Křesťanské myšlení

Charakteristika programu

Doktorský studijní program Křesťanské myšlení je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v interdisciplinárním kontaktu teologie, historie, filozofie a klasické filologie. Předmětem studia je specifické rozvíjení vědeckého poznání, výzkumu a vývoje v této vědní oblasti a oblastech souvisejících, včetně promýšlení aktuálních výzev současného světa a nově kladených otázek v perspektivě dialogu různých kultur a hodnotového zaměření. Program předpokládá několik oborových zaměření (nejedná se o specializace ve smyslu metodiky NAÚ pro přípravu studijních programů), např. patrologie a studium raného křesťanství, křesťanská filozofie, církevní dějiny.

Profil a uplatnění absolventa

Absolvent prokazuje schopnosti a znalosti vědecké práce v oblasti teologie a křesťanského myšlení ve třech ukazatelích:

 1. porozumění interdisciplinárním souvislostem a výzkumným problémům na pomezí vícero oborových zaměření;
 2. schopnost rozvíjet a vyhodnocovat koncepty, teorie a metody jednotlivých přístupů s ohledem na jejich vlastní vymezení a zároveň jejich interdisciplinární interakce;
 3. způsobilost získávat nové odborné znalosti k vlastní tvůrčí činností v daném oborovém zaměření a ovlivňovat podmínky a souvislosti vzdělávání ostatních s přesahem na celý obor alespoň v jednom cizím jazyce.

Absolvent získává způsobilost podílet se na základním i aplikovaném výzkumu ve všech typech akademických pracovišť a vysokých školách v oblasti teologie a křesťanského myšlení napříč různými obory (teologie, filozofie, historie, filologie), vyučovat na středních školách, pracovat v orgánech státní správy a v neziskových organizacích. Absolventi studia se mohou uplatnit také v akademické sféře a mohou pedagogicky působit na vysokoškolských pracovištích v ČR i v zahraničí.

Tvorba studijních plánů

Povinné předměty jsou rozčleněny na základní teoretické a profilující. Jedná se o předměty, které naplňují profil absolventa. Znalosti z těchto předmětů jsou ověřovány státními závěrečnými zkouškami.

Studijní program nemá specializace. Studijní plán se skládá z povinných a volitelných předmětů. Pravidla pro volbu volitelných předmětů jsou dána povinným počtem kreditů (ECTS):

 • Minimální počet kreditů za celé studium: 240
 • Povinné předměty: 220 kreditů.
 • Volitelné předměty: nejméně 20 kreditů.

Studijní povinnosti

Doktorand musí během studia:

 1. získat 240 kreditů podle Individuálního studijního plánu určeného školitelem a schváleného oborovou radou,
 2. složit komisionální zkoušku z živého jazyka (volba z následujících světových jazyků: angličtina, němčina, francouzština, ev. italština) nebo jinak prokázat jazykovou vybavenost (povinný předmět Cizí jazyk),
 3. absolvovat část studia na zahraniční instituci v délce nejméně jednoho měsíce nebo účastnit se na mezinárodním tvůrčím projektu s výsledky publikovanými nebo prezentovanými v zahraničí nebo mít jinou formu přímé účasti na mezinárodní spolupráci (povinný předmět Zahraniční studijní pobyt),
 4. zpracovat 8 témat jako přípravu ke státní doktorské zkoušce (témata se nesmí krýt s obsahem disertační práce),
 5. absolvovat státní doktorskou zkoušku,
 6. samostatně napsat dizertační práci v rozsahu alespoň 120 stran, ve které prokáže svou vědeckou schopnost řešit problém a řešení prezentovat; disertační práce musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění (student je povinen při odevzdání Přihlášky k obhajobě disertační práce nebo nejpozději před samotnou obhajobou předložit na příslušné oddělení fakulty uveřejněné části disertační práce nebo alespoň potvrzení o přijetí těchto výsledků k uveřejnění po schvalovacím lektorském procesu – po uveřejnění práce je pak povinen odevzdat také její vydání),
 7. absolvovat prediskusi disertační práce (povinný předmět Prediskuse disertační práce),
 8. obhájit dizertační práci.

Požadavky

 • Povinný předmět Metodologie vědecké práce. K získání zápočtu student musí napsat a podat recenzi v odborném periodiku. Předmět je nutné absolvovat v 1. roce studia.
 • Povinný předmět Vědecká praxe. V rámci předmětu student musí nejméně jednou splnit každou z uvedených tří dílčích povinností: (1) publikovat článek v odborném periodiku nebo kapitolu v odborné monografii nebo příspěvek v odborném sborníku; (2) podat návrh grantového projektu; (3) aktivně se zúčastnit konference s mezinárodní účastí.
 • Povinný předmět Zahraniční studijní pobyt. K získání zápočtu student musí absolvovat část studia na zahraniční instituci v délce nejméně jednoho měsíce, případně (v individuálních případech) se účastnit na mezinárodním tvůrčím projektu s výsledky publikovanými nebo prezentovanými v zahraničí nebo mít jinou formu přímé účasti na mezinárodní spolupráci.
 • Volitelný předmět Akademická praxe. Student se zapojí do činností akademického charakteru, např. podíl na výuce, podíl na organizaci pedagogické a vědecké práce pracoviště, podíl na realizaci zahraniční spolupráce pracoviště. Předmět je zpravidla uložen posluchačům prezenční formy studia.

Oborová rada KM a garant programu

doc. Vít HUŠEK, Th.D. (předseda OR KM; garant programu)

prof. Martin CAJTHAML, Ph.D.

doc. Petr DVOŘÁK, Ph.D.

doc. PhDr. Jitka JONOVÁ, Th.D.

doc. Dominik OPATRNÝ, Th.D.

doc. Mgr. et Mgr. Jana PLÁTOVÁ, Ph.D.

doc. RNDr. Ivana VLKOVÁ, Th.D.

doc. Antonín KALOUS, Ph.D. (FF UP v Olomouci)

prof. PhDr. Tomáš PETRÁČEK, Ph.D., Th.D. (PdF UHK v Hradci Králové, KTF UK v Praze)

prof. Tomáš NEJESCHLEBA, Ph.D. (FF UP v Olomouci)

Doktorandi

Přehled studentů k 1. 10. 2023:

 • BONDARENKO Anastasiia  (školitel: doc. Petr Dvořák, Ph.D.)
 • BROŽOVÁ Eva Karina  (školitel: doc. Ing. Pavel Kopeček, S.L.D.)
 • HÜBNEROVÁ Andrea Benedicta  (školitel: doc. PhDr. Jitka Jonová, Th.D.)
 • MOCEK Petr  (školitel: doc. Jaroslav Franc, Th.D.) 
 • MORAVEC Zdeněk  (školitel: doc. Petr Dvořák, Ph.D. / konzultant: prof. Martin Cajthaml, Ph.D.)
 • MOTYČKA Martin  (školitel: doc. Ing. Pavel Kopeček, S.L.D.)
 • NAŇÁK Aleš  (školitel: doc. PhDr. Jitka Jonová, Th.D.)
 • PEŇÁZ Martin  (školitel: prof. Martin Cajthaml, Ph.D.)
 • ŘÍKOVSKÝ Josef  (školitel: doc. PhDr. Jitka Jonová, Th.D.)

Dizertační práce KM

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)