doc. RNDr. Ivana Vlková, Th.D.

Employee photo
Contact

585637202

Katedra biblických věd

CM teologická fakulta

Univerzitní 22

5.18

docent

Old Testament - study of the prophetic literature; Biblical Hebrew,

Office Hours:
Irregular Room number: Comment:
19.06.2024 10:00–11:30 5.18
01.07.2024 13:00–14:30 5.18
Office Hours:
Regular Room number: Comment:
Wednesday 11:00–11:45 5.18
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Vlková I. Bohatství a chudoba v bibli. Interdisciplinární úvod do četby Kompendia sociální nauky Církve. 2009.
Vlková I. Bohorovnost, poznání a následování Ježíše. Vydávat počet ze své naděje. Sborník k 60. narozeninám olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera, Velkého kancléře CMTF UP v Olomouci. 2008.
Vlková I. "Budete jako Bůh!" Dilema člověka Starého i Nového zákona. Současné integrující přístupy k pojetí člověka. Sborník referátů z mezinárodní vědecké konference. 2007.
KNIHA - CELEK
Vlková I. Úvod do prorocké a mudroslovné literatury Starého zákona. Úvod do prorocké a mudroslovné literatury Starého zákona. 2012.
Vlková I. Hospodinův služebník a nová smlouva. Výklad "písní o služebníkovi" z knihy Izaiáš a jejich poselství o smlouvě. Hospodinův služebník a nová smlouva. Výklad "písní o služebníkovi" z knihy Izaiáš a jejich poselství o smlouvě. 2009.
Vlková I., Pacner S. Pracovní listy ke cvičením z biblické hebrejštiny. Pracovní listy ke cvičením z biblické hebrejštiny. 2008.
Vlková I. Slovo Boží a slovo lidské. Všeobecný úvod do Písma svatého. In . (Eds.) Slovo Boží a slovo lidské. Všeobecný úvod do Písma svatého. 2007.
Vlková I. Úvod do prorocké a mudroslovné literatury Starého zákona. Úvod do prorocké a mudroslovné literatury Starého zákona. 2007.
Vlková I., Pacner S. Pracovní listy ke cvičením z biblické hebrejštiny. Pracovní listy ke cvičením z hebrejštiny. 2006.
Vlková I. Úvod do prorocké a mudroslovné literatury Starého zákona -. Úvod do prorocké a mudroslovné literatury Starého zákona -. 2005.
Vlková I. Cambiare la luce in tenebre e le tenebre in luce. Uno studio tematico dell'alternarsi tra la luce e le tenebre nel libro di Isaia. Cambiare la luce in tenebre e le tenebre in luce. Uno studio tematico dell'alternarsi tra la luce e le tenebre nel libro di Isaia. 2004.
Vlková I. Slovo Boží a slovo lidské. Všeobecný úvod do Písma svatého. Slovo Boží a slovo lidské. Všeobecný úvod do Písma svatého. 2004.
KAPITOLA V KNIZE
Vlková I. Fortelná hospodyně, na půvabu nesejde. Biblický ideál ženy? (Př 31,10–31). Obtížné oddíly biblické poezie a moudrosti. 2020.
Vlková I. God’s even “better project”. Reflections on Isa 24:23 compared to Isa 30:26 in the Masoretic text and in the Septuagint. And God Saw That It Was Good (Gen 1:12). The Concept of Quality in Archaeology, Philology and Theology. 2020.
Vlková I. Hůl jako prostředek moudré výchovy? Obtížné oddíly biblické poezie a moudrosti. 2020.
Vlková I. The Strange Mission of Isaiah. Interactions in Interpretation. The Pilgrimage of Meaning through Biblical Texts and Contexts. 2020.
Vlková I. Bohu se „líbí“ utrpení nevinného služebníka? (Iz 53,10). Obtížné oddíly Zadních proroků. 2016.
Vlková I. Bůh tvoří tmu a zlo (Iz 45,7). Obtížné oddíly Zadních proroků. 2016.
Vlková I. Bůh zatvrdil svůj lid (Iz 6,9–10). Obtížné oddíly Zadních proroků. 2016.
Vlková I. Interpreting Ambiguity. The Beginning of the “Song of the Suffering Servant” (Isa 52:13–15) and its Translations. Process of Authority. The Dynamics in Transmission and Reception of Canonical Texts. 2016.
Vlková I. Jiftách – vzor věrnosti, nebo odstrašující příklad? Obtížné oddíly Předních proroků. 2013.
Vlková I. Zalíbení žalmistů v Boží vůli a Žalm 40. "Zde jsem, abych plnil tvou vůli". Biblická zvěst o svobodě a zodpovědnosti. 2012.
Vlková I. Jméno dítěte v Iz 9,5. Porovnání hebrejské a řecké verze textu. "Láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry" (1 Tim 1,5): Studie věnované Ladislavu Tichému k 60. narozeninám. 2008.
Vlková I. Nové srdce a nový duch (Ez 36,16-38). Od Abraháma k nové smlouvě. 2007.
Vlková I. Význam přísahy dané Abrahámovi pro naději Božího lidu. Od Abraháma k nové smlouvě. 2007.
Vlková I. Siamo testimoni della Luce vera! Superare le distanze: Le figlie e i figli di Domenico fanno teologia. 2005.
Vlková I. We Are Witnesses of the True Light. Building Bridges: Dominicans Doing Theology Together. 2005.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Vlková I. Jak může Starý zákon oslovit člověka 3. tisíciletí? cyklus vzdělávacích přednášek České křesťanské akademie. 2009.
Vlková I. Co působí a jak se projevuje Duch svatý podle Písma? odborná přednáška České křesťanské akademie. 2008.
Vlková I. Najdeme ekologické myšlení ve Starém zákoně? Akademické týdny Nové Město nad Metují. 2007.
Vlková I. Svoboda ve Starém zákoně. Svoboda v Novém zákoně. Dominikánská teologická dílna. 2007.
Vlková I. Úvod do mudroslovné literatury Starého zákona. přednáška pro Teologický institut Hradec Králové. 2007.
Vlková I. Co působí a jak se projevuje Duch svatý podle Písma? Dominikánská teologická dílna. 2006.
Vlková I. Najdeme ekologické myšlení ve Starém zákoně? Ekologické myšlení jako cesta k ekologickému jednání. 2006.
Vlková I. Chléb života a slova života. Eucharistie v Janově evangeliu. Chléb života a slova života. Eucharistie v Janově evangeliu. 2005.
Vlková I. Kde jsem já, tam bude i můj služebník ? biblický pohled na službu představených. vzdělávací kurz ?Osobnost představeného". 2005.
Vlková I. Zvedám své oči k horám: Poutní písně a Žl 121. Vzdělávací cyklus Pastoračního střediska brněnské diecéze ?Pane otevři mé rty a má ústa Tě budou chválit. 2005.
Vlková I. Žalmy jako součást starozákonní biblické literatury. Vzdělávací cyklus Pastoračního střediska brněnské diecéze ?Pane otevři mé rty a má ústa Tě budou chválit. 2005.
Vlková I. Bible. Přednáška pro Universitu 3. věku. 2004.
Vlková I. Obnova smlouvy. Zkušenost exilu a prohloubený vztah vyvoleného národa k Hospodinu. Vzdělávací cyklus Pastoračního střediska brněnské diecéze "Nehemjáš a list Filipanům". 2004.
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
Vlková I. Bible v liturgii. Bible v liturgii. 2006.
Vlková I. Bible v liturgii. Bible v liturgii. 2005.
Vlková I. Bible v liturgii. Meditativních výklad nedělních mešních textů liturgického cyklu C pro Rádio Proglas. 2004.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Vlková I. Cvičebnice biblické hebrejštiny. Cvičebnice biblické hebrejštiny. 2005.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)