prof. Dr. FRANTIŠEK KUNETKA, Th.D.

Avatar
Contact

585637150

Katedra systematické teologie

CM teologická fakulta

Univerzitní 22

5.16

Functions & membership in academic & non academic bodies:

  • Člen AS fakulty (23. 9. 1990 – 30. 6. 1991)
  • Člen AS UP/komise AS UP (23. 9. 1990 – 30. 6. 1991)
  • Vedoucí katedry/ústavu/kliniky (23. 9. 1990 – )
  • Člen VR fakulty (1. 7. 1991 – 30. 6. 1996)
  • Proděkan (1. 7. 1991 – 30. 6. 1996)
  • Člen oborové rady (1. 6. 1998 – )
  • Člen VR fakulty (1. 7. 1999 – )
ČLÁNEK
Kunetka F. Velikonoční vigilie: poznámky i podněty. Studia Theologica-Czech Republic. 2019.
Kunetka F. Slavení paschy v církvi starověku. Studia Theologica. 2016.
Kunetka F. "Duch Páně naplňuje celý svět ...". Poznámky k liturgii slavnosti Seslání Ducha svatého. Cesty katecheze : revue pro katechetiku a náboženskou pedagogiku. 2012.
KUNETKA F. Podněty systematické liturgiky pro liturgickou mystagogii. Liturgia : časopis pre liturgickú obnovu. 2011.
Kunetka F. Teológia liturgického priestoru. Liturgia : časopis pre liturgickú obnovu. 2010.
Kunetka F. Postní doba je součástí velikonočního okruhu. Katolický týdeník. 2009.
Kunetka F. Musica sacra nebo musica liturgiae sacrae. Salve : Revue pro teologii a duchovní život. 2008.
Kunetka F. Dominica sollemnia. Liturgia Sacra: przeglad liturgiczno-muzyczny. 2007.
Kunetka F. Liturgiereform und Gesellschaft in Tschechien. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Theologica, Theologica. 2007.
Kunetka F. Instrukce Redemtionis secramentum. Otázky a podněty. Teologický časopis. 2006.
Kunetka F. Posvátný čas vánoční? Universum. 2006.
Kunetka F. Abatyšská benedikce. Katolický týdeník. 2004.
Kunetka F. Mešní písně a zpěv antifon. Katolický týdeník. 2004.
Kunetka F. Patří tanec do liturgie? Katolický týdeník. 2004.
Kunetka F. Požehnání před četbou evangelia. Katolický týdeník. 2004.
Kunetka F. Služba žen u oltáře. Katolický týdeník. 2004.
Kunetka F. Vyrušování při adoraci. Katolický týdeník. 2004.
Kunetka F. Výzdoba obětního stolu. Katolický týdeník. 2004.
Kunetka F. Doba adventní. Katolický týdeník. 2000.
Kunetka F. Poselství o životě pro všechny. Fermentum. 2000.
Kunetka F. Vybavení interiéru kostela. Katolický týdeník. 2000.
Kunetka F. Zcela konkrétně na téma prožívání mše. Katolický týdeník. 2000.
Kunetka F. Zpěv k přijímání. Varhaník : časopis pro varhanickou praxi. 2000.
Kunetka F. Den sváteční. Katolický týdeník. 1999.
Kunetka F. Jak je to s nedělí? Katolický týdeník. 1999.
Kunetka F. Platnost nedělní mše. Katolický týdeník. 1999.
Kunetka F. Sekulární rok. Katolický týdeník. 1999.
Kunetka F. Sekulární rok. Katolický týdeník. 1999.
Kunetka F. Sobota nebo neděle? Katolický týdeník. 1999.
Kunetka F. Svěcení a žehnání. Katolický týdeník. 1999.
Kunetka F. Vezměte a jezte, vezměte a pijte. Katolický týdeník. 1999.
Kunetka F. Liturgie se děje v Duchu Svatém. Katolický týdeník. 1998.
Kunetka F. Od první postní neděle můžeme přijímat i na ruku. Katolický týdeník. 1998.
Kunetka F. Primiční skandál v Nazaretě. Katolický týdeník. 1998.
Kunetka F. Svátost je dar, který vyžaduje odpověď. Teologické texty. 1998.
Kunetka F. Znesvěcuje především hřích a neláska. Katolický týdeník. 1998.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
KUNETKA F. Liturgical music and a half of century of liturgical reform - evalutation and prospect. Festival Forfest Czech republic - Spiritual Streams in Contemporary Arts 2011. 2011.
KUNETKA F. Liturgická hudba a půl století liturgické reformy - bilance a výhled. Festival Forfest czech republic - Duchovní proudy v současném umění 2011. 2011.
Kunetka F. Chrám jako domus ecclesiae. Liturgický prostor v současné architektuře. 2009.
Kunetka F. Křesťanská iniciace v církvi starověku. Křesťanská iniciace. 2009.
Kunetka F. Lucernarium v liturgii křesťanského starověku. In Hušek V., Kitzler P., Plátová J. (Eds.) Antické křesťanství: liturgie, rétorika, antropologie. 2009.
Kunetka F. De consolatione liturgiae. Máš před sebou všechny mé cesty. Sborník k 60. narozeninám Tomáše Halíka. 2008.
Kunetka F. Karl Rahner SJ a jeho podněty pro liturgickou teologii. Všechno je milost. Sborník k poctě 80. narozenin Ludvíka Armbrustera. 2008.
Kunetka F. Lex orandi - lex sperandi. Liturgické slavení jako prostor naděje. Vydávat počet ze své naděje. Sborník k 60. narozeninám olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera, Velkého kancléře CMTF UP v Olomouci. 2008.
Kunetka F. Křesťanské mysterium jako hermeneutický klíč k problematice sakrality. Festival Forfest Czech republic - duchovní proudy v současném umění 2007. 2007.
Kunetka F. The Christian mysterium as a hermeneutical key to the problematic of sacrality. Festival Forfest Czech Republic - Spirituals Treams in Contemporary Arts 2007. 2007.
Kunetka F. Sedm tezí ke kosmoteandrickému rozměru v obnovených obřadech De benedictionibus. Obřady žehnání v různých liturgických tradicích. Colloquium liturgicum 2006. 2006.
Kunetka F. Architektura a teologie. Teologický sborník. 2002.
Kunetka F. Jsme vinicí Pána. Berka, Jakub. Fermentum. Texty pro homiletikum a kněžskou spiritualitu. 2002.
Kunetka F. Symbolické jednání ve společenství. Hanuš, Jiří. Mezi tradicí a reformou. Rozhovory o moravském katolicismu ve 20. století. 2002.
Kunetka F. Tisíc roků jako jeden den. Berka, Jakub. Fermentum. Texty pro homiletikum a kněžskou spiritualitu. 2002.
Kunetka F. Liturgická reforma II. vatikánského koncilu a její realizace v moravských diecézích. Koncil a česká společnost. Historické, politické a teologické aspekty přijímání II. vatikánského koncilu v Čechách a na Moravě. 2000.
Kunetka F. Josef Bradáč (1920-1986). Karfíková, L.-Křišťan, A.-Kuře, J.: "Život se tvoří z přítomné chvíle". 1998.
KNIHA - CELEK
Kunetka F. Eucharistie v křesťanské antice. Eucharistie v křesťanské antice. 2004.
Kunetka F. Úvod do liturgie svátostí. Úvod do liturgie svátostí. 2001.
Kunetka F. Židovský rok a jeho svátky. Židovský rok a jeho svátky. 2001.
Kunetka F. Stručné dějiny hudby a zpěvu v liturgii. Stručné dějiny hudby a zpěvu v liturgii. 1999.
Kunetka F. Stručné dějiny hudby a zpěvu v liturgii. Stručné dějiny hudby a zpěvu v liturgii. 1999.
Kunetka F. "Budeš se radovat před Hospodinem, svým Bohem" (Dt 16,11). Židovský rok a jeho svátky. "Budeš se radovat před Hospodinem, svým Bohem" (Dt 16,11). Židovský rok a jeho svátky. 1998.
KAPITOLA V KNIZE
Kunetka F. Liturgie Římského obřadu po reformě II. vatikánského koncilu. Člověk slavící. Pojetí kultu a liturgie v judaismu, křesťanstvíí a islámu mezi antikou a novověkem. 2015.
Kunetka F. Obřady pohřbu v křesťanském starověku. Pohřební obřady v různých liturgických tradicích. 2015.
Kunetka F. Matrimoniální obřady římské liturgie v proměnách a konstantách dějinného vývoje. Obřady manželství v různých liturgických tradicích. 2013.
Kunetka F. Mystagogie. Křesťanská iniciace. 2012.
KUNETKA F. Liturgie římského obřadu mezi Katolickou modernou a II. vatikánským koncilem. Liturgická a eklesiální pluralita na území Československa v první polovině 20. století. 2011.
Kunetka F. Hudební vybavení eucharistické modlitby. Artis musicae exempla nova ritus Christiani 2. Nová paradigma kresťanskej liturgickej hudby. 2009.
Kunetka F. Liturgiewissenschaft als Universitätsdisziplin in Tschechien. Theologie im Osten Europas seit 1989. 2009.
Kunetka F. Musical Equipment of the Eucharistic Prayer. Artis musicae exempla nova ritus Christiani 1. A New Paradigm of Christian Liturgical Music. Das neue Paradigma der christlichen liturgischen Music. 2009.
Kunetka F. "Projekt Aufbruch"? Liturgiereform und Gesellschaft in Tschechien. Gottesdienst in Zeitgenossenschaft. Positionbestimmungen 40 Jahre nach der Liturgiekonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils. 2006.
ABSTRAKT
Kunetka F. Čin lidu. Getsemany. 2002.
Kunetka F. Duchovní přijímání. Katolický týdeník. 2002.
Kunetka F. Svatodušní svátky. Katolický týdeník. 2002.
Kunetka F. Znamení kříže. Katolický týdeník. 2002.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Kunetka F. Slavení iniciačních svátostí jako základ křesťanského života. program vzdělávání kněží a katechetů. 2009.
Kunetka F. Vybrané otázky slavení eucharistie. formace řeholních představených. 2009.
Kunetka F. Cyklus přednášek o liturgii. Adventní duchovní obnova v Lanškrouně. 2008.
Kunetka F. Cyklus přednášek z liturgické teologie. Setkání katechetů v Jánských lázních. 2008.
Kunetka F. Liturgie žehnání: teologie i praxe. Vzdělávání katechetů v Ostravě. 2008.
Kunetka F. Teologické pojetí svátků v židovské a křesťanské tradici. Cyklus přednášek o židovské kultuře pro Centrum judaistických studií Kurta a Uršuly Shubertových FF UP. 2008.
Kunetka F. Dialogický rozměr sakramentální liturgie. Setkání kandidátů biřmování. 2007.
Kunetka F. Některé prvky judaismu v křesťanské liturgii. Přednáška na pozvání Společnosti křesťanů a židův Olomouci. 2007.
Kunetka F. Liturgie křesťanské iniciace. Komunita blahoslavenství. 2006.
Kunetka F. Počátky slavení eucharistie. Kurz pro pastorační pomocníky. 2006.
Kunetka F. Sváteční den v židovsko-křesťanské tradici. přednáška na pozvání ČKA Přerov. 2006.
Kunetka F. Teologické základy mešního slavení. Kurz pro pastorační pomocníky. 2006.
Kunetka F. Teologie manželství. přednáška na pozvání VKH Olomouc. 2006.
Kunetka F. Prožívání adventu a Vánoc v rodině. Na pozvání Klubu mohelnických matek. 2005.
Kunetka F. Sváteční den v židovství a křesťanství. Česká křesťanská akademie; Spolek Metoděj. 2005.
Kunetka F. Dialogický rozměr liturgie. Biblická hodina. 2002.
Kunetka F. Liturgie jako symbolická komunikace. VIV. akademické triduum. 2002.
Kunetka F. Svátosti církve. Kurz pro pastorační pomocníky. 2002.
Kunetka F. Teologie a filosofie symbolu. Doškolování kněží. 2002.
Kunetka F. Teologie liturgického prostoru. VÚT Brno. 2002.
Kunetka F. Základní teze k teologii liturgického prostoru. KCD a KLT CMTF UP. 2002.
Kunetka F. Základy eucharistického slavení. Liturgický prostor. Vzdělávání kněží a pastoračních asistentů. 2002.
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
Kunetka F. Liturgie a zvyky doby vánoční. Liturgie a zvyky doby vánoční. 2009.
Kunetka F. Slavení Adventu a Vánoc. Křesťanské ozvěny. 2009.
Kunetka F. K čemu je dobré liturgické mezidobí. Dotýkání světla. 2006.
Kunetka F. Rozhovor o koncertech v kostelích. Křesťanský týdeník. 2006.
PŘEKLAD
Hippolyt Římský: Apoštolská tradice. In Piáčková G., Špaček M., Kunetka F. (Eds.) Hippolyt Římský: Apoštolská tradice. 2000.
Hippolyt Římský: Apoštolská tradice. In Piáčková G., Špaček M., Kunetka F. (Eds.) Hippolyt Římský: Apoštolská tradice. 2000.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Doctoral study on UP

Name Faculty Study programme Year of completion
VLČKOVÁ CMF Teologie 2011
FÁBRY CMF Teologie 2016
List contains doctoral study graduates

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)