doc. Mgr. Petr Dvořák, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585637105

Katedra filozofie a patrologie

CM teologická fakulta

Univerzitní 22

3.21

odborný asistent

ČLÁNEK
Dvořák P. Implikují vágní objekty vágní identitu? Filosofie dnes. 2019.
Dvořák P. Je vágnost sémantický či ontický fenomén? FILOSOFICKY CASOPIS. 2019.
Dvořák P. Aposteriorní modální důkazy Boží existence. Studia Theologica. 2006.
Dvořák P. Some Thomists on Analogy. Studia neoaristotelica. 2006.
Dvořák P. Stejné a jiné ve světle středověkého aristotelismu. Teologie & společnost : časopis pro náboženství, kulturu a veřejný život. 2006.
Dvořák P. Univerzální preskriptivismus R. M. Hara. Studia neoaristotelica. 2006.
Dvořák P. Ad "Filozofie a náboženská zvěst". Studia Theologica. 2005.
Dvořák P. Ke Gahérově analýze Tomášovy ?Druhé cesty? Studia neoaristotelica. 2005.
Dvořák P. K modálnímu ontologickému důkazu. Studia neoaristotelica. 2004.
Dvořák P. Logika a teologie u Jana Caramuela z Lobkovic. Teologie & společnost : časopis pro náboženství, kulturu a veřejný život. 2004.
Dvořák P. O vztahu věřeného, filozofie a teologie. Studia Theologica. 2004.
Dvořák P. Tomášova teorie predikace ve světle obecné sémantické teorie. Akta Společnosti Tomáše Akvinského. 2004.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Dvořák P. Science and Philosophy in Rudolphine Prague. Society and Information and Communication - Emerging Technologies and their Applications in Society and Arts. 2009.
Dvořák P. Formal Logic in Juan Caramuel. Juan Caramuel - The Last Scholastic Polymath. 2008.
Dvořák P. Unity and Plurality in Semantics: Cajetan on Analogy. Jednota a mnohost. 2008.
KNIHA - CELEK
Tomáš a Kajetán o analogii jmen. In Dvořák P. (Eds.) Tomáš a Kajetán o analogii jmen. 2007.
Novák L. Úvod do logiky aristotelské tradice. In Dvořák P. (Eds.) Úvod do logiky aristotelské tradice. 2007.
Dvořák P. Jan Caramuel z Lobkovic: Vybrané aspekty formální a aplikované logiky. Jan Caramuel z Lobkovic: Vybrané aspekty formální a aplikované logiky. 2006.
KAPITOLA V KNIZE
Dvořák P. Je exhortace Amoris laetitia tomistická? In Šimek V., Dvořák P., Novák L., Přibyl S., Tejklová M., Machula T. (Eds.) Rozptýlit mlhu. Věcné úvahy nad exhortací Amoris laetitia. 2018.
Dvořák P. Is God Broadly Logically Necessary for Aquinas? Analytically Oriented Thomism. 2015.
Dvořák P. Pojem nutnosti v Lutherově kritice Erasmovy koncepce svobodné vůle. Erasmovo dílo v minulosti a současnosti evropského myšlení. 2012.
Dvořák P. Sannigovo scotistické řešení problému slučitelnosti Božího poznání nahodilé budoucnosti a lidské svobody. Františkánský kontext teologického a filosofického myšlení. 2012.
Dvořák P. Důkaz neexistence nadpřirozeného činitele. Filosofická argumentace v Dawkinsově Božím bludu. In Hanuš J., Vybíral J. (Eds.) Dawkins pod mikroskopem. Diskuse nad knihou Richarda Dawkinse Boží blud. 2010.
Dvořák P. Caramuel z Lobkovic, Juan. Biografický slovník českých zemí, 9. sešit. 2008.
Dvořák P. Lallemandet, Jean. Dictionary of Seventeenth-century French Philosophers. 2008.
Dvořák P. Relational Logic of Juan Caramuel. Handbook of the History of Logic. Mediaeval and Renaissance Logic, Volume 2. 2008.
Dvořák P. Číslo ve druhé scholastice. In Karfíková L., Šír Z. (Eds.) Číslo a jeho symbolika od antiky po renesanci. 2003.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Dvořák P. Boží spolupráce s lidskou svobodou. Společnost Tomáše Akvinského (česká pobočka SITA). 2009.
Dvořák P. Otázky spojené s modalitami ve scholastice a analytické filozofii náboženství. přednáška pro Slovenské filozofické združenie pri SAV. 2009.
Dvořák P. Nutnost. Letní filozofická škola. 2008.
Dvořák P. Raymundus Lullus a jeho ars. pravidelný seminář Centra teoretických studií AV ČR. 2008.
Dvořák P. Vybrané problémy analytické filozofie náboženství. Oborový seminář NOS1, ZS 2008. 2008.
Dvořák P. Dilema svobody a nutnosti z hlediska metafyziky a filozofické logiky. Evropský festival filozofie. 2007.
Dvořák P. Fatalismus, modality a svoboda. 11. workshop Aristotelské společnosti. 2007.
Dvořák P. Freedom and necessity: some background modal issues. Philosophy Society, Department of Philosophy, University of Birmingham. 2007.
Dvořák P. Nutnost, čas a svobodné rozhodování - logický přístup. XVII. letní filosofická škola. 2007.
Dvořák P. Svoboda, kontingence a nutnost v diskusích současné analytické filozofie náboženství. přednáška pořádaná Katedrou filosofie, Masarykovy Univerzity, Brno. 2007.
Dvořák P. Analogie u kardinála Kajetána. Pravidelné zasedání české pobočky Mezinárodní společnosti Tomáše Akvinského (SITA). 2006.
Dvořák P. God and Modality: The Ontological Interpretation of Modal Terms in Scholasticism. zvaná odborná přednáška v rámci kursu středověké filozofie. 2006.
Dvořák P. Možnost jako ontologická kategorie v pozdněscholastické filozofii. Pravidelné setkání Pracovní skupiny Dějin starší české a evropské filozofie, FLÚ AV ČR, Praha. 2006.
Dvořák P. Sommersova logika a problém existence. Hostovská přednáška na TF JU, České Budějovice v rámci předmětu Mgr. L. Nováka Formální a filosofická logika 2. 2006.
Dvořák P. Aplikace logiky ve filozofii: důkazy Boží existence. seminář pořádaný Katedrou teoretické fyziky MFF UK Praha. 2005.
Dvořák P. Důkazy Boží existence. Kirwitzerův den, 1. ročník. 2005.
Dvořák P. Některé alternativní přístupy ve formální sémantice. 9. workshop Aristotelské společnosti. 2005.
Dvořák P. Počátky logiky relací ve scholastice: filozofická perspektiva. logický seminář Katedry logiky FF UK Praha. 2005.
Dvořák P. Sémantické základy metafyziky J. D. Scota. Letní filozofická škola na Sázavě. 2005.
Dvořák P. Tomáš Akvinský, teolog, filozof, mystik. přednášky Diecézního institutu v Hradci Králové. 2005.
Dvořák P. Filozofie 17. století. Úvod do kulturní historie. 2004.
Dvořák P. Logika a ontologie relačního výroku. přednáška pro Jednotu filozofickou. 2004.
SBORNÍK - CELEK
Juan Caramuel - The Last Scholastic Polymath. In Dvořák P., Schmutz J. (Eds.) Juan Caramuel - The Last Scholastic Polymath. 2008.
Analogie ve filosofii a teologii. In Dvořák P. (Eds.) Analogie ve filosofii a teologii. 2007.
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
Dvořák P., Polehla PP. Jan Caramuel z Lobkowicz. Osobnost kraje. 2006.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
Dvořák P. Věda a náboženství. 2007.
Dvořák P. Caramuelova logika. 2006.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
DVORSKÝ CMF Teologie 2022
KOTALA CMF Teologie 2017
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)