Mgr. Stanislav Pacner, Th.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585637128, 517371379, 737509507

Katedra biblických věd

CM teologická fakulta

Univerzitní 22

5.01

odborný asistent

Starý zákon, hebrejská gramatika

ČLÁNEK
Pacner S. Šabat jako znamení svobody. Studia Theologica. 2012.
KNIHA - CELEK
PACNER S., Herciková P., Mackerle A. Podněty starozákonní literatury pro výchovu a formaci. 2011.
Vlková I., Pacner S. Pracovní listy ke cvičením z biblické hebrejštiny. Pracovní listy ke cvičením z biblické hebrejštiny. 2008.
Vlková I., Pacner S. Pracovní listy ke cvičením z biblické hebrejštiny. Pracovní listy ke cvičením z hebrejštiny. 2006.
KAPITOLA V KNIZE
Pacner S. Vyznání zlořečícího proroka (Jr 20,7–18). Obtížné oddíly Zadních proroků. 2016.
Pacner S. V čem má Hospodin zalíbení? Rsh a rāsôn v knize proroka Jeremjáše. „Zde jsem, abych plnil tvou vůli.“ Biblická zvěst o zodpovědnosti a svobodě. 2012.
Pacner S. Naděje ve Starém zákoně: Pokus o filologickou a sémantickou analýzu. "Láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry" (1 Tim 1,5): Studie věnované Ladislavu Tichému k 60. narozeninám. 2008.
Pacner S. Nová smlouva (Jer 31,31-34). Od Abraháma k Nové smlouvě. 2007.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Pacner S. Bůh mění plány těch, kdo osnují zlo (Est 6,1-7,10). Královna Ester a apoštol Pavel: Bůh vítězí i v těžkých situacích. 2009.
Pacner S. Hospodin zachraňuje svůj lid (Est 8,1-10,3). Královna Ester a apoštol Pavel: Bůh vítězí i v těžkých situacích. 2009.
Pacner S. Ke zlu způsobenému lidmi Bůh neříká "ano" (Est 1,1-3,6). Královna Ester a apoštol Pavel: Bůh vítězí i v těžkých situacích. 2009.
Pacner S. Královna Ester jako cesta vysvobození (Est 3,7-5,14). Královna Ester a apoštol Pavel: Bůh vítězí i v těžkých situacích. 2009.
Pacner S. Bůh dává člověku poznat skryté věci: Ve druhém roce svého kralování měl Nebúkadnesar sen (Dan 2,1). Biblický kurz: Pavel - křesťan, misionář, světoobčan, a Daniel - prorok, vzor prozíravých. 2008.
Pacner S. Bůh zvěstuje rouhajícímu se králi zánik jeho říše. V tu hodinu se ukázaly prsty lidské ruky a něco psaly na omítku zdi královského paláce. (Dan 5,5). Biblický kurz: Pavel - křesťan, misionář, světoobčan, a Daniel - prorok, vzor prozíravých. 2008.
Pacner S. Danielova modlitba za odpuštění hříchů: Obrátil jsem se k Bohu, abych ho vyhledal modlitbou a prosbami o smilování. (Dan 9,3). Biblický kurz: Pavel - křesťan, misionář, světoobčan, a Daniel - prorok, vzor prozíravých. 2008.
Pacner S. Záchrana Božího lidu v době konce: Mnozí z těch, kteří spí v prachu země, procitnou. (Dan 12,2). Biblický kurz: Pavel - křesťan, misionář, světoobčan, a Daniel - prorok, vzor prozíravých. 2008.
Pacner S. Gn 1-11: Stvoření. Na počátku? - Genesis a Janovo evangelium, přednáška pro Pastorační středisko brněnské diecéze. 2006.
Pacner S. Gn 21,1-25,18: Abrahám ? po narození Izáka. Na počátku? - Genesis a Janovo evangelium, přednáška pro Pastorační středisko brněnské diecéze. 2006.
Pacner S. Gn 25,19-28,9: Izák. Na počátku? - Genesis a Janovo evangelium, přednáška pro Pastorační středisko brněnské diecéze. 2006.
Pacner S. Gn 28,10-36,43: Jákob. Na počátku? - Genesis a Janovo evangelium, přednáška pro Pastorační středisko brněnské diecéze. 2006.
Pacner S. Svatá země slovem i obrazem. Dnes jsme si pozvali? pořadatel: MSKA Tišnov. 2006.
Pacner S. Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků: Uvedení do knihy Žalmů (Žalm 1). Vzdělávací cyklus Pastoračního střediska brněnské diecéze ?Pane otevři mé rty a má ústa Tě budou chválit? 2005.
Pacner S. Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil? Žalmy jako modlitba Ježíšova (Žalm 22). Vzdělávací cyklus Pastoračního střediska brněnské diecéze ?Pane otevři mé rty a má ústa Tě budou chválit? 2005.
Pacner S. Izrael ? země Starého a Nového zákona. Vzdělávací přenášky České křesťanské akademie. 2005.
Pacner S. Kniha Nehemiáš. Vzdělávání vojenských kaplanů. 2005.
Pacner S. Smiluj se nade mnou, Bože, pro své milosrdenství! Žalmy jako cesta vysvobození z hříchů (Ž 51). Vzdělávací cyklus Pastoračního střediska brněnské diecéze ?Pane otevři mé rty a má ústa Tě budou chválit? 2005.
Pacner S. Věřím v odpuštění hříchů: biblické hledisko. Celostátní setkání katechetů. 2005.
Pacner S. Žalmové kletby jako modlitba dnešního křesťana? Vzdělávací cyklus Pastoračního střediska brněnské diecéze ?Pane otevři mé rty a má ústa Tě budou chválit? 2005.
Pacner S. Přednáška o Bibli. 1999.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Černušková V., Plátová J., Pacner S. Apoštol Pavel a Písmo. 2009.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)