Úřední deska

Aktuality

Nejsou k dispozici žádné zprávy.

Harmonogram akademického roku

Harmonogram akademického roku 2018/2019 – aktuální verze z 1. 1. 2019

Studijní záležitosti

Zpráva o průběhu přijímacího řízení pro akademický rok 2018/2019 (včetně úplného zadání zkušebních otázek, které byly součástí písemné přijímací zkoušky)

Podmínky pro přijetí ke studiu na CMTF UP v Olomouci pro akademický rok 2019/2020

Akreditované studijní obory na CMTF UP

Rigorózní řízení

Výběrová řízení

Nejsou k dispozici žádné zprávy.

Dokumenty a normy

Vnitřní předpisy

Číslo normyNázevÚčinnost od
CMTF-A-18/01 Jednací řád Vědecké rady CMTF UP 11. 1. 2018
VP 1/2017 Volební řád Akademického senátu CMTF UP 15. 6. 2017
VP 3/2017 Jednací řád Akademického senátu CMTF UP - úplné znění ze dne 7. června 2017 8. 6. 2017
VP 1/2016 Statut CMTF UP - úplné znění ze dne 25. 10. 2016 26. 10. 2016

Vnitřní normy

Číslo normyNázevÚčinnost od
CMTF-B-18/10 Jmenování Ediční komise CMTF UP a redakční rady časopisu Studia theologica 20. 11. 2018
CMTF-B-18/08 Jmenování Disciplinární komise CMTF UP 12. 10. 2018
CMTF-B-18/07 Vymezení činnosti, zodpovědnosti a kompetencí proděkanů CMTF UP v období 11. 10. 2018 - 13. 9. 2022 11. 10. 2018
CMTF-B-18/12 Doktorské stipendium na CMTF UP v akademickém roce 2018/2019 2. 9. 2018
CMTF-B-18/05 Organizační řád CMTF UP 20. 4. 2018
CMTF-B-18/02 Řád rigorózního řízení na CMTF UP 6. 4. 2018
CMTF-B-18/03 Garanti programů a tematické okruhy pro rigorózní řízení na CMTF UP 6. 4. 2018
CMTF-B-17/02 Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem 25. 10. 2017
CMTF-B-17/03 Formální náležitosti žádosti o habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na CMTF UP 25. 10. 2017
CMTF-B-17/01 Řád pro studium v doktorském studijním programu na CMTF UP 25. 10. 2017
PRIK 2/2016 NOVELA č. 3 k Příkazu děkanky č. 1/09 "Jmenování oborových rad pro studium v doktorském studijním programu na CMTF UP" ve znění pozdějších předpisů 19. 5. 2016
PRIK 2/2015 Jmenování Koordinační rady OP VVV na CMTF UP 27. 5. 2015
PRIK 1/2015 Jmenování Oborové rady sociální a spirituální determinanty zdraví pro studium v doktorském studijním programu na CMTF UP v Olomouci 24. 2. 2015
PRIK 1/2013 NOVELA č. 2 příkazu děkanky č. 1/09 "Jmenování oborových rad pro studium v doktorském studijním programu na CMTF UP" ve znění pozdějších předpisů 30. 4. 2013
PRIK 4/2011 NOVELA č. 1 k Příkazu děkanky č. 1/09 „Jmenování oborových rad pro studium v doktorském studijním programu na CMTF UP“ 7. 12. 2011
PRIK 1/2009 Jmenování oborových rad pro studium v doktorském studijním programu na CMTF UP 1. 4. 2009
MPD 2/2005 Právo uchazeče nahlédnout do spisu o přijímacím řízení 23. 6. 2005
MPD 3/2002 Přijímání uchazečů o studium v doktorském studijním programu na CMTF, kteří ukončili vysokoškolské vzdělání v jiném oboru než Teologie 1. 6. 2002

Další předpisy a normy CMTF a UP jsou dostupné v UPShare

Základní dokumenty CMTF

Výroční zprávy CMTF

Číslo normyNázevÚčinnost od
VZH 2017 Výroční zpráva o hospodaření CMTF UP za rok 2017 27. 6. 2018
VZ 2017 Výroční zpráva o činnosti CMTF UP za rok 2017 25. 4. 2018
VZ-H 2016 Výroční zpráva o hospodaření CMTF UP za rok 2016 1. 6. 2017
VZ-Č 2016 Výroční zpráva o činnosti CMTF UP za rok 2016 31. 3. 2017
VZ-H 2015 Výroční zpráva o hospodaření CMTF UP za rok 2015 28. 4. 2016
VZ-Č 2015 Výroční zpráva o činnosti CMTF UP za rok 2015 14. 4. 2016
VZ-H 2014 Výroční zpráva o hospodaření CMTF UP za rok 2014 10. 6. 2015
VZ-Č 2014 Výroční zpráva o činnosti CMTF UP za rok 2014 11. 4. 2015
VZ-H 2013 Výroční zpráva o hospodaření CMTF UP za rok 2013 11. 6. 2014
VZ-Č 2013 Výroční zpráva o činnosti CMTF UP za rok 2013 26. 3. 2014
VZ-H 2012 Výroční zpráva o hospodaření CMTF UP za rok 2012 11. 4. 2013
VZ-Č 2012 Výroční zpráva o činnosti CMTF UP za rok 2012 15. 3. 2013

Strategický záměr CMTF

Číslo normyNázevÚčinnost od
SZ 2018 Plán realizace Strategického záměru CMTF UP let 2016-2020 - strategické cíle na rok 2018 27. 6. 2018
SZ CMTF 2016-2020 Plán realizace Strategického záměru CMTF UP let 2016-2020  strategické cíle na rok 2017 30. 3. 2017
SZ 2016-2020 Strategický záměr CMTF UP (Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti) pro roky 2016–2020 1. 1. 2016

Doručování veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

osobní číslo C17389, doporučená zásilka (Rozhodnutí o ukončení studia ze dne 26.11.2018, č.j. UPOL-152675/6940-2018) byla uložena na studijním oddělení CMTF UP Olomouc, Univerzitní 22, 771 11 Olomouc, dne 14. 1. 2019.
Oznámení vyvěšeno dne 14. 1. 2019, oznámení bude sňato 25. 1. 2019.