doc. Tomáš Parma, Ph.D. et Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585637006, 739249026, 585637145

Katedra církevních dějin a křesťan.umění

CM teologická fakulta

Univerzitní 22

5.24

Docent

Církevní dějiny raného novověku. Osobnost Františka kardinála Dietrichštejna (1570-1636) a její vliv na rekatolizaci střední Evropy. Katolické misie v raném novověku.

Konzultační hodiny:
Nepravidelné Místnost: Poznámka:
14.08.2024 09:00–10:00 5.24 také online https://cesnet.zoom.us/j/7232052612
Úřední hodiny:
Nepravidelné Místnost: Poznámka:
14.08.2024 10:00–11:00 5.24

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

 • Člen AS UP/komise AS UP (5. 11. 2006 – 27. 5. 2014)
 • Člen AS fakulty (5. 11. 2006 – 31. 1. 2015)
 • Proděkan (14. 10. 2015 – 13. 9. 2018)
 • Proděkan (10. 10. 2018 – 13. 9. 2022)
 • Proděkan (14. 9. 2022 – )

Vědecká společnost

 • Centro de Estudios de la Orden del Santo Sepulcro (člen, 2018–)
 • Patristická společnost České republiky (člen, 2008–)
 • Společnost pro církevní právo (člen, 2014–)
 • Matice Moravská v Brně (člen, 2004–)

Odborná komise

 • Česká křesťanská akademie (poradce, 2006–2022)

Redakční rada

 • Střední Morava (člen, 2021–)
 • Communio. Mezinárodní katolická revue (člen, 2015–)
 • Žurnál Univerzity Palackého (člen, 2010–)
 • časopis Studia theologica (předseda, 2014–)

Redakční kruh

 • "Eurostudium" - online vědecký časopis (člen, 2021–)

Jiné komise a orgány

 • Moravskoslezská křesťanská akademie (člen, 2005–2015)
VYBRANÉ PUBLIKACE
Kalous A., Miller J., Stejskal J., Jakubec O., Parma T., Prchal Pavlíčková R., Elbel M., Murdock G. The Transformation of Confessional Cultures in a Central European City: Olomouc, 1400-1750. In Kalous A. (Eds.) 2015. (KNIHA - CELEK)
Parma T. La lente réception du Concile de Trente en Moravie. The Council of Trent: Reform and Controversy in Europe and Beyond (1545–1700) 2. Between Bishops and Princes. 2018. (KAPITOLA V KNIZE)
Parma T. La scarsa presenza della nazione ceca/boema nella Roma papale tra XV e XVIII secolo. Chiese e nationes a Roma sotto il potere temporale dei papi: dalla Scandinavia ai Balcani (secoli XV-XVIII). 2017. (KAPITOLA V KNIZE)
Parma T. "Bishops Are not Necessary for Reform." Religious Orders in the Catholic Reconquista of Bohemia and Moravia: Two Case Studies. Papacy, Religious Orders and International Politics in the Sixteenth and Seventeenth Centuries. 2013. (KAPITOLA V KNIZE)
ČLÁNEK
Parma T. Papežská konstituce Veritatis gaudium a její dopad na teologické fakulty. REVUE CIRKEVNIHO PRAVA-CHURCH LAW REVIEW. 2018.
Parma T. Neznámý jezuitský pramen o švédské okupaci Olomouce. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. 2012.
Parma T. Česká kolej v Římě, její symbolika a znak. Genealogické a heraldické informace. 2006.
Parma T. Tichá symbolická revoluce ve Vatikánu: znak Benedikta XVI. Genealogické a heraldické informace. 2006.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Parma T. „Raduji se, že se tento Ital stal Moravanem a zvětšil počet věrných Vaší Excelence“ Italové v olomoucké kapitule v době episkopátu kardinála Dietrichsteina. "Morava jako zrcadlo Evropy" Etnické menšiny na Moravě do roku 1918 - "Mähren als Spiegel Europas" Ethische Minderheiten in Mähren bis zum Jahr 1918. 2011.
Parma T. Náhrobek Jana Adama z Dietrichsteina (katalogové heslo). Kardinál František z Dietrichsteina (1570-1636) Prelát a politik neklidného věku. 2008.
Parma T. Návštěvy ad limina kardinála Ditrichštejna a jeho relace o stavu diecéze. XXIV. Mikulovské sympozium. Kardinál František z Ditrichštejna a jeho doba. 2007.
KNIHA - CELEK
Černušák T., Hledíková Z., Jonová J., Kalous A., Pánek J., Parma T., Šebek J., Žemlička J. The Papacy and the Czech Lands. A History of Mutual Relations. 2016.
KAPITOLA V KNIZE
Parma T. Piaristický řád ve světových a domácích dějinách. Piaristé na Moravě a ve Slezsku. Průvodce po lokalitách. 2022.
Parma T. Role kněze v laickém hnutí na příkladu Řádu Božího hrobu a její vliv na kněžskou spiritualitu. Spiritualita diecézního kněze. Reflexe nad darem kněžského povolání a jeho prožíváním. 2022.
Parma T. Papežství a moravská církev v době třicetileté války a státem řízené rekatolizace. Pod ochranou svatého Petra? Morava a papežství ve středověku a raném novověku. 2021.
Parma T. Papežství a proměny moravské církve v době josefínských reforem. Pod ochranou svatého Petra? Morava a papežství ve středověku a raném novověku. 2021.
Parma T. Bishop Karl von Lichtenstein-Castelcorno and the Administration of the Moravian Church at the End of the 17th Century. Karl von Lichtenstein-Castelcorno (1624–1695). Bishop of Olomouc and Central European Prince. 2019.
Parma T. Reconstruction and Completion of the Vyškov Chateau, 1667–1682. Karl von Lichtenstein-Castelcorno (1624–1695). Places of the Bishop’s Memory. 2019.
Černušák T., Parma T. Nunciatura Carla Caraffy a její ediční zpracování. Český historický ústav v Římě. Stav a perspektivy ediční činnosti. 2018.
Parma T. Zámek v 17. a 18. století. Zámek ve Vyškově. Od biskupského sídla k muzeu. 2018.
Parma T. Papežství a prosazování josefínských reforem ve střední Evropě (1740–1804). Papežství a české země v tisíciletých dějinách. 2017.
Parma T. Papežství a státní rekatolizace Českých zemí (1620–1740). Papežství a české země v tisíciletých dějinách. 2017.
Parma T. Vyškov v 17. století. Vyškov. Dějiny města. 2016.
Parma T., Jonová J., Němec D. Církev a stát. Encyklopedie českých právních dějin, I. svazek A–Č. 2015.
Parma T. Jezuitská kolej v Olomouci 2. poloviny 17. století a olomoucký spor o cenzuru. Jakub Kresa. Život a dílo významného českého matematika 17. století. 2015.
Parma T. Cyrilometodějské dědictví v rekatolizačních plánech na Moravě. Cyrilometodějská misie a Evropa – 1150 let od příchodu soluňských bratří na Velkou Moravu. 2014.
Parma T. Česká kolej v Římě jako historiografické téma. Česká kolej v Římě. Od Bohemica k Nepomucenu: 130 let existence české kulturní a vzdělávací instituce. 2014.
Parma T. První rektor Benedetto Lorenzelli (1853-1915) a jeho popis počátků České koleje. Česká kolej v Římě. Od Bohemica k Nepomucenu: 130 let existence české kulturní a vzdělávací instituce. 2014.
Parma T. The legacy of Sts Cyril and Methodius in the plans of Recatholization of Moravia. The Cyril and Methodius Mission and Europe – 1150 Years since the Arrival of the Thessaloniki Brothers in Great Moravia. 2014.
Parma T. Zakladatelská postava Františka Zapletala (1861-1935), prvního vicerektora koleje. Česká kolej v Římě. Od Bohemica k Nepomucenu: 130 let existence české kulturní a vzdělávací instituce. 2014.
Parma T. Cyrilometodějský kult v prostředí olomouckých biskupů raného novověku. Mezi Východem a Západem. Svatí Cyril a Metoděj v kultuře českých zemí. 2013.
Parma T. Církevní dějiny mezi teologií a historií. Eseje o povaze církevních dějin. 2012.
PARMA T. Francesco Zapletal (1861-1935), primo vicerettore del Bohemicum. Dal Bohemicum al Nepomuceno. La cultura ceca e la formazione sacerdotale in un contesto di scontri nazionalisti e di coesistenza. 2011.
PARMA T. Introduzione: Dall´Ospizio Boemo fino al Nepomuceno di oggi, un nuovo tema storiografico. Dal Bohemicum al Nepomuceno. La cultura ceca e la formazione sacerdotale in un contesto di scontri nazionalisti e di coesistenza. 2011.
PARMA T. Un manoscritto interessante sulle origini del Collegio: “Appunti storici riguardanti la fondazione del Collegio Boemo” di Benedetto Lorenzelli. Dal Bohemicum al Nepomuceno. La cultura ceca e la formazione sacerdotale in un contesto di scontri nazionalisti e di coesistenza. 2011.
Parma T. Dietrichštejnové. Encyklopedie českých dějin. Osobnosti, fakta a události, které utvářely naši historii. 2008.
Parma T. Harrachové. Encyklopedie českých dějin. Osobnosti, fakta a události, které utvářely naši historii. 2008.
Parma T. Kounicové. Encyklopedie českých dějin. Osobnosti, fakta a události, které utvářely naši historii. 2008.
Parma T. Mensdorff-Pouilly. Encyklopedie českých dějin. Osobnosti, fakta a události, které utvářely naši historii. 2008.
Parma T. Questenberkové. Encyklopedie českých dějin. Osobnosti, fakta a události, které utvářely naši historii. 2008.
Parma T. Salmové. Encyklopedie českých dějin. Osobnosti, fakta a události, které utvářely naši historii. 2008.
Parma T. Stadionové. Encyklopedie českých dějin. Osobnosti, fakta a události, které utvářely naši historii. 2008.
Parma T. z Dietrichštejna František. Encyklopedie českých dějin. Osobnosti, fakta a události, které utvářely naši historii. 2008.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Oppeltová J., Hradil F., Parma T., Orlita Z. Univerzita a její studenti. 2023.
PŘEKLAD
de Lubac H. Meditace o církvi. In Parma T. (Eds.) 2010.
Tradition. In Parma T. (Eds.) Ambros, P.: Svoboda k alternativám. Kontinuita a diskontinuita křesťanských tradic. 2009.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
History on Film, Film on History 1 KHI/HFB1 ZS Se 3
History on Film, Film on History 2 KHI/HFB2 LS Se 3
History on Film, Film on History 1 KHI/HOF1 ZS Se 3
History on Film, Film on History 2 KHI/HOF2 LS Se 3
Dějiny ve filmu - film v dějinách 2 KHI/XDF2 LS Se 3
History on Film, Film on History 1 KHI/YHFB1 ZS Se 3
History on Film, Film on History 2 KHI/YHFB2 LS Se 3
Tem. blok podle indiv. stud. plánu KMS/PEIND ZS 31
Tem. blok podle indiv. stud. plánu KMS/PEIND ZS Se 10
A - Dějiny a střety kultur KMS/KEDSK ZS Se 5
A - Dějiny a střety kultur KMS/KEDSK ZS 13
Seminář k diplomové práci I KST/KTSD1 ZS Se 1
A - Dějiny a střety kultur KMS/PEDSK ZS 31
A - Dějiny a střety kultur KMS/PEDSK ZS Se 10
Odborná exkurze 1 KCD/PTOE1 ZS Se 0
Odborná exkurze 2 KCD/PTOE2 ZS Se 0
Církevní děj. v raném novověku KCD/DTDNV LS Se 0
Církevní dějepisectví a metodologie KCD/PTCDM ZS 1
Církevní dějiny novověku KCD/KVCDN ZS 9
Církevní dějiny raného novověku KCD/KTCDN ZS 9
Vybrané kap. z čes. círk. dějin novověku KCD/KTCCD ZS 5
Vybrané kap. z čes. círk. dějin novověku KCD/KTCCD ZS Cv 5
Církevní dějiny raného novověku KCD/PTCDN ZS 2
History and Film 1 KCD/HAF1 ZS Se 3
History and Film 2 KCD/HAF2 LS Se 12

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)