doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585637168

Katedra křesťanské výchovy

CM teologická fakulta

Na Hradě 5

5.04

docent

katechetika, obsah nauky víry, Bible ve výuce náboženství

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

  • Člen oborové rady (1. 6. 1998 – )
  • Proděkan (1. 7. 2003 – 30. 6. 2006)
ČLÁNEK
Dřímal L. Katecheze jako výchova víry. Okno do života Ostravsko-opavské diecéze. .
Dřímal L. Svátost biřmování a katecheze. Cesty katecheze : revue pro katechetiku a náboženskou pedagogiku. 2012.
DŘÍMAL L. Rozhovor s rodiči před křtem dítěte: běžná pastorační záležitost, nebo šance pro katechezi s dospělými? Cesty katecheze : revue pro katechetiku a náboženskou pedagogiku. 2011.
Dřímal L. Cesty k velikonočnímu tajemství. Cesty katecheze : revue pro katechetiku a náboženskou pedagogiku. 2010.
Dřímal L. Cesty katecheze. Cesty katecheze : revue pro katechetiku a náboženskou pedagogiku. 2009.
Dřímal L. Potřebujeme ve farnosti katechezi dospělých? Katechetické listy. 2006.
Dřímal L. Dynamismus víry. Okno do života ostravsko-opavské diecéze. 2005.
Dřímal L. Dynamismus víry (2.část). Okno do života Ostravsko-opavské diecéze. 2005.
Dřímal L. Existenciální a doktrinální dimenze víry. Okno do života Ostravsko-opavské diecéze. 2005.
Dřímal L. Zrající víra v oblasti citové. Okno do života ostravsko-opavské diecéze. 2005.
Dřímal L. Zrající víra v oblasti rozumové. Okno do života ostravsko-opavské diecéze. 2005.
Dřímal L. Inkulturace evangelijního poselství. Okno do života Ostravsko-opavské diecéze. 2004.
Dřímal L. Katecheze a lidská zkušenost. Okno do života Ostravsko-opavské diecéze. 2004.
Dřímal L. Katecheze a výuka náboženství. Okno do života Ostravsko-opavské diecéze. 2004.
Dřímal L. Katecheze a výuka náboženství (2. část). Okno do života Ostravsko-opavské diecéze. 2004.
Dřímal L. Katecheze a výuka náboženství (3. část). Okno do života Ostravsko-opavské diecéze. 2004.
Dřímal L. Katecheze jako služba Božímu slovu. Okno do života Ostravsko-opavské diecéze. 2004.
Dřímal L. Katechizmus ako nástroj katechézy: význam a limity. Acta Facultatis Theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis. 2004.
Dřímal L. Kristocentrismus jako kritérium katecheze. Okno do života Ostravsko-opavské diecéze. 2004.
Dřímal L. Kristologické kritérium inkulturace. Okno do života Ostravsko-opavské diecéze. 2004.
Dřímal L. Prameny obsahu katecheze. Okno do života Ostravsko-opavské diecéze. 2004.
Dřímal L. Prameny obsahu katecheze. Okno do života Ostravsko-opavské diecéze. 2004.
Dřímal L. Problém vhodných výrazových prostředků. Okno do života Ostravsko-opavské diecéze. 2004.
Dřímal L. Problém vhodných výrazových prostředků. Okno do života Ostravsko-opavské diecéze. 2004.
Dřímal L. Zkušenost křesťanské víry. Okno do života Ostravsko-opavské diecéze. 2004.
Dřímal L. Druhý vatikánský koncil: podnět k celkové a zásadní revizi katecheze církve. Okno do života Ostravsko-opavské diecéze. 2003.
Dřímal L. Katecheze a (nebo) katechetika? Okno do života Ostravsko-opavské diecéze. 2003.
Dřímal L. Katecheze jako součást procesu evangelizace. Okno do života Ostravsko-opavské diecéze. 2003.
Dřímal L. Katecheze před Druhým vatikánským sněmem. Okno do života Ostravsko-opavské diecéze. 2003.
Dřímal L. Katecheze v Bibli. Okno do života Ostravsko-opavské diecéze. 2003.
Dřímal L. Katecheze v prvních staletích novověku. Okno do života Ostravsko-opavské diecéze. 2003.
Dřímal L. Katecheze ve starověku aneb člověk se křesťanem nerodí, nýbrž stává. Okno do života Ostravsko-opavské diecéze. 2003.
Dřímal L. Katecheze ve středověku. Okno do života Ostravsko-opavské diecéze. 2003.
Dřímal L. O čem vypovídají dějiny katecheze církve? Teologický časopis. 2003.
Dřímal L. Období tzv. katechetického hnutí. Okno do života Ostravsko-opavské diecéze. 2003.
Dřímal L. Vliv koncilu na obnovu katecheze. Teologické texty. 2003.
Dřímal L. V jakém smyslu je katecheze církve výchovou víry? Teologické texty. 2002.
Dřímal L. Zrající víra a křesťanská výchova. Rodinný život. 2002.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Dřímal L. Katecheze jako výchova víry. In . (Eds.) Víra. VII. celostátní kongres katechetů. 2010.
Dřímal L. Křesťanská iniciace a katecheze. Křesťanská iniciace. Sborník III. vědecké katechetické konference. 2009.
Dřímal L. Přístupy k Božímu slovu v Bibli v oblasti katecheze. Fórum pastorálních teologů VII. Jak vykládat Písmo svaté. 2008.
Dřímal L. Katecheze a výuka náboženství - odlišnosti a vzájemný vztah. Katecheze - Realita a vize. 2007.
Dřímal L. Dospělý člověk jako adresát a účastník katecheze. Hl'adanie ciest farskej katechézy. Zborník z Celoslovenského seminára. 2006.
Dřímal L. Matka Boží a počátky inkulturace víry v Latinské Americe. VÍCHA, D. (Ed.). Interdisciplinární přístupy k dokumentu Matka Páně. 2004.
Dřímal L. L'idea della castita nell'educazione religiosa di František Tomášek. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Theologica Cyrillo-Methodiana, Theologica Olomucensia. 2003.
Dřímal L. Koncil a katecheze: Přelom v chápání katecheze církve vlivem 2. vatikánského sněmu. OPATRNÝ, A. (Ed.). Kardinál Tomášek a koncil. Sborník ze sympozia k 10. výročí úmrtí kardinála Tomáška a ke 40. výročí zahájení 2. vat. koncilu. 2002.
Dřímal L. Pastorační priorita katecheze pokoncilní církve: katechizace dospělých. Kubín, P. a Mikulicová, M. (Eds.). Omnibus caritas: Sborník KTF UK. 2002.
Dřímal L. Postava katechety v pojetí Františka Tomáška. KUBÍN, P. (Ed.). Sborník Katolické teologické fakulty. 2000.
Dřímal L. Pracovní plán vyučovací hodiny náboženství podle Františka Tomáška. Pokus o rekonstrukci na základě analýzy Tomáškova pedagogického díla. MUSIL, J. V. et al. Zdroje a prostředky pedagogiky prof. ThDr. Františka kardinála Tomáška. 1999.
KNIHA - CELEK
Potměšilová P., Fojtíková Roubalová M., Dřímal L. Možnosti náboženské výchovy dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. 2015.
Dřímal L., Alberich E. Katechetika. Katechetika. 2008.
Dřímal L. Katecheze jako činnost společenství Církve. Katecheze jako činnost společenství Církve. 2003.
Dřímal L. František Tomášek jako katecheta dětí a mládeže. František Tomášek jako katecheta dětí a mládeže. 2002.
Dřímal L. Katecheze jako výchova víry. Katecheze jako výchova víry. 2002.
Dřímal L. Katecheze Církve jako služba Božímu slovu: Úvod do studia katechetiky na základě Všeobecného direktoria pro katechezi. Katecheze Církve jako služba Božímu slovu: Úvod do studia katechetiky na základě Všeobecného direktoria pro katechezi. 2001.
KAPITOLA V KNIZE
Dřímal L. Ježíšova komunikace s lidmi - inspirace pro zdařilou komunikaci v katechezi. In . (Eds.) Prakticko-teologické aspekty mezilidské komunikace. 2019.
Dřímal L. Účast dětí na eucharistii. Poznámky z pohledu katechetiky. Tajemství eucharistie: Pascha, oběť, iniciace a spiritualita. Fórum pastorálních teologů X. 2013.
Dřímal L. Katecheze v souvislosti se svátostí křtu. Svátost křtu a obnova křestní milosti ve svátosti smíření. 2012.
Dřímal L., Orlovská M., Roubalová M. Náboženský rozměr výchovy k hodnotám. In Pospíšilová H. (Eds.) Mládež, hodnoty a volný čas. 2010.
Dřímal L. Manželství ve vybraných katechismech v období po 2. vatikánském koncilu. POLIVKA, J. et al. Povídání o manželství. 1999.
Dřímal L. Pracovní plán vyučovací hodiny náboženství podle Františka Tomáška. Pokus o rekonstrukci na základě analýzy Tomáškova pedagogického díla. MUSIL, J. V. et al. Zdroje a prostředky pedagogiky prof. ThDr. Františka kardinála Tomáška. 1999.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Dřímal L. Boží slovo v Bibli a katecheze. Setkání kněží a jáhnů moravských diecézí. 2009.
Dřímal L. Katecheze jako doprovod člověka na cestě víry. Diecézní setkání katechetů Arcidiecéze olomoucké. 2009.
Dřímal L. Katecheze jako iniciace a výchova ve víře. Diecézní formační den katechetů ostravsko-opavské diecéze. 2009.
Dřímal L. Přístupy k Bibli v katechezi. Diecézní setkání katechetů diecéze Hradec Králové. 2009.
Dřímal L. Katechetická dimenze v písemném díle apoštola Pavla. Formační a vzdělávací den katechetů brněnské diecéze. 2008.
Dřímal L. Poznámky k identitě katechety. Vzdělávací a formační setkání katechetů Arcidiecéze pražské. 2008.
Dřímal L. Role zkušenosti ve výchově víry. Formační a vzdělávací den katechetů hradecké diecéze. 2008.
Dřímal L. Katecheze ve struktuře katechumenátu. Celodiecézní formační den katechetů ACO. 2006.
Dřímal L. Náboženská socializace, výuka náboženství a katecheze. Celodiecézní formační den katechetů. 2006.
Dřímal L. Tematická osnova a zásady katecheze v katechumenátu. přednáška pro veřejnost. 2006.
Dřímal L. Koncil a katechetika. Přednáška na symposiu u příležitosti 40. výr. zahájení 2. vat. sněmu. 2002.
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
Dřímal L. Katecheze v Novém zákoně. Rozhlasová stanice Proglas. 2006.
Dřímal L. Katecheze ve Starém zákoně. Radio Proglas. 2006.
RECENZE
Dřímal L., Mallinu J. Mládež a hodnoty 2007. Mládež a hodnoty 2007 : výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. 2008.
PŘEKLAD
Die neue Evangelisierung. In Dřímal L. (Eds.) Cesty katecheze : revue pro katechetiku a náboženskou pedagogiku. 2009.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Preventivní systém Dona Bosca KKV/PPSDB LS 1
Preventivní systém Dona Bosca KKV/PPSDB LS Se 1
Preventivní systém Dona Bosca KKV/KPSDB LS Se 5
Preventivní systém Dona Bosca KKV/KPSDB LS 5
Katechetika KKV/PTKTE ZS 2
Katechetická praxe a její reflexe KKV/KTKPR LS Se 5
Katechetická praxe a její reflexe KKV/KTKPR LS Cv 10
Katechetika KKV/KTKTK ZS 5
Teol. a prakt. asp. učit. náboženství KKV/KVAUN LS Cv 0
Seminář k bakalářské práci 1 KKV/KVBS1 ZS Cv 1
Seminář k bakalářské práci 2 KKV/KVBS2 LS Cv 1
Seminář k bakalářské práci 3 KKV/KVBS3 ZS Cv 0
Bible ve výuce náboženství KKV/KVBVN ZS 5
Bible ve výuce náboženství KKV/KVBVN ZS Se 5
Dokumenty církve o službě slova KKV/KVDSS LS Se 5
Dokumenty církve o službě slova KKV/KVDSS LS 5
Seminář k diplomové práci 1 KKV/KVDS1 ZS Cv 0
Seminář k diplomové práci 2 KKV/KVDS2 LS Cv 0
Seminář k diplomové práci 3 KKV/KVDS3 ZS Cv 0
Seminář k diplomové práci 4 KKV/KVDS4 LS Cv 0
Fundamentální katechetika 1 KKV/KVFK1 ZS 9
Fundamentální katechetika 2 KKV/KVFK2 ZS 5
Metody a typy katechetické činnosti KKV/KVMKC ZS Cv 5
Metody a typy katechetické činnosti KKV/KVMKC ZS 5
Obsah nauky víry KKV/KVONV LS 7
Obsah nauky víry KKV/KVONV LS Se 2
Pedagogika a didaktika KKV/KVPDD LS 0
Pedagogika a didaktika KKV/KVPDI LS Cv 0
Propedeutický seminář KKV/KVPOS LS Cv 1
Praktické aspekty nábož. vzdělávání KKV/KVPRA LS 0
Rozdílová zkouška z ped. a psych. KKV/KVRZP ZS Se 0
Rozdílová zkouška z katolické teologie KKV/KVRZT ZS Se 0
Teologický základ KKV/KVTEO LS 0
Teorie a praxe vyuč. náb. na círk. šk. KKV/KVTNC ZS 5
Teologická reflexe výchovy KKV/KVTRV LS 5
Úvod do katechetiky KKV/KVUKT ZS 5
Úvod do Katechismu katolické církve 1 KKV/KVUK1 ZS 10
Úvod do Katechismu katolické církve 2 KKV/KVUK2 ZS 5

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)