Doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585637160
Pracoviště:
Katedra křesťanské výchovy
Org. jednotka:
CM teologická fakulta
Adresa:
Univerzitní 22
Místnost:
Pracovní zařazení:
docent
Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:
  • Člen oborové rady (1. 6. 1998 - )
  • Proděkan (1. 7. 2003 - 30. 6. 2006)
ČLÁNEK
Dřímal L. Katecheze jako výchova víry. Okno do života Ostravsko-opavské diecéze. .
Dřímal L. Svátost biřmování a katecheze. Cesty katecheze : revue pro katechetiku a náboženskou pedagogiku. 2012.
DŘÍMAL L. Rozhovor s rodiči před křtem dítěte: běžná pastorační záležitost, nebo šance pro katechezi s dospělými?. Cesty katecheze : revue pro katechetiku a náboženskou pedagogiku. 2011.
Dřímal L. Cesty k velikonočnímu tajemství. Cesty katecheze : revue pro katechetiku a náboženskou pedagogiku. 2010.
Dřímal L. Cesty katecheze. Cesty katecheze : revue pro katechetiku a náboženskou pedagogiku. 2009.
Dřímal L. Období dospělosti vzhledem ke katechetickému působení. Katechetické listy. 2006.
Dřímal L. Potřebujeme ve farnosti katechezi dospělých?. Katechetické listy. 2006.
Dřímal L. Dynamismus víry. Okno do života ostravsko-opavské diecéze. 2005.
Dřímal L. Dynamismus víry (2.část). Okno do života Ostravsko-opavské diecéze. 2005.
Dřímal L. Existenciální a doktrinální dimenze víry. Okno do života Ostravsko-opavské diecéze. 2005.
Dřímal L. Zrající víra v oblasti citové. Okno do života ostravsko-opavské diecéze. 2005.
Dřímal L. Zrající víra v oblasti rozumové. Okno do života ostravsko-opavské diecéze. 2005.
Dřímal L. Inkulturace evangelijního poselství. Okno do života Ostravsko-opavské diecéze. 2004.
Dřímal L. Katecheze a lidská zkušenost. Okno do života Ostravsko-opavské diecéze. 2004.
Dřímal L. Katecheze a výuka náboženství. Okno do života Ostravsko-opavské diecéze. 2004.
Dřímal L. Katecheze a výuka náboženství (2. část). Okno do života Ostravsko-opavské diecéze. 2004.
Dřímal L. Katecheze a výuka náboženství (3. část). Okno do života Ostravsko-opavské diecéze. 2004.
Dřímal L. Katecheze jako služba Božímu slovu. Okno do života Ostravsko-opavské diecéze. 2004.
Dřímal L. Katechizmus ako nástroj katechézy: význam a limity. Acta Facultatis Theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis. 2004.
Dřímal L. Kristocentrismus jako kritérium katecheze. Okno do života Ostravsko-opavské diecéze. 2004.
Dřímal L. Kristologické kritérium inkulturace. Okno do života Ostravsko-opavské diecéze. 2004.
Dřímal L. Prameny obsahu katecheze. Okno do života Ostravsko-opavské diecéze. 2004.
Dřímal L. Prameny obsahu katecheze. Okno do života Ostravsko-opavské diecéze. 2004.
Dřímal L. Problém vhodných výrazových prostředků. Okno do života Ostravsko-opavské diecéze. 2004.
Dřímal L. Problém vhodných výrazových prostředků. Okno do života Ostravsko-opavské diecéze. 2004.
Dřímal L. Zkušenost křesťanské víry. Okno do života Ostravsko-opavské diecéze. 2004.
Dřímal L. Druhý vatikánský koncil: podnět k celkové a zásadní revizi katecheze církve. Okno do života Ostravsko-opavské diecéze. 2003.
Dřímal L. Katecheze a (nebo) katechetika?. Okno do života Ostravsko-opavské diecéze. 2003.
Dřímal L. Katecheze jako součást procesu evangelizace. Okno do života Ostravsko-opavské diecéze. 2003.
Dřímal L. Katecheze před Druhým vatikánským sněmem. Okno do života Ostravsko-opavské diecéze. 2003.
Dřímal L. Katecheze v Bibli. Okno do života Ostravsko-opavské diecéze. 2003.
Dřímal L. Katecheze v prvních staletích novověku. Okno do života Ostravsko-opavské diecéze. 2003.
Dřímal L. Katecheze ve starověku aneb člověk se křesťanem nerodí, nýbrž stává. Okno do života Ostravsko-opavské diecéze. 2003.
Dřímal L. Katecheze ve středověku. Okno do života Ostravsko-opavské diecéze. 2003.
Dřímal L. O čem vypovídají dějiny katecheze církve?. Teologický časopis. 2003.
Dřímal L. Období tzv. katechetického hnutí. Okno do života Ostravsko-opavské diecéze. 2003.
Dřímal L. Vliv koncilu na obnovu katecheze. Teologické texty. 2003.
Dřímal L. V jakém smyslu je katecheze církve výchovou víry?. Teologické texty. 2002.
Dřímal L. Zrající víra a křesťanská výchova. Rodinný život. 2002.
Dřímal L. Iniziare alla fede in Europa: La Repubblica Ceca. Evangelizzare. 2000.
Dřímal L. Wie wird man heute in Europa Christ?. CPB. 2000.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Dřímal L. Katecheze jako výchova víry. Víra. VII. celostátní kongres katechetů. 2010.
Dřímal L. Křesťanská iniciace a katecheze. Křesťanská iniciace. Sborník III. vědecké katechetické konference. 2009.
Dřímal L. Přístupy k Božímu slovu v Bibli v oblasti katecheze. Fórum pastorálních teologů VII. Jak vykládat Písmo svaté. 2008.
Dřímal L. Katecheze a výuka náboženství - odlišnosti a vzájemný vztah. Katecheze - Realita a vize. 2007.
Dřímal L. Dospělý člověk jako adresát a účastník katecheze. Hl'adanie ciest farskej katechézy. Zborník z Celoslovenského seminára. 2006.
Dřímal L. Matka Boží a počátky inkulturace víry v Latinské Americe. VÍCHA, D. (Ed.). Interdisciplinární přístupy k dokumentu Matka Páně. 2004.
Dřímal L. L'idea della castita nell'educazione religiosa di František Tomášek. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Theologica Cyrillo-Methodiana, Theologica Olomucensia. 2003.
Dřímal L. Koncil a katecheze: Přelom v chápání katecheze církve vlivem 2. vatikánského sněmu. OPATRNÝ, A. (Ed.). Kardinál Tomášek a koncil. Sborník ze sympozia k 10. výročí úmrtí kardinála Tomáška a ke 40. výročí zahájení 2. vat. koncilu. 2002.
Dřímal L. Pastorační priorita katecheze pokoncilní církve: katechizace dospělých. Kubín, P. a Mikulicová, M. (Eds.). Omnibus caritas: Sborník KTF UK. 2002.
Dřímal L. Postava katechety v pojetí Františka Tomáška. KUBÍN, P. (Ed.). Sborník Katolické teologické fakulty. 2000.
Dřímal L. Pracovní plán vyučovací hodiny náboženství podle Františka Tomáška. Pokus o rekonstrukci na základě analýzy Tomáškova pedagogického díla. MUSIL, J. V. et al. Zdroje a prostředky pedagogiky prof. ThDr. Františka kardinála Tomáška. 1999.
KNIHA - CELEK
Fojtíková Roubalová M., Potměšilová P., Dřímal L. Možnosti náboženské výchovy dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. 2015.
Dřímal L., Alberich E. Katechetika. Katechetika. 2008.
Dřímal L. Katecheze jako činnost společenství Církve. Katecheze jako činnost společenství Církve. 2003.
Dřímal L. František Tomášek jako katecheta dětí a mládeže. František Tomášek jako katecheta dětí a mládeže. 2002.
Dřímal L. Katecheze jako výchova víry. Katecheze jako výchova víry. 2002.
Dřímal L. Katecheze Církve jako služba Božímu slovu: Úvod do studia katechetiky na základě Všeobecného direktoria pro katechezi. Katecheze Církve jako služba Božímu slovu: Úvod do studia katechetiky na základě Všeobecného direktoria pro katechezi. 2001.
KAPITOLA V KNIZE
Dřímal L. Účast dětí na eucharistii. Poznámky z pohledu katechetiky.. Tajemství eucharistie: Pascha, oběť, iniciace a spiritualita. Fórum pastorálních teologů X.. 2013.
Dřímal L. Katecheze v souvislosti se svátostí křtu. Svátost křtu a obnova křestní milosti ve svátosti smíření. 2012.
Dřímal L., Roubalová M., Orlovská M., Pospíšilová H. Náboženský rozměr výchovy k hodnotám. Mládež, hodnoty a volný čas. 2010.
Dřímal L. Katecheze a katechetika po 2. vatikánském sněmu. O katechezi. 2009.
Dřímal L. Manželství ve vybraných katechismech v období po 2. vatikánském koncilu. POLIVKA, J. et al. Povídání o manželství. 1999.
Dřímal L. Pracovní plán vyučovací hodiny náboženství podle Františka Tomáška. Pokus o rekonstrukci na základě analýzy Tomáškova pedagogického díla. MUSIL, J. V. et al. Zdroje a prostředky pedagogiky prof. ThDr. Františka kardinála Tomáška. 1999.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Dřímal L. Boží slovo v Bibli a katecheze. Setkání kněží a jáhnů moravských diecézí. 2009.
Dřímal L. Katecheze jako doprovod člověka na cestě víry. Diecézní setkání katechetů Arcidiecéze olomoucké. 2009.
Dřímal L. Katecheze jako iniciace a výchova ve víře. Diecézní formační den katechetů ostravsko-opavské diecéze. 2009.
Dřímal L. Přístupy k Bibli v katechezi. Diecézní setkání katechetů diecéze Hradec Králové. 2009.
Dřímal L. Katechetická dimenze v písemném díle apoštola Pavla. Formační a vzdělávací den katechetů brněnské diecéze. 2008.
Dřímal L. Poznámky k identitě katechety. Vzdělávací a formační setkání katechetů Arcidiecéze pražské. 2008.
Dřímal L. Role zkušenosti ve výchově víry. Formační a vzdělávací den katechetů hradecké diecéze. 2008.
Dřímal L. Katecheze ve struktuře katechumenátu. Celodiecézní formační den katechetů ACO. 2006.
Dřímal L. Náboženská socializace, výuka náboženství a katecheze. Celodiecézní formační den katechetů. 2006.
Dřímal L. Tematická osnova a zásady katecheze v katechumenátu. přednáška pro veřejnost. 2006.
Dřímal L. Dospělý člověk dnešní doby a katecheze. Olomouc. 2005.
Dřímal L. Koncil a katechetika. Přednáška na symposiu u příležitosti 40. výr. zahájení 2. vat. sněmu. 2002.
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
Dřímal L. Katecheze v Novém zákoně. Rozhlasová stanice Proglas. 2006.
Dřímal L. Katecheze ve Starém zákoně. Radio Proglas. 2006.
RECENZE
Dřímal L., Mallinu J. Mládež a hodnoty 2007. Mládež a hodnoty 2007 : výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. 2008.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
PŘEKLAD
Dřímal L. Die neue Evangelisierung. Cesty katecheze : revue pro katechetiku a náboženskou pedagogiku. 2009.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Dějiny katecheze KKV/DK ZS Se 2
Katechetická metodologie KKV/8KM LS 0
Katechetika KKV/9KN LS 0
Katechetika KKV/8KN LS 0
Katechetika KKV/8KN ZS 0
Katechetika KKV/K ZS 2
Náboženská pedagogika KKV/NP ZS 2
Preventivní systém Dona Boska KKV/PSD LS 1
Preventivní systém Dona Boska KKV/PSD LS Se 1
Teorie a praxe vyuč. náb. círk. mimošk. KKV/8TPCM LS Se 0
Teorie a praxe vyuč. náb. círk. mimošk. KKV/8TPCM LS 0