doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D.

Employee photo
Contact

585637168

Katedra křesťanské výchovy

CM teologická fakulta

Na Hradě 5

5.04

docent

Catechetics, the Content of the doctrine of faith, The Bible in Religious Education.

Functions & membership in academic & non academic bodies:

  • Člen oborové rady (1. 6. 1998 – )
  • Proděkan (1. 7. 2003 – 30. 6. 2006)
ČLÁNEK
Dřímal L. Katecheze jako výchova víry. Okno do života Ostravsko-opavské diecéze. .
Dřímal L. Svátost biřmování a katecheze. Cesty katecheze : revue pro katechetiku a náboženskou pedagogiku. 2012.
DŘÍMAL L. Rozhovor s rodiči před křtem dítěte: běžná pastorační záležitost, nebo šance pro katechezi s dospělými? Cesty katecheze : revue pro katechetiku a náboženskou pedagogiku. 2011.
Dřímal L. Cesty k velikonočnímu tajemství. Cesty katecheze : revue pro katechetiku a náboženskou pedagogiku. 2010.
Dřímal L. Cesty katecheze. Cesty katecheze : revue pro katechetiku a náboženskou pedagogiku. 2009.
Dřímal L. Potřebujeme ve farnosti katechezi dospělých? Katechetické listy. 2006.
Dřímal L. Dynamismus víry. Okno do života ostravsko-opavské diecéze. 2005.
Dřímal L. Dynamismus víry (2.část). Okno do života Ostravsko-opavské diecéze. 2005.
Dřímal L. Existenciální a doktrinální dimenze víry. Okno do života Ostravsko-opavské diecéze. 2005.
Dřímal L. Zrající víra v oblasti citové. Okno do života ostravsko-opavské diecéze. 2005.
Dřímal L. Zrající víra v oblasti rozumové. Okno do života ostravsko-opavské diecéze. 2005.
Dřímal L. Inkulturace evangelijního poselství. Okno do života Ostravsko-opavské diecéze. 2004.
Dřímal L. Katecheze a lidská zkušenost. Okno do života Ostravsko-opavské diecéze. 2004.
Dřímal L. Katecheze a výuka náboženství. Okno do života Ostravsko-opavské diecéze. 2004.
Dřímal L. Katecheze a výuka náboženství (2. část). Okno do života Ostravsko-opavské diecéze. 2004.
Dřímal L. Katecheze a výuka náboženství (3. část). Okno do života Ostravsko-opavské diecéze. 2004.
Dřímal L. Katecheze jako služba Božímu slovu. Okno do života Ostravsko-opavské diecéze. 2004.
Dřímal L. Katechizmus ako nástroj katechézy: význam a limity. Acta Facultatis Theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis. 2004.
Dřímal L. Kristocentrismus jako kritérium katecheze. Okno do života Ostravsko-opavské diecéze. 2004.
Dřímal L. Kristologické kritérium inkulturace. Okno do života Ostravsko-opavské diecéze. 2004.
Dřímal L. Prameny obsahu katecheze. Okno do života Ostravsko-opavské diecéze. 2004.
Dřímal L. Prameny obsahu katecheze. Okno do života Ostravsko-opavské diecéze. 2004.
Dřímal L. Problém vhodných výrazových prostředků. Okno do života Ostravsko-opavské diecéze. 2004.
Dřímal L. Problém vhodných výrazových prostředků. Okno do života Ostravsko-opavské diecéze. 2004.
Dřímal L. Zkušenost křesťanské víry. Okno do života Ostravsko-opavské diecéze. 2004.
Dřímal L. Druhý vatikánský koncil: podnět k celkové a zásadní revizi katecheze církve. Okno do života Ostravsko-opavské diecéze. 2003.
Dřímal L. Katecheze a (nebo) katechetika? Okno do života Ostravsko-opavské diecéze. 2003.
Dřímal L. Katecheze jako součást procesu evangelizace. Okno do života Ostravsko-opavské diecéze. 2003.
Dřímal L. Katecheze před Druhým vatikánským sněmem. Okno do života Ostravsko-opavské diecéze. 2003.
Dřímal L. Katecheze v Bibli. Okno do života Ostravsko-opavské diecéze. 2003.
Dřímal L. Katecheze v prvních staletích novověku. Okno do života Ostravsko-opavské diecéze. 2003.
Dřímal L. Katecheze ve starověku aneb člověk se křesťanem nerodí, nýbrž stává. Okno do života Ostravsko-opavské diecéze. 2003.
Dřímal L. Katecheze ve středověku. Okno do života Ostravsko-opavské diecéze. 2003.
Dřímal L. O čem vypovídají dějiny katecheze církve? Teologický časopis. 2003.
Dřímal L. Období tzv. katechetického hnutí. Okno do života Ostravsko-opavské diecéze. 2003.
Dřímal L. Vliv koncilu na obnovu katecheze. Teologické texty. 2003.
Dřímal L. V jakém smyslu je katecheze církve výchovou víry? Teologické texty. 2002.
Dřímal L. Zrající víra a křesťanská výchova. Rodinný život. 2002.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Dřímal L. Katecheze jako výchova víry. In . (Eds.) Víra. VII. celostátní kongres katechetů. 2010.
Dřímal L. Křesťanská iniciace a katecheze. Křesťanská iniciace. Sborník III. vědecké katechetické konference. 2009.
Dřímal L. Přístupy k Božímu slovu v Bibli v oblasti katecheze. Fórum pastorálních teologů VII. Jak vykládat Písmo svaté. 2008.
Dřímal L. Katecheze a výuka náboženství - odlišnosti a vzájemný vztah. Katecheze - Realita a vize. 2007.
Dřímal L. Dospělý člověk jako adresát a účastník katecheze. Hl'adanie ciest farskej katechézy. Zborník z Celoslovenského seminára. 2006.
Dřímal L. Matka Boží a počátky inkulturace víry v Latinské Americe. VÍCHA, D. (Ed.). Interdisciplinární přístupy k dokumentu Matka Páně. 2004.
Dřímal L. L'idea della castita nell'educazione religiosa di František Tomášek. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Theologica Cyrillo-Methodiana, Theologica Olomucensia. 2003.
Dřímal L. Koncil a katecheze: Přelom v chápání katecheze církve vlivem 2. vatikánského sněmu. OPATRNÝ, A. (Ed.). Kardinál Tomášek a koncil. Sborník ze sympozia k 10. výročí úmrtí kardinála Tomáška a ke 40. výročí zahájení 2. vat. koncilu. 2002.
Dřímal L. Pastorační priorita katecheze pokoncilní církve: katechizace dospělých. Kubín, P. a Mikulicová, M. (Eds.). Omnibus caritas: Sborník KTF UK. 2002.
Dřímal L. Postava katechety v pojetí Františka Tomáška. KUBÍN, P. (Ed.). Sborník Katolické teologické fakulty. 2000.
Dřímal L. Pracovní plán vyučovací hodiny náboženství podle Františka Tomáška. Pokus o rekonstrukci na základě analýzy Tomáškova pedagogického díla. MUSIL, J. V. et al. Zdroje a prostředky pedagogiky prof. ThDr. Františka kardinála Tomáška. 1999.
KNIHA - CELEK
Potměšilová P., Fojtíková Roubalová M., Dřímal L. Možnosti náboženské výchovy dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. 2015.
Dřímal L., Alberich E. Katechetika. Katechetika. 2008.
Dřímal L. Katecheze jako činnost společenství Církve. Katecheze jako činnost společenství Církve. 2003.
Dřímal L. František Tomášek jako katecheta dětí a mládeže. František Tomášek jako katecheta dětí a mládeže. 2002.
Dřímal L. Katecheze jako výchova víry. Katecheze jako výchova víry. 2002.
Dřímal L. Katecheze Církve jako služba Božímu slovu: Úvod do studia katechetiky na základě Všeobecného direktoria pro katechezi. Katecheze Církve jako služba Božímu slovu: Úvod do studia katechetiky na základě Všeobecného direktoria pro katechezi. 2001.
KAPITOLA V KNIZE
Dřímal L. Ježíšova komunikace s lidmi - inspirace pro zdařilou komunikaci v katechezi. In . (Eds.) Prakticko-teologické aspekty mezilidské komunikace. 2019.
Dřímal L. Účast dětí na eucharistii. Poznámky z pohledu katechetiky. Tajemství eucharistie: Pascha, oběť, iniciace a spiritualita. Fórum pastorálních teologů X. 2013.
Dřímal L. Katecheze v souvislosti se svátostí křtu. Svátost křtu a obnova křestní milosti ve svátosti smíření. 2012.
Dřímal L., Orlovská M., Roubalová M. Náboženský rozměr výchovy k hodnotám. In Pospíšilová H. (Eds.) Mládež, hodnoty a volný čas. 2010.
Dřímal L. Manželství ve vybraných katechismech v období po 2. vatikánském koncilu. POLIVKA, J. et al. Povídání o manželství. 1999.
Dřímal L. Pracovní plán vyučovací hodiny náboženství podle Františka Tomáška. Pokus o rekonstrukci na základě analýzy Tomáškova pedagogického díla. MUSIL, J. V. et al. Zdroje a prostředky pedagogiky prof. ThDr. Františka kardinála Tomáška. 1999.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Dřímal L. Boží slovo v Bibli a katecheze. Setkání kněží a jáhnů moravských diecézí. 2009.
Dřímal L. Katecheze jako doprovod člověka na cestě víry. Diecézní setkání katechetů Arcidiecéze olomoucké. 2009.
Dřímal L. Katecheze jako iniciace a výchova ve víře. Diecézní formační den katechetů ostravsko-opavské diecéze. 2009.
Dřímal L. Přístupy k Bibli v katechezi. Diecézní setkání katechetů diecéze Hradec Králové. 2009.
Dřímal L. Katechetická dimenze v písemném díle apoštola Pavla. Formační a vzdělávací den katechetů brněnské diecéze. 2008.
Dřímal L. Poznámky k identitě katechety. Vzdělávací a formační setkání katechetů Arcidiecéze pražské. 2008.
Dřímal L. Role zkušenosti ve výchově víry. Formační a vzdělávací den katechetů hradecké diecéze. 2008.
Dřímal L. Katecheze ve struktuře katechumenátu. Celodiecézní formační den katechetů ACO. 2006.
Dřímal L. Náboženská socializace, výuka náboženství a katecheze. Celodiecézní formační den katechetů. 2006.
Dřímal L. Tematická osnova a zásady katecheze v katechumenátu. přednáška pro veřejnost. 2006.
Dřímal L. Koncil a katechetika. Přednáška na symposiu u příležitosti 40. výr. zahájení 2. vat. sněmu. 2002.
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
Dřímal L. Katecheze v Novém zákoně. Rozhlasová stanice Proglas. 2006.
Dřímal L. Katecheze ve Starém zákoně. Radio Proglas. 2006.
RECENZE
Dřímal L., Mallinu J. Mládež a hodnoty 2007. Mládež a hodnoty 2007 : výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. 2008.
PŘEKLAD
Die neue Evangelisierung. In Dřímal L. (Eds.) Cesty katecheze : revue pro katechetiku a náboženskou pedagogiku. 2009.
Current courses
Course title Department/Abbrev. Semester Type Classes
Don Bosco´s Preventive System KKV/PPSDB LS 1
Don Bosco´s Preventive System KKV/PPSDB LS Se 1
Don Bosco's Preventive System KKV/KPSDB LS Se 5
Don Bosco's Preventive System KKV/KPSDB LS 5
Catechetics KKV/PTKTE ZS 2
Catechetical Practice and Its Reflection (Catechetical Practice Reflected) KKV/KTKPR LS Se 5
Catechetical Practice and Its Reflection (Catechetical Practice Reflected) KKV/KTKPR LS Cv 10
Catechetics KKV/KTKTK ZS 5
Theological and Practical Aspects of Religion Teaching KKV/KVAUN LS Cv 0
Bachelor Thesis Seminar 1 KKV/KVBS1 ZS Cv 1
Bachelor Thesis Seminar 2 KKV/KVBS2 LS Cv 1
Bachelor Thesis Seminar 3 KKV/KVBS3 ZS Cv 0
The Bible in Religious Education KKV/KVBVN ZS 5
The Bible in Religious Education KKV/KVBVN ZS Se 5
Church Documents on Ministery of the Word KKV/KVDSS LS Se 5
Church Documents on Ministery of the Word KKV/KVDSS LS 5
Diploma Thesis Seminar 1 KKV/KVDS1 ZS Cv 0
Diploma Thesis Seminar 2 KKV/KVDS2 LS Cv 0
Diploma Thesis Seminar 3 KKV/KVDS3 ZS Cv 0
Diploma Thesis Seminar 4 KKV/KVDS4 LS Cv 0
Fundamental Catechetics 1 KKV/KVFK1 ZS 9
Fundamental Catechetics 2 KKV/KVFK2 ZS 5
Methods and Types of Catechetical Activity KKV/KVMKC ZS Cv 5
Methods and Types of Catechetical Activity KKV/KVMKC ZS 5
Contents of the Doctrine of Faith KKV/KVONV LS 7
Contents of the Doctrine of Faith KKV/KVONV LS Se 2
Pedagogy and Didactics KKV/KVPDD LS 0
Pedagogy and Didactics in the Field of Religious Education KKV/KVPDI LS Cv 0
Propedeutic Seminar KKV/KVPOS LS Cv 1
Practical Aspects of Religious Education KKV/KVPRA LS 0
Distinction Examination of Pedagogy and Psychology KKV/KVRZP ZS Se 0
Distinction Examination of Catholic theology KKV/KVRZT ZS Se 0
Theological Basis KKV/KVTEO LS 0
Theory and Practice of Teaching Religion at Church School KKV/KVTNC ZS 5
Theological Reflection of Education KKV/KVTRV LS 5
Introduction to Catechetics KKV/KVUKT ZS 5
Introduction to the Catechism of the Catholic Church 1 KKV/KVUK1 ZS 10
Introduction to the Catechism of the Catholic Church 2 KKV/KVUK2 ZS 5

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)