ThLic. Mgr. Monika Menke, Th.D.

vizitka

Narozena v roce 1975.

Vzdělání

 • 2012 – 2016 magisterské a licenciátní studium kanonického práva, KUL Lublin, Polsko (Mgr. ICLic.)
 • 2001 – 2008 doktorské studium oboru Praktická teologie se zaměřením na církevní právo, CMTF UP (Th.D.)
 • 1996 – 2001 magisterské studium oboru Katolická teologie, CMTF UP (Mgr.)
 • 1989 – 1993 studium na Gymnáziu J. A. Komenského v Uherském Brodě

 

Praxe

 • 2017 – doposud: defensor vinculi Interdiecézního církevního soudu v Olomouci
 • 2016 – doposud: odborný asistent katedry teorie práva a právních dějin PF UP
 • 2008 – doposud: odborný asistent katedry církevního práva CMTF UP
 • 2006 – 2008: externí vyučující katedry církevního práva CMTF UP
 • 2001 – doposud: notářka a moderátorka kanceláře Interdiecézního církevního soudu v Olomouci

 

Odborné zaměření

 • procesní právo římskokatolické církve: otázky církevního soudnictví a neplatnosti manželství
 • zvěstovatelská služba církve
 • řízení církve, synodalita a kolegialita
 • historicko-právní souvislosti působení mnišek kazatelského řádu v ČR
 • podíl laiků na výkonu soudní moci v římskokatolické církvi
 • konfesní právo
 • právní postavení církví a náboženských společností a otázky specifické pastorace nemocných
 • dějiny právní vědy a kanonistiky 

Výzkum je realizován především ve spolupráci s pracovišti KUL Lublin, Ústavu pro otázky náboženské svobody právnické fakulty v Trnavě, a Teologické fakulty Slezské Univerzity v Katovicích.


 

Členství a funkce v orgánech s oborem souvisejících

 • členka polské kanonistické organizace Stowarzyszenie kanonistów polskich (Lublin) od r. 2015
 • členka mezinárodní kanonistické organizace Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo (Řím) od r. 2015
 • členka Společnosti pro církevní právo od r. 1998

Členství a funkce v jiných orgánech

 • členka redakční rady periodika Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie (Lublin, Polsko)
 • členka redakční rady periodika Kościół i Prawo (Lublin, Polsko)
 • členka redakční rady periodika Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (Lublin, Polsko)
 • členka vědecké rady periodika Teologia Młodych (Katovice, Polsko)
 • členka sboru recenzentů periodika Seminare (Varšava, Polsko)

 

Výběrová bibliografie

Monografie

 • Soudnictví římskokatolické církve v českých zemích v období kodifikovaného kanonického práva. Olomouc: VUP, 2015. ISBN 978-80-244-4804-6

Články a kapitoly v monografiích

 1. Soudní moc církve a účast laiků na ní. Studia Theologica, Olomouc: CMTF UP, zima 2008, č. 34, s. 52 – 73, ISSN 1212-8570
 2. Josef Ryška (20. 5. 1915 – 22. 10. 2006), kněz a kanonista. Revue církevního práva, Praha. Společnost pro církevní právo, č. 48 (1/11).  roč. 2011. s. 37 – 47, ISSN 1211-1635
 3. Kanonickoprávní řešení obtížných životních situací trvalých jáhnů. Studia Theologica Olomouc. CMTF UP, zima 2011, č. 46, s. 98-113, ISSN 1212-8570
 4. Dispenz od celibátu. Studia Theologica Olomouc: CMTF UP, podzim 2012, č. 49, s. 91-101 ISSN. 1212-8570
 5. Právo na obhajobu v kanonickém trestním procesu. Studia Theologica Olomouc: CMTF UP, léto 2013, č. 15/2, s. 153 – 167. ISSN 1212-8570
 6. Výkon soudní moci v olomoucké arcidiecézi v letech 1917 – 1948. Studia Theologica Olomouc. CMTF UP, zima 2013, č. 15/4, s. 87-102. ISSN 1212-8570
 7. (Alcuni) Aspetti canonici del catecumenato ((Některé) Právní aspekty katechumenátu). Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Theologica Olomucensia, Vol. 14, 2013, s.117 -133, ISSN 1212-9038
 8. Interdiecézní soudy na území ČR. Studia Theologica 16/2 (léto 2014) Olomouc: CMTF UP, s. 38-50, ISSN 1212-8570
 9. Výkon soudní moci v arcidiecézi pražské v letech 1917 – 1948. Revue církevního práva 59 (3/14). Praha: Společnost pro církevní právo, 2014. s. 55 – 70. ISSN 1211-1635
 10. Okrskové vikariáty – koordinační rovina řízení pastorace. Studia Theologica 16/4 (zima 2014), s. 95-107, ISSN 1212-857
 11. Obhájce svazku v manželském procesu po reformě papeže Františka, Revue církevního práva, ročník XXII., č. 65 – 3/16, s. 25 – 36, ISSN 1211-1635
 12. Udział świeckich w potestas regiminis Kościoła rzymskokatolickiego. Kośćioł i prawo 2 (15) nr. 2/ 2013, ISSN 0208-7928, s. 101 – 113
 13. Proces kszałtowania nowego modelu relacji pomiędzy Kościołem a państwem w Republice Czeskiej po wyrównaniu majątkowym. Kośćioł i prawo 3(16) nr. 1/2014, s. 209-225.
 14. Organizacja i funkcjonowanie duszpasterstwa wojskowego w Republice Czeskiej. Kośćioł i prawo 4(17) 2015, nr 1, s. 105-117, ISSN 0208-7928
 15. La Magistratura della Chiesa Cattolica Romana nella provincia ecclesiastica morava dopo la promulgazione del Codice di Diritto Canonico del 1983. AUPO, Theologica Olomucensia, vol. 15, 2016, ISSN 1212-9038, s. 81-93
 16. Právní postavení mnišek dominikánek v řádu a v církvi. Teologia młodych, Rocznik naukowy Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, s. 19-26,  http://www.wtl.us.edu.pl/e107_plugins/wtl_tm/index.php?numer=4&str=all
 17. Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus v praxi českých a moravských církevních soudů Revue církevního práva, 69 (4/17), s. 27 – 44, ISSN 1211-1635
 18. Proces u církevního soudu, In: SCHELLE, K., TAUCHEN, J. (eds.) Encyklopedie českých právních dějin, I. svazek, IX. svazek: Procesy (od roku 1950) – Pů, Plzeň, Aleš Čeněk, 2017, 929, ISBN 978-80-7380-657-6, s. 433–443
 19. Řízení mimosoudní v kanonickém právu, In: SCHELLE, K., TAUCHEN, J. (eds.) Encyklopedie českých právních dějin, XI. svazek, Řízení, Plzeň, Aleš Čeněk, 2018, 909 s., s. 266 – 272, ISBN 978-80-7380-715-3)
 20. Státní uznání a registrace muslimů v Československu a České republice In: Moravčíková, M. (ed) Islam v Európe – právne postavenie a financovanie islámských náboženských organizácií, Praha: Leges, 2017, s. 19 – 30. ISBN 978-80-7502-229-5
 21. Nadkonfesní rozměr služby nemocničních kaplanů v ČR, In: BENÁK, Jaroslav, ed. Církev a stát 2017: Sborník z konference, Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8830-6, s. 27 – 44.
 22. Klauzura mniszek po konstytucji apostolskiej Vultum Dei quaerere, Kosciol i prawo   6 (19) 2017 nr 1, s. 91 – 114, ISSN 0208-7928.
 23. Ekumenické aspekty pastorační péče ve zdravotnictví v ČR,  In: Ecumeny and Law n. 6 Remaining United in Diversity, Katowice: Wydawnictwo UŚ, 2018, ISSN: 2353-4877, s. 321—342.
 24. Realizace zákona č. 428 /2012 Sb. o majetkovém vyrovnání ze strany ženských řeholních institutů v ČR,  In: MORAVČÍKOVÁ, M. (ed.). Financovanie cirkví a náboženských spoločností. História a súčasnosť. Bratislava: Wolters Kluwer, 2019. 130 s. ISBN 978-80-571-0160-4, s. 45-58.
 25. Kanonicko-právní rozměr pastorace migrantů, In: MORAVČÍKOVÁ, M. (ed.) 2018. Vzťahy štátu a cirkví a náboženské menšiny: Zborník zo sekcie „Vzťahy štátu a cirkví a náboženské menšiny“ medzinárodného vedeckého kongresu Trnavské právnické dni, ktorý sa konal 20. – 21. septembra 2018. Trnava: Právnická fakulta TU v Trnave, 2018. Bratislava: Wolters Kluwer, 2018. 99 s. ISBN 978-80-8168-989-5; s. 25 – 40.
 26. Bubelová, K. - Menke, M. Registrácia cirkví a náboženských spoločností v Českej republike (Registration of churches and Religious Societies in the Czech Republic) In: Němec, D. (ed) Registrácia cirkví a náboženských společnosti v zemiach Vyšehradskej štvorky, Rakúsku a na Ukrajine (Registration of Churches and Religious Societies in the Visegrad Four Countries, Austria and Ukraine). Praha: Leges, 2019. ISBN 978-80-7502-369-8, s. 29-54 (cz) a 181 - 210 (aj).
 27. Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus v praxi českých a moravských církevních soudů, Revue církevního práva, 69 (4/17), s. 27 – 44, ISSN 1211-1635
 28. Synod Plenarny w Republice Czeskiej (1997-2005) Plenary Council in the Czech Republic (1997-2005) In. Ecumeny and Law n. 8 Idea of Synodality: Contexts, Challenges and Perspectives (II) Katowice: Wydawnictwo UŚ, 2018, ISSN: 2391-4327, s. 73-93.https://doi.org/10.31261/EaL.2020.08.05
 29. Pozycja prawna katolickich wydziałów teologicznych na terytorium Republiki Czeskiej od 1950 roku, In:  Kościół i prawo 8(21) 2019, nr  1,  s. 29-50. ISSN 0208-7928. DOI: 10.18290/kip.2019.8.1-3
 30. Spolupráce při správě majetku řeholního institutu na území místní církve. Prawo kanoniczne Tom 63 Nr 1 (2020) s. 57-72. UKSW, Warszawa. DOI: https://doi.org/10.21697/pk.2020.63.1.03
 31. The Way to the Contractual Model of Anchoring Healthcare Chaplains in the Czech Legal System, Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego t. XV, 17 (2) 2020, s. 133-143 https://doi.org/10.32084/sawp.2020.15.2-8
 32. Biritualism in the practice of the Czech Church. Kośćiol i prawo, 10 (23) 2021 nr.2, s. 123-135, DOI: https://doi.org/10.18290/kip21102.8
 33. Srovnání trestních procedur v Církvi československé husitské a římskokatolické.  In: Horák. Z. - Skřejpková, P. Pocta Jiřímu Rajmundu Treterovi, Praha: Leges, 2020. ISBN 978-80-7502-439-8, s. - 251 - 264
 34. Náboženská situace katolické církve v ČR v době Covid-19. In: MORAVČÍKOVÁ, M. (ed.) 2020. Právna politika a legislatíva v ob­lasti konfesného práva: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie v rámci onli­ne medzinárodného vedeckého kongresu Trnavské právnické dni, 24.-25. septembra 2020. Trnava : Právnická fakulta TU v Trnave, 2020. Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. 271 s. ISBN 978-80-571-0311-0 (pdf), ISBN 978-80-571-0310-3 (CD-ROM), s. 173 – 190
 35. Reforma Římské kurie a postavení laiků za papeže Františka In: BENÁK, Jaroslav, ed. Církev a stát 2022: Sborník z konference, Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-280-0152-0 (online ; pdf ).

Granty

 • 2023: vnitřní grant IGA_ CMTF_2023_003: 40. výročí promulgace Kodexu kanonického práva v interdisciplinárním kontextu 
 • 2022: vnitřní grant IGA_ CMTF_2021_006: Liturgika, právo a historie jako součást vzdělávání duchovenstva – hl. řešitel
 • 2021: vnitřní grant IGA_ CMTF_2021_002: Realizace náboženské svobody v české společnosti v dobách omezování (historicky i aktuálně) – hl. řešitel
 • 2013 – 2015: hlavní řešitel PostDok GAČR: 13-00828P Soudnictví římskokatolické církve v českých zemích v období kodifikovaného kanonického práva

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)