Přijímací řízení

Akademický rok 2020/2021

Nabídka studijních programů (pdf)

Přihlášky ke studiu v bakalářském, magisterském a navazujícím magisterském a doktorském studijním programu se podávají pouze elektronicky.

Elektronická přihláška bude po úspěšném uhrazení poplatku převedena do přijímacího řízení, o průběhu tohoto procesu budete informováni e-mailem. V případě chybné úhrady nebo nezaplacení administrativního poplatku nebude přihláška do přijímacího řízení převedena, neboť pouze úspěšnou úhradou poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením se má za to, že uchazeč přihlášku doručil.

Doporučujeme průběžně provádět kontrolu stavu své elektronické přihlášky - zda byl poplatek uhrazen a přihláška je převedena do přijímacího řízení.

Termíny podání přihlášky

do 15. 3. 2020bakalářské, magisterské a navazující magisterské studium
30. 4. 2020bakalářský program Sociální práce – PS, KS (1. kolo)*
bakalářský program Mezinárodní sociální a humanitární práce – PS (1. kolo)*
31. 5. 2020doktorské studijní programy
15. 6. – 31. 7. 2020bakalářský program Sociální práce – PS, KS (2. kolo)*
bakalářský program Mezinárodní sociální a humanitární práce – PS (2. kolo)*

*) tyto bakalářské programy jsou realizovány ve spolupráci s CARITAS – Vyšší odbornou školou sociální v Olomouci, elektronickou přihlášku je tedy nutno podat ve stejném termínu i na tuto školu (více na www.caritas-vos.cz)

Termíny přijímacích zkoušek

1. – 3. 6. 2020bakalářský program Sociální práce – PS, KS (1. kolo)**
bakalářský program Mezinárodní sociální a humanitární práce – PS (1. kolo)**
8. – 9. 6. 2020doktorské studijní programy
12. – 20. 6. 2020bakalářské, magisterské a navazující magisterské studium
25. – 26. 8. 2020bakalářský program Sociální práce – PS, KS (2. kolo)**
bakalářský program Mezinárodní sociální a humanitární práce – PS (2. kolo)**

**) přijímací zkoušky na tyto bakalářské programy se konají na CARITAS – Vyšší odborné škole sociální v Olomouci (www.caritas-vos.cz), která je ve spolupráci s CMTF zajišťuje

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 690,- Kč je nutné uhradit ihned po volbě studijního programu, podrobnosti o způsobu platby a platební údaje jsou uvedeny v e-přihlášce. Tento poplatek je nevratný. Pouze úspěšnou úhradou poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením se má za to, že uchazeč přihlášku ke studiu doručil.

Náležitosti elektronické přihlášky ke studiu

 • Přihlášky ke studiu v bakalářském, magisterském a navazujícím magisterském a doktorském studijním programu se podávají pouze elektronicky: prihlaska.upol.cz.
 • Elektronická přihláška bude po úspěšném uhrazení poplatku převedena do přijímacího řízení, o průběhu tohoto procesu bude uchazeč informován e-mailem. V případě chybné úhrady nebo nezaplacení administrativního poplatku nebude přihláška do přijímacího řízení převedena, neboť pouze úspěšnou úhradou poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením se má za to, že uchazeč přihlášku doručil.
 • Uchazeči doporučujeme průběžně provádět kontrolu stavu své elektronické přihlášky - zda byl poplatek uhrazen a přihláška je převedena do přijímacího řízení.

Doklady o dosaženém vzdělání:

 • Uchazeč o studium v bakalářském či magisterském studijním programu odevzdá úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení v den konání přijímacích zkoušek. Uchazeč, který v letošním roce maturuje, ji zašle na adresu fakulty (CMTF UP, Univerzitní 22, 771 11 Olomouc) nejpozději do 30. 6. 2020. Podmínkou pro přijetí ke studiu v bakalářském či magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Uchazeči, který nedodá ve stanoveném termínu úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení, bude vydáno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro nesplnění zákonné podmínky dosaženého středního vzdělání s maturitní zkouškou. V případě, že uchazeč absolvoval středoškolské vzdělání v zahraničí (netýká se uchazečů ze Slovenské republiky), je nutné, aby se řídil pokyny uvedenými na webu www.studuj.upol.cz/prihlasky-a-terminy/
  U uchazečů - cizinců - je znalost českého jazyka předpokladem pro studium.
 • Uchazeč o studium v navazujícím magisterském studijním programu odevzdá úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu (absolventi CMTF UP Olomouc mohou předložit neověřenou kopii) a výpis předmětů absolvovaných během bakalářského studia (absolventi CMTF UP Olomouc předkládat nemusí)v den konání přijímacích zkoušek. Uchazeč, který má obdržet vysokoškolský diplom či vykonat státní závěrečnou zkoušku po termínu přijímací zkoušky, jej předloží v den zápisu ke studiu. Podmínkou pro přijetí ke studiu v magisterském studijním programu navazujícím na bakalářský studijní program je řádné ukončení studia v kterémkoli typu studijního programu, což je třeba prokázat úředně ověřenou kopií vysokoškolského diplomu. Předložit pouze potvrzení o vykonání státní závěrečné zkoušky není přípustné.
  Uchazeči, který nedodá ve stanoveném termínu úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu, bude vydáno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro nesplnění zákonné podmínky ukončeného vysokoškolského vzdělání. V případě, že uchazeč absolvoval středoškolské vzdělání v zahraničí (netýká se uchazečů ze Slovenské republiky), je nutné, aby se řídil pokyny uvedenými na webu www.studuj.upol.cz/prihlasky-a-terminy/
  U uchazečů - cizinců - je znalost českého jazyka předpokladem pro studium.

Další informace:

 • Pozvánku k přijímací zkoušce obdrží pouze uchazeč, který ve stanoveném termínu podal přihlášku ke studiu a uhradil poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením, neboť pouze úspěšnou úhradou poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením se má za to, že uchazeč přihlášku ke studiu doručil. Pozvánku uchazeč obdrží přibližně měsíc před termínem konání přijímací zkoušky, a to elektronicky prostřednictvím své elektronické přihlášky ke studiu (výjimkou je pozvánka k přijímací zkoušce pro bakalářský studijní program realizovaný ve spolupráci s CARITAS - Vyšší odbornou školou sociální v Olomouci, kterou rozesílá tato škola).
 • Při podání více přihlášek mohou u přijímacích zkoušek vzniknout vzájemné termínové kolize, které fakulta nemůže zohledňovat. Náhradní termín přijímacích zkoušek fakulta nevypisuje. Termín, na který je uchazeč pozván, se pro něj stává závazným.
 • Žádost o prominutí přijímacích zkoušek nelze akceptovat.
 • Na některé studijní programy, kde počet přihlášených uchazečů nepřekročí kapacitu programu, může děkan fakulty uchazečům o studium prominout přijímací zkoušku.
 • Ubytování v průběhu přijímacích zkoušek fakulta nezajišťuje.
 • Uchazeč se specifickými potřebami může v případě potřeby kontaktovat Centrum podpory studentům se specifickými potřebami (Centrum pomoci handicapovaným) na Univerzitě Palackého v Olomouci. Informace o nabídce pomoci tohoto centra jsou zveřejněny na webové adrese cps.upol.cz
 • Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení bude uchazeči zasláno do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu do vlastních rukou na adresu pro doručování a to pouze v případě, že si ve své elektronické přihlášce nezvolil možnost elektronického doručení. Pokud si tuto možnost zvolil, bude mu rozhodnutí o výsledku přijímací zkoušky doručeno pouze elektronicky a to do složky Dokumenty v elektronické přihlášce.
 • Podrobné informace k jednotlivým studijním programům jsou zveřejněny: studijniprogramy.upol.cz.

Důležité informace pro uchazeče o studium bakalářských programů Sociální práce a Mezinárodní sociální a humanitární práce

Bakalářské studijní programy Sociální práce a Mezinárodní sociální a humanitární práce jsou dle udělené akreditace uskutečňovány Cyrilometodějskou teologickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci společně s CARITAS – Vyšší odbornou školou sociální v Olomouci. Je proto nezbytné, aby uchazeči o studium těchto bakalářských studijních programů podali elektronickou přihlášku nejen na CMTF UP v Olomouci (prihlaska.upol.cz), ale současně i na CARITAS – VOŠs Olomouc (www.caritas-vos.cz). Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 690,- Kč hradí uchazeč dle pokynů zveřejněných CMTF UP v Olomouci. Na CARITAS-VOŠs Olomouc uchazeč další poplatek již nehradí.

Přijímací zkouška se koná na CARITAS – VOŠs Olomouc, která ve spolupráci s CMTF UP v Olomouci přijímací zkoušku zajišťuje. Pozvánku k přijímací zkoušce uchazeč obdrží pouze z této vyšší odborné školy.

Podrobnější informace o studiu těchto programů lze získat na: