Prof. Ctirad V. Pospíšil, Th.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585637135
Pracoviště:
Katedra systematické teologie
Org. jednotka:
CM teologická fakulta
Adresa:
Univerzitní 22
Místnost:
2.07
Pracovní zařazení:
profesor
Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:
  ČLÁNEK
  Pospíšil C. Teologie a její metoda v dějinách. Teologické texty. .
  Pospíšil CV Joseph Knabenbauer SJ (1839-1911) a otázka evolučního vzniku člověka. Acta Universitatis Carolinae Theologica. 2017.
  Czudek J., Filo V., Franc J., Krumpolc E., Opatrný D., Pospíšil CV, Urban F. Systematicko-teologické přístupy k encyklice Laudato si´. Studia Theologica. 2016.
  Pospíšil CV Teologie a nejnovější přínosy ostatních věd ohledně antropogeneze. Acta Universitatis Carolinae Theologica. 2016.
  Pospíšil CV The Reaction of Czech Thinkers and Especially of Catholic Theologians to the Evolution Theory of Human Origin in Global Context (1840-1950). Anthropos: Internationale Zeitschrift für Völker- und Sprachenkunde. 2016.
  Pospíšil C. Giovanni Hus e i cattolici cechi: dal trauma alla riconciliazione. Bogoslovni Vestnik Theological Quarterly Ephemerides theologicae. 2015.
  Pospíšil CV Mistr Jan Hus – ideál v postideologické době. Theologická revue. 2015.
  Pospíšil C. Souzvuky teologie stvoření K. Heima s katolickou teologickou reflexí. Teologické texty. Časopis pro teoretické a praktické otázky teologie. 2015.
  Pospíšil C. Česká a světová teologie v období 1850-1950 tváří v tvář problematice evolučního vzniku člověka. Cesty katecheze : revue pro katechetiku a náboženskou pedagogiku. 2014.
  Pospíšil C. Eschatologie jako radost z bytí a duše celé teologie. Salve : Revue pro teologii a duchovní život. 2014.
  Pospíšil C. M. Jan Hus a čeští katolíci. Pantheon. 2014.
  Pospíšil C. Trojice a pokoj mezi lidmi. Studia Theologica. 2014.
  Pospíšil C. Co dává a nabízí křesťanská teologie ostatním vědám. Studia Theologica. 2013.
  Pospíšil C. Inspirace obsažené v dokumentu MTK Teologie dnes. Studia Theologica. 2013.
  Pospíšil C. Vytyčení základních přístupových cest k hlubšímu vnímání tajemství Ducha svatého. Cesty katecheze : revue pro katechetiku a náboženskou pedagogiku. 2012.
  POSPÍŠIL C. La riflessione sul mistero della Trinità di Vladimír Boublík (1928-1974) in contesto della storia di teologia trinitaria cattolica ceca (1800-1980). Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Theologica, Theologica. 2011.
  POSPÍŠIL C. Světla a stíny trinitologie a pneumatologie Josefa Zvěřiny. Teologické texty. 2011.
  Pospíšil C. Život Františka Žáka (1862-1954) a jeho trojiční teologie. Acta Universitatis Carolinae Theologica. 2011.
  POSPÍŠIL C. I punti di contatto tra la teologia della creazione e la cosmologia nell´opera bonaventuriana. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Theologica, Theologica. 2010.
  POSPÍŠIL C. K problematice soukromých – aktualizačních – zjevení. Teologické texty. 2010.
  Pospíšil C. Úvod do trinitologie a pneumatologie Jana Valeriána Jirsíka. Theologická revue. 2010.
  Pospíšil CV L´assunzione della Madre del Signore e gli scritti di Cromazio di Aquilea. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Theologica, Theologica. 2009.
  Pospíšil CV Hymnus Flp 2, 6-11 a christologie čtvrtého evangelia. Teologický časopis. 2008.
  Pospíšil CV Rukopis Boží v díle stvoření a v díle spásy. Teologické texty. 2007.
  Pospíšil CV Deus caritas est a diákoni. Teologické texty. 2006.
  Pospíšil CV Dík za obdarování. Katolický týdeník. 2006.
  Pospíšil CV Františkáni a Římský breviář. Poutník. 2006.
  Pospíšil CV Jak je to s Kompediem sociální nauky církve?. Katolický týdeník. 2006.
  Pospíšil CV Jak jste spokojeni s výsledky voleb?. Katolický týdeník. 2006.
  Pospíšil CV Ježíš je věčný Syn Boží a historický Syn člověka. Katolický týdeník. 2006.
  Pospíšil CV K první encyklice Benedikta XVI.. Teologické texty. 2006.
  Pospíšil CV Když voliče lapají?. Mladá fronta Dnes. 2006.
  Pospíšil CV Není spasení bez vlastního přičinění. Katolický týdeník. 2006.
  Pospíšil CV Opravte si v encyklice. Katolický týdeník. 2006.
  Pospíšil CV Otazníky a výzva spjaté s novým promýšlením teodiceje. Teologické texty. 2006.
  Pospíšil CV Pět chlebů a dvě ryby. Rodinný život. 2006.
  Pospíšil CV Problematičnost výrazu praexistentia Verbi. Teologické texty. 2006.
  Pospíšil CV Prorocký rys novodobé české teologie. Teologické texty. 2006.
  Pospíšil CV Serafínská encyklika Benedikta XVI.. Poutník. 2006.
  Pospíšil CV Současná česká trinitologie. Salve : Revue pro teologii a duchovní život. 2006.
  Pospíšil CV Svobodu buď rozvíjíme nebo pohřbíváme. Katolický týdeník. 2006.
  Pospíšil CV Tajemství Trojjediného a lidská společnost. Salve : Revue pro teologii a duchovní život. 2006.
  Pospíšil CV Teologie a paleoantropologie. Teologické texty. 2006.
  Pospíšil CV Univerzální spása a prehistoričtí lidé. Teologické texty. 2006.
  Pospíšil CV Volit či nevolit?. Katolický týdeník. 2006.
  Pospíšil CV Zmařená politická loupež. Mladá fronta Dnes. 2006.
  Pospíšil CV Analýza Čtyř slov z Ukrajiny. Teologické texty. 2005.
  Pospíšil CV Antonianum. Katolický týdeník. 2005.
  Pospíšil CV Bůh není věčnou sebestřednou samotou. Katolický týdeník. 2005.
  Pospíšil CV Byl člověk stvořen, nebo se vyvinul?. Katolický týdeník. 2005.
  Pospíšil CV Být společně ikonou Trojice, aby svět uvěřil v Krista. Katolický týdeník. 2005.
  Pospíšil CV Eucharistie ? Kristova přítomnost i viditelné znamení. Katolický týdeník. 2005.
  Pospíšil CV Eucharistie je díkůvzdáním Krista i nás samotných. Katolický týdeník. 2005.
  Pospíšil CV Eucharistie je jedinou opravdovou obětí. Katolický týdeník. 2005.
  Pospíšil CV Eucharistie je tajemstvím i nás samotných. Katolický týdeník. 2005.
  Pospíšil CV František z Assisi a problematika míru. Salve : Revue pro teologii a duchovní život. 2005.
  Pospíšil CV Hovořit dnes o vykoupení. Teologie & společnost : časopis pro náboženství, kulturu a veřejný život. 2005.
  Pospíšil CV Ježíšovy mesiášské zkoušky. Communio. 2005.
  Pospíšil CV K volbě Benedikta XVI.. Poutník. 2005.
  Pospíšil CV Mytí nádobí se vyplácí. Katolický týdeník. 2005.
  Pospíšil CV Očistec naštěstí existuje. Sněženka - zpravodaj. 2005.
  Pospíšil CV Pár slov k problematice působení zlého ducha. Poutník. 2005.
  Pospíšil CV Pár slov o dobrém bráchovi Antonínovi. Poutník. 2005.
  Pospíšil CV Personální rošáda v KSČM. Katolický týdeník. 2005.
  Pospíšil CV Petr Chelčický a svatý František. Poutník. 2005.
  Pospíšil CV Poděkování Karlu Vránovi. Katolický týdeník. 2005.
  Pospíšil CV Poděkování panu Cervantesovi. Katolický týdeník. 2005.
  Pospíšil CV Proměňující a sjednocující Moc shůry. Katolický týdeník. 2005.
  Pospíšil CV Reakce na text S. Sousedíka v TT 3/2005. Teologické texty. 2005.
  Pospíšil CV Reakce na volbu Svatého otce z Česka. Katolický týdeník. 2005.
  Pospíšil CV Spravedlivější pohled na Jana Rokycanu. Poutník. 2005.
  Pospíšil CV Tajemná radost v utrpení. Katolický týdeník. 2005.
  Pospíšil CV Úvahy o některých aspektech křesťanské spásy. Teologické texty. 2005.
  Pospíšil CV Vážné slovo ke Čtyřem slovům z Ukrajiny. Katolický týdeník. 2005.
  Pospíšil CV Vzpomínka na Jana Pavla II.. Poutník. 2005.
  Pospíšil CV Zachovávání Boží vůle jako důsledek našeho ospravedlnění. Katolický týdeník. 2005.
  Pospíšil CV Breviloquium a IX. hlava Potvrzené řehole. Poutník. 2004.
  Pospíšil CV Bůh filozof a Bůh Pascalův. Perspektivy - příloha Katolického týdeníku. 2004.
  Pospíšil CV Čistota srdce Ježíše z Nazareta. Salve : Revue pro teologii a duchovní život. 2004.
  Pospíšil CV Člověk ? Boží obraz. Teologické texty. 2004.
  Pospíšil CV Gibsonova meditace na pašijové téma. Katolický týdeník. 2004.
  Pospíšil CV Hold Jiřímu Kejřovi. Katolický týdeník. 2004.
  Pospíšil CV Chrám jako symbol přebývání Boha v člověku a mezi lidmi. Salve : Revue pro teologii a duchovní život. 2004.
  Pospíšil CV Jádro křesťanství, Trojice - univerzalismus - katolicita. Perspektivy - příloha Katolického týdeníku. 2004.
  Pospíšil CV Je prodej obrázků papeže svatokupectvím?. Katolický týdeník. 2004.
  Pospíšil CV Je Země středem vesmíru. Katolický týdeník. 2004.
  Pospíšil CV Jednota v mnohosti.... Katolický týdeník. 2004.
  Pospíšil CV Ježíš jako vtělená Boží láska. Katolický týdeník. 2004.
  Pospíšil CV Ježíš jako základní blahoslavenství. Katolický týdeník. 2004.
  Pospíšil CV Ježíš jako zjevení a vtělení Boží velebnosti. Katolický týdeník. 2004.
  Pospíšil CV Krize života ve společenství. Poutník. 2004.
  Pospíšil CV Může mi na věčnosti někdo chybět?. Katolický týdeník. 2004.
  Pospíšil CV Nejen Matka, ale také Sestra. Katolický týdeník. 2004.
  Pospíšil CV Neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Katolický týdeník. 2004.
  Pospíšil CV Očistec existuje. Poutník. 2004.
  Pospíšil CV Odpouštět a děkovat. Perspektivy - příloha Katolického týdeníku. 2004.
  Pospíšil CV Panna Maria spoluvykupitelka. Katolický týdeník. 2004.
  Pospíšil CV Patří Turecko do Evropské unie?. Katolický týdeník. 2004.
  Pospíšil CV Prvotní hřích a matka Ježíšova. Katolický týdeník. 2004.
  Pospíšil CV Spásonosná síla Božího humoru. Katolický týdeník. 2004.
  Pospíšil CV Teologie chudoby. Teologický časopis. 2004.
  Pospíšil CV Trojice jako základ univerzality ? katolicity církve. Teologické texty. 2004.
  Pospíšil CV Úcta k Marii nemá rozdělovat. Katolický týdeník. 2004.
  Pospíšil CV Úřad a charizma, struktury a tajemné bytí. Teologické texty. 2004.
  Pospíšil CV Veřejně se hlásí k Hospodinu a ke Kristu. Katolický týdeník. 2004.
  Pospíšil CV Víra a věda. Poutník. 2004.
  Pospíšil CV Vychovávají teologické fakulty katolickou inteligenci?. Katolický týdeník. 2004.
  Pospíšil CV Výročí mariánského dogmatu. Teologické texty. 2004.
  Pospíšil CV Vyvrátil papež svou neomylnost. Katolický týdeník. 2004.
  Pospíšil CV Výzva k velkorysé svobodě. Katolický týdeník. 2004.
  Pospíšil CV Zápolení o svobodu. Katolický týdeník. 2004.
  Pospíšil CV Zrození očistce očima katolického teologa. Teologie & společnost : časopis pro náboženství, kulturu a veřejný život. 2004.
  Pospíšil CV Židovská a křesťanská Bible. Perspektivy - příloha Katolického týdeníku. 2004.
  Pospíšil CV Život duše před vzkříšem těla. Katolický týdeník. 2004.
  Pospíšil CV Bolest a naděje. Teologické texty. 2003.
  Pospíšil CV Františkáni a vyznavači islámu. Teologické texty. 2003.
  Pospíšil CV Kde byl Ježíš před svým narozením?. Katolický týdeník. 2003.
  Pospíšil CV Křesťanství, racionalita, věda a kultura. Salve : Revue pro teologii a duchovní život. 2003.
  Pospíšil CV Mystika evangelní chudoby Františka z Assisi. Nástin teologie evangelní chudoby. Salve : Revue pro teologii a duchovní život. 2003.
  Pospíšil CV Sebevražedný terorismus - příklad deviantní politizace náboženství. Dingir : časopis o sektách, církvích a nových náboženských hnutích. 2003.
  Pospíšil CV Dialog s trinitologií profesora Zdeňka Kučery. Studia Theologica. 2001.
  Pospíšil CV Ježíš z Nazareta spasitel hypotetických mimozemšťanů?. Theologická revue. 2001.
  Pospíšil C. Krajina jako způsob bytí člověka a zrcadlo lidského nitra. Teologické texty. 2001.
  Pospíšil CV Lev Veliký a jeho Tomus ad Flavianum. Theologická revue. 2001.
  Pospíšil C. Úvahy o Věčném. Teologické texty. 2001.
  Pospíšil C. A nahoře nic ...???. Katolický týdeník. 2000.
  Pospíšil C. Bůh a tradiční křesťanství. Katolický týdeník. 2000.
  Pospíšil C. Cesty k trinitární spiritualitě. Teologické texty. 2000.
  Pospíšil C. Co je christologie. Poutník. 2000.
  Pospíšil C. Jáchym z Fiore a jeho teologie dějin. Teologické texty. 2000.
  Pospíšil C. Jak se jmenuje Bůh?. Katolický týdeník. 2000.
  Pospíšil C. Je Bůh všemohoucí?. Katolický týdeník. 2000.
  Pospíšil C. Jediný svatý?. Katolický týdeník. 2000.
  Pospíšil C. Jedna víra a pestrá škála christologií. Poutník. 2000.
  Pospíšil C. K deklaraci Dominus Jesus. Katolický týdeník. 2000.
  Pospíšil C. K problematice Kristova kněžství. Teologické texty. 2000.
  Pospíšil C. Kam šla svatá rodina?. Katolický týdeník. 2000.
  Pospíšil C. Katolická hodnota. Katolický týdeník. 2000.
  Pospíšil C. Kde byl tři dny po smrti Ježíš?. Katolický týdeník. 2000.
  Pospíšil C. Kdo byli synové Boží?. Katolický týdeník. 2000.
  Pospíšil C. Mariino nanebevzetí u mistrů františkánské školy. Teologické texty. 2000.
  Pospíšil C. Některé christologické tituly. Poutník. 2000.
  Pospíšil C. Nesmírný Boží dar smíření. Katolický týdeník. 2000.
  Pospíšil C. Oběť je dar lásky. Katolický týdeník. 2000.
  Pospíšil C. Pohřeb sebevraha. Katolický týdeník. 2000.
  Pospíšil C. Poklad zjevení. Fermentum. 2000.
  Pospíšil C. Posvátná tradice podle Dei verbum. Teologické texty. 2000.
  Pospíšil C. Přijde soudit živé i mrtvé. Katolický týdeník. 2000.
  Pospíšil C. Různé druhy christologie. Poutník. 2000.
  Pospíšil C. Struktura Bonaventurovy soteriologie. Studia Theologica. 2000.
  Pospíšil C. Svátost posledního pomazání. Katolický týdeník. 2000.
  Pospíšil C. Teologie kříže a tajemství trpícího člověka. Studia Theologica. 2000.
  Pospíšil C. Vzkříšení Ježíše z Nazareta. Poutník. 2000.
  Pospíšil C. Život sám v sobě. Katolický týdeník. 2000.
  Pospíšil C. Asie - škola mezináboženského dialogu. Teologické texty. 1999.
  Pospíšil C. Bonaventura Bouše - nepohodlný "muž bolesti". Teologický sborník. 1999.
  Pospíšil C. Boží duchovost a dokonalost. Amen. 1999.
  Pospíšil C. Boží nesloženost.. Amen. 1999.
  Pospíšil C. Boží věčnost. Amen. 1999.
  Pospíšil C. Bůh - pokušitel? - odpověď na dotaz čtenáře. Katolický týdeník. 1999.
  Pospíšil C. Bůh blízký a vzdálený. K roku Boha Otce V.. Poutník. 1999.
  Pospíšil C. Bůh jako jediný Otec. K roku Boha Otce IV.. Poutník. 1999.
  Pospíšil C. Co nám dalo a vzalo poslední desetiletí. Katolický týdeník. 1999.
  Pospíšil C. Datum Spasitelova narození- odpověď na otázku čtenáře. Katolický týdeník. 1999.
  Pospíšil C. Doba Kristova příchodu. Rodinný život. 1999.
  Pospíšil C. Hlubina Boží slávy. Karmel - časopis pro duchovní život. 1999.
  Pospíšil C. Já jsem - odpověď na otázku čtenáře. Katolický týdeník. 1999.
  Pospíšil C. Je Ježíš celý člověk? - odpověď na otázku čtenáře. Katolický týdeník. 1999.
  Pospíšil C. Jedna nebo více církví? - odpověď na otázku čtenáře. Katolický týdeník. 1999.
  Pospíšil C. Kdo je křesťan? - odpověď na otázku čtenáře. Katolický týdeník. 1999.
  Pospíšil C. Kdo je pravý otec? - odpověď na otázku čtenáře. Katolický týdeník. 1999.
  Pospíšil C. Křesťanství a ostatní náboženství. Teologické texty. 1999.
  Pospíšil C. Křesťanství a ostatní náboženství. Teologické texty. 1999.
  Pospíšil C. Který svět byl dříve? - odpověď na otázku čtenáře. Katolický týdeník. 1999.
  Pospíšil C. La misericordia di Dio come giustizia. Vita Minorum - rivista di spiritualitá e formazione francescana LXVIII. 1999.
  Pospíšil C. Metoda v současné systematické teologii. Teologické texty. 1999.
  Pospíšil C. Mluvit o Bohu není jednoduché.. Amen. 1999.
  Pospíšil C. Nad "Návrhem ústavy katolické církve". Katolický týdeník. 1999.
  Pospíšil C. Nám, nám narodil se. Katolický týdeník. 1999.
  Pospíšil C. Naše poznání Boha - k roku Boha Otce II. Poutník. 1999.
  Pospíšil C. O čem se (ne)mluví - odpověď na anketní otázky. Katolický týdeník. 1999.
  Pospíšil C. Obrazy Boha Otce. Rodinný život. 1999.
  Pospíšil C. Opomíjený Otec a zkompromitované otcovství. Teologické texty. 1999.
  Pospíšil C. Pravý christolog by měl být nepohodlný. Katolický týdeník. 1999.
  Pospíšil C. Protestanté a přijímání - odpověď na otázku čtenáře. Katolický týdeník. 1999.
  Pospíšil C. Samospasitelná církev? - odpověď na otázku čtenáře. Katolický týdeník. 1999.
  Pospíšil C. Slovo o Otci I-VI.. Fermentum - texty pro homiletiku a kněžskou spiritualitu. 1999.
  Pospíšil C. Staroba a mládí. Rodinný život. 1999.
  Pospíšil C. Sv. Jan Kapistránský. Katolický týdeník. 1999.
  Pospíšil C. Text modlitby "Otče náš" - k roku Boha Otce I. Poutník. 1999.
  Pospíšil C. Výsměch mariánské zbožnosti - odpověď na otázku čtenáře. Katolický týdeník. 1999.
  Pospíšil C. Význam seslání Ducha na učedníky v den Letnic.. Rodinný život. 1999.
  Pospíšil C. Boží milosrdenství jako měřítko spravedlnosti.. Teologické texty. 1998.
  Pospíšil C. Byl Ježíš z Nazareta prvním věřícím?. Poutník. 1998.
  Pospíšil C. Bylo nutné, aby Kristus zemřel? - Jedna z možných odpovědí.. Perspektivy - příloha Katolického týdeníku. 1998.
  Pospíšil C. Dát šanci životu. Hlas. 1998.
  Pospíšil C. Duch svatý a kříž Ježíše z Nazareta. Communio. 1998.
  Pospíšil C. L´ architettura della soteriologia bonaventuriana.. Antonianum. 1998.
  Pospíšil C. Lidské nevědění Ježíše z Nazareta. Amen. 1998.
  Pospíšil C. Posvátná totalita. Perspektivy - příloha Katolického týdeníku. 1998.
  Pospíšil C. Trpící člověk jako ikona Ukřižovaného. Rodinný život. 1998.
  Pospíšil C. Význam seslání Ducha svatého. Amen. 1998.
  PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
  KRUMPOLC E., POSPÍŠIL C. Příspěvek do diskuse nad knihou Richarda Dawkinse „Boží blud“. K výzvě jménem „Boží blud“. 2010.
  Pospíšil CV Archanděl Michael v životě a díle sv. Františka a sv. Bonaventury. Archanděl Michael dynamický obhájce života. Vhled do života andělů. 2009.
  Pospíšil CV Kompendium sociální nauky církve, trinitární teologie a soteriologie. Interdisciplinární úvod do četby Kompendia sociální nauky církve. 2009.
  Pospíšil CV L´assunzione della Madre del Signore e gli scritti di Cromazio di Aquilea. Rento I. (ed.): Il corpo e la salvezza negli scritori cristinai aquileiesi del II-IV secolo. 2009.
  Pospíšil CV Stručný nástin biblické mariologie I - Starý zákon, Pavel, Marek, Matouš. Koronthályová M. (ed.), Ženská spiritualita I - sborník Unie katolických žen. 2009.
  Pospíšil CV Klíčové problémy systematické trinitologie. Všechno je milost. Sborník k poctě 80. narozenin Ludvíka Armbrustera. 2008.
  Pospíšil CV Nikdy nekončící zápas o člověka. Lidská osoba ve světle christologie a trinitologie. In Spiritu veritatis. Almanach k 65. narozeninám Dominika Duky OP. 2008.
  Pospíšil CV Problematika výrazu "praexistentia Verbi" a myšlenkový odkaz největších představitelů františkánské školy. Igor Kišš (ed.), Logos - Kristus a jeho význam pre teológiu a sociálnu etiku. Zborník z ekumenického sympózia. 2008.
  Pospíšil CV Rukopis Boží v díle stvoření a v díle spásy. Věda a náboženství 2005. Teilhard, evoluce a globální spiritualita. 2008.
  Pospíšil CV Trojjediné proč. Vydávat počet ze své naděje. Sborník k 60. narozeninám olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera, Velkého kancléře CMTF UP v Olomouci. 2008.
  Pospíšil CV Ekleziologie v trinitologii. Fórum Velehrad I. Communio ecclesiarum - očištění paměti. 2007.
  Pospíšil CV Christologické a trinitární aspekty statutu lidské osoby. Život je dar - sborník přednášek. 2007.
  Pospíšil CV Laudatio. Z plnosti Kristovy. Sborník k devadesátinám Oto Mádra.. 2007.
  Pospíšil CV Poslední zpěv Božské komedie a myšlenkový svět Bonaventury z Bagnoregia. Z plnosti Kristovy. Sborník k devadesátinám Oto Mádra.. 2007.
  Pospíšil CV Problematika vztahu mezi biblickými vědami a dogmatickou teologií. Sborník Katolické teologické fakulty IX - Z konference k 40. výročí Dei verbum konané 15. 11. 2005 na KTF UK v Praze. 2007.
  Pospíšil CV Trinitární, christologické a pneumatologické základy tajemství smíření - dogmatické hledisko. Věřím ve vzkříšení těla a život věčný. 2007.
  Pospíšil CV Břemeno minulosti a zodpovědnost za budoucnost. J. HANUŠ ? J VYBÍRAL (ed.), Evropa a její duchovní tvář. 2006.
  Pospíšil CV Hledání nekněžského prorockého hierarchického kněžství. KOLEKTIV AUTORŮ, O služebném kněžství ? I O služebném kněžství. 2006.
  Pospíšil CV La croce e l´umiltà nel pensiero di San Bonaventura da Bagnoregio. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Theologica, Theologica. 2006.
  Pospíšil CV Trinitární obraz Boha a uspořádání lidské společnosti. MAREK, PAVEL ? HANUŠ, JIŘÍ (ed.), Osobnosti v církvi a politice. Čeští a slovenští křesťané ve 20. století. 2006.
  Pospíšil CV Trojice ? partikulární církev - inkulturace. KOLEKTIV AUTORŮ, O služebném kněžství ? II Diecéze, partikulární církev. 2006.
  Pospíšil CV Dějiny dogmatu o neposkvrněném početí Matky Páně. TOMÁŠ MAJDA ? JOZEF KYSELICA, Úcta ku presätej Bohorodičke na kresťanskom Východě. 2005.
  Pospíšil CV Důsledná obhajoba Kristova lidství ve spekulativní christologii Jana Duns Scota. JURAJ DOLINSKÝ (ed.), Studia Aloisiana. Ročenka Teologickej fakulty Trnavskej univerzity. 2005.
  Pospíšil CV Krajina v pohledu křesťanské teologie. GAVRINĚVOVÁ K., KOŘÍNEK V., SKOVAJSOVÁ T., VÁVROVÁ T., Symposion 2004. Město, venkov, krajina. 2005.
  Pospíšil CV Problematika našeho mluvení o Bohu. TOTH D. - LÁŠEK J. B. (ed.), Zdeněk Kučera - teologie v dialogu. Sborník k pětasedmdesátinám profesora Zdeňka Kučery. 2005.
  Pospíšil CV Přístupové cesty k tajemství srdce vtěleného Syna. KAISEROVÁ K. , MIKULEC J., ŠEBEK J. (ED.), Srdce Ježišovo: Teologie ? Symbol ? Dějin. 2005.
  Pospíšil CV Il Breviloquium di San Bonaventura da Bagnoregio a il capitolo IX della Regula Bullata. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Theologica Cyrillo-Methodiana, Theologica Olomucensia. 2004.
  Pospíšil CV Ježíš jediný Učitel. Christologický základ křesťanského pojetí formace a učitelství. MACHULA, TOMÁŠ - PAVELKOVÁ, MARTINA - ŠTECH, FRANTIŠEK (ed.), Veritas liberabit nos. Sborník k sedmdesátinám Karla Skalického. 2004.
  Pospíšil CV KONGREGACE PRO KATOLICKOU VÝCHOVU, okružní list ze dne 25.3. 1988: Panna Maria v intelektuální a duchovní formaci. VÍCHA, DANIEL (ed.), Interdisciplinární přístupy k dokumentu Matka Páně. 2004.
  Pospíšil CV Mariologie a dogmatická teologie, zejména christologie a trinitologie. VÍCHA, DANIEL (ed.), Interdisciplinární přístupy k dokumentu Matka Páně. 2004.
  Pospíšil CV Mariologie jako výzva a jako úkol. VÍCHA, DANIEL (ed.), Interdisciplinární přístupy k dokumentu Matka Páně. 2004.
  Pospíšil CV Mimozemské inteligence a vykoupení skrze Krista. MIKEŠ, FRANTIŠEK (ed.), Věda a náboženství 2000: od konfliktu k dialogu. 2004.
  Pospíšil CV Prezentace listu MPMA - Matka Pámě, památka, přítomnost, naděje. VÍCHA, DANIEL (ed.), Interdisciplinární přístupy k dokumentu Matka Páně. 2004.
  Pospíšil CV Různé přístupy křesťanů k ostatním náboženstvím. TASCHNER, KAREL - HOŠEK, PAVEL (ed.), Evangelikální fórum - sborník evangelikálních teologů: Křesťané a jiná náboženství. 2004.
  Pospíšil CV Teologické inspirace k tématu prohloubení sebevědomí regionů. RÖNECKL, HELMUT - MACHULA, TOMÁŠ (edd.), Region budoucnosti jižní Čechy - střední Evropa. 2004.
  Pospíšil CV Theologische Aspekte zum Bewusstsein der Region. RÖNECKL, HELMUT - MACHULA, TOMÁŠ (edd.), Zukunftsregion Südböhnem - Mitteleuropa. 2004.
  Pospíšil CV Perspektivy současné marilogie podle listu MPMA - Matka Páně, památka, přítomnost, naděje. HOJDA, JAN (ed.), Maria z Nazareta - plnost člověka a jádro církve. 2003.
  Pospíšil CV Tajemství víry jako model inkulturace. Studia Aloisiana. 2003.
  Pospíšil CV Trojice a Maria z Nazareta. HOJDA, JAN (ed.), Maria z Nazareta - plnost člověka a jádro církve. 2003.
  Pospíšil CV Uzlové body současné systematicko-teologické reflexe. Studia Aloisiana. 2003.
  Pospíšil CV Přístupové cesty k tajemství srdce vtěleného Syna. L. CSONTOS (ed.) Studia Aloisiana. Ročenka Teologickej fakulty Trnavskej univerzity 2001. 2002.
  Pospíšil CV Il problema del rapporto tra la soteriologia e la cristologia. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Theologica, Theologica. 2001.
  Pospíšil C. La soteriologia nel terzo libro del Commentarius in Quatuor Libros Sententiarum di san Bonaventura. Acta universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas theologica Cyrillomethodiana. 1999.
  Pospíšil C. Panoráma současné ekleziologie. Studia Aloisiana - Ročenka Teologickej fakulty Trnavskej univezity 1998. 1999.
  Pospíšil C. Panoráma současné ekleziologie. Studia Aloisiana - Ročenka Teologickej fakulty Trnavskej univezity 1998. 1999.
  Pospíšil C. Panoráma současné ekleziologie. Studia Aloisiana - Ročenka Teologickej fakulty Trnavskej univezity 1998. 1999.
  Pospíšil C. Panoráma současné ekleziologie. Studia Aloisiana - Ročenka Teologickej fakulty Trnavskej univezity 1998. 1999.
  Pospíšil C. Trinitární paradigma implicitně přítomné v díle sv. Bonaventury a jeho využití. L. Karfíková - Š. Špinka: Pán a dárce života. Setkání s Duchem svatým v Novém zákoně a křesťanské tradici. 1999.
  Pospíšil C. Význam dokumentů Fides et ratio a Ad tuendam fidem pro dogmatickou teologii. Prezentace encykliky Fides et ratio a dokumentu Ad tuendam fidem. 1999.
  Pospíšil C. Základní charakteristiky křesťanské pneumatologie. Studia Aloisiana. Ročenka Teologickej fakulty Trnavské univerzity. 1999.
  KNIHA - CELEK
  Pospíšil C. Husovská dilemata. 2015.
  Pospíšil CV Ježíš Kristus - Pravda dějin. Trojiční a christocentrická teologie dějin. Ježíš Kristus - Pravda dějin. Trojiční a christocentrická teologie dějin. 2009.
  Pospíšil CV María - el rostro materno del Inefable. María - el rostro materno del Inefable. 2008.
  Pospíšil CV Jako v nebi, tak i na zemi. Náčrt trinitární teologie. Jako v nebi, tak i na zemi. Náčrt trinitární teologie. 2007.
  Pospíšil CV Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel. Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel. 2006.
  Pospíšil CV Hermeneutika mystéria. Hermeneutika mystéria. 2005.
  Pospíšil CV BONAVENTURA, Breviloquium - Kompendium scholastické teologie. BONAVENTURA, Breviloquium - Kompendium scholastické teologie. 2004.
  Pospíšil CV Maria - mateřská tvář Boha. Maria - mateřská tvář Boha. 2004.
  Pospíšil CV NGUYEN VAN THUAN, FRACOIS X. Pět chlebů a dvě ryby. NGUYEN VAN THUAN, FRACOIS X. Pět chlebů a dvě ryby. 2004.
  Pospíšil CV PROJA, GIOVANNI B., Lidé, démoni a exorcismy - pravda o světě temnot. PROJA, GIOVANNI B., Lidé, démoni a exorcismy - pravda o světě temnot. 2004.
  Pospíšil CV ZEVINI, GIORGIO - CABRA, PIER GIORDANO, Lectio divina na každý den v roce, 1.-8. týden, roční cyklus 1. ZEVINI, GIORGIO - CABRA, PIER GIORDANO, Lectio divina na každý den v roce, 1.-8. týden, roční cyklus 1. 2004.
  Pospíšil CV ZEVINI, GIORGIO - CABRA, PIER GIORDANO, Lectio divina na každý den v roce, 18.-25. týden, roční cyklus 2. ZEVINI, GIORGIO - CABRA, PIER GIORDANO, Lectio divina na každý den v roce, 18.-25. týden, roční cyklus 2. 2004.
  Pospíšil CV ZEVINI, GIORGIO - CABRA, PIER GIORDANO, Lectio divina na každý den v roce, 1.-8. týden, roční cyklus 2. ZEVINI, GIORGIO - CABRA, PIER GIORDANO, Lectio divina na každý den v roce, 1.-8. týden, roční cyklus 2. 2003.
  Pospíšil CV Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel. Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel. 2002.
  Pospíšil CV Soteriologie a teologie kříže Bonaventury z Bagnoregia. Soteriologie a teologie kříže Bonaventury z Bagnoregia. 2002.
  Pospíšil CV Teologie služby. Kniha (nejen) pro ty, kdo se zabývají křesťanskou charitou a diakonií. Teologie služby. Kniha (nejen) pro ty, kdo se zabývají křesťanskou charitou a diakonií. 2002.
  Pospíšil C. Bonaventura z Bagnoregia a jeho "Putování do Boha". Františkánská knihovna - CD ROM. 2001.
  Pospíšil C. Dar Otce i Syna. Dar Otce i Syna. 2001.
  Pospíšil CV Františkánská knihovna - CD ROM. Františkánská knihovna - CD ROM. 2001.
  Pospíšil CV Františkánské prameny I. Františkánské prameny I. 2001.
  Pospíšil C. Chalcedonský koncil v proměnách času. Chalcedonský koncil v proměnách času. 2001.
  Pospíšil C. Tajemství srdce vtěleného Syna. Tajemství srdce vtěleného Syna. 2001.
  Pospíšil C. Apoštolská penitenciárie, Enchiridion odpustků. Apoštolská penitenciárie, Enchiridion odpustků. 2000.
  Pospíšil C. F. Parazolli. Život Ježíše z Nazareta. F. Parazolli. Život Ježíše z Nazareta. 2000.
  Pospíšil C. F. Parazolli. Život Ježíše z Nazareta. F. Parazolli. Život Ježíše z Nazareta. 2000.
  Pospíšil C. Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel. Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel. 2000.
  Pospíšil C. Nanebevzetí Bohorodičky ve světle dokumentů magisteria. Nanebevzetí Bohorodičky ve světle dokumentů magisteria. 2000.
  Pospíšil C. Dar Otce i Syna. Základy systematické pneumatologie.. Dar Otce i Syna. Základy systematické pneumatologie.. 1999.
  Pospíšil C. Horizonty současné christologie. Papežská biblická komise: Bible a christologie. 1999.
  Pospíšil C. I. Pojavnik: Kristův příchod ve slávě podle církevního magisteria. I. Pojavnik: Kristův příchod ve slávě podle církevního magisteria. 1999.
  Pospíšil C. I. Pojavnik: Kristův příchod ve slávě podle církevního magisteria. I. Pojavnik: Kristův příchod ve slávě podle církevního magisteria. 1999.
  Pospíšil C. I. Pojavnik: Kristův příchod ve slávě podle církevního magisteria. I. Pojavnik: Kristův příchod ve slávě podle církevního magisteria. 1999.
  Pospíšil C. Mezinárodní teologická komise a teologie mimokřesťanských náboženství. Mezinárodní teologická komise, Křesťanství a ostatní náboženství. 1999.
  Pospíšil C. Mezinárodní teologická komise: Křesťanství a ostatní náboženství. Mezinárodní teologická komise: Křesťanství a ostatní náboženství. 1999.
  Pospíšil C. Mezinárodní teologická komise: Křesťanství a ostatní náboženství. Mezinárodní teologická komise: Křesťanství a ostatní náboženství. 1999.
  Pospíšil C. Mezinárodní teologická komise: Křesťanství a ostatní náboženství. Mezinárodní teologická komise: Křesťanství a ostatní náboženství. 1999.
  Pospíšil C. Mezinárodní teologická komise: Křesťanství a ostatní náboženství. Mezinárodní teologická komise: Křesťanství a ostatní náboženství. 1999.
  Pospíšil C. Papežská biblická komise: Bible a christologie. Papežská biblická komise: Bible a christologie. 1999.
  Pospíšil C. Papežská biblická komise: Bible a christologie. Papežská biblická komise: Bible a christologie. 1999.
  Pospíšil C. Papežská biblická komise: Bible a christologie. Papežská biblická komise: Bible a christologie. 1999.
  Pospíšil C. Problematika vědění a vědomí vlastní osobní identity Ježíše z Nazareta. Problematika vědění a vědomí vlastní osobní identity Ježíše z Nazareta. 1998.
  KAPITOLA V KNIZE
  Pospíšil CV Bonaventura z Bagnoregia a jeho »Putování do Boha«. SV. BONAVENTURA, Putování mysli do Boha. 2017.
  Pospíšil CV Nositelé františkánské tradice a islám. Fenomén františkánství v interakci s „jinakostí“. 2016.
  Pospíšil CV Sv. František z Assisi a evoluční vznik/stvoření člověka, aneb o báječných »čtenářích« knihy stvoření. Fenomén františkánství v interakci s „jinakostí“. 2016.
  Pospíšil C. Předznamenání k českému překladu dokumentu MTK Teologie dnes. Teologie dnes: perspektivy, principy a kritéria. 2013.
  Pospíšil C. Úvod k české edici proslovů Jana XXIII. a Pavla VI. na II. vatikánském koncilu. II. vatikánský koncil očima Jana XXIII. a Pavla VI.. 2013.
  Pospíšil C. L´Attualità del lascito spirituale di Antonio Rosmini (1797-1855). L’Unità d’Italia - un intreccio di storia tra Tevere e Moldava?. 2012.
  Pospíšil C. Lidská osoba utkaná na trojiční osnově, křest a Maria z Nazareta jako Matka všech pokřtěných. Svátost křtu a obnova křestní milosti ve svátosti smíření. 2012.
  Pospíšil C. Teologie stvoření a obraz světa v díle Bonaventury z Bagnoregia. Františkánský kontext teologického a filosofického myšlení. 2012.
  POSPÍŠIL C., POSPÍŠIL C. Dokument Jednota víry a teologický pluralismus po více než čtyřiceti letech. Dokumenty MTK věnované metodě do roku 1995 a statuta MTK. 2011.
  POSPÍŠIL C., POSPÍŠIL C. Dokument Jednota víry a teologický pluralismus po více než čtyřiceti letech. Dokumenty MTK věnované metodě do roku 1995 a statuta MTK. 2011.
  POSPÍŠIL C., POSPÍŠIL C. Dokument PBK Jednota a rozličnost v církvi po více než třiceti letech. Dokumenty MTK věnované eklesiologii a svátostem do roku 1995 a Dokument PBK Jednota a rozličnost v církvi. 2011.
  POSPÍŠIL C., POSPÍŠIL C. Dokument PBK Jednota a rozličnost v církvi po více než třiceti letech. Dokumenty MTK věnované eklesiologii a svátostem do roku 1995 a Dokument PBK Jednota a rozličnost v církvi. 2011.
  POSPÍŠIL C., POSPÍŠIL C. Hledání metafyzické hermeneutiky a dokument MTK: O interpretaci dogmat. Dokumenty MTK věnované metodě do roku 1995 a statuta MTK. 2011.
  POSPÍŠIL C., POSPÍŠIL C. Hledání metafyzické hermeneutiky a dokument MTK: O interpretaci dogmat. Dokumenty MTK věnované metodě do roku 1995 a statuta MTK. 2011.
  POSPÍŠIL C., POSPÍŠIL C. Jeden nebo dva dokumenty MTK o manželství? Kritický komentář Šestnácti christologických tezí o manželství z roku 1977. Dokumenty MTK věnované eklesiologii a svátostem do roku 1995 a Dokument PBK Jednota a rozličnost v církvi. 2011.
  POSPÍŠIL C., POSPÍŠIL C. Jeden nebo dva dokumenty MTK o manželství? Kritický komentář Šestnácti christologických tezí o manželství z roku 1977. Dokumenty MTK věnované eklesiologii a svátostem do roku 1995 a Dokument PBK Jednota a rozličnost v církvi. 2011.
  POSPÍŠIL C., POSPÍŠIL C. K české edici dokumentů MTK věnovaných eklesiologii a svátostem vydaných do roku 1995. Dokumenty MTK věnované eklesiologii a svátostem do roku 1995 a Dokument PBK Jednota a rozličnost v církvi. 2011.
  POSPÍŠIL C., POSPÍŠIL C. K české edici dokumentů MTK věnovaných eklesiologii a svátostem vydaných do roku 1995. Dokumenty MTK věnované eklesiologii a svátostem do roku 1995 a Dokument PBK Jednota a rozličnost v církvi. 2011.
  POSPÍŠIL C., POSPÍŠIL C. K české edici dokumentů MTK věnovaných metodě vydaných do roku 1995. Dokumenty MTK věnované metodě do roku 1995 a statuta MTK. 2011.
  POSPÍŠIL C., POSPÍŠIL C. K české edici dokumentů MTK věnovaných metodě vydaných do roku 1995. Dokumenty MTK věnované metodě do roku 1995 a statuta MTK. 2011.
  POSPÍŠIL C., POSPÍŠIL C. K českému překladu dokumentu MTK: Vzájemný vztah mezi magisteriem a teologií z roku 1976. Dokumenty MTK věnované metodě do roku 1995 a statuta MTK. 2011.
  POSPÍŠIL C., POSPÍŠIL C. K českému překladu dokumentu MTK: Vzájemný vztah mezi magisteriem a teologií z roku 1976. Dokumenty MTK věnované metodě do roku 1995 a statuta MTK. 2011.
  POSPÍŠIL C., POSPÍŠIL C. K českému vydání dokumentu MTK O katolickém kněžství (1970). Dokumenty MTK věnované eklesiologii a svátostem do roku 1995 a Dokument PBK Jednota a rozličnost v církvi. 2011.
  POSPÍŠIL C., POSPÍŠIL C. K českému vydání dokumentu MTK O katolickém kněžství (1970). Dokumenty MTK věnované eklesiologii a svátostem do roku 1995 a Dokument PBK Jednota a rozličnost v církvi. 2011.
  POSPÍŠIL C., POSPÍŠIL C. K dokumentu MTK Apoštolskost církve a apoštolská posloupnost (1974). Dokumenty MTK věnované eklesiologii a svátostem do roku 1995 a Dokument PBK Jednota a rozličnost v církvi. 2011.
  POSPÍŠIL C., POSPÍŠIL C. K dokumentu MTK Apoštolskost církve a apoštolská posloupnost (1974). Dokumenty MTK věnované eklesiologii a svátostem do roku 1995 a Dokument PBK Jednota a rozličnost v církvi. 2011.
  POSPÍŠIL C., POSPÍŠIL C. K dokumentu MTK Vybraná témata z eklesiologie po 25 letech od jeho vzniku. Dokumenty MTK věnované eklesiologii a svátostem do roku 1995 a Dokument PBK Jednota a rozličnost v církvi,. 2011.
  POSPÍŠIL C., POSPÍŠIL C. K dokumentu MTK Vybraná témata z eklesiologie po 25 letech od jeho vzniku. Dokumenty MTK věnované eklesiologii a svátostem do roku 1995 a Dokument PBK Jednota a rozličnost v církvi,. 2011.
  POSPÍŠIL C., POSPÍŠIL C. K chronologicky prvnímu textu MTK z roku 1969. Dokumenty MTK věnované metodě do roku 1995 a statuta MTK. 2011.
  POSPÍŠIL C., POSPÍŠIL C. K chronologicky prvnímu textu MTK z roku 1969. Dokumenty MTK věnované metodě do roku 1995 a statuta MTK. 2011.
  POSPÍŠIL C., POSPÍŠIL C. Kritická analýza dokumentu MTK O křesťanském manželství z roku 1977. Dokumenty MTK věnované eklesiologii a svátostem do roku 1995 a Dokument PBK Jednota a rozličnost v církvi. 2011.
  POSPÍŠIL C., POSPÍŠIL C. Kritická analýza dokumentu MTK O křesťanském manželství z roku 1977. Dokumenty MTK věnované eklesiologii a svátostem do roku 1995 a Dokument PBK Jednota a rozličnost v církvi. 2011.
  POSPÍŠIL C., POSPÍŠIL C. Na způsob závěru. Statuta MTK a výhled do budoucna: návrh zpětné institucionální vazby. Dokumenty MTK věnované metodě do roku 1995 a statuta MTK. 2011.
  POSPÍŠIL C., POSPÍŠIL C. Na způsob závěru. Statuta MTK a výhled do budoucna: návrh zpětné institucionální vazby. Dokumenty MTK věnované metodě do roku 1995 a statuta MTK. 2011.
  POSPÍŠIL C., POSPÍŠIL C. Světla a stíny dokumentu MTK Smíření a pokání z roku 1983. Dokumenty MTK věnované eklesiologii a svátostem do roku 1995 a Dokument PBK Jednota a rozličnost v církvi. 2011.
  POSPÍŠIL C., POSPÍŠIL C. Světla a stíny dokumentu MTK Smíření a pokání z roku 1983. Dokumenty MTK věnované eklesiologii a svátostem do roku 1995 a Dokument PBK Jednota a rozličnost v církvi. 2011.
  POSPÍŠIL C., POSPÍŠIL C. Trvale aktuální téma vztahu mezi vírou a kulturou a dokument MTK: Víra a inkulturace. Dokumenty MTK věnované metodě do roku 1995 a statuta MTK. 2011.
  POSPÍŠIL C., POSPÍŠIL C. Trvale aktuální téma vztahu mezi vírou a kulturou a dokument MTK: Víra a inkulturace. Dokumenty MTK věnované metodě do roku 1995 a statuta MTK. 2011.
  Farrugia EG, Pospíšil C., Ambros P. Česká trinitární teologie. Encyklopedický slovník křesťanského Východu. 2010.
  Pospíšil C., Pospíšil C. České vydání dokumentů MTK věnovaných morální teologii. Dokumenty Mezinárodní teologické komise věnované morální teologii a etice. 2010.
  Pospíšil C., Pospíšil C. České vydání dokumentů MTK věnovaných morální teologii. Dokumenty Mezinárodní teologické komise věnované morální teologii a etice. 2010.
  POSPÍŠIL C., POSPÍŠIL C. K české edici dokumentů MTK k christologii a soteriologii vydaných do roku 1995. Dokumenty Mezinárodní teologické komise věnované christologii a soteriologii do roku 1995. 2010.
  POSPÍŠIL C., POSPÍŠIL C. K české edici dokumentů MTK k christologii a soteriologii vydaných do roku 1995. Dokumenty Mezinárodní teologické komise věnované christologii a soteriologii do roku 1995. 2010.
  POSPÍŠIL C., POSPÍŠIL C. K českému překladu dokumentu MTK: O lidském rozvoji a křesťanské spáse. Dokumenty Mezinárodní teologické komise věnované christologii a soteriologii do roku 1995. 2010.
  POSPÍŠIL C., POSPÍŠIL C. K českému překladu dokumentu MTK: O lidském rozvoji a křesťanské spáse. Dokumenty Mezinárodní teologické komise věnované christologii a soteriologii do roku 1995. 2010.
  POSPÍŠIL C., POSPÍŠIL C. K českému vydání dokumentu MTK: Některé otázky týkající se teologie vykoupení. Dokumenty Mezinárodní teologické komise věnované christologii a soteriologii do roku 1995. 2010.
  POSPÍŠIL C., POSPÍŠIL C. K českému vydání dokumentu MTK: Některé otázky týkající se teologie vykoupení. Dokumenty Mezinárodní teologické komise věnované christologii a soteriologii do roku 1995. 2010.
  POSPÍŠIL C., POSPÍŠIL C. K českému vydání dokumentu MTK: Teologie – Christologie – Antropologie. Dokumenty Mezinárodní teologické komise věnované christologii a soteriologii do roku 1995. 2010.
  POSPÍŠIL C., POSPÍŠIL C. K českému vydání dokumentu MTK: Teologie – Christologie – Antropologie. Dokumenty Mezinárodní teologické komise věnované christologii a soteriologii do roku 1995. 2010.
  POSPÍŠIL C., POSPÍŠIL C. K českému vydání dokumentu MTK: Vědomí, které měl Ježíš o sobě a o svém poslání. Dokumenty Mezinárodní teologické komise věnované christologii a soteriologii do roku 1995. 2010.
  POSPÍŠIL C., POSPÍŠIL C. K českému vydání dokumentu MTK: Vědomí, které měl Ježíš o sobě a o svém poslání. Dokumenty Mezinárodní teologické komise věnované christologii a soteriologii do roku 1995. 2010.
  Pospíšil C., Pospíšil C. K dokumentu MTK o křesťanské morálce z roku 1974. Dokumenty Mezinárodní teologické komise věnované morální teologii a etice. 2010.
  Pospíšil C., Pospíšil C. K dokumentu MTK o křesťanské morálce z roku 1974. Dokumenty Mezinárodní teologické komise věnované morální teologii a etice. 2010.
  Pospíšil C., Pospíšil C. K dokumentu MTK o lidských právech z roku 1983. Dokumenty Mezinárodní teologické komise věnované morální teologii a etice. 2010.
  Pospíšil C., Pospíšil C. K dokumentu MTK o lidských právech z roku 1983. Dokumenty Mezinárodní teologické komise věnované morální teologii a etice. 2010.
  Pospíšil C., Pospíšil C. K dokumentu MTK o přirozeném zákoně z roku 2008. Dokumenty Mezinárodní teologické komise věnované morální teologii a etice. 2010.
  Pospíšil C., Pospíšil C. K dokumentu MTK o přirozeném zákoně z roku 2008. Dokumenty Mezinárodní teologické komise věnované morální teologii a etice. 2010.
  Farrugia EG, Pospíšil C., Ambros P. Perichoreze. Encyklopedický slovník křesťanského Východu. 2010.
  Farrugia EG, Pospíšil C., Ambros P. Přivlastňování. Encyklopedický slovník křesťanského Východu. 2010.
  POSPÍŠIL C., POSPÍŠIL C. Vybrané otázky z christologie po více než třiceti letech. Dokumenty Mezinárodní teologické komise věnované christologii a soteriologii do roku 1995. 2010.
  POSPÍŠIL C., POSPÍŠIL C. Vybrané otázky z christologie po více než třiceti letech. Dokumenty Mezinárodní teologické komise věnované christologii a soteriologii do roku 1995. 2010.
  Pospíšil CV Christocentrický přístup k teologii dějin a jeho rozvíjení v duchu mistrů františkánské školy. Petr Hlaváček (ed.), Františkánství v kontaktech s jiným a cizím. 2009.
  Pospíšil CV K českému dokumentu Mezinárodní teologické komise: Naděje na spásu pro děti, které umírají nepokřtěné. Naděje na spásu pro děti, které umírají nepokřtěné. 2008.
  Pospíšil CV K českému vydání dokumentu Mezinárodní teologické komise o diakonátu. Diakonát, vývoj a perspektivy. 2008.
  Pospíšil CV Amorthova kniha a český čtenář. GABRIELE AMORTH, Exorcisté a psychiatři. 2006.
  Pospíšil CV Co si myslíte o jezuitech ? odpovědi na anktetu k 450 letému výročí příchodu jezuitů do českých zemí. ALTRICHTER, MICHAL (ed.) Co si myslíte o jezuitech ? odpovědi na anktetu k 450 letému výročí příchodu jezuitů do českých zemí. 2006.
  Pospíšil CV Osobnost a dílo kněze Antonio Rosiminiho. A. ROSMINI SERBATI, Komunismus a socialismus. 2006.
  Pospíšil CV Laurentinova mariologie v roce 2005. LAURENTIN R. Pojednání o Panně Marii. 2005.
  Pospíšil CV Základní christologické inspirace v díle Jana Duns Scota a jejich aktualita. BENEŠ P. - HLAVÁČEK P. (ed.) Historia Franciscana II. 2005.
  Pospíšil CV Bernard z Clairvaux a jeho spis De gratia et libero arbitrio. BERNARD Z CLAIRVAUX, O milosti a svobodném rozhodování. 2004.
  Pospíšil CV Bonaventura z Bagnoregia a základní přístupové cesty k jeho spisu Breviloquium. BONAVENTURA, Breviloquium - Kompendium scholastické teologie. 2004.
  Pospíšil CV, Černuška P. Některé stopy Bonaventurova díla v Čechách 13.-15. století. BONAVENTURA, Breviloquium - Kompendium scholastické teologie. 2004.
  Pospíšil CV Základní otázky a perspektivy současné systematické teologie. DOLISTA J. Křesťanství a racionalita ? teologický přístup. 2004.
  Pospíšil CV Dialog s trinitologií profesora Zdeňka Kučery. ZDENĚK KUČERA, Trojiční teologie. 2002.
  Pospíšil CV Kosmický rozměr Kristovy vlády. in IGOR KIŠŠ A KOLEKTIV (ed.), Kristus - Pantokrator. 2002.
  Pospíšil CV Problematika partikulární církve v současné eklesiologii a její význam pro život diecéze. KOLEKTIV AUTORŮ, Identifikace církve - identifikace s církví. 2002.
  Pospíšil CV Trojice a Eucharistie. KOLEKTIV AUTORŮ, Eucharistie - mysterium fidei. 2002.
  Pospíšil CV Fides et ratio a sapientia crucis Bonaventury z Bagnoregia. A. ANDERWALD (ed.), Rozum i wiara. 2001.
  Pospíšil CV Konsubstaciační a remanenčni teorie jako teologický problém. Jan Hus na přelomu tisíciletí - mezinárodní rozprava o českém reformátoru 15. století a o jeho recepci na přelomu třetího milénia. 2001.
  Pospíšil C. Krajina jako způsob bytí člověka a zrcadlo lidského nitra. Dejmal I. (ed.):Tvář naší země - krajina domova I. 2001.
  Pospíšil C. Otázky spojené s hledáním nových způsobů výkonu primaciální pravomoci. Hanuš J. (ed.) První sněm celosvětové církve. První vatikánský koncil 1869-1870. 2001.
  Pospíšil CV Splátka jednoho dluhu. J. A. MERINO, Františkánská cesta pro dnešního člověka. 2001.
  Pospíšil C. Úvodní slovo k druhému vydání Františkánských pramenů I. Františkánské prameny I. 2001.
  Pospíšil C. Dogmatická teologie a názorová polarizace. P. Ambros, W. Bugel, V. Frei a další: Polarizace v české katolické církvi. 2000.
  Pospíšil C. La dimensione universale dell'opera salvifica di Gesu Cristo e gli ipotetici extraterrestri. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Theologica, Theologica. 2000.
  Pospíšil C. Rozlišovat a rozpoznávat. A. O. Pennesi, Kristus podle New Age, kritická analýza. 2000.
  Pospíšil C. Univerzalita Ježíšova spasitelství a hypotetičtí mimozemšťané. Studia Aloisiana - Ročenka Teologickej fakulty Trnavskej univerzity 2000. 2000.
  Pospíšil C. Vyprávět Ježíše z Nazareta. Parazzoli, F., Život Ježíše z Nazareta. 2000.
  Pospíšil C. Základní východiska křesťanské pneumatologie. Tichý, L.-Smahel, R.--Duka, D.-Pospíšil, C.V.- Ambros, P. Duch svatý.. 2000.
  Pospíšil C. Bibliografický přehled k dokumentu Bible a christologie. Papežská biblická komise, Bible a christologie. 1999.
  Pospíšil C. Christologie, soteriologie a postava Ježíše z Nazareta v českém a slovenském jazyce. Papežská biblická komise, Bible a christologie. 1999.
  Pospíšil C. Lev XIII. a jeho encyklika o Duchu svatém. Lev XIII. : Divinum illud munus. 1998.
  Pospíšil C. Tajemství trpícího člověka ve světle současné teologie kříže. Šipr, K. - Dohnal, J.: Lidský život a jeho důstojnost, soubor přednášek a abstrakt - Mezinárodní kongres Olomouc 1998.. 1998.
  ABSTRAKT
  Pospíšil CV Ambivalence poměru mezi náboženstvím a vírou. Teologické texty. 2002.
  Pospíšil CV Božští synové - odpověď na dotaz čtenáře. Katolický týdeník. 2002.
  Pospíšil CV, Vojtíšek Z. Bůh je vždy stručný. Dingir : časopis o sektách, církvích a nových náboženských hnutích. 2002.
  Pospíšil CV Co oslovilo. Katolický týdeník. 2002.
  Pospíšil CV Existuje náhoda?. Katolický týdeník. 2002.
  Pospíšil CV Fides et ratio a sapientia crucis Bonaventury z Bagnoregia. Teologické texty. 2002.
  Pospíšil CV Film o otci Piovi. Katolický týdeník. 2002.
  Pospíšil CV Chalcedonský koncil a jeho výsledky. Poutník. 2002.
  Pospíšil CV Ježíšovo narození z Panny. Poutník. 2002.
  Pospíšil CV Jonáš a ryba - odpověď na dotaz čtenáře. Katolický týdeník. 2002.
  Pospíšil CV Můžeme používat slova sekta?. Katolický týdeník. 2002.
  Pospíšil CV, Hampl J. Otázka teologům - Pokus o odpověď. Teologické texty. 2002.
  Pospíšil CV Panna Maria - odpověď na dotaz čtenáře. Katolický týdeník. 2002.
  Pospíšil CV Poměr mezi soteriologií a christologií. Teologické texty. 2002.
  Pospíšil CV Pravda - odpověď na dotaz čtenáře. Katolický týdeník. 2002.
  Pospíšil CV Prostituce - odpověď na dotaz čtenáře. Katolický týdeník. 2002.
  Pospíšil CV Sergius a Maxim Vyznavač. Poutník. 2002.
  Pospíšil CV Století sporů o chalcedonskou definici. Poutník. 2002.
  Pospíšil CV Svatost tajemná i hravá. Katolický týdeník. 2002.
  Pospíšil CV Svatý sampaťák z Pietralciny. Katolický týdeník. 2002.
  Pospíšil CV Svobodná vůle - odpověď na dotaz čtenáře. Katolický týdeník. 2002.
  Pospíšil CV Tajemství vtělení a víra v Bohočlověka. Poutník. 2002.
  Pospíšil CV Trojice a svátosti. Studia Theologica. 2002.
  Pospíšil CV Třetí konstantinopolský koncil. Poutník. 2002.
  Pospíšil CV Tři kapitoly a Druhý konstantinopolský koncil. Poutník. 2002.
  Pospíšil CV Víra a náboženství z hlediska solidarity s trpícími. Teologické texty. 2002.
  Pospíšil CV Vtělení Slova a problém Boží neproměnnosti. Poutník. 2002.
  Pospíšil CV Vtělení Syna jako dílo celé Trojice. Poutník. 2002.
  Pospíšil CV Vzkříšení těla - odpověď na dotaz čtenáře. Katolický týdeník. 2002.
  Pospíšil CV Záchrana vyvolených - odpověď na dotaz čtenáře. Katolický týdeník. 2002.
  Pospíšil CV Zlo - odpověď na dotaz čtenáře. Katolický týdeník. 2002.
  Pospíšil CV Žalm 51 - odpověď na dotaz čtenáře. Katolický týdeník. 2002.
  Pospíšil CV Aktuální milost - odpověď na dotaz čtenáře. Katolický týdeník. 2001.
  Pospíšil CV Blahoslavení a svatí - odpověď na dotaz čtenáře. Katolický týdeník. 2001.
  Pospíšil CV Bonaventurovské motivy ve Fides et ratio. Studia Theologica. 2001.
  Pospíšil CV Bůh ho vzkřísil z mrtvých - odpověď na dotaz čtenáře. Katolický týdeník. 2001.
  Pospíšil CV Co se dá říci o Bohu?. AD. 2001.
  Pospíšil C. Eutyches a chalcedonský koncil. Poutník. 2001.
  Pospíšil CV Fialová barva. Katolický týdeník. 2001.
  Pospíšil C. Getsemane a Ježíšova smrt na kříži. Poutník. 2001.
  Pospíšil CV Chrám otevřený každému. Katolický týdeník. 2001.
  Pospíšil C. Christologie druhé poloviny druhého století. Poutník. 2001.
  Pospíšil CV Christologie velkých koncilů patristické epochy. Teologické texty. 2001.
  Pospíšil C. Ježíšova zvěst o Božím království. Poutník. 2001.
  Pospíšil CV Mluví o současnosti? - odpověď na dotaz čtenáře. Katolický týdeník. 2001.
  Pospíšil CV Naše obdarování zahraničním dobrodincům. Katolický týdeník. 2001.
  Pospíšil C. Největší koncil patristické epochy. Perspektivy / Katolický týdeník. 2001.
  Pospíšil CV Nezadatelná práva rodiny. Katolický týdeník. 2001.
  Pospíšil C. Nikoli strach o sebe, ale o druhé ... ještě k deklaraci Dominus Iesus. Perspektivy / Katolický týdeník. 2001.
  Pospíšil CV Poslední soud - odpověď na dotaz čtenáře. Katolický týdeník. 2001.
  Pospíšil CV Proč očistec? - odpověď na dotaz čtenáře. Katolický týdeník. 2001.
  Pospíšil CV Prokletí fíkovníku - odpověď na dotaz čtenáře. Katolický týdeník. 2001.
  Pospíšil CV Pronájem bohoslužby - odpověď na dotaz čtenáře. Katolický týdeník. 2001.
  Pospíšil C. První nicejský koncil. Poutník. 2001.
  Pospíšil CV Rodina, manželství a tajemství Trojice. Teologické texty. 2001.
  Pospíšil CV Společná modlitba s nekřesťany?. Katolický týdeník. 2001.
  Pospíšil C. Spor o jednotu subjektu v Kristu. Poutník. 2001.
  Pospíšil C. Spor o úplné Kristovo lidství. Poutník. 2001.
  Pospíšil CV Světové náboženství - odpověď na dotaz čtenáře. Katolický týdeník. 2001.
  Pospíšil C. Znamení času - k událostem z 11. 9. 2001. Perspektivy / Katolický týdeník. 2001.
  PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
  Pospíšil CV Biblická východiska pneumatologie. Institut františkánských studií - Praha. 2009.
  Pospíšil CV Biblická východiska pneumatologie. Institut františkánsckých studií - Olomouc. 2009.
  Pospíšil CV Dokument MTK o diakonátu. prezentace tří dokumentů MTK přeložených do češtiny. 2009.
  Pospíšil CV Hledání hierarchického, prorockého, nekněžského kněžství. Celoživotní formace duchovních. 2009.
  Pospíšil CV Hledání hierarchického, prorockého, nekněžského kněžství. Kněžský den: Celoživotní formace. 2009.
  Pospíšil CV Kniha R. Dawkinse, Boží blud z hlediska katolické dogmatické teologie. panelová diskuse nad knihou R. Dawkinse, Boží blud. 2009.
  Pospíšil CV Křesťanství jako trinitární existence. Vysokoškolské katolické hnutí. 2009.
  Pospíšil CV Moc Kristova slova, některé důrazy christologie Markova evangelia. Starokatolické Communio. 2009.
  Pospíšil CV Patristická christologie do roku 325. Institut františkánských studií - Olomouc. 2009.
  Pospíšil CV Patristická christologie do roku 325. Institut františkánských studiíÍ - Praha. 2009.
  Pospíšil CV Pneumatologie v prvních staletích, Augustinovy trinitární teorie. Institut františkánskcýh studií - Olomouc. 2009.
  Pospíšil CV Pneumatologie v prvních staletích, Augustinovy trinitární teorie.. Institut františkánských studií - Praha. 2009.
  Pospíšil CV Prezentace dokumentu MTK O některých aktuálních otázkách eschatologie. Celoživotní vzdělávání kněží. 2009.
  Pospíšil CV Trojice není jenom pro teology. Česká křesťanská akademie. 2009.
  Pospíšil CV Ateismus jako téma dogmatické teologie. Sympózium o ateismu. 2008.
  Pospíšil CV Biblická christologie. Přednáška pro Institut františkánských studií Olomouc. 2008.
  Pospíšil CV Biblická christologie. Přednáška pro Institut františkánských studií Praha. 2008.
  Pospíšil CV Biblická mariologie I. Cyklus přednášek "Ženská spiritualita" pro Unii katolických žen. 2008.
  Pospíšil CV Biblická mariologie II - Lukáš, Jan, Zjevení. cyklus přednášek "Ženská spiritualita". 2008.
  Pospíšil CV Imanentní a ekonomická Trojice. přednáška na zasedání České sekce Evropské společnosti pro katolickou teologii. 2008.
  Pospíšil CV Kompendium sociální nauky církve, trinitologie, soteriologie. Setkání kněží moravských diecézí. 2008.
  Pospíšil CV Maria - mateřská tvář Boha, základy mariologie. Přednáška pro Institut františkánských studií Olomouc. 2008.
  Pospíšil CV Maria - mateřská tvář Boha, základy mariologie. Přednáška pro Institut františkánských studií Praha. 2008.
  Pospíšil CV Prezentace knihy: Jako v nebi tak i na zemi. Náčrt trinitární teologie. přednáška v rámci prezentace knihy pro KTF UK Praha. 2008.
  Pospíšil CV Prezentace knihy: Jako v nebi tak i na zemi. Náčrt trinitární teologie. přednáška v rámci prezentace knihy pro CMTF UP Olomouc. 2008.
  Pospíšil CV Teologický pohled na tajemství dějin. Malé sympózium u příležitosti oslav osmdesátin děkana L. Armbrustra. 2008.
  Pospíšil CV Bonaventura z Bagnoregia a jeho Putování mysli do Boha. Veřejná odborná přednáška pro Institut františkánských studií (Olomouc). 2007.
  Pospíšil CV Bonaventura z Bagnoregia a jeho Putování mysli do Boha. Veřejná odborná přednáška pro Institut františkánských studií (Praha). 2007.
  Pospíšil CV Ekleziologie v trinitologii. Současná Evropa v duchu velehradské tradice - paměť a smíření. 2007.
  Pospíšil CV Kompedium sociální nauky církve. Veřejná odborná přednáška pro Institut františkánských studií (Olomouc). 2007.
  Pospíšil CV Kompedium sociální nauky církve. Veřejná odborná přednáška pro Institut františkánských studií (Praha). 2007.
  Pospíšil CV Obraz Boha a uspořádání společnosti. Setkání Opus bonum. 2007.
  Pospíšil CV Antonio Rosmini a jeho kritika komunismu a socialismu z roku 1847. Areopag ? studentské sdružení na KTF UK v Praze. 2006.
  Pospíšil CV Biblická a patristická východiska trinitární teologie. Školení akolytů, Litoměřické biskupství. 2006.
  Pospíšil CV Communio sanctorum. Setkání duchovních Armády ČR. 2006.
  Pospíšil CV Encyklika Deus caritas est a diakonát. Interdisciplinární kolokvium k encyklice Deus caritas est. 2006.
  Pospíšil CV Hledání nekněžského, prorockého kněžství. setkání duchovních pražské arcidiecéze. 2006.
  Pospíšil CV Maria ? mateřská tvář Boha. Unie katolických žen ? Křesťanská akademie Praha. 2006.
  Pospíšil CV Obraz Boha a uspořádání lidské společnosti. Výroční setkání České sekce Evropské společnosti pro katolickou teologii. 2006.
  Pospíšil CV Patristická christologie. Institut františkánských studií. 2006.
  Pospíšil CV Tajemství Trojjediného jako základní předpoklad a forma Božího zjevení. Sympózium o Božím slově. 2006.
  Pospíšil CV Teologie stvoření a současná paleoantropologie. Veřejná přednáška pro ČKA Liberec. 2006.
  Pospíšil CV Trinitární obraz Boha a křesťanský život. Školení akolytů, Litoměřické biskupství. 2006.
  Pospíšil CV Trojice a lidská společnost. veřejná odborná přednáška pro Litoměřické biskupství. 2006.
  Pospíšil CV Trojice a uspořádání lidské společnosti. Křesťanská akademie Kyjov. 2006.
  Pospíšil CV Trojiční obraz Boha a uspořádání společnosti. Významné osobnosti církví a náboženských společností v politickém životě 20. století. 2006.
  Pospíšil CV Ubi caritas et amor, ibi Deus est ? teologické podněty obsažené v první encyklice Benedikta XVI.. Prezentace encykliky Benedikta XVI. Deus caritas est. 2006.
  Pospíšil CV Utrpení člověka ve světle teologie kříže. Medzinárodné ekumenické sympózium Božia prozretelnosť a zlo vo svetě (Problém teodicey). 2006.
  Pospíšil CV Základy křesťanské pneumatologie. Institut františkánských studií. 2006.
  Pospíšil CV Antropologické a mariologické implikace dokumentu MTK. Vědecký seminář k dokumentu MTK Společenství a služba pořádaný Katedrou systematické teologie CMTF UP v Olomouci. 2005.
  Pospíšil CV Biblická christologie. Institut františkánskcýh studií. 2005.
  Pospíšil CV Biblická christologie. Institut františkánsckých studií. 2005.
  Pospíšil CV Biblické pojetí stvoření člověka a současná paleoantroplogie. Symposion ? cyklus přednášek o krajině, venkov a město. 2005.
  Pospíšil CV Dějiny dogmatu o neposkvrněném početí Matky Páně. Medzinárodná vedecká konferencia: Úcta ku presvätej Bohorodičke na kresťanskom Východe, Centrum sprituality Východ-Západ Michala Lacka, TF Trnavskej univerzity. 2005.
  Pospíšil CV Maria ? mateřská tvář Boha. veřejná přednáška Křesťanské akademie Liberec. 2005.
  Pospíšil CV Poměr mezi biblickými vědami a dogmatickou teologií. Konference ke 40. výročí od vydání dogmatické konstituce Dei verbum. 2005.
  Pospíšil CV Trinitární, christologické a pneumatologické základy smíření. Celostátní setkání katechetů katolické církve. 2005.
  Pospíšil CV Trojice a eucharistie. Česká provincie Školských sester svatého Františka ? Farnost Slatiňany, Připomínka dvanáctého výročí úmrtí sestry Elišky Pretschnerové. 2005.
  Pospíšil CV Trojice a eucharistie. Setkání kněží moravských diecézí. 2005.
  Pospíšil CV Trojice a Eucharistie. Setkání kněží pražské asrcidiecéze. 2005.
  Pospíšil CV Trojice a křesťanský život. Veřejná přednáška - Moravská křesťanská akademie Hodonín. 2005.
  Pospíšil CV Trojice a křesťanský život. Veřejná přednáška pro Římskokatolickou farnost Fryšava. 2005.
  Pospíšil CV Životní dílo a spiritualita Bonaventury z Bagnoregia. Dny františkánskej spirituality, Provincia najv. spasitela Rádu menších bratov františkánov na Slovensku. 2005.
  Pospíšil CV Bonaventura z Bagnoregia - Itinerarium - Breviloquium. Institut františkánské spirituality. 2004.
  Pospíšil CV Františkánství v dnešním světě. přednáška pro společenství III. Řádu sv. Františka v Praze. 2004.
  Pospíšil CV Inspirace pro utváření mariologie jako teologické disciplíny. přednáška pro klub u Panny Marie Sněžné v Praze. 2004.
  Pospíšil CV Ježíš jediný učitel. Christologický základ křesťanského pojetí formace a učitelství. přednáška při příležitosti sedmdesátin prof. Skalického. 2004.
  Pospíšil CV Křesťanská teologie mimokřesťanských náboženství. přednáška pro YMCA Praha. 2004.
  Pospíšil CV Křesťanství a ostatní náboženství. přednáška pro ČKA. 2004.
  Pospíšil CV Maria - mateřská tvář Boha. Akademie ke 150 výročí prohlášení dogmatu o neposkvrněném početí Panny Marie. 2004.
  Pospíšil CV Možnosti a limity dialogu mezi náboženskými hnutími. přednáška pro magistrát města Olomouce - Náboženský pluralismus prostor pro výměnu informací a pro dialog. 2004.
  Pospíšil CV Problematika krajiny očima křesťanské teologie. přednáška pro gymnázium Jana Keplera v Praze. 2004.
  Pospíšil CV Současná trinitologie. přednáška pro Starokatolickou církev. 2004.
  Pospíšil CV Trinitární ontologie. přednáška pro Starokatolickou církev. 2004.
  Pospíšil CV Trinitologie a spiritualita. přednáška pro CČSH Brno. 2004.
  Pospíšil CV Trojice a duchovní život. přednáška pro Arcibiskupské gymnázium Praha. 2004.
  Pospíšil CV Trojice a křesťanský život. přednáška pro Plzeňské biskupství. 2004.
  Pospíšil CV Trojice a praktický křesťanský život. přednáška pro sbor Českobratrské církve evangelické Praha. 2004.
  Pospíšil CV Vlastností Boží. přednáška pro CČSH Brno. 2004.
  Pospíšil CV Vlastnosti Boží v teologii a spiritualitě. formace kněží v prvních třech letech po svěcení Arcibiskupství pražského. 2004.
  Pospíšil CV Vybrané kapitoly ze soteriologie. přednáška pro CŠSH Brno. 2004.
  Pospíšil CV Christologické inspirace v apoštolském listu Novo millennio ineunte. Veřejná přednáška v rámci prezentace dokumentu Novo millennio uneunte. 2002.
  Pospíšil CV Ježíš z Nazareta jako základ křestanské charitologie. Soustředění vyučujících VOŠ. 2002.
  Pospíšil CV Ježíšovo veřejné působení I. Vzdělávání laiků. 2002.
  Pospíšil CV Ježíšovo veřejné působení II. Vzdělávání laiků. 2002.
  Pospíšil CV Patristická christologie. Institut františkánské spirituality. 2002.
  Pospíšil CV Problematika křesťanské soteriologie. Vzdělávání laiků. 2002.
  Pospíšil CV Současná česká trinitologie I.. Veřejná přednáška v rámci PGS. 2002.
  Pospíšil CV Současná christologie a soteriologie I.. Veřejná přednáška v rámci PGS. 2002.
  Pospíšil CV Současná christologie a soteriologie II.. Veřejná přednáška v rámci PGS. 2002.
  Pospíšil CV Tajemství Srdce vtěleného Syna. Cyklus přednášek - Vzdělávání laiků Ostravsko-opavského biskupství. 2002.
  Pospíšil CV Teologické základy evangelizace. Studijní seminář pro trvalé jáhny v ČR. 2002.
  Pospíšil CV Trinitologie Z. Kučery v dějinách české teologie.. Prezentace Trinitologie Z. Kučery. 2002.
  Pospíšil CV Trojice a Eucharistie. Školení jáhnů českých diecézí. 2002.
  Pospíšil CV Základní východiska novozákonní christologie. Vzdělávání laiků. 2002.
  Pospíšil CV Audisus fidei - metoda v systematické teologii I.. Audisus fidei - metoda v systematické teologii I.. 2001.
  Pospíšil CV Biblická christologie. Biblická christologie. 2001.
  Pospíšil CV Cesty k trinitární spiritualitě. Teologie pro třetí věk. 2001.
  Pospíšil CV Chalcedon po 1550 letech a jeho aktualita. Chalcedon po 1550 letech a jeho aktualita. 2001.
  Pospíšil CV Chalcedonská christologie v širších souvislostech. Chalcedonská christologie v širších souvislostech.. 2001.
  Pospíšil CV Chalcedonský koncil po 1550 letech.. Chalcedonský koncil po 1550 letech.. 2001.
  Pospíšil CV Intellectus fidei - o metodě v systematické teologii II. Vzdělávání laiků. 2001.
  Pospíšil CV Krajina jako způsob bytí člověka a zrcadlo lidského nitra. Tvář naši země - krajina domova. 2001.
  Pospíšil CV Křesťanství a ostatní náboženství.. Cyklus přednášek - Vzdělávání laiků Ostravsko-opavského biskupství. 2001.
  Pospíšil CV Lidství Ježíše Krista. Cyklus formačních setkání pro kněze a jáhny Brněnské diecéze. 2001.
  Pospíšil CV Manželství, rodina a tajemství nejsvětější Trojice. Prezentace dokumentu papežské rady pro rodinu: Rodina, manželství, fakticky existující soužití. 2001.
  Pospíšil CV Podstata františkásnké spirituality. Rohožková kapitula (16.-18.6.2001). 2001.
  Pospíšil CV Problematika současné systematické christologie. veřejná přednáška v rámci PG studia dogmatické teologie, školní rok 2000/2001. 2001.
  Pospíšil CV Problematika vztahu mezi univerzální a partikulární církví. Seminář o církvi a jejím poslání ve světě (4.6.-6.6.2001). 2001.
  Pospíšil CV Přístupové cesty k tajemství srdce vtěleného Syna. Setkání kněží olomoucké arcidiecéze (18.6. 2001). 2001.
  Pospíšil CV Putování mysli do Boha Bonaventury z Bagnoregia. Organizátor - Institut františkánské spirituality. 2001.
  Pospíšil CV Tajemství Trojice - spiritualita - katecheze. Vzdělávání laiků. 2001.
  Pospíšil CV Teologie a spiritualita. Zahájení školního roku. 2001.
  Pospíšil CV Teologie kříže svatého Bonaventury. Cyklus formačních setkání pro kněze a jáhny Brněnské diecéze. 2001.
  Pospíšil C. Duch svatý a řeholní život. . 1998.
  Pospíšil C. Lidský život a jeho důstojnost. . 1998.
  Pospíšil C. Patristická kristologie. . 1998.
  Pospíšil C. Tajemství Kristova života. . 1998.
  SBORNÍK - CELEK
  Černuška P., Pospíšil CV, Staněk F. Interdisciplinární úvod do četby Kompendia sociální nauky církve. Interdisciplinární úvod do četby Kompendia sociální nauky církve. 2009.
  Černuška P., Pospíšil CV Vydávat počet ze své naděje. Sborník k 60. narozeninám olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera, Velkého kancléře CMTF UP v Olomouci. Vydávat počet ze své naděje. Sborník k 60. narozeninám olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera, Velkého kancléře CMTF UP v Olomouci. 2008.
  Krumpolc E., Poláková J., Pospíšil CV Z plnosti Kristovy. Sborník k devadesátinám Oto Mádra. Z plnosti Kristovy. Sborník k devadesátinám Oto Mádra. 2007.
  AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
  Filip M., Pospíšil CV, Krumpolc E., Mičo M., Chvátal M. Cyrilometodějská fakulta prezentuje důležité dokumenty. Prezentace tří dokumentů Mezinárodní teologické komise. 2009.
  Pospíšil CV Jahve - je Bůh Otec nebo celá Trojice?. Trinitární teologie 1. 2009.
  Pospíšil CV Od čeho nás Kristus vykoupil?. Od čeho nás Kristus vykoupil?. 2009.
  Pospíšil CV Starozákonní předehra zjevení Trojjediného - Bůh patriarchů. Trinitární teologie 6. 2009.
  Pospíšil CV, Chvátal M. Nad dokumentem MTK - Naděje na spásu pro děti, které umírají nepokřtěné. Nad dokumentem MTK - Naděje na spásu pro děti, které umírají nepokřtěné. 2008.
  RECENZE
  Pospíšil CV Frývaldský P.: Christologie v díle Josefa Ratzingera. Studia Theologica. 2006.
  Pospíšil CV Umlauf Václav: Kierkegaard: Hermeneutická interpretace. Studia Theologica. 2006.
  Pospíšil CV BERNHARD L., Epochy dějin dogmatu. Teologické texty. 2005.
  Pospíšil CV BOUBÍN J.: Petr Chlečický, myslitel a reformátor. Teologické texty. 2005.
  Pospíšil CV JAKUB S. TROJAN, Ježíšův příběh ? výzva pro nás. Studia Theologica. 2005.
  Pospíšil CV JIŘÍ VOGEL, Církev v sekularizované společnosti. Studia Theologica. 2005.
  Pospíšil CV KARL BARTH, Boží božství a Boží lidství. Studia Theologica. 2005.
  Pospíšil CV THEO DE BOER, Bůh filosofů a Bůh Pascalův. Teologické texty. 2005.
  Pospíšil CV JACQUES LE GOFF, Zrození očistce. Teologické texty. 2004.
  Pospíšil CV JOSEPH RATZINGER, Bůh a svět - Víra a život v naší době. Teologické texty. 2004.
  Pospíšil CV PAUL TILLICH, Odvaha být. Studia Theologica. 2004.
  Pospíšil CV SKALICKÝ, KAREL Po stopách neznámého Boha. Teologické texty. 2004.
  Pospíšil CV TOMÁŠ ŠPIDLÍK - JAN PAULAS, Duše poutníka. Teologické texty. 2004.
  Pospíšil CV J. DOLISTA, Misijní úsilí církve (Kostelní Vydří 2001). Teologické texty. 2001.
  Pospíšil CV M. SCHREIEROVÁ, Teolog Vladimír Boublík (Svitavy 2001). Teologické texty. 2001.
  Pospíšil CV V. BOUBLÍK, Teologická antropologie (Kostelní Vydří 2001). Teologické texty. 2001.
  KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
  Pospíšil CV Trojice a Eucharistie. 2002.
  PŘEKLAD
  Pospíšil CV A. ROSMINI SERBATI, Il comunismo e il socialismo. A. ROSMINI SERBATI, Komunismus a socialismus. 2006.
  Pospíšil CV BENEDIKT XVI., Deus caritas est. BENEDIKT XVI., Deus caritas est. 2006.
  Pospíšil CV JOSÉ RODRÍGUEZ CARBALLO, Il sapore della Parola. JOSÉ RODRÍGUEZ CARBALLO, Il sapore della Parola. 2006.
  Pospíšil CV CANTALAMESSA, RANIERO, Paqua ? Un passaggio a ciò che non passa. CANTALAMESSA R. Pascha ? putování za nepomíjejícím. 2005.
  Pospíšil CV DI LORENZO MARIA, Madre Teresa - Lo splendore della carità. DI LORENZO M. Matka Tereza ? zář lásky. 2005.
  Pospíšil CV DIONIGI TETTAMANZI, L´avventura cristiana. DIONIGI T. Dobrodružství víry. 2005.
  Pospíšil CV GAMBOSO, VERGILIO, Vita di sant´Antonio. GAMBOSO V. Život svatého Antonína. 2005.
  Pospíšil CV J. KARDINÁL RATZINGER, Nota doctrinalis. POSPÍŠIL C.V. Hermeneutika mystéria. Struktury myšlení v dogmatické teologii. 2005.
  Pospíšil CV JAN PAVEL II., Memoria e identità. JAN PAVEL II., Paměť a identita. 2005.
  Pospíšil CV MEZINÁRODNÍ TEOLOGICKÁ KOMISE: Communione e servizio. MEZINÁRODNÍ TEOLOGICKÁ KOMISE Společenství a služba. 2005.
  Pospíšil CV MEZINÁRODNÍ TEOLOGICKÁ KOMISE: De interpretatione dogmatum. POSPÍŠIL C.V. Hermeneutika mystéria. Struktury myšlení v dogmatické teologii. 2005.
  Pospíšil CV MEZINÁRODNÍ TEOLOGICKÁ KOMISE: L´unità della fede e il pluralismo teologico. POSPÍŠIL C. V.: Hermeneutika mystéria. Struktury myšlení v dogmatické teologii. 2005.
  Pospíšil CV PIUS IX., Ineffabilis Deus. TOMÁŠ MAJDA ? JOZEF KYSELICA, Úcta ku presvätej Bohorodičke na kresťanskom Východě ? Medzinárodná vedecká konferencia. 2005.
  Pospíšil CV PIUS XII., Munificentissimus Deus. TOMÁŠ MAJDA ? JOZEF KYSELICA, Úcta ku presvätej Bohorodičke na kresťanskom Východě ? Medzinárodná vedecká konferencia. 2005.
  Pospíšil CV SSCHÖNBORN, CH. Jesus als Christus erkennen ? Impulse zur Vertiefung des Glaubens. SCHÖNBORN CH. Přijmout Ježíše jako Krista. 2005.
  Pospíšil CV ZEVINI, GIORGIO - CABRA, PIER GIORDANO, Lectio divina per ogni giorno dell´anno, volume 10. ZEVINI G. C., PIER G. Lectio divina na každý den v roce, 18. ? 25. týden, roční cyklus 1, 10. 2005.
  Pospíšil CV ZEVINI, GIORGIO - CABRA, PIER GIORDANO, Lectio divina per ogni giorno dell´anno, volume 11. ZEVINI G. C., PIER G. Lectio divina na každý den v roce, 26. ? 34. týden, roční cyklus 1, 11. 2005.
  Pospíšil CV ZEVINI, GIORGIO - CABRA, PIER GIORDANO, Lectio divina per ogni giorno dell´anno, volume 9. ZEVINI G. C., PIER G. Lectio divina na každý den v roce, 9. ? 17.. týden, roční cyklus 1,9. 2005.
  Pospíšil CV A. DA RIPABOTTONI, Pater Pio - Tak se modlil a tak vyučoval modlitbě. A. DA RIPABOTTONI, Pater Pio - Tak se modlil a tak vyučoval modlitbě. 2002.
  Pospíšil CV A. DA RIPABOTTONI, Pater Pio - Tak se modlil a tak vyučoval modlitbě. A. DA RIPABOTTONI, Pater Pio - Tak se modlil a tak vyučoval modlitbě. 2002.
  Pospíšil CV JAN PAVEL II., Život Kristův - christologické katecheze Jana Pavla II.. JAN PAVEL II., Život Kristův - christologické katecheze Jana Pavla II.. 2002.
  Pospíšil CV JAN PAVEL II., Život Kristův - christologické katecheze Jana Pavla II.. JAN PAVEL II., Život Kristův - christologické katecheze Jana Pavla II.. 2002.
  Pospíšil CV PIERPAOLA TACCALITI (ed.), Se srdce pokorným - Úryvky z korespondence a promluv Jana XXIII. PIERPAOLA TACCALITI (ed.), Se srdce pokorným - Úryvky z korespondence a promluv Jana XXIII. 2002.
  Pospíšil CV PIERPAOLA TACCALITI (ed.), Se srdce pokorným - Úryvky z korespondence a promluv Jana XXIII. PIERPAOLA TACCALITI (ed.), Se srdce pokorným - Úryvky z korespondence a promluv Jana XXIII. 2002.
  Pospíšil CV Překlad dialogů k celovečernímu filmu Padre Pio, tra cielo e terra I - Mezi nebem a zemí - Pater Pio I. Překlad dialogů k celovečernímu filmu Padre Pio, tra cielo e terra I - Mezi nebem a zemí - Pater Pio I. 2002.
  Pospíšil CV Překlad dialogů k celovečernímu filmu Padre Pio, tra cielo e terra I - Mezi nebem a zemí - Pater Pio I. Překlad dialogů k celovečernímu filmu Padre Pio, tra cielo e terra I - Mezi nebem a zemí - Pater Pio I. 2002.
  Pospíšil CV Překlad dialogů k celovečernímu filmu Padre Pio, tra cielo e terra II - Mezi nebem a zemí - Pater Pio II. Překlad dialogů k celovečernímu filmu Padre Pio, tra cielo e terra II - Mezi nebem a zemí - Pater Pio II. 2002.
  Pospíšil CV Překlad dialogů k celovečernímu filmu Padre Pio, tra cielo e terra II - Mezi nebem a zemí - Pater Pio II. Překlad dialogů k celovečernímu filmu Padre Pio, tra cielo e terra II - Mezi nebem a zemí - Pater Pio II. 2002.
  Pospíšil CV Apoštolský list ze dne 6. 1. 2001. JAN PAVEL II., Novo millennio ineunte. 2001.
  Pospíšil CV J. A. MERINO, Františkánská cesta pro dnešního člověka. J. A. MERINO, Františkánská cesta pro dnešního člověka. 2001.
  Pospíšil CV J. A. MERINO, Františkánská cesta pro dnešního člověka. J. A. MERINO, Františkánská cesta pro dnešního člověka. 2001.
  Pospíšil CV, Benetková M. Kristus vás miluje - Jan Pavel II. mládeži. Kristus vás miluje - Jan Pavel II. mládeži. 2001.
  Pospíšil CV LEV VELIKÝ, List 28 Flavianovi, konstantinopolskému biskupovi (ze dne 13. 6. 449). Chalcedonský koncil v proměnách času. 2001.
  Pospíšil CV PIUS XIII., Sempiternus Rex (encyklika ze dne 8. září 1951). Chalcedonský koncil v proměnách času. 2001.
  Pospíšil CV Rodina, manželství a "fakticky existující soužití". Papežská rada pro rodinu. 2001.
  Pospíšil CV SVATÝ BONAVENTURA, Putování mysli do Boha. Františkánská knihovna - CD ROM. 2001.
  Aktuálně vyučované předměty
  název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
  Dogmatická teologie I KST/4DT1N LS 0
  Dogmatická teologie I KST/4DT1N ZS 0
  Dogmatická teologie II KST/4DT2N LS 0
  Dogmatická teologie II KST/4DT2N ZS 0
  Hermeneutika mystéria a trinitologie KST/HMT ZS 5
  Mariologie KST/MAR LS Se 2
  Stvoření, christologie, soteriologie KST/CHSM LS 4
  Stvoření, christologie, soteriologie KST/CHSM LS Cv 1
  Teologie Bonaventury z Bagnoregia KST/TKSBB ZS 2
  Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
  David BOUMA CMF Teologie 2011
  Alvaro GRAMMATICA CMF Teologie 2012
  Tomáš KÁŇA CMF Teologie 2012
  František URBAN CMF Teologie 2012
  Jiří FILIPI CMF Teologie 2016
  Vojtěch JANŠTA CMF Teologie 2016
  Monika Irena OLEJNIK CMF Teologia 2017
  Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.