Mgr. Robert Svatoň, Th.D.

vizitka

Narozen v roce 1976 ve Valašském Meziříčí.

Vzdělání a akademická kvalifikace

2013 Th.D. – (pastorální teologie se zaměřením na ekumenickou teologii a mezináboženský dialog) – CMTF UP v Olomouci, Duchovní cesty českého ekumenismu – minulost, přítomnost a perspektivy. Příspěvek k české ekumenické teologii, CMTF UP, Olomouc 2013, 340 s.

2008 Licenza (dogmatická teologie) – Pontificia Università Gregoriana Roma, Facoltà di Teologia, Generati dal Mistero. L’ispirazione patristica dell’ecclesiologia di Henri de Lubac nei suoi scritti scelti, PUG, Roma 2008, 183 s.

2002 Baccelierato (teologie) – Pontificia Università Gregoriana Roma, Facoltà di Teologia

1994 maturita – Gymnázium Fr. Palackého ve Valašském Meziříčí

Praxe

od r. 2015 odborný asistent, Katedra pastorální a spirituální teologie, Institut interkulturního, mezináboženského a ekumenického výzkumu a dialogu, CMTF UP v Olomouci

2013 – 2015 vědecko-pedagogický pracovník, CMTF UP v Olomouci

2013 – dosud knihovník, Centrum Aletti v Olomouci

2009 – 2013 interní studium teologie, doktorský studijní program, CMTF UP v Olomouci

2008 – 2009 učitel, Křesťanská základní škola Nativity v Děčíně

2007 – 2008 studium teologie, Pontificia Università Gregoriana Roma, Facoltà di Teologia

2005 – 2007 učitel, Stojanovo Gymnázium Velehrad

2003 – 2005 duchovní formace, Spoločnosť Ježišova, Ružomberok

2001 – 2003 studium teologie, Pontificia Università Gregoriana Roma, Facoltà di Teologia

1999 – 2001 studium teologie, filosofie a literatury, Accademia Balthasar Roma

1995 – 1999 prezenční studium teologie, CMTF UP v Olomouci

1994 – 1995 studium, Teologický konvikt v Litoměřicích

Zahraniční studijní pobyty

2018 Faculty of Orthodox Theology, Babeș-Bolyai University, Episcop Nicolae Ivan Sreet, RO-400117, Cluj-Napoca, Rumunsko

2017, 2018 Theologische Fakultät, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Franckeplatz 1, D-06110 Halle, Německo

2015 Katholisch-Theologische Fakultät der Universität Wien, Universitätsring 1, A-1010 Wien, Rakousko

2014 Institut für Ökumenische und Interreligiöse Forschung, Eberhard Karls Universität Tübingen, Liebermeisterstraße 18, D-72076 Tübingen, Německo

2012, 2013, 2017 Johann-Adam-Möhler-Institut für Ökumene, Paderborn, Leostraße 19A, D-33098 Paderborn, Německo

2011 Milltown Institute of Theology and Philosophy, Sandford Road, Ranelagh, Dublin 6, Irsko

Odborné zaměření

Ekumenická teologie

Ekumenický dialog s církevními společenstvími reformační tradice

Specificka českého ekumenismu

Pedagogická činnost

Výuka předmětů: Ekumenická teologie, Seminář ekumenické teologie, volitelné a povinně volitelné předměty z oblasti ekumenismu v magisterském a doktorském studijním programu

Vědecká a badatelská činnost

2019 Pokřtění a poslaní: misijní poslání církve a ekumenismus – Velehradské dialogy 2019 (projekt specifického vysokoškolského výzkumu IGA Univerzity Palackého v Olomouci; IGA_CMTF_2019_009), hlavní řešitel

2018 Signa temporum: výzvy ekumenismu a mezináboženského dialogu (projekt specifického vysokoškolského výzkumu IGA Univerzity Palackého v Olomouci; CMTF_2018_008), hlavní řešitel

2016-2018 Standardní projekt Grantové agentury České republiky Recepce teologických tradicí křesťanského Východu (16-26213S), spoluřešitel

2016 Velehradské dialogy 2016 (grantový záměr IGA Univerzity Palackého v Olomouci; CMTF_2016_014), hlavní řešitel

2012 – dosud dlouhodobý vědecký záměr Velehradské dialogy (pracovní fórum začínajících teologů v ekumenickém duchu), moderátor

2012 – 2015 Institut interkulturního, mezináboženského a ekumenického výzkumu a dialogu(CZ.1.07/2.3.00/20.0154), vědecko-pedagogický pracovník, manažer projektu

2012 Cyrilometodějské dědictví – lokální / univerzální (grantový projekt IGA Univerzity Palackého v Olomouci; CMTF_2012_017), spoluřešitel

2010 Východ – Západ, teologie v dialogu (studentská grantová soutěž Univerzity Palackého v Olomouci; CMTF CMTF_2010_015), spoluřešitel

Publikační činnost /výběr/

 • 2018 Doteky křesťanského Východu v protestantské teologii 20. století. Schlink, Pelikan, Torrance, Mannermaa, Moltmann, Pavel Mervart, Červený Kostelec 2018, ISBN 978-80-7465-346-9, 243 s.
 • Differentiated consensus in anthropology as the basis of "ecumenical ethics": catholic-lutheran example, in Acta missiologica, 2/12 (2018), ISSN 2453-7160, s. 50-60.
 • Christian East - Challenge for Czech Ecumenism?: Reading in Three Historical Examples. In HELLER, Dagmar - HIETAMÄKI, Minna (eds.), Just Do It?!: Recognition and Reception in Ecumenical Relations/Anerkennung und Rezeption im ökumenischen Miteinander: Proceedings of the 19th Academic Consultation of the Societas Oecumenica/Tagungsbericht der 19. Wissenschaftlichen Konsultation der Societas Oecumenica, (Beihefte zur Ökumenischen Runschau, Nr. 117), Evangelische Verlagsanstalt, Leipzig 2018, ISBN 978-3-374-05362-9, s. 313-328.
 • 2017 V duchu pokání a vděčnosti: výročí začátku reformace jako pozvání k prohloubení ekumenického společenství, in Studia theologica, 19/4 (2017), ISSN 1212-8570, s. 103-125.
 • Zápas o živou přítomnost Slova. Luther a luterství pohledem Josefa Ratzingera/Benedikta XVI., in MKR Communio, 21/3 (2017), ISSN 1211-7668, s. 79-99.
 • Teologie a svatost. Z podnětů Hanse U. von Balthasara k metodě v teologii, in Svatoň, R. (ed.). Teologie: Duchovní a ekleziální východiska a rozvinutí: Velehradské dialogy II, Refugium Velehrad - Roma, Olomouc 2017, ISBN 978-80-7412-281-1, s. 39-47.
 • Poslání ženy v tajemství vykoupení. Biblická meditace Adrienne von Speyr, in MKR Communio, 4 (2017), ISSN 1211-7668, s. 105-114.
 • 2016 Společenství v Kristově zaslíbení. Příspěvky k současnému stavu ekumenického dialogu, Refugium Velehrad - Roma, Olomouc 2016, ISBN 978-80-7412-257-6, ISSN 1804-3372, 279 s. (čestné uznání rektora UP v Olomouci autorům odborných knih v r. 2017).
 • Za ekumenikem Pavlem Filipim, in AUC Theologica, 6/2 (2016), ISSN 1804-5588, s. 203-207.
 • 2015 Joannes Hus redivivus - die Blüte des tschechischen ökumenischen Frühlings, in Ökumenische Rundschau, 64/3 (2015), ISSN 0029-8654, s. 338-356.
 • Approaching Eastern Christianity: The Path of the Czech Jesuit Tomáš Špidlík, in Communio viatorum, LVII/2 (2015), ISSN 0010-3713, s. 156-166.
 • 2014 Duchovní cesty českého ekumenismu. Minulost, přítomnost a perspektivy, Refugium, Olomouc 2014, ISBN 978-80-7412-188-3, ISSN 1804-3372, 558 s. (čestné uznání rektora UP v r. 2015).
 • Jedna církev a její jednota, in Mezinárodní katolická revue Communio, 72/3 (2014), ISSN 1211-7668, s. 8-28.
 • Význam křesťanské zkušenosti v ekumenickém dialogu, in Širka, Z. Š. - Jandejsek, P. - Panaitescu, C., Hermeneutika zkušenosti v křesťanské tradici, ETF UK, Praha 2014, ISBN 978-80-260-7183-9, s. 55-70.
 • Jednota a poslání: podněty k reflexi o vztahu mezi ekumenismem a misijním působením církve, in Studia theologica, 16/3 (2014), ISSN 1212-8570, s. 72-86.
 • 2013 Duchovní ekumenismus jako východisko teologické reflexe ekumenismu, in Svatoň, R. (ed.), Velehradské dialogy I, Refugium, Olomouc 2013, ISBN 978-80-7412-133-3, s. 161-200.
 • "Spojila nás vjedno láska Krista Pána." Jak může být ekumenická spiritualita eucharistická?, in Ambros, P. (ed.), Tajemství eucharistie: Pascha, oběť, iniciace a spiritualita. Fórum pastorálních teologů X, Refugium, Olomouc 2013, ISBN 978-80-7412-143-2, s. 246-270.
 • 2012 "Ekumenismus života": Pozvání znovuobjevit duchovní kořeny jednoty křesťanů, in Biela, Adriana - Schön, Richard - Badura, Ján (eds.). "Jednota v mnohosti": Zborník z teologickej konferencie mladých vedeckých pracovníkov, ETF UK, Bratislava 2012, ISBN 978-80-88827-43-6, s. 365-395.
 • 2011 Jeden křest jako závdavek na cestě k jednomu společenství. Dohody o vzájemném uznání křtu - výzva ke kontinuitě v české ekuméně, in Křest a iniciace: Fórum pastorálních teologů VIII, Refugium, Olomouc 2011, ISSN 1804-3364, s. 267-289.

Přednášky na konferencích

 • 2018 Crux sola est nostra theologia: Teologie kříže v ekumenické perspektivě (Olomouc, CMTF UP, 12. 10. 2018), příspěvek: Kříž, Trojice a theosis. Moltmannova teologie kříže mezi Západem a Východem.
 • 20th Academic Consultation of the Societas Oecumenica On Nations and the Churches: Ecumenical Responses to Nationalisms and Migration (Heinrich-Pesch-Haus, Ludwigshafen, 23. - 28. 8. 2018), příspěvek: "The Czech Question" between nationalism, confessionalism and ecumenism.
 • 2017 Bioethics as a Chance for Ecumenical Cooperation (Olomouc, CMTF UP, 7. 12. 2017), příspěvek: Differenzierter Konsens in Anthropologie?: Ein lutherisch-katholisches Beispiel.
 • Adrienne von Speyr (1902-1957). Una donna nel cuore del ventesimo secolo (Roma - Vaticano, 17. - 18. 11. 2017), příspěvek: La meditazione di "Tre donne e il Signore".
 • 2016 19th Academic Consultation of the Societas Oecumenica. Just Do It? Recognition and Reception in Ecumenical Relations (Sofia Center, Helsinki, 25. - 30. 8. 2016), příspěvek: Reception of East Christian Spiritauality and Theology: A Challenge to the Czech Ecumenism?
 • 2015 Ecumenical reception and critique of 20th century orthodox theology in diaspora and exile (ETF UK, Praha, 22.-24. 5. 2015), příspěvek: Approaching Eastern Christianity: The path of the Czech Jesuit Tomáš Špidlík.
 • 2014 In pluribus unitas: Jednota v mnohosti. Mezinárodní teologická konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků (CMTF UP Olomouc, 27.-29. 3. 2014), příspěvek: Jednota a poslání: Podněty k reflexi o vztahu mezi ekumenismem a misijním působením církve.
 • Velehradské dialogy 2014-2015: Ekumenické fórum začínajících teologů (Velehrad, 12.-14. 10. 2014), příspěvek: Teologie a svatost?: Nad texty Hanse U. von Balthasara.
 • Hermeneutika zkušenosti v křesťanské tradici: místo, charakter a aplikace (ETF UK, Praha, 7.-8. 11. 2014), příspěvek: Význam křesťanské zkušenosti v ekumenickém dialogu.
 • 2013 Velehradské dialogy 2013/III : Ekumenické fórum mladých teologů (Velehrad, 2.-4. 6. 2013), příspěvek: Duchovní ekumenismus: Podněty pro ekumenickou spiritualitu.
 • 2012 Jednota v mnohosti. Teologická konferencia mladých vedeckých pracovníkov (ETF UK Bratislava, 9.-11. únor 2012), příspěvek: "Ekumenismus života": Pozvání znovuobjevit duchovní kořeny jednoty křesťanů.

Varia

2014 – dosud člen The European Society for Ecumenical Research Societas oecumenica

2012 – dosud člen redakční rady časopisu MKR Communio

2009 – dosud člen redakční rady nakladatelství Refugium

2010 – 2012 stipendista Scholarship Program for Central and Eastern Europe, Porticus Düsseldorf GmbH Foundation

1999 – 2003 stipendista Lubac-Balthasar-Speyr Association, Casa Balthasar Roma

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)