doc. PhDr. Jitka Jonová, Th.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585637143

Katedra církevních dějin a křesťan.umění

CM teologická fakulta

Univerzitní 22

4.23

docent

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

  • Člen oborové rady (5. 6. 2019 – )
  • Člen AS UP/komise AS UP (22. 10. 2019 – )

Oborová rada

  • Oborová rada dokt. stud. programu "Katolická teologie" (člen, 2020–)
  • Oborová rada dokt. stud. programu "Křesťanské myšlení" (člen, 2020–)
  • Oborová rada praktické teologie (člen, 2019–)

Jiné komise a orgány

  • Rada Vysokých škol ČR (člen, 2011–2020)
  • Uměleckohistorická společnost (člen, 2008–)
VYBRANÉ PUBLIKACE
Jonová J. Privilege “Nobilitatis Natalium” Problem: The Exclusion of Non-noblemen from High Positions in the Church at the Turn of the Twentieth Century. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Theologica, Theologica. 2013. (ČLÁNEK)
Jonová J. Studium moravských alumnů v Římě ve vztahu k papežské koleji Nepomucenum v první polovině 20. století. Česká kolej v Římě. Od Bohemica k Nepomucenu: 130 let existence české kulturní a vzdělávací instituce. 2014. (KAPITOLA V KNIZE)
ČLÁNEK
Jonová J. Jednání o kardinálském klobouku pro arcibiskupa Huyna z pohledu diplomacie Svatého stolce. Studie a zprávy. Historický sborník pražského okolí. 2023.
Jonová J. Il Concilio Vaticano I e le terre ceche dalla prospettiva del Soglio pontificio. Bollettino dell'Istituto storico ceco di Roma. 2022.
Jonová J. Mons. František Zapetal und die Gründung des Böhmischen Kollegs später Tschechoslowakischen Kollegs in Rom. Romische Quartalschrift fur Christliche Altertumskunde und Kirchengeschichte. 2021.
Jonová J. Il sacerdote František Zapletal – uno slavo e un romano. Bollettino dell'Istituto storico ceco di Roma. 2020.
Jonová J. Reforma stanov olomoucké kapituly (1772). Cornova - časopis České společnosti pro výzkum 18. století a FFUK. 2018.
Jonová J. Heritage Preservation and Sacred Art after the Second Vatican Council. Acta Universitatis Carolinae Theologica. 2017.
Jonová J. Katolický sjezd v Kroměříži a Olomouci v roce 1901 v kontextu národnostních sporů. Historica Olomucensia. Sborník prací historických. 2015.
Jonová J. Biskupský korekční dům pro kněze na Mírově. Historie - Otázky - Problémy. 2010.
Jonová J. Domus correctione Müroviensis. Střední Morava. 2007.
Jonová J. Domus correctione Müroviensis. Korekční dům na Mírově. Zpravodaj Historického klubu. 2007.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Jonová J. The Reaction to the Fatima Events in the Czech Print Media from the 1930S to 1989. Pensar Fátima Leituras interdisciplinares. Volume I. Atas do Congresso Internacional do Centenário de Fátima. 2021.
Jonová J. Cyrilometodějská tradice a Velehrad. Cyrilometodějské slavnosti na Velehradě v 19. století a v první polovině 20. století. In Letz R., Judák V. (Eds.) Cyrilo-metodská tradícia ako spájajúci fenomén. 2020.
Jonová J. Nová církev – nová roucha. Vývoj liturgického a duchovenského oděvu v Církvi československé v době první československé republiky. In Nachtmannová A., Klapetková O. (Eds.) Společenská role módy po vzniku Československé republiky. 2019.
Jonová J. Cyrilometodějská teologická fakulta v Olomouci v době studií Jozefa Ligoše. In Hromják Ľ. (Eds.) Studia Theologica Scepusiensia XVI. ThDr. Jozef Ligoš spišský kapitulný vikár. Zborník z domácej vedeckej konferencie 34. ročníka Znaky časov. 2014.
Jonová J. Der Widerhall der Nationalitätenkonflikte im seelsorgerischen Wirken der katholischen Kirche zu Beginn des 20. Jahrhunderts in den böhmischen Ländern. In Ehlers KE., Nekula M., Niedhammer M., Scheuringer H. (Eds.) Sprache, Gesellschaft und Nation in Ostmitteleuropa. Institutionalisierung und Alltagspraxis. 2014.
Jonová J. "Každodennost" v korekčním domě na Mírově. In . (Eds.) Mladá historie. Sborník studentských prací z oboru Historie. 2008.
Jonová J. Problematika poslušnosti ve vztahu kněží k biskupům. In . (Eds.) Teorie a praxe politického katolicismu 1870-2007. 2008.
Jonová J. Arcibiskup olomoucký Prof. ThDr. Theodor Kohn a Velehrad. Fórum Velehrad I. Communio ecclesiarum - očištění paměti. 2007.
Jonová J. Domus correctione Müroviensis. Historie 2006. Sborník prací z 12. celostátní studentské vědecké konference. 2007.
KNIHA - CELEK
Nachtmannová A., Jančo M., Jonová J., Kuldová M., Martinek R., Medříková P., Pilná V. Kdo vyšívá, nehřeší. Liturgické textilie z darů českých šlechtičen. In Nachtmannová A. (Eds.) 2021.
Jonová J., Martinek R., Kopecký P., Husseiniová A. ORNAMENTA EPISCOPI. Liturgická roucha olomoucké katedrály. 2020.
Černušák T., Hledíková Z., Jonová J., Kalous A., Pánek J., Parma T., Šebek J., Žemlička J. The Papacy and the Czech Lands. A History of Mutual Relations. 2016.
KAPITOLA V KNIZE
Jonová J. Liturgický oděv jáhnů v souvislosti s obnovou trvalého jáhenství. Formace a poslání trvalého jáhna. 2023.
Jonová J. Biskupský korekční dům pro kněze na Mírově. Spiritualita diecézního kněze. Reflexe nad darem kněžského povolání a jeho prožíváním. 2022.
Jonová J. Intelektuál na periferii: Karel Dostál – Lutinov, kněz a literát. VZDĔLANEC V PROVINCII - UCZONY NA PROWINCJI. Tomus 5. LEKARZ I DUCHOWNY NA PROWINCJI -LÉKAŘ A DUCHOVNÍ V PROVINCII. 2022.
Jonová J. Vývoj bohoslužebného a duchovenského oděvu Československé církve. OTÁZKY Z HISTORIE V. České schisma – vznik Církve československé. 2022.
Jonová J. Cyrilometodějská teologická fakulta v Olomouci. Duchovné a kultúrne dedičstvo Spišskej Kapituly III. FILOZOFIA, TEOLÓGIA ,SPIRITUALITA , SVEDECTVO. 2021.
Jonová J. Giovanni Paolo II e l’episcopato ceco durante le visite papali. Sangue del vostro sangue, ossa delle vostre ossa a podtitulem Il Pontificato di Giovanni Paolo II (1978–2005) e le Chiese in Europa centro-orientale. Nel centenario della nascita di Karol Wojtyla. 2020.
Jonová J. Účast Františka Tomáška na Druhém vatikánském koncilu a jeho kontakt s kardinálem Josef Beranem. Katolická církev v Československu. Kardinál Josef Beran a jeho doba. 2020.
Jonová J. I sacerdoti imprigionati nel campo di concentramento di Dachau. Testimonianza di Bedřich Hoffmann. Perseguitati per la Fede. Le vittime del Nazionalsocialismo in Europa centro-orientale. 2019.
Jonová J. I vescovi e la situazione pastorale nelle diocesi negli anni 1938-1945. La Chiesa Cattolica in Europa Centro-Orientale di Fronte al Nazionalsocialismo 1933-1945. 2019.
Jonová J. Kněz napravitelný nebo nenapravitelný? In Vařeka M., Zářický A. (Eds.) Modernizace církve. Od zrušení jezuitského řádu do II. vatikánského koncilu. 2018.
Jonová J. Prusko-rakouská válka a bitva u Hradce Králové pohledem Svatého stolce. Mlhy na Chlumu: prusko-rakouská válka v optice moderní historiografie. 2018.
Jonová J. Výzkum římských pramenů k církevním dějinám "dlouhého" 19. století. Český historický ústav v Římě. Stav a perspektivy ediční činnosti. 2018.
Jonová J. Čechy a Morava mezi Vídní a Římem v posledním století habsburské monarchie (1804-1918). Papežství a české země v tisíciletých dějinách. 2017.
Jonová J. Farní organizace. Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D–J. 2016.
Jonová J. Kanonizace (jako právní proces). Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K–M. 2016.
Jonová J. Odpustky. Encyklopedie českých právních dějin, IV. svazek N–O. 2016.
Jonová J. Účast Františka Tomáška na II. vatikánském koncilu. Předjaří. Československo 1963-1967. 2016.
Jonová J. Administrátor. Encyklopedie českých právních dějin, I. svazek A–Č. 2015.
Jonová J. Arcibiskupství (arcidiecéze). Encyklopedie českých právních dějin, I. svazek A–Č. 2015.
Jonová J. Arcijáhenství, arcijáhni. Encyklopedie českých právních dějin, I. svazek A–Č. 2015.
Jonová J. Biskupství (diecéze). Encyklopedie českých právních dějin, I. svazek A–Č. 2015.
Parma T., Jonová J., Němec D. Církev a stát. Encyklopedie českých právních dějin, I. svazek A–Č. 2015.
Jonová J. Cyrilometodějská jubilea na Velehradě ve druhé polovině 19. století pohledem Svatého stolce. Cyrilometodějská tradice v 19. a 20. století, období rozkvětu i snah o umlčení. 2013.
Jonová J. Církevní dějiny - obor historie, nebo teologie? Eseje o povaze církevních dějin. 2012.
Jonová J. Jan Vojtaššák a jeho odraz ve fondech Zemského archivu v Olomouci. Pohľady na osobnosť biskupa Jána Vojtaššáka. 2012.
Jonová J. L’unificazione dell’Italia dal punto di vista della Chiesa cattolica nei territori boemi. L’Unità d’Italia - un intreccio di storia tra Tevere e Moldava? 2012.
Jonová J. Olomoucký arcibiskup Theodor Kohn z pohledu vybraných fondů Vatikánského archivu (Archivio Segreto Vaticano). Pontes ad fontes. Církevní dějiny ve světle pomocných věd historických. 2012.
Jonová J. Případ „Půček a spol.“ v kontextu situace katolické církve v Československu v letech 1945-1950. Případ faráře Půčka. Události ve farnosti Nedašov v roce 1949. 2012.
JONOVÁ J. Arcibiskup Theodor Kohn a jeho postoj k národnostní otázce. Jan Šrámek a jeho doba. 2011.
Jonová J. The Archdiocese of Olomouc and the Nepomucenum since the establishment of the college until the year 1950. Dal Bohemicum al Nepomuceno. La cultura ceca e la formazione sacerdotale in un contesto di scontri nazionalisti e di coesistenza. 2011.
Jonová J. Korekční dům pro kněze (1761 - 1850). Hrad Mírov od založení po současnost. 2008.
CERTIFIKOVANÁ METODIKA
Jonová J., Grill Janatová M., Martinek R., Jančo M., Samohýlová A., Schalldach D., Šovar V., Závadská V., Janíček P., Nachtmannová A., Polách R., Kuldová M. Liturgický textil a způsoby jeho prezentace. 2021.
Jonová J., Martinek R., Grill Janatová M. Liturgické textilie a jejich památková ochrana. 2020.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Jonová J. Theodor Kohn. veřejná přednáška pro Masarykovu veřejnou knihovnu Vsetín. 2008.
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
Jonová J. Pojem modernismu v katolické církvi. Pojem modernismu v katolické církvi, pořad Křesťanské ozvěny. 2008.
PROJEKT
Šimková E., Oppeltová J., Slavíková V., Jonová J., Topičová S., Koudela Š., Paštrnák P., Paštrnáková Z. Friedrich kardinál von Fürstenberg – poslední aristokrat na stolci olomouckých arcibiskupů. Ministerstvo kultury ČR. 2023.
Šimková E., Zatloukal O., Kindl M., Zatloukal P., Fajtlová K., Myšák M., Tomagová H., Zlatohlávková E., Zápalková H., Jemelková S., Potůčková M., Lamatová H., Bernátková T., Jiroutová J., Oppeltová J., Slavíková V., Koudela Š., Topičová S., Jonová J., Paštrnák P., Paštrnáková Z. Friedrich kardinál von Fürstenberg – poslední aristokrat na stolci olomouckých arcibiskupů. Ministerstvo kultury ČR, Program na podporu aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity na léta 2023-2030 (NAKI III). 2022.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
NAŇÁK CMF Křesťanské myšlení 2024
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)