PhDr. Jitka Jonová, Th.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585637143
Pracoviště:
Katedra církevních dějin a církev. práva
Org. jednotka:
CM teologická fakulta
Adresa:
Univerzitní 22
Místnost:
4.23
Pracovní zařazení:
odborný asistent
Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:
Jiné komise a orgány
  • Rada Vysokých škol ČR (člen, 2011–)
  • Uměleckohistorická společnost (člen, 2008–)
VYBRANÉ PUBLIKACE
Jonová J. Privilege “Nobilitatis Natalium” Problem: The Exclusion of Non-noblemen from High Positions in the Church at the Turn of the Twentieth Century. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Theologica, Theologica. 2013. (ČLÁNEK)
Jonová J. Studium moravských alumnů v Římě ve vztahu k papežské koleji Nepomucenum v první polovině 20. století. Česká kolej v Římě. Od Bohemica k Nepomucenu: 130 let existence české kulturní a vzdělávací instituce. 2014. (KAPITOLA V KNIZE)
ČLÁNEK
Jonová J. Heritage Preservation and Sacred Art after the Second Vatican Council. Acta Universitatis Carolinae Theologica. 2017.
Jonová J. Katolický sjezd v Kroměříži a Olomouci v roce 1901 v kontextu národnostních sporů. Historica Olomucensia. Sborník prací historických. 2015.
Jonová J. Biskupský korekční dům pro kněze na Mírově. Historie - Otázky - Problémy. 2010.
Jonová J. Domus correctione Müroviensis. Střední Morava. 2007.
Jonová J. Domus correctione Müroviensis. Korekční dům na Mírově. Zpravodaj Historického klubu. 2007.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Jonová J. Cyrilometodějská teologická fakulta v Olomouci v době studií Jozefa Ligoše. In Hromják Ľ. (Eds.) Studia Theologica Scepusiensia XVI. ThDr. Jozef Ligoš spišský kapitulný vikár. Zborník z domácej vedeckej konferencie 34. ročníka Znaky časov. 2014.
Jonová J. Der Widerhall der Nationalitätenkonflikte im seelsorgerischen Wirken der katholischen Kirche zu Beginn des 20. Jahrhunderts in den böhmischen Ländern. In Ehlers KE., Nekula M., Niedhammer M., Scheuringer H. (Eds.) Sprache, Gesellschaft und Nation in Ostmitteleuropa. Institutionalisierung und Alltagspraxis. 2014.
Jonová J. "Každodennost" v korekčním domě na Mírově. In . (Eds.) Mladá historie. Sborník studentských prací z oboru Historie. 2008.
Jonová J. Problematika poslušnosti ve vztahu kněží k biskupům. In . (Eds.) Teorie a praxe politického katolicismu 1870-2007. 2008.
Jonová J. První olomoucký arcibiskup - nešlechtic: Prof. ThDr. Theodor Kohn. In . (Eds.) Vydávat počet ze své naděje. Sborník k 60. narozeninám olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera, Velkého kancléře CMTF UP v Olomouci. 2008.
Jonová J. Arcibiskup olomoucký Prof. ThDr. Theodor Kohn a Velehrad. Fórum Velehrad I. Communio ecclesiarum - očištění paměti. 2007.
Jonová J. Domus correctione Müroviensis. Historie 2006. Sborník prací z 12. celostátní studentské vědecké konference. 2007.
KNIHA - CELEK
Černušák T., Hledíková Z., Jonová J., Kalous A., Pánek J., Parma T., Šebek J., Žemlička J. The Papacy and the Czech Lands. A History of Mutual Relations. 2016.
KAPITOLA V KNIZE
Jonová J. Čechy a Morava mezi Vídní a Římem v posledním století habsburské monarchie (1804-1918). Papežství a české země v tisíciletých dějinách. 2017.
Jonová J. Farní organizace. Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D–J. 2016.
Jonová J. Kanonizace (jako právní proces). Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K–M. 2016.
Jonová J. Odpustky. Encyklopedie českých právních dějin, IV. svazek N–O. 2016.
Jonová J. Účast Františka Tomáška na II. vatikánském koncilu. Předjaří. Československo 1963-1967. 2016.
Jonová J. Administrátor. Encyklopedie českých právních dějin, I. svazek A–Č. 2015.
Jonová J. Arcibiskupství (arcidiecéze). Encyklopedie českých právních dějin, I. svazek A–Č. 2015.
Jonová J. Arcijáhenství, arcijáhni. Encyklopedie českých právních dějin, I. svazek A–Č. 2015.
Jonová J. Biskupství (diecéze). Encyklopedie českých právních dějin, I. svazek A–Č. 2015.
Parma T., Jonová J., Němec D. Církev a stát. Encyklopedie českých právních dějin, I. svazek A–Č. 2015.
Jonová J. Cyrilometodějská jubilea na Velehradě ve druhé polovině 19. století pohledem Svatého stolce. Cyrilometodějská tradice v 19. a 20. století, období rozkvětu i snah o umlčení. 2013.
Jonová J. Církevní dějiny - obor historie, nebo teologie? Eseje o povaze církevních dějin. 2012.
Jonová J. Jan Vojtaššák a jeho odraz ve fondech Zemského archivu v Olomouci. Pohľady na osobnosť biskupa Jána Vojtaššáka. 2012.
Jonová J. L’unificazione dell’Italia dal punto di vista della Chiesa cattolica nei territori boemi. L’Unità d’Italia - un intreccio di storia tra Tevere e Moldava? 2012.
Jonová J. Olomoucký arcibiskup Theodor Kohn z pohledu vybraných fondů Vatikánského archivu (Archivio Segreto Vaticano). Pontes ad fontes. Církevní dějiny ve světle pomocných věd historických. 2012.
Jonová J. Případ „Půček a spol.“ v kontextu situace katolické církve v Československu v letech 1945-1950. Případ faráře Půčka. Události ve farnosti Nedašov v roce 1949. 2012.
JONOVÁ J. Arcibiskup Theodor Kohn a jeho postoj k národnostní otázce. Jan Šrámek a jeho doba. 2011.
Jonová J. The Archdiocese of Olomouc and the Nepomucenum since the establishment of the college until the year 1950. Dal Bohemicum al Nepomuceno. La cultura ceca e la formazione sacerdotale in un contesto di scontri nazionalisti e di coesistenza. 2011.
Jonová J. Korekční dům pro kněze (1761 - 1850). Hrad Mírov od založení po současnost. 2008.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Jonová J. Theodor Kohn. veřejná přednáška pro Masarykovu veřejnou knihovnu Vsetín. 2008.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
Jonová J. Pojem modernismu v katolické církvi. Pojem modernismu v katolické církvi, pořad Křesťanské ozvěny. 2008.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.