Katolická teologie

Program je realizován ve 3 specializacích:

 • Biblická teologie  (zaměřena na studium Starého zákona nebo Nového zákona)
 • Praktická teologie (zaměřena na studium pastorální teologie, spirituální teologie, studium křesťanského Východu, ekumenismus a mezináboženský dialog, katechetiku, církevní dějiny nebo církevní právo)
 • Systematická teologie a křesťanská filozofie (zaměřena na studium křesťanské filozofie, patrologie, dogmatické teologie, morální teologie, fundamentální teologie nebo liturgické teologie)

 

Charakteristika programu

Doktorský studijní program Katolická teologie je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti teologie. Předmětem studia je specifické rozvíjení vědeckého poznání, výzkumu a vývoje v této vědní oblasti a oblastech souvisejících, promýšlení aktuálních výzev současného světa a nově kladených otázek v perspektivě dialogu s lidmi nejrůznějších kultur a hodnotového zaměření.

 

Specializace Biblická teologie se specificky zaměřuje na hlubší pronikání do křesťanského zjevení na základě biblických knih Starého a Nového zákona a toho, co je s tímto poselstvím spojeno; to zahrnuje systematické vysvětlení pravd křesťanského zjevení, zvažování nových otázek s nimi spojených a jejich předkládání lidem žijícím v různých kulturách.

 

Specializace Praktická teologie se specificky zaměřuje na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti pastorální teologie, církevního práva, církevních dějin, katechetiky, spirituální teologie, ekumenické teologie, mezináboženského dialogu a studia křesťanského Východu.

 

Specializace Systematická teologie a křesťanská filozofie se specificky zaměřuje na systematickou reflexi křesťanského zjevení, jeho pramenů a aplikací v různých oblastech teologie i praxe (fundamentální teologie, dogmatická teologie, morální teologie, liturgická teologie, patrologie a křesťanská filozofie).

Profil a uplatnění absolventa

Znalosti, dovednosti a způsobilosti absolventa jsou dány kvalifikačním rámcem pro doktorské studium katolické teologie, jak je vymezuje apoštolská konstituce papeže Františka Veritatis gaudium (2018), a podléhají kontrole ze strany Agentury pro hodnocení a prohloubení kvality církevních univerzit a fakult (AVEPRO) se sídlem v Římě.

Absolvent prokazuje schopnosti a znalosti vědecké práce v oboru teologie ve třech ukazatelích:

 1. porozumění systému specializací a výzkumným problémům na pomezí vícero oborů katolické teologie;
 2. schopnost rozvíjet a vyhodnocovat koncepty, teorie a metody jednotlivých specializací s ohledem na jejich vlastní vymezení a zároveň jejich zařazení do širší oblasti katolické teologie;
 3. způsobilost získávat nové odborné znalosti k vlastní tvůrčí činností v dané specializaci a ovlivňovat podmínky a souvislosti vzdělávání ostatních v dané specializaci s přesahem na celý obor katolické teologie alespoň v jednom cizím jazyce.

 

Ve výsledku je absolvent schopen navrhovat teoretické koncepce výzkumu a aplikací v dané specializaci se zřetelem na požadavek utváření teologické syntézy. Díky kanonickému charakteru studia (kvalifikační rámec dle Veritatis gaudium a evaluace AVEPRO) může absolvent najít uplatnění na akademických, výzkumných, správních či pastoračních pozicích v rámci celé katolické církve (zpravidla bez nutnosti nostrifikace). Dále získává způsobilost podílet se na základním i aplikovaném výzkumu ve všech typech akademických pracovišť a vysokých školách v oblasti teologie a příbuzných oborů, vyučovat na středních školách, působit v diakonických zařízeních, v liturgických komisích, v oblasti katechetické formace, v orgánech státní správy a v neziskových organizacích. Absolventi studia se mohou uplatnit také v akademické sféře a mohou pedagogicky působit na vysokoškolských pracovištích v ČR i v zahraničí.  

Tvorba studijních plánů

Každý student sestavuje pod vedením svého školitele Individuální studijní plán. Ten se skládá ze čtyř pilířů: doktorandského semináře (práce pod vedením školitele), semináře specializace, specializačních předmětů a dalších povinných a volitelných předmětů.

Studijní povinnosti

Doktorand musí během studia:

 1. získat 240 kreditů podle Individuálního studijního plánu určeného školitelem a schváleného oborovou radou,
 2. složit komisionální zkoušku z živého jazyka (volba z následujících světových jazyků: angličtina, němčina, francouzština, ev. italština) nebo jinak prokázat jazykovou vybavenost (povinný předmět Cizí jazyk),
 3. absolvovat část studia na zahraniční instituci v délce nejméně jednoho měsíce nebo účastnit se na mezinárodním tvůrčím projektu s výsledky publikovanými nebo prezentovanými v zahraničí nebo mít jinou formu přímé účasti na mezinárodní spolupráci (povinný předmět Zahraniční studijní pobyt),
 4. zpracovat 8 témat jako přípravu ke státní doktorské zkoušce (témata se nesmí krýt s obsahem disertační práce),
 5. vypracovat a obhájit licenciátní práci,
 6. absolvovat státní doktorskou zkoušku,
 7. samostatně napsat dizertační práci v rozsahu alespoň 120 stran, ve které prokáže svou vědeckou schopnost řešit problém a řešení prezentovat; disertační práce musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění (student je povinen při odevzdání Přihlášky k obhajobě disertační práce nebo nejpozději před samotnou obhajobou předložit na příslušné oddělení fakulty uveřejněné části disertační práce nebo alespoň potvrzení o přijetí těchto výsledků k uveřejnění po schvalovacím lektorském procesu – po uveřejnění práce je pak povinen odevzdat také její vydání),
 8. absolvovat prediskusi disertační práce (povinný předmět Prediskuse disertační práce),
 9. obhájit dizertační práci.

Specializace a kontaktní osoby


BIBLICKÁ TEOLOGIE

V rámci specializace se lze zaměřit na:

 • Starý zákon
 • Nový zákon

PRAKTICKÁ TEOLOGIE

V rámci specializace se lze zaměřit na:

 • pastorální teologii
 • spirituální teologii
 • studium křesťanského Východu
 • ekumenickou teologii a mezináboženský dialog
 • katechetiku
 • církevní dějiny
 • církevní právo

SYSTEMATICKÁ  TEOLOGIE A KŘESŤANSKÁ FILOZOFIE

V rámci specializace se lze zaměřit na:

 • křesťanskou filozofii
 • patrologii
 • dogmatickou teologii
 • fundamentální teologii
 • morální teologii
 • liturgickou teologii

 

Oborová rada a garant programu

doc. Dominik OPATRNÝ, Th.D. (předseda OR KT; garant programu)

doc. Dr. Petr Mareček, Th.D.

doc. RNDr. Ivana Vlková, Th.D.

prof. ThDr. Martin Prudký (ETF UK v Praze)

prof. Martin CAJTHAML, Ph.D.

doc. Mgr. et Mgr. Jana PLÁTOVÁ, Ph.D.

prof. ThDr. Lubomír ŽÁK

doc. Ing. Pavel KOPEČEK, S.L.D.

Benedikt Tomáš MOHELNÍK, Th.D. (KTF UK v Praze)

prof. Damián NĚMEC, dr

doc. Dr. Michal ALTRICHTER, Th.D.

doc. Dr. Ludvík DŘÍMAL, Th.D.

doc. PhDr. Jitka JONOVÁ, Th.D.

doc. Michal Opatrný, Dr. Theol.  (TF JU v Českých Budějovicích)

Doktorandi

Přehled studentů k 1. 10. 2023:

PRAKTICKÁ TEOLOGIE

 • KUNDL Bohumil  (školitel: doc. RNDr. Adrián Reginald Slavkovský, PhD.)
 • PONÍŽIL František  (školitel: prof. Damián Němec, dr / konzultant: ThLic. Monika Menke, Th.D.)
 • ŠTVERÁK Michal  (školitel: doc. Dr. Michal Altrichter, Th.D.)

SYSTEMATICKÁ TEOLOGIE A KŘESŤANSKÁ FILOZOFIE:

 • CAHA Aleš  (školitel: doc. Dominik Opatrný, Th.D.)
 • CZUDEK Roman  (školitel: prof. ThDr. Ľubomír Žák)
 • HÖDL Pavel  (školitel: doc. Ing. Pavel Kopeček, S.L.D.)
 • JUHANIAK Marián  (školitel: doc. Ing. Pavel Kopeček, S.L.D.)
 • LOVÁS Peter Samuel  (školitel: doc. Dominik Opatrný, Th.D.)
 • MARTYNYUK Yuriy  (školitel: doc. Dominik Opatrný, Th.D.)
 • STANĚK František  (školitel: doc. Jana Plátová, Ph.D.)
 • ŽILÁK Milan  (školitel: prof. ThDr. Ľubomír Žák)

Dizertační práce KATEOL

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)