Definice výsledku typu B (kniha/monografie)

Odborná kniha prezentuje původní výsledky výzkumu, který byl uskutečněn autorem knihy nebo týmem, jehož byl autor členem.

Kniha je neperiodická odborná publikace o rozsahu alespoň 50 tištěných stran vlastního textu bez obrazových, mapových apod. příloh vydaná tiskem nebo elektronicky v nakladatelství s vědeckou redakcí a recenzovaná alespoň jedním obecně uznávaným recenzentem z příslušného oboru (ne však z pracoviště autorů knihy).

Týká se přesně vymezeného problému určitého vědního oboru, obsahuje formulaci identifikovatelné a vědecky uznávané metodologie (explicitně formulovaná metodologická východiska i v monografiích směřujících k aplikacím a/nebo formulace nové metodologie opírající se o dosavadní teoretická bádání v dané oblasti.

U vícesvazkové vědecké monografie je možné do RIV zařadit každý svazek, pokud každý jednotlivě splňuje požadovaná kritéria a byl vydán jako samostatná publikace s vlastním ISBN.

Formální atributy odborné knihy

 • odkazy na literaturu v textu,
 • seznam použité literatury
 • souhrn v aspoň jednom světovém jazyce
 • eventuálně poznámkový aparát a bibliografie pramenů
 • Kniha má přidělen kód ISBN nebo ISMN
 • Pokud je kniha vydána v ČR, musí být povinný výtisk registrován v Národní knihovně ČR

Co je a co není odbornou knihou

Odbornou knihou je při splnění formálních kritérií například:

 • monografie,
 • vědecky zpracovaná encyklopedie a lexikon,
 • kritická edice pramenů,
 • kritická edice uměleckých (hudebních, výtvarných apod.) materiálů doprovázená studií,
 • kritický komentovaný překlad náročných filosofických, historických či filologických textů doprovázený studií,
 • vědecky koncipovaný jazykový slovník a odborný výkladový slovník,
 • kritický katalog výstavy

Odbornou knihou nejsou:

 • učební texty (učebnice, skripta),
 • odborné posudky a stanoviska,
 • překlady,
 • ročenky a výroční nebo obdobné periodické zprávy,
 • statistické ročenky,
 • nepublikované diplomové, doktorské, habilitační a disertační práce, založené na primárních pracích druhu Jimp, opatřené komentářem a kódem ISBN,
 • jazykové slovníky,
 • tiskem nebo elektronicky vydaný souhrn rešerší,
 • účelově vydané souhrny odborných prací (např. v rámci jednoho pracoviště),
 • sborníky (jednotlivé příspěvky ve sborníku jsou výsledkem druhu D),
 • tiskem nebo elektronicky vydané souhrny abstraktů.
 • metodické příručky,
 • katalogy,
 • normy,
 • cestopisy,
 • beletrie,
 • texty divadelních her,
 • výběrové bibliografie,
 • výroční zprávy,
 • proslovy,
 • reportáže,
 • soubory studentských soutěžních prací,
 • turistické průvodce,
 • komerční překlady z cizích jazyků
 • memoáry,
 • informační materiály,
 • popularizující monografie,
 • biografie,
 • autobiografie,
 • účelově monograficky vydané závěrečné zprávy z grantů.

Kolektivní monografie

Celou knihu vytváří jednotný autorský kolektiv (bez ohledu na to, jaký mají jednotliví členové autorského kolektivu na obsahu podíl), a to i v případě, kdy mají jednotlivé kapitoly knihy samostatné autorství.

Pokud je odborná kniha zařazena v RIV jako výsledek druhu B, nemohou být její kapitoly zařazeny jako výsledek druhu C v případě téhož předkladatele výsledku.

Kontrolní kritéria monografií

 • Existence a správnost ISBN
 • Počet stran (min. 50)
 • Předání povinných výtisků podle § 3 odst. 1 zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., Národní knihovně České republiky (pouze v případě knih vydaných v ČR)
 • povinnost dodat jeden exemplář knihy do Národní knihovny ČR platí nejen pro knihy vydané v ČR: "Hodnotit se budou pouze publikace, které jsou k dispozici v Národní knihovně (NK). V případě zahraničních vydavatelství je předkladatel do NK dodá na vlastní náklady."
 • Odbornost - u sporných výsledků, zda kniha splňuje definici výsledku, případná expertní kontrola splnění definice odborným a poradním orgánem RVVI

Bodové hodnocení monografií v RIVu

v roce 201340 bodů
v letech 2014 a 20154-120 bodů (na základě posouzení)

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)