Rektor Univerzity Palackého ocenil vědce i studentky z teologické fakulty

Čtvrtek 22. únor 2024, 12:07 – Text: Lenka Peřinová

Rektor Martin Procházka osobně ocenil 44 autorů odborných publikací z řad akademiků a studentů za nejlepší bakalářské, diplomové a vědecké práce a sportovní výkony v roce 2023. Slavnostní ceremoniál se uskutečnil ve středu 21. února v aule Pedagogické fakulty.

Čestná uznání za odbornou knihu publikovanou v letech 2022 a 2023 získali dva akademici z Cyrilometodějské teologické fakulty UP. Čestné uznání rektora UP obdržely dvě doktorandky za odborné vědecké články. Cenu rektora UP za nejlepší vědeckou práci si odnesla jedna studentka – diplomovou práci porota ocenila symbolickou zlatou medailí.

Čestná uznání rektora za odborné knihy:

PhDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.

Hodnoty a volný čas: nové výzvy pro sociální pedagogiku a pedagogiku volného času

Doktor Jiří Pospíšil je odborným asistentem a vedoucím oddělení sociální práce s dětmi a mládeží na katedře křesťanské sociální práce. Přednáší sociální politiku, metody výzkumu a teorii volného času. Svůj výzkum a publikace směřuje do oblasti sociálních věd a vzdělávání se zaměřením na sociální souvislosti volného času jako fenoménu, který významně spoluvytváří naše sociální bytí.

Monografie přináší výsledky ojedinělého longitudinálního výzkumu hodnot, volného času a jejich vzájemné interakce, který byl prováděn mezi lety 2009 až 2021. Výzkum je podle věku a pohlaví reprezentativní pro populaci ČR. Vztahy obou zkoumaných fenoménů jsou nahlíženy z pohledu sociální pedagogiky a pedagogiky volného času. Aktivity ve volném čase jsou členěny do 9 kategorií. U každé kategorie jsou sledovány jak závislosti na sociodemografických faktorech, tak její interakce s cílovými a instrumentálními hodnotami. Výsledná zjištění u každé kategorie jsou vyhodnocovány s ohledem na jejich pedagogické dopady.

Mgr. Renáta Sedláková, Ph.D.

Zprávy o Nich nebo o Nás? zpravodajský diskurz České televize o Romech

Doktorka Renáta Sedláková je socioložka médií. Pracuje na katedře komunikace CMTF UP, kde přednáší kurzy zaměřené na teorii masové komunikace, sociologii a metody výzkumu médií. Vystudovala obory sociologie, mediální studia a žurnalistika na Fakultě sociálních věd MU v Brně. Věnuje se zkoumání mediálních diskurzů, především analýze zpravodajských pořadů médií veřejné služby a výzkumu mediální reprezentace menšin (např. Romů nebo seniorů). Zajímá se o životní trajektorie aktérů společnosti pozdní modernity, otázky současné spirituality a environmentálního žalu.

Oceněná kniha je autorčinou habilitační prací. Přináší poznatky získané obsahovou, diskurzivní a sémiotickou analýzou hlavní zpravodajské relace Události vysílané mezi lety 2000 až 2020. Autorka na příkladech ilustruje, že mainstreamové televizní zpravodajství je etnocentrické a informuje hlavně o jednání příslušníků majority, a to i ve zprávách, které verbálně nebo vizuálně odkazují k romské menšině. Výstavba zpráv jako příběhů o Nás a o Nich stvrzuje symbolickou jinakost obou etnik a opakovaně používané vizuální záběry spouštějí negativní konotace a udržují v oběhu stereotypy dlouhodobě přítomné v povědomí české majoritní populace.

Čestná uznání rektora UP studujícím doktorských programů za odborný článek:

Mgr. Veronika Müllerová

What is changing in papal communication with the rise of social media?

Mgr. Veronika Müllerová vyučuje na Katedře komunikace. Ve svém výzkumu se věnuje vztahu církevní autority a komunity. Spolupracuje na chodu programu Teologie online.

Článek sleduje změny v oficiální komunikaci papežů v době sociálních médií. Každý rok papežové napíšou text určený k Světovému dni sdělovacích prostředků. V těchto textech najdeme znatelnou proměnu v názvosloví, která provází nástup nových technologií. Vedle toho výzkum sleduje proměnu vztahu církevní autority k oslovované komunitě.

Mgr. Andrea Benedicta Hübnerová

Dominikánky zadržované, vyšetřované, souzené a vězněné (1938–1989)

Mgr. Andrea Benedicta Hübnerová, O.P., je interní doktorandkou na katedře Církevních dějin. V programu Křesťanské myšlení se věnuje dějinám České kongregace sester dominikánek, na které se snaží nahlédnout jako na "svaté kázání". Od počátku studia vede seminář středověkých dějin na Filozofické fakultě UP, jíž je absolventkou. 

Článek se zabývá popisem a porovnáním nacistické a komunistické perzekuce sester České kongregace sester dominikánek. V dané problematice je přiblížena jednak forma nucených prací postihujících celé společenství a jednak vyšetřování, souzení a věznění jednotlivých sester kongregace v průběhu nacistické okupace a komunistického režimu mezi lety 1938–1989. Zvláštní pozornost je věnována motivaci postihovaných činů a jejich případnému zveřejňování.

Cena rektora UP za nejlepší vědeckou nebo uměleckou práci studujících bakalářských, navazujících magisterských a magisterských studijních programů:

Mgr. et Mgr. Lucie Horelicová

Vliv životních podmínek na kognitivní, psychosociální a emocionální vývoj dětí žijících v sociálně znevýhodněném prostředí

Diplomová práce se zabývá vlivem sociálně znevýhodněného prostředí na kognitivní, emocionální a psychosociální vývoj dětí. Jejím cílem bylo popsat charakteristiky životních podmínek dětí žijících v sociálně znevýhodněném prostředí, jejich dopady na psychický vývoj dětí a následné navržení souboru opatření, jež by mohly vést ke zlepšení podmínek pro zdravý psychický vývoj dětí.


INFOBOX:

Čestná uznání za odbornou knihu publikovanou v letech 2022 a 2023 obdrželo 18 autorů (1 in memoriam) z řad akademické obce Univerzity Palackého. O cenu rektora UP soupeřilo 30 studentských vědeckých a uměleckých prací, nominováno bylo také 12 sportovců. Za bakalářské a magisterské diplomové práce bylo oceněno 7 studujících. Dále si čestné uznání rektora za odborný článek převzalo i 16 doktorandů a doktorandek z 8 fakult UP.

Ceny a čestná uznání uděluje rektor UP ve snaze zvýšit prestiž vědecké práce na olomoucké univerzitě. Šíře vědeckého zájmu, kterou zabírají vybrané monografie, svědčí o rozsahu bádání na fakultách a jejich pracovištích. Oceněné knihy řeší témata teologická, filozofická, psychologická, historická, uměnovědná, politologická i z oblasti tělesné kultury.


 

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)