Sociální a spirituální determinanty zdraví od 2020

Charakteristika programu

Doktorský studijní program Sociální a spirituální determinanty zdraví je úzce spjat s aktivitami a vědeckými projekty Institutu sociálního zdraví na Univerzitě Palackého v Olomouci (dále jen „OUSHI“) při CMTF UP v Olomouci. V rámci OUSHI připravuje studenty na samostatnou tvůrčí činnost v oblasti zkoumání nejen sociálních, ale i spirituálních determinant zdraví. Pro své interdisciplinární zaměření, které neopomíjí spirituální složku zdraví a pro zohlednění holistického pohledu (bio-psycho-socio-spirituální model zdraví) umožňuje hledat vysvětlení i takových fenoménů a souvislostí, které v rámci úzce pojímaných specializací vysvětlit nejde. Tomu odpovídá i personální zabezpečení doktorského studia, které zajišťuje jednak tým odborníků OUSHI vykazujících vědeckou a tvůrčí činnost v oblasti sociálních determinant zdraví, tak tým specialistů na spirituální témata z ostatních pracovišť, hlavně z CMTF UP. 

V průběhu doktorského studia se počítá se zapojením studentů do aktuálně realizovaných výzkumných projektů na CMTF UP, zejména OUSHI.

Doktorské studium poskytuje kvalifikaci nezbytnou pro řešení výzev, vyplývajících z dosavadního i předpokládaného demografického, sociálního a ekonomického vývoje společnosti, a to jak české, tak celosvětové. Vychází z národních i mezinárodních priorit výzkumu. V rámci ČR jsou to zejména Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (nejméně v čtyřech oblastech, zejména v oblasti „Zdravá populace“), které jsou navrženy na období do roku 2030. V rámci EU je to HORIZON 2020 (nejméně v pěti oblastech, zejména však v oblasti „Pochopení determinant zdraví, podpora zdraví a prevence nemocí“).  Koncepce studijního programu dále navazuje na doporučení Národní inovační strategie České republiky, a to jak v propojení vzdělávací a výzkumné či tvůrčí činnosti coby hlavních rolí vysokého školství, tak v provázání doktorského studia s počáteční fází kariéry výzkumných pracovníků. Průběh studia akcentuje kvalitu doktorského studia a jeho efektivitu pro profesní rozvoj mladých výzkumných pracovníků a přínos zahraniční i vnitrostátní mobility studentů. Zaměření doktorského studia by mělo přispět ke zlepšení v oblasti zdraví a životních podmínek pro občany ČR, Evropy i světa.   

Profil a uplatnění absolventa

Předmětem doktorského studia je zkoumání sociálních a spirituálních faktorů, které zdraví ovlivňují jak pozitivně, tak negativně. Cílem studia je pak připravit studenta k samostatnému vědeckému bádání ve vybrané specializaci sociálních a spirituálních determinant zdraví s využitím bio-psycho-socio-spirituální modelu zdraví. Absolvent programu disponuje nejnovějšími teoretickými poznatky v oblasti sociálních či spirituálních determinant zdraví, dokáže je kriticky zkoumat, rozvíjet a zasadit do aktuálního a mezinárodního odborného kontextu.

Má schopnosti a dovednosti potřebné pro vlastní empirické bádání, je schopen uplatňovat odborné poznatky v praxi a umí formulovat vhodná doporučení pro praxi jiných subjektů. 

Odborné znalosti

 • Znalost problematiky sociálních a spirituálních determinant zdraví v nejširším slova smyslu vycházející z definice zdraví WHO, orientace v příslušné terminologii a nejnovějších výsledcích výzkumu jak v ČR, tak i v zahraničí. 
 • Přehled o současných aktuálních problémech, které se v dané oblasti diskutují v akademické obci.
 • Znalost teorie a konceptů socio-ekonomických nerovností v oblasti zdraví.

Odborné schopnosti a dovednosti

 • Podílet se na základním a aplikovaném výzkumu v jedné z uvedených oblastí zdraví a volit odpovídající metodologické postupy (kvantitativní a kvalitativní metodologie, provádění metaanalýz apod.).
 • Formulovat hypotézy, resp. stanovit výzkumné otázky a samostatně analyzovat výsledky, na uživatelské úrovni pracovat se software pro analýzu kvalitativních a kvantitativních dat (např. SPSS, NVivo) v rámci vlastních výzkumných projektů.
 • Využívat mezinárodní vědeckou síť, elektronické databáze a spolupracovat s mezinárodní vědeckou komunitou. 
 • Vykonávat výzkumnou činnost, a to jak samostatně, tak v rámci týmu, podle zásad vědecké etiky.
 • Orientovat se v grantových výzvách, připravit a řídit výzkumné projekty.
 • Kvalifikovaně komunikovat o výsledcích své práce v rámci vědecké komunity, a to jak v češtině, tak angličtině, aktivně se účastnit zahraničních konferencí, publikovat na mezinárodní úrovni (časopisy v databázi WoS nebo prestižní nakladatelství). 

Tvorba studijních plánů

Studium probíhá podle Individuálního studijního plánu (ISP) pod vedením školitele. ISP si student navrhuje ve spolupráci se školitelem na celou dobu studia pro jednotlivé akademické roky. ISP musí schválit oborová rada. Případné změny ISP schvaluje školitel a oborová rada.

Studijní povinnosti

Doktorand musí během studia:

 1. získat 252 kreditů podle Individuálního studijního plánu určeného školitelem a schváleného oborovou radou,
 2. složit komisionální zkoušku z živého jazyka (volba z následujících světových jazyků: angličtina, němčina, francouzština) nebo jinak prokázat jazykovou vybavenost,
 3. absolvovat část studia na zahraniční instituci v délce nejméně jednoho měsíce nebo účastnit se na mezinárodním tvůrčím projektu s výsledky publikovanými nebo prezentovanými v zahraničí nebo mít jinou formu přímé účasti na mezinárodní spolupráci (povinný předmět Zahraniční studijní pobyt),
 4. zpracovat 4 témata jako přípravu ke státní doktorské zkoušce (témata se nesmí krýt s obsahem disertační práce),
 5. absolvovat státní doktorskou zkoušku,
 6. samostatně napsat dizertační práci v rozsahu alespoň 120 stran, ve které schopnost a připravenost k samostatné výzkumné činnosti; disertační práce musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění (student je povinen při odevzdání Přihlášky k obhajobě disertační práce nebo nejpozději před samotnou obhajobou předložit na příslušné oddělení fakulty uveřejněné části disertační práce nebo alespoň potvrzení o přijetí těchto výsledků k uveřejnění po schvalovacím lektorském procesu – po uveřejnění práce je pak povinen odevzdat také její vydání). Alternativou standardní disertační práce může být soubor pěti článků na jedno téma (min. 3 publikované a 2 podané v impaktovaných časopisech jako hlavní autor) doplněných o úvod a diskusi
 7. absolvovat prediskusi disertační práce,
 8. obhájit dizertační práci.

Požadavky na povinné předměty

 • Vědecký článek v impaktovaném časopise - student musí mít přijatý min. jeden článek, kde je hlavním autorem, k publikaci do impaktovaného časopisu.
 • Vědecký článek v odborném časopise hodnocený v rámci RIV - student musí mít přijatý min. jeden článek do odborného časopisu hodnoceného v rámci RIV. Článek může být nahrazen vědeckým článkem v impaktovaném časopise (musí to být však článek jiný, než bude uznán v rámci předmětu Vědecký článek v impaktovaném časopise).
 • Řešitel Studentské vědecké soutěže vyhlašované na UP, resp. CMTF (IGA) - student bude řešitelem nebo spoluřešitelem projektu Studentské vědecké soutěže (IGA) vyhlašované na UP, resp. CMTF, kde bude řešen jeho výzkumný projekt, resp. výzkum disertační práce.
 • Zahraniční studijní pobyt - student má povinnost absolvovat zahraniční studijní pobyt v délce min. 1 měsíc, který bude souviset s tématem jeho disertační práce.
 • Aktivní účast na mezinárodní konferenci - student se musí aktivně zúčastnit mezinárodní konference. Aktivní účastí se myslí ústní výstup nebo poster v rámci posterové sekce dané konference.
 • Povinný předmět Účast na vědeckopedagogické činnosti - student musí participovat na pedagogické činnosti v rámci CMTF. Jedná se o podíl na výuce v akreditovaných bakalářských a magisterských studijních programech CMTF, případně jiné fakulty UP. Výuka probíhá pod vedením garanta předmětu podle zásad stanovených Studijní a zkušebním řádem UP.

Požadavky na povinně volitelné předměty

 • Spoluúčast na řešení grantového projektu národního nebo mezinárodního - předmět bude uznán jako splněný, pokud se student aktivně spolupodílí na realizaci grantového projektu.
 • Získání grantového projektu - předmět bude uznán jako splněný, pokud se student podstatným způsobem podílel na tvorbě projektu, který nebyl vyřazen z hodnocení kvůli formálním náležitostem.
 • Spoluúčast na řešení grantového projektu národního nebo mezinárodního - předmět bude uznán jako splněný, pokud se student aktivně spolupodílí na realizaci grantového projektu.
 • Přednáška na odborném semináři v zahraničí nebo ČR - student se aktivně účastní odborného semináře v zahraniční nebo ČR. Aktivní účastí se myslí vedení minimálně jednodenního semináře.

 

Oborová rada SSDZ a garant programu

prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter TAVEL, Ph.D. (předseda OR SSDZ; garant programu)

doc. Gabriel GULIŠ, Ph.D., BSBA (University of Southern Denmark)

doc. Mgr. et Mgr. Vít HUŠEK, Th.D.

prof. MUDr. Jozef HAŠTO, PhD. (VŠ zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety, Bratislava)

prof. MUDr. Ing. Petr HLUŠTÍK, Ph.D. (LF UP v Olomouci)

prof. Tomáš MACHULA, Ph.D., Th.D. (TF JU v Českých Budějovicích)

prof. Erik SIGMUND, Ph.D. (FTK UP v Olomouci)

doc. Mgr. Dagmar SIGMUNDOVÁ, Ph.D. (FTK UP v Olomouci)

PhDr. Iva ŠOLCOVÁ, Ph.D. (Psychologický ústav AV ČR v Praze)

Doktorandi

Přehled studentů k 1. 10. 2023 – stará akreditace:

 • FÜLEP Martin (školitel: doc. PhDr. Petra Potměšilová, Ph.D.)
 • NAVRÁTILOVÁ Veronika (školitel: prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D.)
 • NOVÁK Lukáš (školitel: prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD.)
 • PACLÍKOVÁ Kateřina (školitel: doc. Zuzana Dankulicová, Ph.D.)
 • PETRÍKOVÁ Martina (školitel: prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD.)
 • SVOBODOVÁ Ivana (školitel: doc. Zuzana Dankulicová, Ph.D.)
 • ŠVECOVÁ Júlia (školitel: prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD.)
 • ŽÍDKOVÁ Radka (školitel: prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D.)

Přehled studentů k 1. 10. 2023 – nová akreditace (od roku 2020):

 • BANÁŠOVÁ Renata  (školitel: prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD.)
 • BUCHTA Ondřej (školitel: prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D.)
 • CÁPEC Gabriella  (školitel: prof. Erik Sigmund, Ph.D.)
 • CÁPEC Szergej  (školitel: prof. Erik Sigmund, Ph.D.)
 • ČERVINKOVÁ Aneta (školitel: doc. PhDr. Petra Potměšilová, Ph.D.)
 • FAFEJTA Ondřej (školitel: prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D.)
 • FOJTÍČEK Martin (školitel: doc. PhDr. Jan Váně, Ph.D.)
 • HÁJKOVÁ Dagmar  (školitel: prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc.)
 • HEVERI Martin  (školitel: doc. PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.)
 • HORELICOVÁ Lucie (školitel: prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D.)
 • JAKŠIČOVÁ Dana  (školitel: doc. Vít Hušek, Th.D.)
 • KOTRÍKOVÁ RAŠMANOVÁ Miroslava (školitel: prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD.)
 • LAPČÁK KRATOCHVÍLOVÁ Lenka (školitel: prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD.)
 • LIČKA Patrik  (školitel: doc. PhDr. Petra Potměšilová, Ph.D.)
 • MAŤO Samuel  (školitel: prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD.)
 • MEČKOVSKÝ Filip  (školitel: prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D.)
 • MEDAL Jakub  (školitel: prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD.)
 • MIGAĽOVÁ Eva  (školitel: prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD.)
 • POLČOVÁ Valéria (školitel: prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D.)
 • PUROVÁ Dana  (školitel: doc. Dagmar Sigmundová, Ph.D.)
 • SAKAMOTO Namiko (školitel: doc. PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.)
 • SANDORA Jan (školitel: doc. Gabriel Guliš, Ph.D., BSBA)
 • STUDECKÝ Martin  (školitel: prof. Erik Sigmund, Ph.D.)
 • SÝKOROVÁ Marta   (školitel: prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D.)
 • TÓTOVÁ Nika (školitel: Ing. Radek Trnka, Ph.D.)
 • VALER Jan (školitel: prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D.)
 • VETEŠKOVÁ Michaela (školitel: doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.)
 • VYVLEČKOVÁ Lucie  (školitel: prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc.)
 • ZEMANCOVÁ Zuzana  (školitel: prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D.)
 • ŽIVNÁ Kristýna   (školitel: prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D.)

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)