Do univerzitního senátu kandiduje 6 akademiků a 2 studenti

Sobota 29. duben 2023, 11:07 – Text: Lenka Peřinová

Do Akademického senátu UP (AS UP), klíčového řídicího orgánu univerzity, který schvaluje její rozpočet, reviduje univerzitní předpisy či dohlíží na dění na kolejích a v menzách, kandiduje za teologickou fakultu šest akademiků a dva studenti. Volby se letos poprvé uskuteční pouze online, v termínu od 3. do 11. května 2023. Volební hlas má každý student a akademik UP. Každá z fakult je v univerzitním senátu zastoupena dvěma akademiky a jedním studentem. Funkční období nového AS UP začne v září 2023 a skončí v květnu 2026. Zasedání AS UP jsou veřejně přístupná.

KANDIDÁTI CMTF UP Z ŘAD AKADEMIKŮ

 • Fiedler Eduard, Mgr. et Mgr., Ph.D., Katedra filosofie a patrologie
 • Franc Jaroslav, doc. Mgr. et Mgr., Th.D., Katedra komunikačních studií
 • Hlinka Vít, Th.D., Katedra církevních dějin a církevního práva
 • Jonová Jitka, doc., Katedra církevních dějin a církevního práva
 • Matulayová Tatiana, doc. PaedDr., Ph.D., Katedra křesťanské sociální práce
 • Menke Monika, ThLic. Mgr., Th.D., Katedra církevních dějin a církevního práva

KANDIDÁTI CMTF UP Z ŘAD STUDENTŮ

 • Mocek Petr, Mgr., Křesťanské myšlení, 2. ročník
 • Zobal Tomáš, Etika a kultura v mediální komunikaci, 1. ročník

VYJÁDŘENÍ KANDIDÁTŮ: PROČ CHCI BÝT SENÁTORKOU/SENÁTOREM V AS UP?

 • Doc. Jaroslav Franc, Katedra komunikačních studií

Pracuji pro fakultni a univerzitní společenství již řadu let jako student, vyučující, fakultní senátor i jako follower na sociálních sítích. Být v univerzitním senátu je pro mne příležitost zastupovat nás a také naslouchat hlasu naší univerzity. Nechci prezentovat předvolební sliby, jednak je mi to cizí, ale především jsem přesvědčen, že moji práci znáte. Připojte se k (online) volbám!

 • Doc. Tatiana Matulayová, Katedra křesťanské sociální práce

Celý profesní život usiluji o zapojení studentů, klientů a občanů do řešení věcí veřejných. Studenti naší univerzity si zaslouží systémovou podporu v rozvíjení vlastních projektů a nápadů. Studenti jsou i občané – proto je důležité vytvářet i ve vysokoškolském vzdělávání prostor pro jejich angažovanost. Chci podpořit rozvoj inovací ve vzdělávání. Důležité téma je bezpečí a životní pohoda studentů a učitelů; podporuji proto rozvoj poradenských a dalších služeb na univerzitě.

 • Dr. Monika Menke, Katedra církevních dějin a církevního práva

Nabízím určitou zkušenost s působením v AS UP, byť pouze v předcházejícím období – už vím, co mohu čekat jak ve stylu komunikace, tak v obsahu jednání AS. Myslím, že mohu nabídnou jakýsi nadhled nad jednotlivými aktuálními kontroverzemi, schopnost naslouchat různým názorům i schopnost nebýt manipulována aktuálně líbivými postoji v akademické obci či povrchností v nabízeném řešení. Senát chápu především jako určitou platformu pro hledání řešení problémů studentů i zaměstnanců a specifický způsob kontroly i komunikace s vedením univerzity.

 • Dr. Eduard Fiedler

Vnímám potřebu a úkol formulovat a srozumitelně sdílet specificky křesťanskou a teologickou perspektivu v debatě o budoucí podobě univerzitního společenství. Charakteristickými rysy teologického rozumu jsou jeho bytostná transdisciplinarita, otevřenost a epistemická pokora. V jejich světle lze překonat představu veřejné debaty jako nekonečného zápasu znepřátelených zájmů. V tomto duchu bych k tomuto úkolu rád přistoupil. 

 • Dr. Vít Hlinka

Moje dosavadní působení v akademickém senátu teologické fakulty mi umožnilo pochopit nejen fungování fakulty naší, ale též poměrně dobře ozřejmilo organizační strukturou celé univerzity. Během důležitých projednávání ve fakultním senátu, kdy byla jasně patrná provázanost naší fakulty s univerzitou, jsem si uvědomoval závažnost celouniverzitních rozhodnutí, neboť měly často klíčový dopad. A právě zde jsem nabyl přesvědčení, že ve prospěch teologické fakulty chci nyní aktivně zasahovat do oněch celouniverzitních rozhodnutí. Své případné senátorství v Akademickém senátu Univerzity Palackého bych tedy pojal jako závazek hájit zájmy teologické fakulty, který by též vycházel ze spolupráce s vedením teologické fakulty, fakultním senátem a s ostatními senátory zvolenými do velkého senátu. Tato spolupráce se mi, zejména v současné době, jeví jako velmi důležitá, protože jedině jasně stanovené priority založené na širší podpoře mají šanci ke svému prosazení.

 • Doc. Jitka Jonová

Ráda bych využila své zkušenosti senátorky AS UP v předcházejícím období: toto působení mi umožnilo lépe pochopit, jakým způsobem AS UP funguje, jeho pozici v rámci univerzity. Senátor AS UP zastupuje svou fakultu a zároveň se spolupodílí na chodu univerzitní samosprávy. Snaží se tedy hájit jak zájmy své domovské fakulty, tak zájmy univerzity jako celku. 

 • Mgr. Petr Mocek, Křesťanské myšlení, 2. ročník

Věřím, že naše univerzita je nejen v naší zemi předním místem pro vzdělávání odborníků v mnoha různých oborech. Proto bych se chtěl podílet na zlepšování a modernizaci této instituce. Jakožto student, který při svých studiích měl možnost poznat více fakult, doufám, že by v budoucnu šlo mezi jednotlivými fakultami rozšířit spolupráci, což by podle mého názoru mohlo vést ještě k lepším výsledkům. Zkušenosti ze svých studijních a výzkumných zahraničních cest bych chtěl využít i v senátu, kde je možná implementace nových nápadů. 

 • Tomáš Zobal, Etika a kultura v mediální komunikaci, 1. ročník

Jsem studentem Etiky a kultury v mediální komunikaci, a komunikace je to, čemu bych se jako senátor rád věnoval. Pravidelně bych sdílel informace ze zasedání senátu a seznamoval studenty na naší fakultě s tím, co se na univerzitě právě řeší. Do senátu bych rád přinesl pohled začínajícího studenta, který bydlí na kolejích, a není mu jedno, kolik stojí obědy v menze. Mojí ideou je Univerzita Palackého jakožto moderní instituce, která umožňuje dostupné vzdělávání, ale nabízí i kulturní, či sportovní program.


Termíny, volební řád a kandidáty ze všech fakult k pročtení zde: https://www.upol.cz/univerzita/univerzitni-organy/volby-do-akademickeho-senatu-up-2023/

 

Volby online se uskuteční zde: https://volby.upol.cz

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)