Mgr. Robert Svatoň, Th.D.

vizitka

Narozen v roce 1976.
e-mail: robert.svaton@seznam.cz

Vzdělání a akademická kvalifikace

2013 Th.D. – (pastorální teologie se zaměřením na ekumenickou teologii a mezináboženský dialog) – CMTF UP v Olomouci, Duchovní cesty českého ekumenismu – minulost, přítomnost a perspektivy. Příspěvek k české ekumenické teologii, CMTF UP, Olomouc 2013, 340 s.

2008 Licenza (dogmatická teologie) – Pontificia Università Gregoriana Roma, Facoltà di Teologia, Generati dal Mistero. L’ispirazione patristica dell’ecclesiologia di Henri de Lubac nei suoi scritti scelti, PUG, Roma 2008, 183 s.

2002 Baccelierato (teologie) – Pontificia Università Gregoriana Roma, Facoltà di Teologia

1994 maturita – Gymnázium Fr. Palackého ve Valašském Meziříčí

Praxe

od r. 2015 odborný asistent, Katedra pastorální a spirituální teologie, CMTF UP v Olomouci

2012 – 2015 vědecko-pedagogický pracovník, CMTF UP v Olomouci

2009 – 2013 interní studium teologie, doktorský studijní program, CMTF UP v Olomouci

2008 – 2009 učitel, Křesťanská základní škola Nativity v Děčíně

2007 – 2008 studium teologie, Pontificia Università Gregoriana Roma, Facoltà di Teologia

2005 – 2007 učitel, Stojanovo Gymnázium Velehrad

2003 – 2005 duchovní formace, Spoločnosť Ježišova, Ružomberok

2001 – 2003 studium teologie, Pontificia Università Gregoriana Roma, Facoltà di Teologia

1999 – 2001 studium teologie, filosofie a literatury, Accademia Balthasar Roma

1995 – 1999 prezenční studium teologie, CMTF UP v Olomouci

1994 – 1995 studium, Teologický konvikt v Litoměřicích

Zahraniční studijní pobyty

2015 Katholisch-Theologische Fakultät der Universität Wien, Universitätsring 1, A-1010 Wien, Rakousko

2014 Institut für Ökumenische und Interreligiöse Forschung, Eberhard Karls Universität Tübingen, Liebermeisterstraße 18, D-72076 Tübingen, Německo

2012, 2013 Johann-Adam-Möhler-Institut für Ökumene, Paderborn, Leostraße 19A, D-33098 Paderborn, Německo

2011 Milltown Institute of Theology and Philosophy, Sandford Road, Ranelagh, Dublin 6, Irsko

Odborné zaměření

Ekumenická teologie

Ekumenický dialog s církevními společenstvími reformační tradice

Specificka českého ekumenismu

Pedagogická činnost

Posudky závěrečných prací studentů CMTF UP v Olomouci

Výuka předmětu Ekumenická teologie

Vědecká a badatelská činnost

2016-2018 Standardní projekt Grantové agentury České republiky Recepce teologických tradicí křesťanského Východu (16-26213S), spoluřešitel

2016 Velehradské dialogy 2016 (grantový záměr IGA Univerzity Palackého v Olomouci; CMTF_2016_014), hlavní řešitel

2012 – dosud dlouhodobý vědecký záměr Velehradské dialogy (pracovní fórum začínajících teologů v ekumenickém duchu), moderátor

2012 – 2015 Institut interkulturního, mezináboženského a ekumenického výzkumu a dialogu(CZ.1.07/2.3.00/20.0154), vědecko-pedagogický pracovník, manažer projektu

2012 Cyrilometodějské dědictví – lokální / univerzální (grantový projekt IGA Univerzity Palackého v Olomouci; CMTF_2012_017), spoluřešitel

2010 Východ – Západ, teologie v dialogu (studentská grantová soutěž Univerzity Palackého v Olomouci; CMTF CMTF_2010_015), spoluřešitel

Publikační činnost /výběr/

2015 Joannes Hus redivivus – die Blüte des tschechischen ökumenischen Frühlings, in Ökumenische Rundschau, 64/3 (2015), ISSN 0029-8654, s. 338–356

Speyr, A. von, Tři ženy a Pán, Refugium, Olomouc 2015, ISBN 978-80-7412-221-7, 74 s. (překladatel)

2014 Duchovní cesty českého ekumenismu. Minulost, přítomnost a perspektivy, Refugium, Olomouc 2014, ISBN 978-80-7412-188-3, ISSN 1804-3372, 558 s. (čestné uznání rektora UP v r. 2015)

Jedna církev a její jednota, in Mezinárodní katolická revue Communio, 72/3 (2014), ISSN 1211-7668, s. 8–28

Význam křesťanské zkušenosti v ekumenickém dialogu, in Širka, Z.Š. – Jandejsek, P. – Panaitescu, C., Hermeneutika zkušenosti v křesťanské tradici, ETF UK, Praha 2014, ISBN 978-80-260-7183-9, s. 55–70

Jednota a poslání: podněty k reflexi o vztahu mezi ekumenismem a misijním působením církve, in Studia theologica, 16/3 (2014), ISSN 1212-8570, s. 72–86

2013 Duchovní ekumenismus jako východisko teologické reflexe ekumenismu, in Svatoň, R. (ed.), Velehradské dialogy I, Refugium, Olomouc 2013, ISBN 978-80-7412-133-3, s. 161–200

„Spojila nás vjedno láska Krista Pána.“ Jak může být ekumenická spiritualita eucharistická?, in Ambros, P. (ed.), Tajemství eucharistie: Pascha, oběť, iniciace a spiritualita. Fórum pastorálních teologů X, Refugium, Olomouc 2013, ISBN 978-80-7412-143-2, s. 246–270

Výchova a školství. Miscellanea jesuitica IV, Refugium, Olomouc 2013, ISBN 978-80-7412-131-9, 181 s. (překladatel)

Varia

2014 – dosud člen The European Society for Ecumenical Research Societas oecumenica

2012 – dosud člen redakční rady časopisu MKR Communio

2009 – dosud člen redakční rady nakladatelství Refugium

2010 – 2012 stipendista Scholarship Program for Central and Eastern Europe, Porticus Düsseldorf GmbH Foundation

1999 – 2003 stipendista Lubac-Balthasar-Speyr Association, Casa Balthasar Roma