Mgr. Leoš Zatloukal, Ph.D.

Vzdělání

· Střední průmyslová škola elektrotechnická Brno, Kounicova 16 (obor automatizace a výpočetní technika, ukončeno maturitou v r. 1998)

· VOŠ sociální Caritas Olomouc (ukončeno absolutoriem v r. 2001)

· Univerzita Palackého v Olomouci – CMTF, obor „Charitativní a sociální činnost“ (ukončeno bakalářskou státní zkouškou v roce 2002)

· Ostravská Univerzita v Ostravě - FF, obor „Sociální práce s poradenským zaměřením“ (ukončeno v roce 2005 magisterskou státní zkouškou z psychologie, sociální politiky, metod sociální práce a managementu v sociální práci)

· Ostravská Univerzita v Ostravě – FF, obor „Sociální poradenství a management v sociálních službách“ (ukončeno v roce 2010 doktorskou státní zkouškou (Ph.D.); obhájena disertační práce zaměřená na řízení jakosti procesů komunitního plánování)

· Od září 2007 - 2012 studium doktorského studia (Ph.D.) na Univerzitě Palackého v Olomouci – FF, obor klinická psychologie (školitel: Prof. PhDr. Stanislav Kratochvíl, CSc.)

Praxe

· Komplexní psychoterapeutický výcvik v systemické psychoterapii „Umění terapie“750 hodin (Institut pro systemickou zkušenost (ISZ Praha) – lektoři: PhDr. Vratislav Strnad, MUDr. František Matuška, Dr. Phil. Ferdinand Wolf (ÖAS Vídeň), Mgr. Jan Hesoun, MUDr. Olga Kunertová, Mgr. Eva Linhová (ISZ Košice))

· Seminář „Reteaming – koučování zaměřené na řešení“ – 16h (lektor: Ben Furman, M.D. (HBTI, Finsko))

· Seminář „Možnosti spolupráce s „nespolupracujícími klienty“ – přístup zaměřený na řešení“ – 16h (lektor: Harry Korman, M.D. (SIKT Malmö, Švédsko))

· Seminář „Pathways to possibility: Improving the outcome of your most challenging cases“ – 8h (Lektor: Scott Miller, Ph.D. (USA))

· Seminář „Postmoderní spolupracující přístup a „just therapy“ – od práce s jednotlivci a rodinami k práci s komunitami“ – 16h (lektorka: Rocío Chaveste Gutiérrez, Ph.D., Kanankil, Mexiko)

· Seminář „Systemická terapie v teorii a praxi – Hamburský přístup“ – 20 h (Lektor: Dr. Phil. Kurt Ludewig (Hamburg, Německo))

· Seminář „Neobvyklé postupy zaměřené na řešení“ – 16 h (Lektor: Mgr. Tomasz Switek (CPSR, Polsko))

· Seminář „Systemické reflektování“ – 16 hodin (Lektor: Mgr. Ivan Úlehla)

· Kurz hypnózy I. a II. – 100 hodin (lektoři: Prof. PhDr. Stanislav Kratochvíl, CSc., PhDr. Petr Hájek, PhDr. Jiří Zíka aj.)

· Kurz „Ericksonovská hypnoterapie I. a II.“ 32h (lektor: PhDr. Jiří Zíka)

· Konference EBTA a SFBTA „Bridges 2010“ v Malmö – 32h (lektoři: přední představitelé přístupu zaměřeného na řešení z celého světa)

· Konference EBTA „Frames and beyond 2011“ v Drážďanech – 32h (lektoři: přední představitelé přístupu zaměřeného na řešení z celého světa)

· „Letní soustředění hypnotické a nehypnotické psychoterapie M. H. Ericksona“ – 32h (lektoři: PhDr. Jiří Zíka, PhDr. Vladimír Dvořáček, PhDr. Juraj Barbarič, MUDr. František Matuška)

· Seminář „Obrat ke spolupráci v pomáhajících profesích“ – 8h (lektorka: Rocío Chaveste Gutiérrez, Ph.D., Kanankil, Mexiko)

· Seminář „Introduction to narrative practice“ – 16h (lektorka: Natalia Savelyeva, Moskva)

· Kurz Integrované psychoterapie - 40 hodin (lektoři: Prof. MUDr. Ferdinand Knobloch, CSc., F.R.C.P.; Prof. MUDr. Jiřina Knoblochová, CSc.)

· Kurz „Rodina v procesu změny – integrující přístup v rodinné terapii“ – 48 hodin (lektorka: PhDr. Hana Vyhnálková)

· Kurz „Jak hovořit s člověkem v krizi“ – 16 h (lektorka: MUDr. Olga Kunertová)

· Zvláštní odborná způsobilost podle § 34, odst. 1 a 3 Zákona č. 312/ 2002 Sb. – obecná i zvláštní část pro správní činnosti: a) při řízení o dávkách a službách sociální péče, b) při provádění státní sociální podpory a c) při sociálně-právní ochraně dětí.

· Vzdělávací program pro metodiky komunitního plánování sociálních služeb – 240 hodin; realizátor vzdělávání MPSV ČR (lektoři: Mgr. Ivan Úlehla, Jindra Koldinská, Mgr. Miloš Havlík aj.)

· Vzdělávací program „Komunitní plánování měst, obcí, poskytovatelů a uživatelů“ - 84 hodin, realizátor vzdělávání bylo Centrum komunitní práce Ústí nad Labem (lektor: Michal Polesný)

· Mezinárodní konference „Sytémy předpokladů a systemická praxe“ v Praze – 16 h (lektoři workshopů: prof. Gale Miller, Rocío Chaveste Gutiérrez, Ph.D., Jill Freedman, Ph.D., James Wilson, Ph.D. aj.)

· Úvodní výcvik mediace – 16 hodin (lektor: Ing. Petr Krohe)

· Základy racionálně-emoční psychoterapie – 17 hodin (lektor: Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc.)

· Workshop kognitivně-behaviorální psychoterapie – 8 hodin (lektoři: MUDr. Petr Možný; Doc. MUDr. Ján Praško, CSc.)

· Krizová intervence – 16h (lektorka: PhDr. Marie Nosálková)

· Práce s životními scénáři – 8 hodin (lektor: PhDr. Jan Svoboda)

· Projektové řízení – 16 hodin (Lektorka: Ing. Martina Čaputová)

· Krizový management – 16 hodin (Lektoři: Doc. Ing. Michail Šenovský, CSc., Ing. Pavel Šenovský)

· Workshop „Dialogická gestalt psychoterapie“ (Lektorka: Tali Levine Bar-Yoseph, Ph.D., Izrael)

· Semináře „Rodina v klinickopsychologické praxi“ – 15 hodin (Odborní garanti: PhDr. Zdeněk Ettl, PhDr. Josef Zeman, CSc.)

Dosavadní zaměstnání:

· Kurátor pro mládež na Okresním úřadě Olomouc (1. 10. 2002 – 31. 12. 2002)

· Kurátor pro mládež, sociální kurátor, pracovník OSPOD a agenda příspěvku na výživu dítěte na MěÚ v Uničově (1. 1. 2003 – 30. 3. 2003)

· Dobrovolnická činnost v neziskových organizacích, zejm. asistence při psaní projektů (1. 4. 2003 – 31. 8. 2004)

· Sociální pracovník v azylovém domě pro muže Statutárního města Olomouce (1. 9. 2004 – 15. 10. 2005)

· Koordinátor komunitního plánování sociálních služeb v Olomouci zařazený na Magistrátu města Olomouce (16. 10. 2005 – 31. 8. 2006)

· Supervizor dobrovolníků v Hospici na Svatém Kopečku u Olomouce (1. 11. 2006 – 31. 8. 2007)

· Lektor poradenských dovedností, metod sociální práce, profesní etiky a souvisejících témat v rámci kurzů pro pracovníky v sociálních službách realizovaných Arcidiecézní Charitou Olomouc (1. 10. 2007 – 30. 6. 2008)

· Externí spolupracovník v Personální službě, s.r.o. – lektor pro výuku poradenských dovedností a souvisejících témat (2008 - 2009)

· Vyučující poradenských přístupů v rámci předmětu Teorie a metody sociální práce ve studijním oboru Charitativní a sociální činnost realizovaném Caritas VOŠs a Univerzitou Palackého v Olomouci (2006 - 2010).

· Vyučující semináře „Cvičení z psychoterapie“ na Katedře psychologie Filosofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (2009 - 2011)

Stávající zaměstnání:

· Soukromá praxe – koučování, terapie (od r. 2007)

· Vedoucí a lektor týmu DALET (http://www.dalet.cz), ředitel a předseda správní rady Dalet, o.s. – vzdělávání a vedení výcviků, organizování seminářů s tuzemskými i zahraničními lektory, supervize (od r. 2008)

· Vyučující na Katedře sociální práce CMTF Univerzity Palackého – poradenské a manažerské dovednosti (od r. 2010)

· Vyučující na Newton College – vysoké škole managementu Brno – leadership, metody práce s lidmi (od r. 2011)

· Středisko sociálních služeb města Brna - Manželská a rodinná poradna „Bethesda“ – terapeut (od r. 2008)

· Sociální pracovník/poradce v azylovém domě pro muže Statutárního města Olomouce (od r. 2006)

· Lektor a supervizor komunitního plánování sociálních služeb (od r. 2006)

· Certifikovaný krajský metodik komunitního plánování sociálních služeb pro Olomoucký kraj (od r. 2007)

· Hypnoterapeut registrovaný Sekcí pro hypnózu České psychoterapeutické společnosti a Psychiatrické společnosti ČLS J. E. Purkyně (od r. 2009)

Participace na projektech

· Projekt „Komunitní plánování sociálních služeb ve městě Olomouci“ (2006 – 2007; ESF - SROP, opatření 3.2.) – koordinátor projektu

· Projekt „Vzdělávací programy komunitního plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji“ (2006 – 2007; ESF – OP RLZ, opatření 3.2.1.) – participace na přípravě i realizaci projektu, odborná garance projektu

Členství v odborných společnostech

· EBTA – European brief therapy assotiation/ Evropská asociace krátké terapie (od r. 2010)

· ICF – International coach federation/ Mezinárodní federace koučů (od r. 2011)

· Reteaming® – international register/ mezinárodní registr Reteaming® koučů (od r. 2011)

· SOL World – International network of solution-focused practice in organizations/ Mezinárodní sdružení koučů zaměřených na řešení (od r. 2009)

· SOFT – Society of family therapy/ Společnost rodinných a systemických terapeutů (od r. 2006)

· Společnost sociálních pracovníků ČR (od r. 2007)

Publikační činnost a odborná sdělení (řazeno chronologicky)

Monografie a učebnice:

Zatloukal, L. Plánování rozvoje sociálních služeb metodou komunitního plánování. Olomouc: Univerzita Palackého, 2008, ISBN: 978-80-244-2128-5.

Články v recenzovaných odborných časopisech a sbornících:

2011

Zatloukal, L., Havlík, M., Šotola, J., Doleček, Z. Komplexní posuzování potřeb klientů v rámci poradenského rozhovoru z hlediska přístupu zaměřeného na řešení. Sociální práce 11, 2011, 81 - 92.

Zatloukal, L. Práce s „podvědomím“ v (hypno)terapii zaměřené na řešení popsaná na příkladu z praxe. Psychoterapie 5, 2011, s. 26 - 40.

2010

Zatloukal, L. Význam teoretického rámce při výzkumu psychoterapie z „postmoderní“ perspektivy. E-psychologie (elektronický časopis Českomoravské psychologické společnosti) 4, 2010, s. 37 – 54 (Dostupné na: http://e-psycholog.eu/pdf/zatloukal1.pdf).

Šotola, J., Zatloukal, L. Využití síťování při práci se sociálně vyloučenou lokalitou. Sborník vědeckých prací Univerzity Pardubice – Fakulta ekonomicko-správní. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010, s. 213 – 222.

2009

Zatloukal, L. „Zázračná otázka“ a její využití v krátké terapii. Psychoterapie, 3, 2009, s. 179 - 191.

Zatloukal, L. Žiji ve strachu – využití přístupu zaměřeného na řešení při práci s psychiatrickým pacientem. E-psychologie (elektronický časopis Českomoravské psychologické společnosti) 3, 2009, č. 3, s. 46 - 69 (Dostupné na: http://e-psycholog.eu/pdf/zatloukal.pdf).

2008

Zatloukal, L. Práce se „zakázkami“ v psychoterapii a poradenství – systemický přístup. Sociální práce 8, 2008, č. 3, s. 82 - 93.

Zatloukal, L. Fascinující příběhy. In Doležel, J. (ed.) Spravedlnost a služba II.: Sborník odborných příspěvků a studijních textů Caritas-VOŠ sociální Olomouc. Olomouc: Caritas-VOŠs, 2008, s. 41 – 56.

2007

Zatloukal, L. Postmoderní myšlení v poradenské praxi. Sociální práce 7, 2007, č. 3, s. 75 – 86.

Zatloukal, L. Postmoderní myšlení jako možné východisko pro integraci různých terapeutických přístupů. Psychoterapie 1, 2007, s. 183 – 203.

2006

Zatloukal, L. Komunitní plánování sociálních služeb v obcích – střet organizačních kultur? Sociální práce 6, 2006, č. 3, s. 82 - 94.

Zatloukal, L. Bezdomovci a poskytovatelé sociálních služeb v moderní společnosti – trochu jiný pohled. Sociální práce 6, 2006, č. 4, s. 87 - 95.

Zatloukal, L. Přesvědčení o rodinných vztazích – vybrané teoretické koncepce a nástin jejich aplikace v praxi rodinné terapie. Psychológia a patopsychológia dieťaťa 41, 2006, s. 95 - 112.

Zatloukal, L. Vybraná ustanovení návrhu zákona o sociálních službách z pohledu praktické činnosti sociálních pracovníků. Sociální práce 6, 2006, č. 1, s. 71 – 80.

Odborné přednášky a další odborná sdělení:

Zatloukal, L. Poradenské přístupy inspirované postmoderní filosofií. Přednáška na konferenci III. Hradecké dny sociální práce (In Smutek, M., Kappl, M. (eds.) Proměny klienta služeb sociální práce. Hradec Králové: Gaudeamus, 2006, s. 440 – 452).

Zatloukal, L. Postmoderní myšlení jako východisko pro integraci různých terapeutických přístupů využívaných při práci s rodinnými systémy. Přednáška na Světové konferenci o rodině Praha 2007 (přednesena 18. 5. 2007).

Zatloukal, L. Zakázka klienta a jiné zakázky v poradenské praxi. Přednáška přednesená 12. 10. 2007 na konferenci IV. Hradecké dny sociální práce v Hradci Králové (In Janebová, R., Kappl, M., Smutek, M. (eds.) Sociální práce mezi pomocí a kontrolou. Hradec Králové: Gaudeamus, 2008, s. 131 - 144).

Zatloukal, L. Zázračná otázka. Přednáška na 26. Česko – Slovenské psychoterapeutické konferenci v Luhačovicích (přednesena 18. 10. 2007).

Zatloukal, L. Využití „zážitkových technik“ v krátké terapii. Přednáška na 2. České konferenci gestalt psychoterapie - „Gestalt dnes“ - v Sepetné (přednesena 23. 10. 2008)

Zatloukal, L. Význam teoretického rámce ve výzkumu psychoterapie. Přednáška na IX. česko-slovenské konferenci „Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku“ v Brně (přednesena 21. 1. 2010).

Zatloukal, L. Práce s „podvědomím“ v ericksonovské (hypno)terapii. Přednáška na Pracovní schůzi sekce pro hypnózu Psychiatrické společnosti v Praze (přednesena 2. 2. 2011).

Zatloukal, L., Roubal, J. Pohled výzkumníka, terapeuta a klienta na významné momenty terapeutického procesu. Přednáška na Mezinárodním psychoterapeutickém sympósiu v Brně (přednesena 26. 5. 2011).

Zatloukal, L. Zacházení s „Ockhamovou břitvou“ v poradenské praxi. Přednáška na konferenci VIII. Hradecké dny sociální práce (přednesena 7. 10. 2011).

Zatloukal, L. Význam tvořivosti v terapii zaměřené na řešení. Přednáška na 28. Česko – Slovenské psychoterapeutické konferenci v Luhačovicích (přednesena 4. 11. 2011).

Řiháček, T., Zatloukal, L. Asimillativní přístup k integraci v psychoterapii. Přednáška na 28. Česko – Slovenské psychoterapeutické konferenci v Luhačovicích (přednesena 5. 11. 2011).