávající děkan pedagogům a studentům představil priority svého volebního programu na základě analýzy silných a slabých stránek fakulty. Její současnou a budoucí pozici přirovnal k lodi, kterou je třeba dobře ovládat a řídit. „Před čtyřmi roky jsem měl představu stromu jako symbolu stability a pevných kořenů fakulty. Po zkušenostech doplním další symbol: loď. Kdybychom přestali být aktivní, bude nás proud unášet a stabilita může být jen zdáním. Celá společnost se někam ubírá a my v tomto prostředí můžeme aspoň zčásti vzít věci pod svoji kontrolu, anebo se nechat unášet s tím, že nevíme, jak to skončí,“ zdůraznil Peter Tavel.

Kvalita, respekt a stabilita

K silným stránkám teologické fakulty podle něj patří v prvé řadě kvalita jejích studijních oborů.  „Vysokou kvalitu mají v první řadě teologická studia. Na druhé straně obory Charitativní a sociální práce, Mezinárodní sociální a humanitární práce nebo Sociální a spirituální determinanty zdraví jsou jedinečné v rámci celé republiky,“ uvedl.

Vysoce ocenil také rostoucí vědecký výkon jednotlivých fakultních pracovišť a institutů, kterým si přední olomoučtí odborníci postupně získávají respekt odborné veřejnosti v rámci univerzity i České republiky. Mezi priority dalšího rozvoje fakulty proto řadí udržení vědecké kontinuity. „Byla by škoda tento trend nezachovat. Je třeba jej udržet a posílit, aby to, čeho jsme dosáhli, žilo dál,“ zdůraznil Peter Tavel.

Mezi pozitiva dosavadního vývoje řadí také dosažení stability v organizační struktuře i v personální oblasti, optimální úroveň infrastruktury, vybavení fakultních prostor i využívání finančních zdrojů mimo státní rozpočet. K silným stránkám, které zároveň zavazují k zodpovědnosti, patří podle něj také tradice, která fakultu jako součást druhé nejstarší české univerzity provází. „Výhodou je i to, že jsme malá fakulta a vytvořili jsme si příznivé prostředí, v němž lze dobře komunikovat. Na druhé straně můžeme být více zranitelní – malá loď se musí pečlivěji vyvažovat.“

Problémy jako výzvy

Vedení fakulty spolu s dalšími členy akademické obce podle děkana musí věnovat pozornost i řadě nepříznivých trendů, které představují zejména klesající počet studentů, i navzdory intenzivní aktivitě nízkou efektivitu propagace studia, rezervy ve využívání současných moderních technologií nebo nízké nároky na přijímací řízení. Upozornil zároveň na rizika stárnutí profesorů a garantů jednotlivých oborů a nutnost systematické výchovy vědeckého „dorostu“. „Je to vír, do nějž loď může najet. Byla by chyba nemít na paměti, že stále ještě žijeme z potenciálu generace profesorů, kteří na fakultu přišli po listopadové revoluci,“ zdůraznil Peter Tavel.

Ke slabým stránkám fakulty podle něj patří i slabá připravenost na aktuální celospolečenská témata, jako jsou například problematika gender, homosexualita, virtuální svět, smart technologie nebo i různé druhy nových závislostí, kterým podléhá mladá generace. „Nejsme připraveni na solidní diskusi podloženou věcnými fakty, odbornými znalostmi a informovaným přehledem o daném problému. Pouhou kritikou a zatracením ´zlého světa´ kolem nás nic nevyřešíme, je třeba mít odvahu k diskusi,“ uvedl Peter Tavel.

Výzvou je podle něj i využití potenciálu fakulty při vytváření nových forem pomoci a filantropie. „Možnosti více se společensky angažovat skýtají nejen naše projekty zaměřené na inkluzi nebo podporu okrajových sociálních skupin společnosti a charitativní rozměr naší činnosti. Příkladem sofistikovanější formy pomoci a služby může být výrazný úspěch projektu neziskových léků Institutu sociálního zdraví.“

Jak kandidát na příštího děkana zdůraznil, hlavní zárukou perspektivního vývoje fakulty zůstávají její pracovníci a studenti. „Největší potenciál školy nespočívá v prostorách, vybavení nebo finančních zdrojích, ale v charismatech, které jsou ve vás. V lidech je největší dar. To je moje dlouhodobá výchozí filozofie, nikoli pouhý předvolební slib,“ ujistil Peter Tavel.

O příštím děkanovi rozhodne dvanáctičlenný akademický senát fakulty na svém zasedání 11. dubna. Ke zvolení je nutná nadpoloviční většina kladných hlasů všech jeho členů. „Zasedání jsou veřejná, proto neváhejte a přijďte se na volbu příštího děkana podívat,“ vyzval v závěru shromáždění akademické obce předseda senátu Jaroslav Franc.