ThLic. Mgr. Monika Menke, Th.D.

vizitka

Narozena v roce 1975.

Vzdělání

 • 2012 - 2016 magisterské a licenciátní studium kanonického práva, KUL Lublin, Polsko (Mgr. ICLic.)
 • 2001 - 2008 doktorské studium oboru Praktická teologie se zaměřením na církevní právo, CMTF UP (Th.D.)
 • 1996 - 2001 magisterské studium oboru Katolická teologie, CMTF UP (Mgr.)
 • 1989 - 1993 studium na Gymnáziu J. A. Komenského v Uherském Brodě

Praxe

 • 2017 - doposud: defensor vinculi Interdiecézního církevního soudu v Olomouci
 • 2016 - doposud: odborný asistent katedry teorie práva a právních dějin PF UP
 • 2008 - doposud: odborný asistent katedry církevního práva CMTF UP
 • 2006 - 2008: externí vyučující katedry církevního práva CMTF UP
 • 2001 - doposud: notářka a moderátorka kanceláře Interdiecézního církevního soudu v Olomouci

Odborné zaměření

 • procesní právo římskokatolické církve: otázky církevního soudnictví a neplatnosti manželství
 • zvěstovatelská služba církve
 • řízení církve, synodalita a kolegialita
 • historicko-právní souvislosti působení mnišek kazatelského řádu v ČR
 • podíl laiků na výkonu soudní moci v římskokatolické církvi
 • konfesní právo
 • právní postavení církví a náboženských společností a otázky specifické pastorace nemocných

Výzkum je realizován především ve spolupráci s pracovišti KUL Lublin, Ústavu pro otázky náboženské svobody právnické fakulty v Trnavě, a Teologické falkultty Slezské Univerzity v Katovicích.

Členství a funkce v orgánech s oborem souvisejících

 • členka polské kanonistické organizace Stowarzyszenie kanonistów polskich (Lublin) od r. 2015
 • členka mezinárodní kanonistické organizace Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo (Řím) od r. 2015
 • členka Společnosti pro církevní právo od r. 1998

Výběrová bibliografie

Monografie

 • Soudnictví římskokatolické církve v českých zemích v období kodifikovaného kanonického práva. Olomouc: VUP, 2015. ISBN 978-80-244-4804-6

Články a kapitoly v monografiích

 • Soudní moc církve a účast laiků na ní. Studia Theologica, Olomouc: CMTF UP, zima 2008, č. 34, s. 52 - 73, ISSN 1212-8570
 • Josef Ryška (20. 5. 1915 - 22. 10. 2006), kněz a kanonista. Revue církevního práva, Praha. Společnost pro církevní právo, č. 48 (1/11). roč. 2011. s. 37 - 47, ISSN 1211-1635
 • Kanonickoprávní řešení obtížných životních situací trvalých jáhnů. Studia Theologica Olomouc. CMTF UP, zima 2011, č. 46, s. 98-113, ISSN 1212-8570
 • Dispenz od celibátu. Studia Theologica Olomouc: CMTF UP, podzim 2012, č. 49, s. 91-101 ISSN. 1212-8570
 • Právo na obhajobu v kanonickém trestním procesu. Studia Theologica Olomouc: CMTF UP, léto 2013, č. 15/2, s. 153 - 167. ISSN 1212-8570
 • Výkon soudní moci v olomoucké arcidiecézi v letech 1917 - 1948. Studia Theologica Olomouc. CMTF UP, zima 2013, č. 15/4, s. 87-102. ISSN 1212-8570
 • (Alcuni) Aspetti canonici del catecumenato ((Některé) Právní aspekty katechumenátu). Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Theologica Olomucensia, Vol. 14, 2013, s.117 - 133, ISSN 1212-9038
 • Interdiecézní soudy na území ČR. Studia Theologica 16/2 (léto 2014) Olomouc: CMTF UP, s. 38-50, ISSN 1212-8570
 • Výkon soudní moci v arcidiecézi pražské v letech 1917 - 1948. Revue církevního práva 59 (3/14). Praha: Společnost pro církevní právo, 2014. s. 55 - 70. ISSN 1211-1635
 • Okrskové vikariáty - koordinační rovina řízení pastorace. Studia Theologica 16/4 (zima 2014), s. 95-107, ISSN 1212-857
 • Otázky náboženské svobody ve vyjádřeních dvou posledních papežů. Studia theologica, 18/2 (léto 2016), s. 119-134, ISSN 1212-8570
 • Obhájce svazku v manželském procesu po reformě papeže Františka, Revue církevního práva, ročník XXII., č. 65 - 3/16, s. 25 - 36, ISSN 1211-1635
 • Udział świeckich w potestas regiminis Kościoła rzymskokatolickiego. Kośćioł i prawo 2 (15) nr. 2/ 2013, ISSN 0208-7928, s. 101 - 113
 • Proces kszałtowania nowego modelu relacji pomiędzy Kościołem a państwem w Republice Czeskiej po wyrównaniu majątkowym. Kośćioł i prawo 3(16) nr. 1/2014, s. 209-225.
 • Organizacja i funkcjonowanie duszpasterstwa wojskowego w Republice Czeskiej. Kośćioł i prawo 4(17) 2015, nr 1, s. 105-117, ISSN 0208-7928
 • La Magistratura della Chiesa Cattolica Romana nella provincia ecclesiastica morava dopo la promulgazione del Codice di Diritto Canonico del 1983. AUPO, Theologica Olomucensia, vol. 15, 2016, ISSN 1212-9038, s. 81-93
 • Právní postavení mnišek dominikánek v řádu a v církvi. Teologia młodych, Rocznik naukowy Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, s. 19-26, www.wtl.us.edu.pl
 • Klauzura mniszek po konstytucji apostolskiej Vultum Dei quaerere (Cloister of Nuns afther the Apostolic Constitution Vultum Dei quaerere), Kosciol i prawo 6 (19) 2017 nr 1, s. 91 - 114, ISSN 0208-7928
 • Proces u církevního soudu, In: SCHELLE, K., TAUCHEN, J. (eds.) Encyklopedie českých právních dějin, I. svazek, IX. svazek: Procesy (od roku 1950) - Pů, Plzeň, Aleš Čeněk, 2017, 929, ISBN 978-80-7380-657-6, s. 433-443

Granty

 • od dubna 2018 spoluúčast - jeden z partnerů ze států V4 (za právnickou fakultu UPOL a ČR) pro žadatele projektu právnické fakulty Trnavské univerzity - Visegrad grant: Registration of Churches and Religious Societies
 • 2013 - 2015: hlavní řešitel PostDok GAČR: 13-00828P Soudnictví římskokatolické církve v českých zemích v období kodifikovaného kanonického práva
 • 2018: vnitřní grant IGA_CMTF_2018_002 Česká náboženská a kulturní identita s akcentem na sté výročí vzniku Československa
 • 2017: vnitřní grant IGA_CMTF_2017_002 Ekumenický rozměr liturgických a kanonickoprávních norem v kontextu církevních dějin
 • 2016: vnitřní grant IGA_CMTF_2016_005 Změny v manželském právu po biskupské synodě 2015
 • 2012: vnitřní grant CMTF_2012_00 Trestání mravnostních deliktu duchovních