prof. Dr. František Kunetka, Th.D.

Narozen v roce 1945.

Vzdělání

  • 2008: jmenování profesorem v oboru Teologie
  • 1993: habilitace v oboru Teologie ve specializaci "Liturgika"
  • 1990-1993: odborný asistent na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě UP v Olomouci
  • 1980-1989: postgraduální studium v Krakově a Erfurtu
  • 1969-1974: studium na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Olomouci
  • 1963-1969: studium varhanní hry na Konzervatoři v Brně

Odborné zaměření

  • sakramentální liturgie

Výběrová bibliografie

Monografické publikace

Svátosti - dary Slova, které se stalo tělem, Olomouc: Matice cyrilometodějská, 1989, 43 ss.

Židovské kořeny křesťanské anafory, Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, 1994, 20142. XXVIII+107 ss. (ISBN 80-7067-398-2 a 978-80-244-4052-1)

Slavnost našeho vykoupení, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1997. 110 ss. (ISBN 80-7192-184-X)

"Budeš se radovat před Hospodinem, svým Bohem" (Dt 16,11). Židovský rok a jeho svátky, Olomouc: Matice cyrilometodějská, 1993, 63 ss. [2. rozšířené vyd.: Olomouc: Matice cyrilometodějská, 1994. 78 ss.; 3. rozšířené vyd.: Olomouc: Vydavatelství UP v Olomouci, 1998 /dotisk: 2000/. 124 ss.; 4. upravené vyd.: Olomouc: Vydavatelství UP v Olomouci, 2001. 129 ss.; 5. nezměněné vyd.: Olomouc: Vydavatelství UP v Olomouci, 2008]. (ISBN 978-80-244-1983-1)

Úvod do liturgie svátostí, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2001. 351 ss. (ISBN 80-7192-618-3)

Eucharistie v křesťanské antice, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2004. 231 ss. (ISBN 80-244-0920-8)

Kapitoly v monografických publikacích

"Inkarnační aspekt v sakramentálním slavení církve," in: Vtělení - Vykoupení - Církev. Sborník příspěvků ze tří ekumenických kolokvií České křesťanské akademie, eds. L. Karfíková, Š. Špinka, Praha: ČKA, 1997, s. 21-33.

"Základní principy liturgické reformy," in: Ve znamení naděje. Proměny teologie a církve po II. vatikánském koncilu, ed. J. Hanuš, Brno: CDK, 1997, s. 67-73.

"Josef Bradáč (1920-1986)," in: Život se tvoří z přítomné chvíle. Česká katolická teologie po druhé světové válce. eds. L. Karfíková, A. Křišťan, J. Kuře, Brno: CDK, 1998, s. 67-80.

"Liturgická reforma II. vatikánského koncilu a její realizace v moravských diecézích," in: Koncil a česká společnost. Historické, politické a teologické aspekty přijímání II. vatikánského koncilu v Čechách a na Moravě, eds. P. Fiala, J. Hanuš, Brno: CDK, 2000, s. 148-165.

"Symbolické jednání ve společenství," in: J. Hanuš, Mezi tradicí a reformou. Rozhovory o moravském katolicismu 20. století, Brno: CDK, 2002, s. 70-92.

"Sedm tezí ke kosmotenadrickému rozměru v obnovených obřadech De benedictionibus," in: Obřady žehnání v různých liturgických tradicích, ed. W. Bugel, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006, s. 87-99.

"Liturgie římského obřadu mezi katolickou modernou a II. vatikánským koncilem," in: W. Bugel a kol., Liturgická a eklesiální pluralita na území Československa v první polovině 20. století, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011, s. 27-46.

"Mystagogie," in: Křesťanská iniciace, Praha: Katechetická sekce ČBK/ České Budějovice: T. Halama, 2012, s. 39-61.

"Matrimoniální obřady římské liturgie v proměnách a konstantách dějinného vývoje," in: W. Bugel a kol., Obřady manželství v různých liturgických tradicích, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, s. 75-95.

Články v odborných periodicích

"Liturgiereform und Gesellschaft in Tschechien", Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Theologica Olomucensia, Vol. 8 (2007), s. 87-94.

"Dominica sollemnia. Niedziela jako dzień zgromadzenia eucharystycznego", Liturgia Sacra 13 (2007), č. 1, s. 59-71.

"Rituelle Dramaturgie des Trauungsritus nach der Editio typica altera des Ordo celebrandi matrimonium von 1991", Jaarboek voor Liturgie-onderzoek, 2007, č. 23, s. 63-70.

"Modlitby k eucharistii v Didaché", Teologická reflexe, 1995, č. 1, s. 128-143.

"Chrám jako domus ecclesiae", Studia theologica 5 (2005), č. 2 [12], s. 68-74.

"Nejstarší římské Ordo defunctorum v pohledu paradigmatu rites de passage", Studia theologica 7 (2005), č. 4 [22], s. 13-25.

"Benedictio nuptialis. Slavnostní modlitba nad manžely ve svatebních obřadech", Studia theologica8 (2006), č. 1 [23], s. 1-21.

"Prolegomena k reflexi současné praxe svátosti biřmování", Studia theologica 8 (2006), č. 4 [26], s. 32-47.

"Bílá sobota - druhý den Velikonočního třídení", Studia theologica 9 (2007), č. 1 [27], s. 1-19.

"Od oratio ad sponsas velandas k benedictio nuptialis", Studia theologica 9 (2007), č. 2 [28], s. 1-17.

"Musica sacra nebo musica liturgiae sacrae?", Salve. Revue pro teologii a duchovní život 18 (2008), č. 2, s. 33-52.

"Reforma liturgické reformy? K 50. výročí Konstituce o liturgii (4.12.1963)", Studia theologica 15 (2013), č. 4, s. 47-67.

Učební a studijní texty

Člověk, svět, budoucnost. Studijní text z eschatologie [spolu s J. Daňkem], Olomouc: Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta, 1974. 79 ss.

Dokumenty liturgické obnovy, ed. F. Kunetka, Olomouc: Matice cyrilometodějská, 1994. 311 ss.

Liturgický rok ve slavení církve, Olomouc: Matice cyrilometodějská, 1995. 35 ss.

Stručné dějiny hudby a zpěvu v liturgii, Olomouc: Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta UP v Olomouci, 1990. 14 ss. [2. rozšířené vyd.: Olomouc: Matice cyrilometodějská, 1999. 34 ss.]

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)