Doktorské studium

Přehled oborů doktorského studia

Na Cyrilometodějské teologické fakultě lze studovat prezenční a kombinovanou formou v doktorských studijních programech Teologie a Humanitní studia.

Program TEOLOGIE

je určen absolventům studijního oboru magister teologie.

Absolventům je udělen akademický titul "doktor" (ve zkratce "Ph.D." uváděné za jménem).

Tento čtyřletý studijní program je realizován ve čtyřech studijních oborech v následujících specializacích:

 • Biblická teologie - specializace Starý zákon nebo Nový zákon
 • Praktická teologie - specializace pastorální teologie, spirituální teologie, studium křesťanského Východu, ekumenismus a mezináboženský dialog, katechetika, církevní dějiny nebo církevní právo
 • Systematická teologie a křesťanská filozofie - specializace křesťanská filozofie, patrologie, dogmatická teologie, morální teologie, fundamentální teologie nebo liturgická teologie

Program HUMANITNÍ STUDIA

Fakulta umožňuje studium v oboru Sociální a spirituální determinanty zdraví je určen absolventům magisterského stupně nejlépe humanitního zaměření (vhodnými programy jsou například: psychologie, sociologie, politologie, teologie, specializace ve zdravotnictví, sociální pedagogika, rekreologie, sociální práce; jsou možné i podobné specializace sociálních věd, zdravotních věd a humanitních studií, případně i jiných oborů, pokud uchazeč bude splňovat další požadavky).

Uchazeč musí projevit badatelský zájem a úroveň znalostí v oblasti sociálních nebo spirituálních determinant zdraví, zájem o konkrétní téma v oblasti, která bude předmětem jeho výzkumu a následně disertační práce. VYžaduje se aktivní znalost anglického jazyka.

Absolventům je udělen akademický titul "doktor" (ve zkratce "Ph.D." uváděné za jménem).

Tento čtyřletý studijní obor zajišťuje Institut sociálního zdraví na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Přihlášky ke studiu

 • Přihlášky ke studiu v DSP se podávají elektronicky na internetové adrese prihlaska.upol.cz.
 • Elektronická přihláška bude po úspěšném uhrazení poplatku převedena do přijímacího řízení, o průběhu tohoto procesu bude uchazeč informován e-mailem. V případě chybné úhrady nebo nezaplacení administrativního poplatku nebude přihláška do přijímacího řízení převedena, neboť pouze úspěšnou úhradou poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením se má za to, že uchazeč přihlášku doručil.
 • Uchazeči doporučujeme průběžně provádět kontrolu stavu své elektronické přihlášky - zda byl poplatek uhrazen a přihláška je převedena do přijímacího řízení.

Termín podání elektronické přihlášky pro doktorské studium (studium v českém jazyce): 31. 5. 2019

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 690,- Kč je nutné uhradit ihned po volbě studijního programu, podrobnosti o způsobu platby a platební údaje jsou uvedeny v e-přihlášce. Tento poplatek je nevratný. Pouze úspěšnou úhradou poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením se má za to, že uchazeč přihlášku ke studiu doručil.

Další doklady (příloha k přihlášce)

Ihned po podání přihlášky je uchazeč povinen dodat na referát vědy a výzkumu (na jméno Jitka Ambrozová) fyzicky následující doklady:

pro obory programu TEOLOGIE:

 • vyplněný "Dodatek k přihlášce" (formulář ke stažení - tisk oboustranně) docx;
 • podepsaný strukturovaný životopis;
 • notářsky ověřené kopie diplomů ;
 • úředně ověřená kopie vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, popř. dodatku k diplomu (Diploma Supplement);
 • v případě, že uchazeč absolvoval VŠ v zahraničí (netýká se uchazečů ze Slovenské republiky), je nutné doložit uznání jeho zahraničního vzdělání v ČR;
 • doložený přehled dosavadního vysokoškolského studia relevantního pro zvolené doktorské studium (např. fotokopie stránek indexu);
 • v případě žádosti o 2. stupeň studia (doktorát) ověřenou kopii dokladu o absolvování licenciátních zkoušek a notářsky ověřeného diplomu ThLic.;
 • souhlas vlastního ordináře pro kandidáty z řad duchovních a laiků, pro kandidáty z řad řeholníků a členů společenství apoštolského života souhlas vyššího řeholního představeného;

pro obor SOCIÁLNÍ A SPIRITUÁLNÍ DETERMINANTY ZDRAVÍ programu HUMANITNÍ STUDIA:

 • vyplněný "Dodatek k přihlášce" (formulář ke stažení - tisk oboustranně) docx;
 • podepsaný strukturovaný životopis;
 • notářsky ověřené kopie diplomů;
 • úředně ověřená kopie vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, popř. dodatku k diplomu (Diploma Supplement);
 • v případě, že uchazeč absolvoval VŠ v zahraničí (netýká se uchazečů ze Slovenské republiky), je nutné doložit uznání jeho zahraničního vzdělání v ČR;
 • doložený přehled dosavadního vysokoškolského studia relevantního pro zvolené doktorské studium (např. fotokopie stránek indexu);
 • seznam publikační činnosti;
 • motivační dopis;
 • doporučující dopis.

Pokud některý s požadovaných dokladů nemůže uchazeč spolu s přihláškou poslat, musí k odesílanému napsat své prohlášení, že je odevzdá nejpozději v den konání přijímacího řízení (případně ihned po obdržení).

Vše odešle na adresu: Cyrilometodějská teologická fakulta UP, Jitka Ambrozová, Univerzitní 22, 771 11 Olomouc

Přijímací řízení

 • Termín přijímacího řízení pro doktorské studium v češtině: 10. – 14. 6. 2019

Přijímací řízení pro doktorské obory programu Teologie

Předpokladem pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu Teologie je ukončené vysokoškolské vzdělání v oboru Teologie s titulem magistr teologie nebo licenciát, základní znalost latiny, řečtiny (v případě oboru Biblická teologie také hebrejštiny), aktivní znalost jednoho světového jazyka a alespoň pasivní znalost jednoho dalšího světového jazyka, a to podle druhu specializace, jakož i úspěšné absolvování přijímacího řízení.

Kritérii pro přijetí uchazeče ke studiu jsou:

 • výsledky písemné i ústní přijímací zkoušky,
 • zohlednění orientace v oboru teologie i dané specializace,
 • dostatečná jazyková připravenost uchazeče,
 • návrh studijního projektu, příp. tématu licenciátní/disertační práce.

Přijímací zkouška pro doktorské teologické obory se skládá z písemné a ústní části. Písemná část je zpravidla tvořena testem z teologie a jazykovou zkouškou, která je zaměřena na:

 • překlad vybraného textu z řečtiny,
 • překlad vybraného textu z latiny,
 • překlad vybraného textu z hebrejštiny (pro obor Biblická teologie),
 • porozumění vybraného textu ve světovém jazyce,
 • stručný popis studijního projektu resp. disertační práce v jiném světovém jazyce.

Při ústním pohovoru před přijímací komisí k doktorskému studiu v programu Teologie uchazeč představí svůj studijní projekt včetně koncepčního návrhu kvalifikační práce.

Přijímací řízení oboru Sociální a spirituální determinanty zdraví

Předpoklady: Uchazeč musí mít ukončené vysokoškolské vzdělání magisterského stupně nejlépe humanitního zaměření. Vhodnými programy jsou například: psychologie, sociologie, politologie, teologie, specializace ve zdravotnictví, sociální pedagogika, rekreologie, sociální práce. Jsou možné i podobné specializace sociálních věd, zdravotních věd a humanitních studií, případně i jiných oborů, pokud uchazeč bude splňovat další požadavky.

Uchazeč musí prokázat:

 • badatelský zájem v oblasti sociálních nebo spirituálních determinant zdraví, resp. o konkrétní téma v této oblasti, které bude předmětem jeho výzkumu a následně disertační práce. Jako klíčový bude přijímací pohovor o tématu disertační práce.
 • dostatečnou úroveň znalosti soudobé teorie a metod v oblasti sociálních a spirituálních determinant zdraví v souvislosti s tématem disertační práce (prověří přijímací pohovor o tématu disertační práce).
 • dostatečnou úroveň anglického jazyka (prověří přijímací pohovor o tématu disertační práce).

Přijímací zkouška představuje ústní pohovor nad tématem disertační práce, který prokáže výše uvedené požadavky uchazeče. Uchazeč představí svůj projekt krátkou prezentací (10 min.), na základě které bude probíhat diskuse a prověří se vědomosti z jiných, již zmíněných okruhů a oblastí.

K přijímajícím zkouškám předloží uchazeč následující materiály:

 • projekt disertační práce, max. 5 stran,
 • prezentaci disertační práce (např. ppt prezentace, která bude přednesena před přijímající komisí),

Přijímací komise při rozhodování o přijetí přihlíží k relevanci tématu výzkumného projektu z hlediska oboru Sociální a spirituální determinanty zdraví, odbornému přehledu v tématu a metodologii a k jazykové způsobilosti uchazeče ke studiu.

Kontakty

obory studované v češtině:

Jitka Ambrozová
referát doktorského studia CMTF UP
tel.: +420 585 637 009
mobil: +420 730 553 373
e-mail: jitka.ambrozova@upol.cz

obor studovaný v italštině:

Mgr. Martina Pračkeová
tel.: +420 585 637 110
e-mail: martina.prackeova@upol.cz

proděkan pro vědu a výzkum:

doc. Vít Hušek, Th.D.
tel.: +420 585 637 403
e-mail: vit.husek@upol.cz