prof. Ctirad V. Pospíšil, Th.D.

Životopis

Narodil jsem se dne 4. 3. 1958 v Trnavě, kde v té době pracoval můj otec MUDr. Ctirad Pospíšil, narozený dne 7. 9. 1927 v Praze, jako obvodní lékař. Moje matka Helena Pospíšilová rozená Ročková se narodila v Praze dne 5. 10. 1931. Základní školu jsem do roku 1969 navštěvoval v Lochovicích a poté v Praze 4 na Spořilově ve škole na Jižní. V období od 1. 9. 1973 do 30. 6. 1977 jsem frekventoval Střední všeobecně vzdělávací průmyslovou školu elektrotechnickou v Praze Na příkopech 16, kde jsem získal úplné střední odborné vzdělání zakončené maturitní zkouškou. Po bezmála dvouleté přípravě jsem dne 4. 10. 1977 vstoupil do České provincie svatého Václava Řádu menších bratří. Vzhledem k tomu, že příslušníci mužských institutů zasvěceného života byli v tehdejší ČSSR nejen emargimalizováni, ale také fakticky perzekvováni, byl můj řeholní život a moje duchovní a filozoficko-teologická formace oficiální pouze před církevními institucemi, nikoli před institucemi tehdejší ČSSR. O mém životě v letech 1977 - 1989 proto musím pojednat na dvou rovinách.

Po skončení středoškolského studia jsem od 14. 10. 1977 do 31. 3. 1980 pracoval jako vývojový technik v ČKD Polovodiče v Praze 4 na Budějovické. V této době jsem také vykonal povinnou dvouletou vojenskou službu. V období od 14. 4. 1980 do 10. 10. 1981 jsem pracoval jako ošetřovatel v LDN Roztoky. Poté mne řádoví představení poslali do Liberce, kde jsem nejprve působil jako osvětlovač ve Státním divadle F. X. Šaldy (od 16. 11 1981 do 31. 3. 1982). Poté, co jsem z důvodu mého přesvědčení odmítl spolupracovat na jednom představení, zanikl pracovní poměr výpovědí. V době od 9. 4. 1982 do 30. 6. 1986 jsem pracoval jako projektant elektrozařízení v podniku Montážní závody Liberec. Po návratu do hlavního města jsem nalezl uplatnění jako revizní technik elektrozařízení v podniku Stavba Praha (od 1. 7. 1986 do 31. 1. 1990). Po pádu totalitního režimu se otevřela možnost veřejného působení v duchovní správě při farním kostele Panny Marie Sněžné v Praze 1 (od 1. 2. 1990 do 30. 6. 1990).

Nyní o druhé rovině mého curriculum v letech 1977 - 1989. Po ukončení vstupní formace jsem v letech 1980 - 1987 získal základní teologické vzdělání na z hlediska bezpečnostních struktur tehdejší STB tajném interním studijním institutu Provincie sv. Václava Řádu menších bratří v Čechách a na Moravě. V letech 1984 - 1989 jsem působil na tomto institutu zároveň jako asistent. V roce 1984, po více než dvouletém vyšetřování spojeném s řadou výslechů a s několika domovními prohlídkami, jsem byl orgány činnými ve vyšetřovacím řízení obviněn ve věci organizování tajného teologického studia a maření státního dozoru nad církvemi. Soudně jsem však, stejně jako ostatní spoluobvinění, stíhán nebyl zejména proto, že celý případ vyvolal silnou reakci veřejného mínění v zahraničí.

V červnu roku 1990 jsem ve shodě s příkazem tehdejšího generálního ministra Řádu menších bratří Johna Vaughna ze dne 11. 1. 1990 odcestoval do Říma, abych na papežské univerzitě Antonianum studoval dogmatickou teologii se zvláštním zaměřením na christologii a ekleziologii. Moje předchozí studia v provincii byla touto zahraniční univerzitou na základě zkoušky před tříčlennou odbornou komisí v říjnu 1990 uznána, a tak jsem mohl začít navštěvovat přednášky PG cyklu teologického studia v dané specializaci. Po úspěšném složení všech zkoušek jsem dne 28. 10. 1992 obhájil před tříčlennou komisí licenciátní práci s názvem L'obbedienza di Ges Cristo secondo Fil 2,8 e nell'ambito della teologia della croce (154 stran) a obdržel příslušný diplom. V témže školním roce jsem zahájil studium na vyšším cyklu PG studia k doktorátu a po absolvování předepsaných kursů dne 27. 11. 1995 veřejně obhájil před tříčlennou komisí dizertační práci s titulem La teologia della croce di San Bonaventura (Romae: Pontificium Athenaeum Antonianum - dissertationes ad lauream n. 344) (360 stran). Část této monografie byla publikována, na základě čehož mi byl dne 20. 12. 1995 udělen titul Doctor theologiae a příslušný diplom. Tento diplom byl nostrifikován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne 24. 5. 1996 a byl mi přiznán akademicko-vědecký titul "Dr". Na základě absolvovaných studií a obhájených disertačních prací mi dne 22. 11. 1999 rektor UP v Olomouci vydal osvědčení o tom, že mám nárok používat titul "Th.D." za jménem.

Na začátku roku 1996 jsem se vrátil do České republiky a v únoru téhož roku začal vyučovat dogmatickou teologii na CMTF UP v Olomouci. Dne 10. 3. 1997 jsem byl kooptován za člena Teologické komise při ČBK. Ode dne 8. 5. 1997 jsem řádným členem České sekce Evropské společnosti pro katolickou teologii. Do fakultního akademického senátu CMTF UP jsem byl zvolen dne 16. 4. 1997.

Dne 6. 10. 1997 jsem na CMTF UP v Olomouci veřejně obhájil habilitační práci Ježíš z Nazareta, Syn Boží a Syn člověka. Olomouc 1997 (170 s.) a přednesl předepsanou veřejnou habilitační přednášku na téma Světla a stíny Anselmova spisu Cur Deus homo. Na základě habilitačního řízení mne pak dne 12. 11. 1997 rektor UP v Olomouci jmenoval docentem pro obor dogmatické teologie.

Od roku 1998 pracuji ve vědecké radě CMTF UP v Olomouci. V období 1998 - 2000 jsem byl členem akademického senátu UP. Dne 1. 3. 1998 jsem byl kooptován za čena korespondenta Mezinárodní papežské mariánské akademie PAMI (Pontificia Academia Mariana Internationalis). Děkan CMTF UP mě dne 1. 3. 1999 pověřil vedením oddělení dogmatické teologie na katedře systematiscké teologie na CMTF UP v Olomouci do února 2000. Dne 4. 11. 1999 mi rektor UP v Olomouci udělil čestné uznání za vědeckou monografii Pospíšil, Ctirad V. Problematika vědění a vědomí vlastní osobní identity Ježíše z Nazareta. Roma, Olomouc: Refugium 1998. Od října 2000 jsem pověřen vedením katedry systematické teologie na CMTF UP v Olomouci. Dne 22. 11. 2000 udělila rektorka UP v Olomouci prof. MUDr. PHDr. Jana Mačáková CSc čestné uznání za vědeckou monografii Pospíšil, Ctirad V. Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel. Praha: Krystal 2000. V prosinci roku 2000 jsem převzal od arcibiskupa Jana Graubnera za tutéž monografii ocenění za nejlepší moravskou teologickou práci v roce 2000. V lednu 2001 jsem byl jmenován členem vědecké rady na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kde jsem pracoval do května 2002. Dne 3. 4. 2001 jsem byl zvolen za člena vědecké rady Ústavu pro klasická studia AVČR, kde jsem pracoval do června 2002.

Dne 29. 5. 2001 jsem uspěl v konkurzním řízení na HTF UK v Praze a od října téhož roku vyučuji na uvedené fakultě systematickou teologii. Dne 27. 9. 2001 jsem přednesl před velkou vědeckou radou UK v Praze přednášku o problematice a rozvoji teologie a po zodpovězení otázek jsem při hlasování o uděleni titulu profesor obdržel požadovanou nadpoloviční většinu hlasů. Od února 2002 vyučuji dogmatickou teologii na KTF UK v Praze, v dubnu téhož roku jsem podstoupil výběrové řízení a byl přijat jako řádný člen učitelského sboru KTF UK v Praze. Od dubna 2002 do března 2003 jsem byl rovněž členem vědecké rady KTF UK v Praze.

Dne 12. 4. 2002 jsem byl jmenován do podoborové komise GAČR č. 401 - filozofie, religionistika. Dne 10. 5. 2002 mi byl ve staroslavném Karolinu v Praze panem prezidentem Václavem Havlem a předsedou vlády České republiky Milošem Zemanem udělen titul univerzitního profesora sytematické teologie Karlovy univerzity v Praze.

V květnu 2002 jsem byl jmenován do Kolegia pro obor teologie na UP v Olomouci. Dne 21.11.2002 mi paní rektorka UP v Olomouci předala čestné uznání za vědeckou monografii: Pospíšil, Ctirad V. Soterologie a teologie kříže Bonaventury z Bagnoregia, Brno 2002. Dne 22.1.2003 mi předal Msgr. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký ocenění za nejlepší moravskou teologickou práci za rok 2002 - oceněná práce: C. V. Pospíšil, Soteriologie a teologie kříže Bonaventury z Bagnoregia (Nakladatelství L. Marek: Brno 2002) 272 stran, ISBN 80-86263-26-6.

Od června roku 2003 jsem pracoval jako člen oborové rady PG studia pro systematickou teologii na ETF UK v Praze. Od února 2004 jsem byl pověřen funkcí předsedy podoborové komise 401 - GAČR, teologie - filosofie - religionistika. Zároveň jsem od února 2004 byl členem velké oborové rady GAČR pro humanitní obory. Funkční období všech posledně zmíněných funkcí vypršelo s koncem roku 2006. V témže období jsem byl jmenován členem Akreditační komise Ministerstva školství pro VŠ v oborech: filosofie, religionistika, teologie.

Dne 14. 11. 2008 byl prof. Pospíšil jmenován ČBK odborným poradcem Tiskového střediska ČBK pro oblast dogmatické teologie, spirituality a filosofie náboženství. V roce 2009 (prosinec) založil prof. Pospíšil Českou christologickou a mariologickou akademii a byl jmenován zodpovědným za sekci dogmatické teologie. V únoru 2011 jsem byl přijat za člena Centra dějin české teologie na KTF UK v Praze. V témže měsíci jsem se stal členem vědecké rady nakladatelství Vyšehrad v Praze.

V červenci roku 2012 byl prof. Pospíšil jmenován vládou České republiky jako člen Akreditační komise České republiky pro oblast Filosofie, religionistiky a teologie. Zároveň byl na první zasedání AK ČR potvrzen do funkce předsedy pracovní skupiny pro stejnou oblast. V roce 2013 byl prof. Pospíšil kooptován do vědecké redakční rady periodika: Studia teologiczno-historyczne Slaska opolskiego, 33/ 2013, tiřáž (ISSN0137-3420) - Uniwerytet Opolski - Wydzial teologiczny.

Dne. 25. 2. 2015 udělil rektor UP prof. Pospíšilovi čestné uznání za monografii: C. V. Pospíšil, Zápolení o naději a lidskou důstojnost. Česká katolická teologie 1850-1950 a výzvy přírodních věd v širším světovém kontextu, Nakladatelství UP v Olomouci: Olomouc 2014, 281 stran (550 normostran), ISBN 978-80-244-3855-9. Monografie vznikla jako plnění grantového úkolu: IGA CMTF UP_2013_011_SPP.

Dne 25. 6. udělil děkan HTF UK, prof. J. B. Lášek, prof. C. V. Pospíšilovi nejvyšší vyznamenání HTF, zlatou medaili Františka Kováře, za monografii "Husovská dilemata".

Dne 9. 7. předal děkan HTF UK prof. Pospíšilovi jako ocenění jeho publikací k šestistému výročí Husovy tragické smrti pamětní medaili Univerzity Karlovy vyraženou u příležitosti zmíněného výročí.

Dne 31. 8. 2016 skončila činnost Akreditační komise, a tím pádem i činnost prof. Pospíšila v tomto grémiu. Následně jsem v březnu 2017 byl kooptován jako hodnotitel nového Akreditačního úřadu. Od roku 2017 jsem byl jmenován členem vědecké rady na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Prof. Ctirad Václav Pospíšil Th.D. OFM

Seznam vědeckých a odborných prací a ohlasy

U níže uvedených publikací výslovně uvádíme vydání tehdy, když se nejedná o vydání první. Není-li tedy číslo vydání uvedeno výslovně, jedná se vždy o vydání první.

Vědecké a odborné monografie vydané v zahraničí

1) Pospíšil, Ctirad V., La teologia della croce di San Bonaventura. Roma: Pontificium Athenaeum Antonianum 1995 - pars dissertationis ad lauream n. 344. 108 s. (Teologie kříže svatého Bonaventury). Poznámka - zahraniční publikace č 1.

2) Pospíšil, Ctirad V., María - el rostro materno del Inefable, Ediciones RIALP, S. A., Madrid 2008, 104 stran, ISBN 978-84-321-3687-0, španělský překlad - José Ramón Pérez Arangüena.

Filosofie náboženství, teologie, mariologie, christologie, trinitární teologie

(Maria - mateřská tvář Nevýslovného)

V této knize autor načrtává základní přístupové teologie k mariánské problematice. V první řadě se jedná o skutečný teologický statut mariologie, který je dán tím, že mariologie představuje nutný doplněk christologie. Skrze Marii je totiž zjevováno to, co vtělené Slovo, které se stalo člověkem - mužem, není s to vyjádřit, totiž mateřské rysy první osoby Trojice. Na tomto základě se pak autorovi daří odhalit hlubokou logickou souvislost mezi základními mariologickými pravdami katolické víry a trinitologií.

3) Pospíšil, Ctirad V., La salvezza dellʼuomo e la teologia della croce di Bonaventura da Bagnoregio, (Spása člověka a teologie kříže Bonaventury z Bagnoregia) Paolo Gaspari editore: Udine 2010, 304 stran, ISBN 88-7541-190-5; 500 výtisků.

Teologie, soteriologie, teologie kříže, scholastika

Primárním přínosem díla je odhalení základních tématických a vývojových linií Bonaventurovy soteriologie, která je strukturována podle účinků očištění, osvícení a přivedení učedníka k dokonalosti působených Kristovým křížem. Východiskem četby účinků kříže je tedy antropologie a spiritualita. S danou tematikou, která je v Bonaventurově myšlení bezesporu ústřední, je spjato projasnění celé řady dalších záležitostí: rozlišení dvou forem "reductio", jasná klasifikace různých druhů uplatnění kruhového schématu, první analýza různých druhů aplikace tvz, "crux intelligibilis," kompletně nová rekonstrukce základního schématu spisu Itinerarimu mentis in Deum, jasné rozlišení činitele, který umožňuje rozlišení prvního a druhého období Bonaventurovy tvorby, konečně rekonstrukce kruhového trinitárního schématu, které například přináší velmiplastické řešení odvěkého sporu ohledně "Filioque", neboť v daném schématu je zároveň platná jak západní, tak východní verze interpretace tohoto mystéria. Kruhové trojiční schéma a analýza různých druhů pokory v Bonaventurově díle umožňují systematicky jasnější četbu Bonaventurovy teologie kříže. Oproti prvnímu vydání díla v českém jazyce je nyní zapracována další odborná literatura a precizace celé řady detailů i možností uplatnění bonaventurovských inspirací v dnešním filosofickém, teologickém a spirituálním myšlení.

Edice je součástí plnění grantového úkolu: GA ČR č. 401/09/502.

Vědecké a odborné monografie vydané v České republice

1) Pospíšil, Ctirad V. Problematika vědění a vědomí vlastní osobní identity Ježíše z Nazareta. Roma, Olomouc: Refugium 1998. 64 s. (ISBN 80-86045-11-0).

2) Pospíšil, Ctirad V. Dar Otce i Syna. Základy systematické pneumatologie. Olomouc: MCM 1999. 133 s. (ISBN 80-7266-005-5).

3) Pospíšil, Ctirad V. Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel. Praha: Krystal 2000, 1. vydání. 269 s. (ISBN 80-85929-38-4).

4) Pospíšil, Ctirad V. Nanebevzetí Bohorodičky ve světle dokumentů magisteria. Olomouc: MCM 2000. 66 s. (ISBN 80-7266-061-6).

5) Pospíšil, Ctirad V. Dar Otce i Syna. Olomouc: MCM 2001, 133 s. In Pospíšil, Ctirad V. (ed.) Františkánská knihovna - CD ROM. Olomouc: MCM 2001. První vydání na digitálním nosiči.

6) Pospíšil, Ctirad V. Chalcedonský koncil v proměnách času. Olomouc: MCM 2001. 40 s. (ISBN 80-7266-081-0).

7) Pospíšil, Ctirad V. Tajemství srdce vtěleného Syna. Olomouc: MCM 2001. 46 s. (ISBN 80-7266-084-5).

8) Pospíšil, Ctirad V. Soteriologie a teologie kříže Bonaventury z Bagnoregia. Brno: Nakladatelství L. Marek Brno 2002. 272 s. (ISBN 80-86263-26-6).

9) Pospíšil, Ctirad V. Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel - Druhé, upravené a rozšířené vydání. Nakladatelství Krystal OP s.r.o., Praha 2002, 330 s. (ISBN 80-85929-53-8).

10) Pospíšil, Ctirad V. Teologie služby. Kniha (nejen) pro ty, kdo se zabývají křesťanskou charitou a diakonií. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství 2002, 214 s. (ISBN 80-7192-748-1).

11) Pospíšil, Ctirad V. Dar Otce i Syna. Základy systematické pneumatologie. Olomouc: MCM 2003, druhé vydání, 133 s. (ISBN 80-7266-135-3).

12) Pospíšil, Ctirad V., Maria - mateřská tvář Boha, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2004, 71 stran, ISBN 80-7192-949-2.

13) Pospíšil, Ctirad V., Hermeneutika mystéria. Struktury myšlení v dogmatické teologii, Krystal OP Praha - Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2005, 242 stran, ISBN 80-7195-001-7.

Teologie, metoda, filosofie vědy

Autor monografie představuje základní struktury myšlení v dogmatické teologii na základě současné hermeneutiky a snaží se vypracovat speciální hermeneutiku odpovídající tomu, čím se teologie zabývá. Po prezentaci metodologického významu jednotlivých epoch dějin teologie se autor zabývá základními metodologickými posuny, které přinesl II. vatikánský koncil. V dalších částech se čtenář dozví o poměru mezi teologií a racionalitou, potažmo o poměru mezi teologií a kulturou.

Příspěvek vyšel jako součást plnění grantového úkolu: GA ČR č. 401/05/2027 - Trinitologie a antropologie.

14) Pospíšil, Ctirad V., Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel, Krystal OP - Karmelitánské nakladatelství, Praha - Kostelní Vydří 2006, 3. upravené a podstatně rozšířené vydání, 415 stran, ISBN 80-7195-000-9.

Teologie, christologie, soteriologie

Obsahově třetí vydání představuje dvojnásobek textu oproti prvnímu, oproti druhému vydání je rozšířeno o více než 30 procent textu. První část monografie mapuje biblickou christologii a dějiny patristické christologie. Čtvrtá kapitola představuje intellectus fidei v oblasti christologie v úzkém slova smyslu a pátá zase intellectus fidei v oblasti křesťanské soteriologie.

15) Pospíšil, Ctirad V., Jako v nebi, tak i na zemi. Náčrt trinitární teologie, Praha - Kostelní Vydří, Krystal O.P. - Karmelitánské nakladatelství 2007, 590 stran, ISBN 978-80-85929-99-7; 978-80-7195-123-0.

Monografie je řešením grantového úkolu: GA ČR 401/05/2027

Teologie, trinitární teologie, dějiny teologie, antropologie, spiritualita.

V této monografii autor nejprve řeší tři základní otázky: Jahve je Otec, nebo celá Trojici? - Praktický význam Božího obrazu. - Imanentní a ekonomická Trojice. Na tomto základě pak přistupuje k četbě biblických textů a trinitární reflexe prvních čtyř staletí. Ve třetí části se hovoří o dalším rozvoji trinitární reflexe, o problematice společných charakteristik Boha Otce, Syna a Ducha svatého, o trinitární teologii kříže a o trojičním základu sakramentologie.

16) C. V. Pospíšil, Ježíš Kristus - Pravda dějin. Trojiční a christocentrická teologie dějin, Karmelitánské nakladatelství: Kostelní Vydří 2009, 134 stran, ISBN 978-80-7195-369-2.

Součást řešení grantového úkolu: GA ČR 401/09/0502

Klíčová slova: Filosofie dějin, teologie dějin, antropologie, christologie, trinitární teologie

V této monografii autor nejprve mapuje to, co nabízí katolická teologie dvacátého století k tématu teologie dějin. Na základě polarizace mezi tak zvaným eschatologismem a inkarnacionismem autor dospívá k tezi, že zdravá křesťanská teologie dějin musí být eschatologstickým inkarnacionismem, tedy postojem, jenž odpovídá paradoxnímu ideálu "contemplativus in actione". Z tohoto hlediska jsou pak posuzovány typické postoje k dějinám v české katolické církvi v době komunistické totality. Následující kapitoly mapují poměr mezi filosofií dějin a teologií dějin, základní předpoklady pozitivního vnímání dějin z hlediska křesťanské teologie, problematiku poměru mezi časem a dějinami spolu s trojiční dimenzí ději. V poslední a nejobsáhlejší kapitole jsou dějiny vnímány nejen jako prostor vtělení, ale také naopak jako entita, která má svůj věčný prazáklad v osobě Božího Syna, jehož příběh je v dějinách a zároveň představuje nejhlubší pravdu dějin jako takových. Autor mimo jiné vymezuje teologii dějin vzhledem k teologii dějin spásy. Zatímco teologie dějin leží blíže filosofii dějin a fundamentální teologii, teologie dějin spásy patří převážně do oblastí dogmatické teologie, potažmo soteriologie e antroplogie.

17) Pospíšil, Ctirad V., Jako v nebi, tak i na zemi. Náčrt trinitrání teologie, Karmelitánské nakladatelství - Krystal OP: Kostelní Vydří - Praha 2010, 2. upravené a rozšířené vydání, 590 stran, 1180 normostran, ISBN Karm. n. 978-80-7195-465.1; Krystal 978-80-87183-14-4, 500 výtisků.

Teologie, Trinitární teologie, křesťanská dogmatika

Edice je součástí plnění grantového úkolu: GA ČR č. 401/09/0502

Monografie pojednává o dějinách trojičního dogmatu v Písmu i v dalších dějínách křesťanského myšlení, analyzuje a rozvíjí základní koncepty trinitární teologie (perichoreze, přivlastňování), věnuje pozornost propojení trojičního dogmatu s praxí. Oproti prvnímu vydání byla rozšířena citovaná bibliografie a asi na třiceti místech došlo k upřesnění a doplnění textu (relativizace geometrických znázornění, návaznost na novou knihu J. Ratzingera a na myšlenkový odkaz R. Guardiniho v oblasti propojení trinitologie a pojetí lidské osoby.

18) Pospíšil, Ctirad V., Hermeneutika mystéria. Struktury myšlení v dogmatické teologii, Karmelitánské nakladatelství - Krystal OP: Kostelní Vydří - Praha 2010, 2. upravené a podstatně rozšířené vydání, 294 stran, 595 normostran, ISBN Karm. n. 978-80-7195-478-1; Krystal 978-80-87183-16-8, 500 výtisků.

Teologie, křesťanská dogmatika, hermeneutika, vědecké myšlení

Edice je součástí plnění grantového úkolu: GA ČR č. 401/09/0502

Autor monografie představuje základní struktury myšlení v dogmatické teologii na základě současné hermeneutiky a snaží se vypracovat speciální hermeneutiku odpovídající tomu, čím se teologie zabývá. Po prezentaci metodologického významu jednotlivých epoch dějin teologie se autor zabývá základními metodologickými posuny, které přinesl II. vatikánský koncil. V dalších částech se čtenář dozví o poměru mezi teologií a racionalitou, potažmo o poměru mezi teologií a kulturou. Oprati prvnímu vydání přibyla témata: poměr mezi dogmatickou a morální teologií; teologie, filosofie náboženství a religionistika; otázka soukromých - aktualizačních zjevení. Rozsahem 125 normostran navíc (25 procent).

19) Pospíšil, Ctirad V., Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel, Karmelitánské nakladatelství - Krystal OP: Kostelní Vydří - Praha 2010, 4. opět upravené a podstatně rozšířené vydání, 462 stran, 935 normostran, Karm.n. ISBN 978-80-7195-394-4; Krystal ISBN 978-80-87183-21-2.

Křesťanská teologie, christologie, soteriologie, dějiny teologie

V monografii jsou představeny zásadní linie christologického myšlení, tedy poměr christologie a spirituality, biblická christologie, patristická christologie, základní otázky spekulativní christologie a soterilogie. Oproti třetímu vydání je připojena řada nových témat jako problematika nanebevstoupení, adopcianismus, otázka spásy stvoření. Kromě toho jsou do 4. vydání promítnuty přínosy obsažené v díle Jako v nebi, tak i na zemi. náčrt trinitární teologie. Jedná se zejména o problematiku zprostředkování pojímanou nyní důsledně trinitárně, což je opravdová novinka. Rozsahem 105 normostran navíc, tedy oproti 3. vydání zhruba 13,5 procenta textu navíc.

Edice je součástí plnění grantového úkolu: GA ČR č. 401/09/0502

20) C. V. Pospíšil, Různé podoby trinitární teologie a pneumatologie 1800-2010. Tvářnosti české katolické trojiční teologie a pneumatologie 1800-1989. Komentovaná biblkiografie 1800-2010, L. Marek pro CMTF UP v Olomouci: Brno - Olomouc 2011, 544 stran, ISBN 978-80-87127-37-7.

Plnění grantového úkolu GA ČR č. 401/09/502

Klíčová slova: Teologie, Trojice, pneumatologie, dějiny česká teologie

V této monografii autor nejprve předkládá komentovanou bibliografii týkající se české trinitární teologie a pneumatologie v období 1800-2010. Výrazným krokem kupředu je především ekumenický rozměr tohoto přehledu a objevení celé řady textů. V druhé části jsou podrobeny analýze vybrané původní práce českých katolických teologů a význačné překladové studie opět z katolické oblasti. Vyhodnocování příspěvků nekatolických autorů je třeba ponechat představitelům příslušných teologických škol. Výsledek tohoto bádání ukazuje jednak to, že čeští katoličtí teologové předchozích šesti generací se vzájemně citovali jen velmi zřídka a že znalost dějin vlastní disciplíny v české prostoru nebylo na dostačující úrovni, jednak to, že nejlepší původní české práce se svou kvalitou nejen vyrovnají, ale zpravidla také překračují to, co bylo překládáno zejména v těžkých letech 1950-1989. V pracích českých teologů se nacházejí i dnes platné inspirace, jichž je třeba využívat. Opravdu geniální jsou příspěvky V. Zahradníka, jehož trojiční reflexe se promítá zejména v dosud nekomentovaných kázáních, J. V. Jirsíka. Oba tito autoři výrazně závisejí na myšlenkovém odkazu B. Bolzana. Z dalších autorů je třeba připomenout: V. Šandu, R. Špačka, J. Pospíšila, V. Boublíka a J. Zvěřinu.

21) C. V. Pospíšil, Zápolení o naději a lidskou důstojnost. Česká katolická teologie 1850-1950 a výzvy přírodních věd v širším světovém kontextu, Nakladatelství UP v Olomouci: Olomouc 2014, 281 stran (550 normostran), ISBN 978-80-244-3855-9. Monografie vznikla jako plnění grantového úkolu: IGA CMTF UP_2013_011_SPP

Klíčová slova: Teologie, dějiny teologie, dějiny přírodních věd, filosofie vědy

Autor nejprve vymezuje vlastní pole výzkumu a základní metodologické přístupy. Zásadně se odmítají ideologické jak ateistického, tak teistického ražení. V první kapitole se hovoří o problematice astronomie a kosmogonie. Ani jeden český katolický autor v daném časovém úseku nečetl v dané souvislosti první kapitolu knihy Genesis fundamentalistický způsobem. Ve druhé kapitole jsou prezentovány reakce českých teologů na Darwinovo pojetí vzniku druhů. Minimálně od sedmdesátých let se na scéně české katolické teologie projevuje otevřenost možnosti tohoto řešení. Jediná skuteční třecí plocha se projevuje v oblasti evoluční koncepce vzniku lidstva. Autor proto prezentuje a vyhodnocuje nejenom výkony českých teologů, ale také českou odbornou tvorbu s výrazným přihlédnutím k tomu, co nabízí teologie ve světě a také tvorba přírodovědců, kteří se dané problematice věnovali. Určitá otevřenost tak zvané Mivartově tezi z roku 1871, podle níž lidské tělo vniklo vývojem a v určitém okamžiku bylo skokově oduševněno Bohem, se nesměle projevoval už od sedmdesátých let 19. století a nabyla výraznější podoby v letech 1910-1930. Není tedy pravdou, že otevřenost evoluční koncepci vzniku člověka by v katolickém prostředí začínala až s P. Teilhardem de Chardin. Ukazuje se rovněž, že tvorba školy CČS(H) v dané věci nese velmi obdobné rysy jako přínosy katolických teologů ve stejném období. V závěru autor přechází na systematickou rovinu a pokouší se modifikovat současnou často citovanou tezi o tzv. "ontologickém skoku", která souvisí s Kvartovou tezí a teologicky vzato vykazuje neúměrnou míru dualismu mezi tělem a duší.

22) Alvaro Grammatica (50 procent) - C. V. Pospíšil (vedení práce, úvod, přepracování české verze - 50 procent), Mesiánští židé a Mesiáš v kontextu současné židovské rozpravy o Ježíši z Nazareta, Palackého univerzita v Olomouci: Olomouc 2014, 246 stran, formát B5, ISBN - 978-80-244-42570.

The relationship of the Messianic Jews to the Messias in the context of the contemporary Jewish debate on Jesus Christ

This study considers the Messianic-Jewish movement which has become widespread in recent decades. The objective of the monograph is to trace a scientific profile of the presence of the Messianic Jews and to identify their specific contribution in the field of theology and in the journey towards ecumenism. Is their presence a Christian ecclesial expression like any other or does it have its own special role, essential to the Church's life in the light of the fulfilment of the biblical promises? The first part analyses the contribution of some contemporary Jews regarding the interest in the person of Jesus in the Jewish world. The second part deals with the disappearance of the early Jewish-Christian communities from the heart of the Church and the reasons for this disappearance. The root of this separation between Jews and Christians and subsequently within the Church itself between Jewish-Christians and ethnic-Christians should be sought not so much in ecclesiological origins but in christological ones. The third part addresses the reappearance of the Ecclesia ex circumcisione in its various and multiple expressions. The existence of a Jewish-Christian community within the Christian churches especially within the Latin rite Catholic Church, the Messianic Jews movement in Israel and in the world (particularly in the USA), the existence of Jewish believers in Jesus outside of every ecclesial congregation, the interest in Judaism in Christian and theological environments and the consideration in which Christianity is beginning to be held by some Jewish scholars and their schools, are events that have a particular ecclesial relevance.

Klíčová slova:

Judaismus, mesiánští židé, katolická teologie, ekumenismus

Tato monografie, jedná se o přepracovanou a doplněnou disertační práci se stejným názvem, která byla obhájen na CMTF UP v Olomouci, na Katedře systematické teologie pod vedením prof. Pospíšila, je věnována zkoumání jevu mesiánských židů, který vystupuje na scénu v posledních desetiletích. Mesiánští židé jsou zkoumáni z hlediska jejich ekumenické potenciality a z hlediska jejich přínosů na poli teologie. První část je věnována zkoumání a hodnocení přínosů význačných židovských myslitelů ohledně postavy Ježíše z Nazareta. Druhá část pojednává o problematice židokřesťanských komunit v církvi prvních čtyř staletí existence křesťanství. První separace mezi židovstvím a křesťanství má evidentně kořeny v odlišném pohledu obou skupin na Ježíše z Nazareta. Třetí část představuje problematiku církve z obřezaných jako obnovu prapůvodního židokřesťanství. Ne právě snadnou otázkou je poměr těchto nových židokřesťanských skupin k tradičním křesťanským církvím. Předkládané dílo je prvním monografickým zpracováním tématu v české literatuře. Vyjde také jeho italská a anglická verze, protože má evidentně přesah do mezinárodní diskuse o dané tematice.

23) C. V. Pospíšil, Husovská dilemata, Karmelitánské nakladatelství: Kostelní Vydří 2015, 320 stran, ISBN 978-80-7195-816-1.

Hussians Dilemmas

Key words:

John Hus, Christian Theology, Wicliffe, Eucharist, Reform of the Church

The main purpose of this book is to find the right relation to Jan Hus, especially from the point of view of catholic theology. The author stresses the fact that the basic issue of the present time may be seen in experiencing and proclaiming the ideal in a post-ideological period. Subsequently, the basic approaches to Jan Hus in the 19th and 20th are presented. In the third chapter the author describes the basic crisis phenomena in the 14th and 15th century. The author pays attention also to the philosophical and theological heritage of John Wycliffe. The Czech reform masters adopted a realistic philosophy and strategy of the church reform, but strictly refused Wicliffe´s utterly heretic ideas. The last chapter is dedicated to Hus´ teaching on the Eucharist in a broader context of the Czech reformatory and subsequent Hussite movement.

Klíčová slova: Jan Hus, křesťanská teologie, viklefismus, eucharistie, reforma církve

Hlavním záměrem knihy je hledání spravedlivého postoje k postavě Jana Husa zejména z hlediska katolické teologie. Klíčovým dilematem je pro autora otázka, jak předkládat v současné postideologické době ideál. Následně jsou prezentovány základní typy přístupů k husovské tematice přednostně v 19. a 20. století. Poté se autor zabývá problematickou Viklefova myšlenkového dědictví. Čeští reformní Mistři přejímali od zmíněného anglického myslitele na přelomu 14. a 15. století jeho realistickou filosofii a strategii, nikoli však jeho výslovně heretické ideje na poli věrouky. V celkově čtvrté kapitole autor předkládá základní krizové jevy příslušné doby, bez jejichž znalosti nelze husovskou problematiku spravedlivě hodnotit. Po připomínce základních obrysů Husova životního příběhu následuje poslední, velmi obsáhlá kapitola věnovaná Husově eucharistické nauce v širokém kontextu eucharistické nauky v rámci českého reformního hnutí. Hus se v této oblasti rozhodně nevzdálil od nauky církve. Jakoubkovu remanční nauku lze vnímat, při troše dobré vůle, jako pravověrnou variantu církevního pojetí daného tajemství.

24) doc. Martin Cajthaml, Ph.D., Mgr. Petr Dvořák, Ph.D., doc. Mgr. Daniel Heider, Ph.D., Dr. Ing. Eduard Krumpolc, CSc., Th.D., doc. ing. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D., Daniel D. Novotný, Ph.D., prof. Ctirad V. Pospíšil, Th.D., prof. PhDr. RNDr. Jan Štěpán, CSc., doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D., prof. Mgr. et Mgr. Jaroslav Vokoun, Th.D., Křesťan a islám, Hesperion: České Budějovice 2016, 20 stran, ISBN 978-80-906372-1-4.

25) C. V. Pospíšil, Zápolení o pravdu, naději a lidskou důstojnost: Česká katolická teologie. Česká katolická teologie 1850-1950 a výzvy přírodních věd v širším světovém kontextu, Praha: Univerzita Karlova v Praze, vadavatelství Karolinum, 2017. - 418 stran; ISBN 978-80-246-3441-8 (tištěná publikace); ISBN 978-80-246-3530-9 (E-kniha). Poznámka: GA ČR 16-08021S. (Do RIV dát v roce 1917, na GAČR zahlášeno, poslat pouze výtisk, už hlášeno na rok 2016).

A Struggle for Truth, Hope and Human Dignity Czech Catholic Theology 1850-1950 and the Challenges of the Natural Sciences in Global Context

Key words: Catholic Theology, Science and Believe, Nature Sciences, Astronomy, evolutional Biology, Creation of Man, Paleoanthropology, Magisterium of Catholic Church

The book brings about reworking and thorough broadening of the previous monograph A Struggle for Hope and Human Dignity Czech Catholic Theology 1850-1950 and the Challenges of the Natural Sciences in Global Context, UP Olomouc 2014. First of all, the number of presented and interpreted resources was enlarged. Furthermore, numerous facts concerning persons and periodicals were presented in greater detail. From the qualitative point of view, it is important to note that the philosophical background of the work of J. L. Člakovský was re-evaluated, likewise the work of his friend and inspirer A. Braun. Moreover, a definition of human as an "animal capable of sinning" was proposed, which is connected to the Christological thesis of Jesus's sinlessness. The author suggests to the fundamental theology to include the discussion about the creation in its presentation, in which the relation between theology and the contributions of modern and post-modern science would be discussed.

The first approach to the proposed question consists of the identification of three thematic circles, which correspond to the three chapters of this book, namely the relation of theology to astronomy, to evolutionary biology and to the question of the origin - creation of man by means of evolution. In all these three cases, we proceed by presenting the publications one after another in their chronological order. It is the text itself what witnesses about the historical reality in its dynamic diversity and variability.

Klíčová slova: Katolická teologie, věda a víra, přírodní vědy, astronomie, evoluční biologie, stvoření člověka, paleoantropologie, učení katolické církve

Kniha představuje přepracování a opravdu výrazné doplnění předešlé monografie: Zápolení o naději a lidskou důstojnost. Česká katolická teologie 1850-1950 a výzvy přírodních věd v širším světovém kontext, UP Olomouc, Nakladatelství UP 2014. V první řadě je výrazně rozšířena báze konzultovaných pramenů. Řada údajů týkajících se osob a periodik je upřesněna. Z filosofického hlediska je třeba podtrhnout skutečnost, že dílo J. L. Čelakovského bylo přehodnoceno stejně jako jeho inspirační zdroj, tedy návrhy A. Brauna. Vlastní návrh definice lidské bytosti jako "živočicha schopného hřešit" je nyní sladěna s tezí z oblasti christologie ohledně Ježíšovy bezhříšnosti. Autor navíc navrhuje kolegům z oblasti fundamentální teologie pojednání o poměru mezi teologií a přírodními vědami.

V první řadě jsou rozlišeny tři základní okruhy, které odpovídají třem kapitolám této monografie, konkrétně se jedná o vztah teologie k astronomii, evoluční biologii a k otázce evolučního vzniku - stvoření člověka. Ve všech třech případech autor prezentuje širokou škálu publikací převážně v chronologickém pořadí. Ukazuje se, že opravdový postoj katolických teologů byl dynamický a názorově rozrůzněný. Sama historická skutečnost je výrazně odlišná od obecných a silně zjednodušených soudů, s nimiž se dnes setkáváme.

Ediční činnost

1) Pospíšil, Ctirad V. (ed.) Prezentace encykliky "Fides et ratio" a dokumentu "Ad tuendam fidem",Olomouc: MCM 1999. 44 s.

2) Pospíšil, Ctirad V. (ed. a překlad některých částí) Františkánské prameny I., Olomouc: MCM 2001. 995 s. (ISBN 80-7266-073-X).

3) Pospíšil, Ctirad V. (ed.) Františkánská knihovna - CD ROM. Olomouc: MCM 2001. Obsah: Františkánské prameny I; Františkánské prameny II; Dějiny františkánství (Iriarte); Putování mysli do Boha (Bonaventura); Františkánský misál; Kapucínský misál; Kapucínské proprium k modlitbě hodin; Dar Otce i Syna (Pospíšil); Časopis - Texty františkánskej spirituality (čísla 21-80).

4) Krumpolc, E. - Poláková, J. - Pospíšil, C. V. (eds.), Z plnosti Kristovy. Sborník k devadesátinám Oto Mádra, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2007, s. 9-10, celkem 412 stran, ISBN 978-89-7195-138-4.

5) Černuška, P. - Pospíšil, C. V. (eds.), Vydávat počet ze své naděje. Sborník k 60. narozeninám Mons. Jana Graubnera, Velkého kancléře CMTF UP v Olomouci, UP v Olomouci, Olomouc 2008, 206 stran, ISBN 974-80-244-2132-2.

6) Pavel Černuška - Ctirad V. Pospíšil - František Staněk (eds.), Interdisciplinární úvod do četby Kompendia sociální nauky církve, Brno: L. Marek 2009, 228 stran, ISBN 978-80-87127-16-2. Výstup vnitřního granfu CMTF UP - S2/07 - Kurz ke Kompendiu sociální nauky církve.

7) Pospíšil, Ctirad V. (ed.), K výzvě jménem "Boží blud", Praha: Pastorační středisko Praha 2010, 31 stran, ISBN neuvedeno, 300 výtisků. Sborník z panelové mezioborové diskuse o knize R. Dawkinse, Boží blud, Academia: Praha 2009, která se konala dne 21. 10. 2009 na CMTF UP v Olomouci.

8) Pospíšil, Ctirad V. (ed.) - MTK, Dokumenty Mezinárodní teologické komise věnované morální teologii a etice, Karmelitánské nakladatelství: Kostelní Vydří 2010, s. 11-38, celkový počet stran 155, ISBN 978-80-7195-468-2 (500 výtisků).

9) Pospíšil, Ctirad V. (ed.) - MTK, Dokumenty Mezinárodní teologické komise věnované christologii a soteriologii do roku 1995, Karmelitánské nakladatelství: Kostelní Vydří 2010, s. 7-12, celkový počet stran 201, ISBN 978-80-7195-512-2. 500 výtisků.

10) Pospíšil, Ctirad V. (ed.), Dokumenty MTK věnované eklesiologii a svátostem do roku 1995 a Dokument PBK Jednota a rozličnost v církvi, Karmelitánské nakladatelství: Kostelní Vydří 2011, s. 33-37, ISBN978-80-7195-272-5, 500 výtisků, celkový počet stran 223.

11) Pospíšil, Ctirad V. (ed.), Dokumenty MTK věnované metodě do roku 1995 a statuta MTK, Karmelitánské nakladatelství: Kostelní Vydří 2011, s. 33-37, ISBN978-80-7195-350-0, 500 výtisků, celkový počet stran 143.

12) Pospíšil, Ctirad V. - Krumpolc Eduard (eds.), "Ekumenický soubor studií k problematice přirozeného zákona," Studia Theologica XIII, 2011/4, celkově 46, (ISSN 1212 - 8570.9).

13) Pospíšil, Ctirad V. - E. Krumpolc (eds.), "Hledání mezioborového přístup k problematice exorcismu - soubor studií," in Studia theologica 14, 2012/ 4 (50), s. 145-250. (ISSN 1212 - 8570.9).

14) Pospíšil, Ctirad V. (ed.), II. vatikánský koncil očima Jana XXIII. a Pavla VI., Karmelitánské nakladatelství: Kostelní Vydří 2013, 221 stran, ISBN 978-80-7195-598-6.

15) Pospíšil, Ctirad V. (ed.), Pius XI. - Antitotalitní encykliky, Krystal o.p.: Praha 2015, ISBN 978-80-87183-74-8, s. 15-17.

16) Pospíšil, Ctirad V. - E. Krumpolc (eds.), "Soubor příspěvků, které vznikly v souvislosti se sympoziem konaným ve dnech 18. - 20. května 2015 v Českých Budějovicích," Studia theologica 17/4, 2015, s. 1-332 (ISSN 1212 - 8570.9).

17) Pospíšil, Ctirad V., digitalizovaný časopis: Hlídka. Uveřejněno v lednu 2016 na adrese: depositum.cmtf

18) Pospíšil, Ctirad V. (ed), digitalizovaný časopis: Museum bohoslovců českomoravských. Uveřejněno v lednu 2017 na adrese: depositum.cmtf

Části publikací monografického charakteru

Kapitoly v knize – Kolektivní monografie

1) Pospíšil, Ctirad V. Bonaventura z Bagnoregia a jeho Putování do Boha. In Sv. Bonaventura, Putování mysli do Boha. Praha: Krystal 1997. Úvodní studie, překlad, poznámky Pospíšil, Ctirad V. s. 5 - 52.

2) Pospíšil, Ctirad V. Lev XIII. a jeho encyklika o Duchu svatém. In Lev XIII. Divinum illud munus. Praha: Krystal 1998. Úvodní studie, překlad, poznámky Pospíšil, Ctirad V. s. 5 - 18.

3) Pospíšil, Ctirad V. Horizonty současné christologie. In Papežská biblická komise Bible a christologie. Praha: Krystal 1999. Úvodní studie, překlad, poznámky, bibliografické přehledy Pospíšil, Ctirad V. . s. 5 - 19.

4) Pospíšil, Ctirad V. Christologie, soteriologie a postava Ježíše z Nazareta v českém a slovenském jazyce. Bibliografická studie. In Papežská biblická komise Bible a christologie. Praha: Krystal 1999. Úvodní studie, překlad, poznámky Pospíšil, Ctirad V. s. 78 - 98.

5) Pospíšil, Ctirad V. Mezinárodní teologická komise a teologie mimokřesťanských náboženství. In Mezinárodní teologická komise, Křesťanství a ostatní náboženství. Praha: Krystal 1999. Úvodní studie, překlad, poznámky Pospíšil, Ctirad V. s. 3 - 15.

6) Pospíšil, Ctirad V. Rozlišovat a rozpoznávat. In Pennesi, A. O. Kristus podle New Age, kritická analýza. Olomouc: MCM 2000. překlad a úprava textu Pospíšil, Ctirad V. s. 100 - 103.

7) Pospíšil, Ctirad V. Vyprávět Ježíše z Nazareta. In Parazzoli, F. Život Ježíše z Nazareta. Praha: Paulínky 2000, překlad Pospíšil, Ctirad V. s. 179 - 182.

8) Pospíšil, Ctirad V. Úvodní slovo k druhému vydání Františkánských pramenů I. In Pospíšil, Ctirad V. (ed. a překlad), Františkánské prameny I. Olomouc: MCM 2001. s. 5 - 6.

9) Pospíšil, Ctirad V. Bonaventura z Bagnoregia a jeho "Putování do Boha". 47s. In Pospíšil, Ctirad V. (ed.) Františkánská knihovna - CD ROM. Olomouc: MCM 2001, 2. vydání.

10) Pospíšil, Ctirad V. Splátka jednoho dluhu. In Merino, José Antonio Františkánská cesta pro dnešního člověka. Olomouc: MCM 2001, vyšlo v lednu 2002. s. 3 - 4.

11) Pospíšil, Ctirad V. Dialog s trinitologií profesora Zdeňka Kučery. In Kučera, Zdeněk Trojiční teologie. Brno: L. Marek 2002. s 269 - 292. ISBN 80-86263-21-5.

12) Pospíšil, Ctirad V. Mariologie na přelomu druhého a třetího tisíciletí. In Mezinárodní papežská mariánská akademie Matka Páně, památka, přítomnost, naděje. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství 2003, překlad a úvodní studie Pospíšil, Ctirad V., s. 9-14. ISBN 80-7192-762-2.

13) Pospíšil, Ctirad V., Přístupové cesty k tajemství otce Pia. In Pasquale, Gianliugi (uspořádal), Duchovní odkaz otce Pia 1. Praha: Paulínky 2003, překlad Pospíšil, Ctirad V., s. 5-15. ISBN 80-86025-53-5.

14) Pospíšil, Ctirad V., Bonaventura z Bagnoregia a jeho Putování do Boha." In Sv. Bonaventura, Putování mysli do Boha. Praha: Krystal 2003, úvodní studie, překlad, poznámky Pospíšil, Ctirad V., 2. vydání, s. 10 - 50.

15) Pospíšil, Ctirad V. "Bernard z Clairvaux a jeho spis De gratia et libero arbitrio." In Bernard z Clairvaux, O milosti a svobodném rozhodování, Univerzita Karlova v Praze - nakladatelství Karolinum, Praha 2004, překlad - Koronthályová, Markéta, úvodní studie - Pospíšil, Ctirad V., s. 5-21, celkový počet stran 95, ISBN 80-246-0702-6.

16) Pospíšil, Ctirad V., "Bonaventura z Bagnoregia a základní přístupové cesty k jeho spisu Breviloquium," in Bonaventura, Breviloquium - Kompendium scholastické teologie, Vyšehrad, Praha 2004, s. 15-54, celkový počet stran 415, ISBN 80-7021-703-0. Plnění grantu - GAČR č. 401/01/0500.

17) Pospíšil, Ctirad V. - Černuška, Pavel, "Některé stopy Bonaventurova díla v Čechách 13.-15. století", in Bonaventura, Breviloquium - Kompendium scholastické teologie, Vyšehrad, Praha 2004, s. 55-70, celkový počet stran 415, ISBN 80-7021-703-0. Plnění grantu - GAČR č. 401/01/0500.

18) Pospíšil, Ctirad V., "Základní otázky a perspektivy současné systematické teologie", in Dolista, Josef, Křesťanství a racionalita - teologický přístup, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - Zdravotně sociální fakulta 2004, s. 116-125, celkem 136 stran, ISBN 80-7040-728-X (Poznámka: vyšlo v únoru 2005).

19) Pospíšil, Ctirad V., "Laurentinova mariologie v roce 2005," in Laurentin, René, Pojednání o Panně Marii, Krystal - Karmelitánské nakladatelství, Praha - Kostelní Vydří 2005, s. 5 - 7, celkový počet stran 194, ISBN 80-7192-728-7.

20) Pospíšil, Ctirad V. "Břemeno minulosti a zodpovědnost za budoucnost," in Hanuš, J. - Vybíral, J. (ed.), Evropa a její duchovní tvář, CDK, Brno 2006, s. 278-280, celkově 331 stran, ISBN 80-7325-071-3.

21) Pospíšil, Ctirad V. "Osobnost a dílo kněze Antonio Rosiminiho," in A. Rosmini Serbati, Komunismus a socialismus, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2006, překlad, poznámky, doprovodná studie C. V. Pospíšil, ISBN 80-7195-045-9, s. 95-110, celkový počet stran: 118.

22) Pospíšil, Ctirad V. - in Altrichter, Michal (ed.) Co si myslíte o jezuitech - odpovědi na anktetu k 450 letému výročí příchodu jezuitů do českých zemí, Refugium, Olomouc 2006, s. 83-84, ISBN 80-86715-50-7, celkový počet stran: 137.

23) Pospíšil, Ctirad V., "Amorthova kniha a český čtenář," in Gabriele Amorth, Exorcisté a psychiatři, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2006, 254 stran, s. 9-12, ISBN 80-7192-981-6.

24) Pospíšil, Ctirad V., "Crux - Crucifixus," in Caroli, Ernesto (ed.), Dizionario Bonaventuriano. Filosofia - Teologia - Spiritualità, Editrici Francescane, Padova 2008, 287-290, Celkový počet stran 910 stran, ISBN 978-88-8135-019-3.

25) Pospíšil, Ctirad V., "Humilitas," in Caroli, Ernesto (ed.), Dizionario Bonaventuriano. Filosofia - Teologia - Spiritualità, Editrici Francescane, Padova 2008, 465-467, Celkový počet stran 910 stran, ISBN 978-88-8135-019-3.

26) Pospíšil, Ctirad V., "Světla a stíny duchovního odkazu otce Pia. Několik slov k českému překladu," in G.-L. Pasquale (ed.), 365 dní s otcem Piem, Karmelitánské nakladatelství, Praha 2008, s. 14-22, celkový počet stran 405, ISBN 978-80-7195-249-0.

27) Pospíšil, Ctirad V., "K českému dokumentu MTK, Naděje na spásu pro děti, které umírají nepokřtěné," in Mezinárodní teologická komise, Naděje na spásu pro děti, které umírají nepokřtěné, Krystal o.p, Praha 2008, s. 3-4, celkový počet stran 61, ISBN 078-80-87183-06-9.

Součást řešení grantového úkolu: GA ČR 401/08/1054

28) Pospíšil, Ctirad V., "K českému překladu dokumentu Mezinárodní teologické komise: O některých aktuálních otázkách eschatologie," in Mezinárodní teologická komise, O některých aktuálních otázkách eschatologie, Refugium, Olomouc 2008, s. 5-14, ISBN978-80-7412-004-6.

Součást řešení grantového úkolu: GA ČR 401/08/1054

29) Pospíšil, Ctirad V., "K českému vydání dokumentu MTK o diakonátu," Mezinárodní teologická komise, Diakonát, vývoj a perspektivy, Krystal o.p., Praha 2008, s. 5-8, celkově 115 stran, ISBN 978-80-87183-07-6

Součást řešení grantového úkolu: GA ČR 401/08/1054

30) Pospíšil, Ctirad V., "Nejsvětější Trojice jako "sloup a opora" naší důstojnosti a svobody," in Jemelková, Simona - Zápalková, Helena - Ondrušková, Markéta, Sloup Nejsvětější Trojice Olomouc, Olomouc: Statutární město Olomouc, Muzeum umění Olomouc, 2008, Příloha - 9 normostran, 2 tiskové strany, ISBN 978-80-254-3284-6; 978-80-87149-14-0.

31) Pospíšil, Ctirad V., "Sainte Trinité - "pilier et colonne" de notre dignité et liberté," in Simona Jemelková - Helena Zápalková - Markéta Ondrušková, Colonne de la Sainte Trinité Olomouc, Olomouc: Statutární město Olomouc, Muzeum umění Olomouc, 2008, Příloha - 9 normostran, 2 tiskové strany, ISBN 978-80-254-3652-3; 978-80-87149-17-1.

32) Pospíšil, Ctirad V., "Die Dreifaltigkeit als "die Säule und das Fundament" unserer Würde und Freiheit," in Simona Jemelková - Helena Zápalková - Markéta Ondrušková, Allerheiligste Dreifaltigkeitssäule Olomouc, Olomouc: Statutární město Olomouc, Muzeum umění Olomouc, 2008, Příloha - 9 normostran, 2 tiskové strany, ISBN 978-80-254-3650-9; 978-80-87149-16-4.

33) Pospíšil, Ctirad V., "The Holy Trinity as the "column and pilar" of our dignity and freedom," in Simona Jemelková - Helena Zápalková - Markéta Ondrušková, Holy Trinity Column Olomouc, Olomouc, Olomouc: Statutární město Olomouc, Muzeum umění Olomouc, 2008, Příloha - 9 normostran, 2 tiskové strany, ISBN 978-80-254-3651-6; 978-80-87149-15-7.

34) Pospíšil, Ctirad V., "České vydání dokumentů MTK věnovaných morální teologii," in MTK, Dokumenty Mezinárodní teologické komise věnované morální teologii a etice, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2010, s. 5-6, celkový počet stran 155, ISBN 978-80-7195-468-2 (500 výtisků).

Edice je součástí plnění grantového úkolu: GA ČR č. 401/09/502 a grantového úkolu IGA - UP Olomouc č. 436199916.

35) Pospíšil, Ctirad V., "K dokumentu MTK o křesťanské etice z roku 1974," in MTK, Dokumenty Mezinárodní teologické komise věnované morální teologii a etice, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2010, s. 7-9, celkový počet stran 155, ISBN 978-80-7195-468-2 (500 výtisků).

Edice je součástí plnění grantového úkolu: GA ČR č. 401/09/502 a grantového úkolu IGA - UP Olomouc č. 436199916.

36) Pospíšil, Ctirad V., "K dokumentu MTK o lidských právech z roku 1983," in MTK, Dokumenty Mezinárodní teologické komise věnované morální teologii a etice, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2010, s. 39-40, celkový počet stran 155, ISBN 978-80-7195-468-2 (500 výtisků).

Edice je součástí plnění grantového úkolu: GA ČR č. 401/09/502 a grantového úkolu IGA - UP Olomouc č. 436199916.

37) Pospíšil, Ctirad V., "K dokumentu MTK o přirozeném zákoně z roku 2008," in MTK, Dokumenty Mezinárodní teologické komise věnované morální teologii a etice, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2010, s. 67-74, celkový počet stran 155, ISBN 978-80-7195-468-2 (500 výtisků).

38) Pospíšil, Ctirad V., "K české edici dokumentů MTK k christologii a soteriologii vydaných do roku 1995," in MTK, Dokumenty Mezinárodní teologické komise věnované christologii a soteriologii do roku 1995, Karmelitánské nakladatelství: Kostelní Vydří 2010, s. 5-6, celkový počet stran 201, ISBN 978-80-7195-512-2. 500 výtisků.

39) Pospíšil, Ctirad V., "Dokument MTK: Vybrané otázky z christologie po více než třiceti letech," in MTK, Dokumenty Mezinárodní teologické komise věnované christologii a soteriologii do roku 1995, Karmelitánské nakladatelství: Kostelní Vydří 2010, s. 7-12, celkový počet stran 201, ISBN 978-80-7195-512-2. 500 výtisků.

40) Pospíšil, Ctirad V., "K českému překladu dokumentu TK: O lidském rozvoji a křesťanské spáse," in MTK, Dokumenty Mezinárodní teologické komise věnované christologii a soteriologii do roku 1995, Karmelitánské nakladatelství: Kostelní Vydří 2010, s. 45-48, celkový počet stran 201, ISBN 978-80-7195-512-2. 500 výtisků.

41) Pospíšil, Ctirad V., "K českému vydání dokumentu MTK: Teologie - Christologie - Antropologie," in MTK, Dokumenty Mezinárodní teologické komise věnované christologii a soteriologii do roku 1995, Karmelitánské nakladatelství: Kostelní Vydří 2010, s. 73-78, celkový počet stran 201, ISBN 978-80-7195-512-2. 500 výtisků.

42) Pospíšil, Ctirad V., "K českému vydání dokumentu MTK: Vědomí, které měl Ježíš o sobě a o svém poslání," in MTK, Dokumenty Mezinárodní teologické komise věnované christologii a soteriologii do roku 1995, Karmelitánské nakladatelství: Kostelní Vydří 2010, s. 105-108, celkový počet stran 201, ISBN 978-80-7195-512-2. 500 výtisků.

43) Pospíšil, Ctirad V., "K českému vydání dokumentu MTK: Některé otázky týkající se teologie vykoupení," in MTK, Dokumenty Mezinárodní teologické komise věnované christologii a soteriologii do roku 1995, Karmelitánské nakladatelství: Kostelní Vydří 2010, s. 127-132, celkový počet stran 201, ISBN 978-80-7195-512-2. 500 výtisků.

44) Pospíšil, Ctirad V., "Česká trinitární teologie," in Edward G. Farrugia - P. Ambros, Encyklopedický slovník křesťanského Východu, Refugium: Olomouc 2008 (ve skutečnosti vyšlo v na konci roku 2010), s. 242-245, celkem 1039 stran, ISBN 978-80-7412-019-0.

45) Pospíšil, Ctirad V., "Perichoreze," in Edward G. Farrugia - P. Ambros, Encyklopedický slovník křesťanského Východu, Refugium: Olomouc 2008 (ve skutečnosti vyšlo v na konci roku 2010), s. 688-689, celkem 1039 stran, ISBN 978-80-7412-019-0.

46) Pospíšil, Ctirad V., "Přivlastňování," in Edward G. Farrugia - P. Ambros, Encyklopedický slovník křesťanského Východu, Refugium: Olomouc 2008 (ve skutečnosti vyšlo v na konci roku 2010), s. 744-746, celkem 1039 stran, ISBN 978-80-7412-019-0.

47) Pospíšil, Ctirad V., "Teologie dějin tváří v tvář mnohočetnému fenoménu krize," in P. Brož - Brož - V. Juks - J. Hojda - A. Opatrný - C. V. Pospíšil - D. Vopřada, Krize a kairos - Teologické perspektivy, Nakl. P. Mervart: Červený Kostelec 2010, s. 53-78, celkově 140 stran, ISBN 978-80-87378-77-9. Recenzovaná kolektivní monografie.

48) Pospíšil, Ctirad V., "K české edici dokumentů MTK věnovaných eklesiologii a svátostem vydaných do roku 1995." in Pospíšil, Ctirad V. (ed.), Dokumenty MTK věnované eklesiologii a svátostem do roku 1995 a Dokument PBK Jednota a rozličnost v církvi, Karmelitánské nakladatelství: Kostelní Vydří 2011, s. 5-7, ISBN978-80-7195-272-5, 500 výtisků, celkový počet stran 223.

49) Pospíšil, Ctirad V., "K českému vydání dokumentu MTK O katolickém kněžství (1970)," in Pospíšil, Ctirad V. (ed.), Dokumenty MTK věnované eklesiologii a svátostem do roku 1995 a Dokument PBK Jednota a rozličnost v církvi, Karmelitánské nakladatelství: Kostelní Vydří 2011, s. 8-9, ISBN978-80-7195-272-5, 500 výtisků, celkový počet stran 223.

50) Pospíšil, Ctirad V., "K dokumentu MTK Apoštolskost církve a apoštolská posloupnost (1974)," in Pospíšil, Ctirad V. (ed.), Dokumenty MTK věnované eklesiologii a svátostem do roku 1995 a Dokument PBK Jednota a rozličnost v církvi, Karmelitánské nakladatelství: Kostelní Vydří 2011, s. 12-16, ISBN978-80-7195-272-5, 500 výtisků, celkový počet stran 223.

51) Pospíšil, Ctirad V., "Jeden nebo dva dokumenty MTK o manželství? Kritický komentář Šestnácti christologických tezí o manželství z roku 1977," in Pospíšil, Ctirad V. (ed.), Dokumenty MTK věnované eklesiologii a svátostem do roku 1995 a Dokument PBK Jednota a rozličnost v církvi, Karmelitánské nakladatelství: Kostelní Vydří 2011, s. 33-37, ISBN978-80-7195-272-5, 500 výtisků, celkový počet stran 223.

52) Pospíšil, Ctirad V., "Kritická analýza dokumentu MTK O křesťanském manželství z roku 1977," in Pospíšil, Ctirad V. (ed.), Dokumenty MTK věnované eklesiologii a svátostem do roku 1995 a Dokument PBK Jednota a rozličnost v církvi, Karmelitánské nakladatelství: Kostelní Vydří 2011, s. 49-52, ISBN978-80-7195-272-5, 500 výtisků, celkový počet stran 223.

53) Pospíšil, Ctirad V., "Světla a stíny dokumentu MTK Smíření a pokání z roku 1983," in Pospíšil, Ctirad V. (ed.), Dokumenty MTK věnované eklesiologii a svátostem do roku 1995 a Dokument PBK Jednota a rozličnost v církvi, Karmelitánské nakladatelství: Kostelní Vydří 2011, s. 70-80, ISBN978-80-7195-272-5, 500 výtisků, celkový počet stran 223.

54) Pospíšil, Ctirad V., "K dokumentu MTK Vybraná témata z eklesiologie po 25 letech od jeho vzniku," in Pospíšil, Ctirad V. (ed.), Dokumenty MTK věnované eklesiologii a svátostem do roku 1995 a Dokument PBK Jednota a rozličnost v církvi, Karmelitánské nakladatelství: Kostelní Vydří 2011, s. 117-132, ISBN978-80-7195-272-5, 500 výtisků, celkový počet stran 223.

55) Pospíšil, Ctirad V., "Dokument PBK Jednota a rozličnost v církvi po více než třiceti letech," in Pospíšil, Ctirad V. (ed.), Dokumenty MTK věnované eklesiologii a svátostem do roku 1995 a Dokument PBK Jednota a rozličnost v církvi, Karmelitánské nakladatelství: Kostelní Vydří 2011, s. 187-188, ISBN978-80-7195-272-5, 500 výtisků, celkový počet stran 223.

56) Pospíšil, Ctirad V., "K české edici dokumentů MTK věnovaných metodě vydaných do roku 1995," in Pospíšil, Ctirad V. (ed.), Dokumenty MTK věnované metodě do roku 1995 a statuta MTK, Karmelitánské nakladatelství: Kostelní Vydří 2011, s. 5-7, ISBN978-80-7195-350-0, 500 výtisků, celkový počet stran 143.

57) Pospíšil, Ctirad V., "K chronologicky prvnímu textu MTK z roku 1969," in Pospíšil, Ctirad V. (ed.), Dokumenty MTK věnované metodě do roku 1995 a statuta MTK, Karmelitánské nakladatelství: Kostelní Vydří 2011, s. 8-9, ISBN978-80-7195-350-0, 500 výtisků, celkový počet stran 143.

58) Pospíšil, Ctirad V., "Dokument Jednota víry a teologický pluralismus po více než čtyřiceti letech," in Pospíšil, Ctirad V. (ed.), Dokumenty MTK věnované metodě do roku 1995 a statuta MTK, Karmelitánské nakladatelství: Kostelní Vydří 2011, s. 12-14, ISBN978-80-7195-350-0, 500 výtisků, celkový počet stran 143.

59) Pospíšil, Ctirad V., "K českému překladu dokumentu MTK: Vzájemný vztah mezi magisteriem a teologií z roku 1976," in Pospíšil, Ctirad V. (ed.), Dokumenty MTK věnované metodě do roku 1995 a statuta MTK, Karmelitánské nakladatelství: Kostelní Vydří 2011, s. 19-25, ISBN978-80-7195-350-0, 500 výtisků, celkový počet stran 143.

60) Pospíšil, Ctirad V., "Trvale aktuální téma vztahu mezi vírou a kulturou a dokument MTK: Víra a inkulturace," in Pospíšil, Ctirad V. (ed.), Dokumenty MTK věnované metodě do roku 1995 a statuta MTK, Karmelitánské nakladatelství: Kostelní Vydří 2011, s. 46-53, ISBN978-80-7195-350-0, 500 výtisků, celkový počet stran 143.

61) Pospíšil, Ctirad V., "Hledání metafyzické hermeneutiky a dokument MTK: O interpretaci dogmat," in Pospíšil, Ctirad V. (ed.), Dokumenty MTK věnované metodě do roku 1995 a statuta MTK, Karmelitánské nakladatelství: Kostelní Vydří 2011, s. 81-91, ISBN978-80-7195-350-0, 500 výtisků, celkový počet stran 143.

62) Pospíšil, Ctirad V., "Na způsob závěru. Statuta MK a výhled do budoucna: návrh zpětné institucionální vazby," in Pospíšil, Ctirad V. (ed.), Dokumenty MTK věnované metodě do roku 1995 a statuta MTK, Karmelitánské nakladatelství: Kostelní Vydří 2011, s. 133-136, ISBN978-80-7195-350-0, 500 výtisků, celkový počet stran 143.

63) C. V. Pospíšil, "Předmluva - Pozvání k četbě knihy Jana Hojdy," in J. Hojda, Muž a žena v próze Jaroslava Durycha. Hledání teologicko.antropologického smyslu, Dauphin: Praha 2011, s. 15-17, celkově 263 stran, ISBN 978-80-7272-250-1.

64) C. V. Pospíšil, "Tajemství lidského utrpení ve světle teologie kříže," Igor Kišš a kol. (eds.), Božia prozreteľnosť a zlo ve svetě (Problém teodicey). Zbotníl príspevkov z vedeckého medzinárodného sympózia, Univerzita Komenského v Bratislave - Evanjelická bohoslovecká fakulta: Bratislava 2011, s. 111-126, 316 stran, vytištěno 50 exemplářů + digitální edice, ISN 978-80-88827-39-9.

65) C. V. Pospíšil, "Duch svatý - základní pravda naší víry. Předmluva," in Marta Lucie Cincialová, Tajemství Ducha svatého podle Františka z Assisi, Antonína z Padovy a Bonaventury z Bagnoregia, UP v Olomouci: Olomouc 2011, s. 9-11 (ISBN 978-80-244-2916-8)

66) Kolektivní monografie: C. V. Pospíšil, "Deset tezí o poměru mezi křesťanskou teologií a filosofií mezi modernou a postmodernou," in J. Vogel - Z. Kučera - D. Vik (e tel.), Náboženství a teologie ve filosofické reflexi mezi modernou a postmodernou, Nakl. L. Marek: Brno 2012, s. 227-239, celkem 269 stran, ISBN 978-80-87127-39-1.

Součást plnění grantového úkolu: GA ČR 401/08/1054 (Nositel: HTF UK v Praze).

67) C. V. Pospíšil, "Pokušení vyslovit nevýslovné," in - Luigi Boriello - Edmondo Caruana - Maria Rosaria Del Genio - Nicolò Suffi (eds.), Slovník křesťanských mystiků, C.V. Pospíšil (trsl. 97%) P. Mareš (trsl. 3%), Karmelitánské nakladatelství: Kostelní Vydří 2012, s. 77-78, celkově 767 stran (1430 normostran), ISBN 978-80-7195-198-8.

68) C. V. Pospíšil, "L´Attualità del lascito spirituale di Antonio Rosmini (1797-1855)", in Pavel Helan - Marco Moles (eds.), L´Unità d´Italia - un intreccio di storia tra Tevere e Moldava, IBC Group: Praha 2012, s. 77-87, 140 stran, ISBN978-80-905306-0-7. (Kolektivní monografie).

69) C. V. Pospíšil, "Teologie stvoření a obraz světa v díle Bonaventury z Bagnoregia," in Petr Hlaváček (ed.), Františkánský kontext teologického a filosofického myšlení, UK v Praze, Filozofická fakulta, Nakladatelství Filosofického ústavu Akademie věd ČR: Praha 2012, s. 48-67, 432 stran, ISBN (FF UK) 978-80-7308-436-3; (Filosofia) 978-80-7007, 383-4.

70) C. V. Pospíšil, "Předznamenání k českému překladu dokumentu MTK Teologie dnes," in Mezinárodní teologická komise, Teologie dnes: perspektivy, principy a kritéria, trsl. a úvodní studie: C. V. Pospíšil, Palackého Univerzita: Olomouc 2013, s. 5-8, celkově 73 stran, ISBN 9-788024-432786. Grant: IGA UP CMTF 2012-008

71) C. V. Pospíšil, "Lidská osoba utkaná na trojiční osnově, křest a Maria z Nazareta jako Matka všech pokřtěných," in Kolektiv autorů, Svátost křtu a obnova křestní milosti ve svátosti smíření, Biskupství Hradec Králové: Hradec Králové 2012, s. 45-55, celkově 150 stran, ISBN 978-80-87648-04-9 (poznámka - vyšlo v únoru 2013).

72) C. V. Pospíšil, "Česká katolická teologie v obdobích 1860-1948 a 1949-1989 a darwinismus v kontextu světové teologie," Jiří Vogel - Dalibor Vik (eds.) Kapitoly z dialogu mezi vědou a vírou, Nakl. L. Marek: Chomutov 2013, 81-131, celkový počet stran 281, ISBN 978-80-87127-65-0.

73) C. V. Pospíšil, "K českému překladu dokumentu MTK o trojičním monoteismu a nenásilí z roku 2013," in Mezinárodní teologická komise, Trojjediný Bůh a pokoj mezi lidmi. Křesťanský monoteismus proti používání násilí, překlad a úvodní studie: C. V. Pospíšil, Univerzita Palackého: Olomouc 2014, 81 stran, s. 5-14, ISBN 978-80-244-4074-3.

74) C. V. Pospíšil, "Druhý vatikánský koncil očima Jana XXIII. a Pavla VI.," in P. Brož a kol. (ed.), Mezi historií a evangeliem. Existence a život církve ve světle II. vatikánského koncilu, D. Vopřada (ed.), P. Mervart: Červený Kostelec 2014, s. 42-60, celkově 239 započitatelných tiskových stran, ISBN 978-807465-107-6

75) C. V. Pospíšil, "Předznamenání k českému překladu," in A. Grammatica

C. V. Pospíšil, Mesiánští židé a Mesiáš v kontextu současné židovské rozpravy o Ježíši z Nazareta, Palackého Univerzita v Olomouci: Olomouc 2014, s. 9-10, celkově 246 stran B5, ISBN 978-80-244-42570.

76) C. V. Pospíšil, "Izrael je můj prvorozený (Ex 4,22)", in in A. Grammatica

C. V. Pospíšil, Mesiánští židé a Mesiáš v kontextu současné židovské rozpravy o Ježíši z Nazareta, Palackého Univerzita v Olomouci: Olomouc 2014, s. 11-16, 246 stran formátu B5, ISBN 978-80-244-43570.

77) C. V. Pospíšil, "Podněty k hledání přístupů k Mistru Janu Husovi k šestistému výročí od jeho tragického skonu," in Pastorační středisko Praha, Podněty k šestistému výročí upálení Mistra Jana Husa, Pastorační středisko Praha: Praha 2015, s. 11-40, celkem 45 stran (nebodovaná publikace).

78) C. V. Pospíšil, "Pozvánka na sympozium Jan Hus - svědek křesťanské víry pro naši dobu," in Pastorační středisko Praha, Podněty k šestistému výročí upálení Mistra Jana Husa, Pastorační středisko Praha: Praha 2015, s. 41-44, celkem 45 stran (nebodovaná publikace).

79) C. V. Pospíšil, "Mistr Jan Hus - ideál v postideologické době," in J. B. Lášek - K. Veverková - J. Vogel (eds.), Gratia autem Dei sum id quod sum at gratia eius in me vacua non fuit. Pocta profesoru Zdeňku Kučerovi k osmdesátým pátým narozeninám, HTF UK v Praze - L. Marek 2015, s. 171-182, celkem 290, ISBN 978-80-87127-70-4. (Slavnostní sborník, publikace není bodovaná).

80) C. V. Pospíšil, "Vyvarovat se nespravedlivého anachronismu při posuzování postojů Pia XI. K Mussoliniho režimu", in C. V. Pospíšil (ed.), Pius XI. - Antitotalitní encykliky, Krystal o.p.: Praha 2015, ISBN 978-80-87183-74-8, s. 15-17.

81) C. V. Pospíšil, "Jen z doslechu jsem o tobě slýchal, teď však jsem tě spatřil vlastním okem - předmluva," in Martin Flossman, Padre e rebe Vojenští duchovní Československé zahraniční armády u Tobruku e Dunkerue, Epocha: Praha 2015, s. 11-13 (ISBN 978-80-7425-260-0).

82) C. V. Pospíšil, "Senus fidei jako kořen prorockého poslání každého pokřtěného," in Mezinárodní teologická komise, Sensus fidei v životě církve, Krystal OP: Praha 2015, s. 5-14 (ISBN 978-80-87183-82-3).

83) C. V. Pospíšil, "K českému překladu dokumentu MTK o smyslu pro víru," in Mezinárodní teologická komise, Sensus fidei v životě církve, Krystal OP: Praha 2015, s. 14-18 (ISBN 978-80-87183-82-3).

84) C. V. Pospíšil, "3. kapitola: Transsubstanciace, remanence, konsubstanciace s přihlédnutím k českému reformnímu hnutí ze 14. a 15. století," in Kolektiv autorů, Eucharistie jako pramen a vrchol života církve, Biskupství královéhradecké: Hradec Králové 2015, s. 65-90, celkem 141 stran, ISBN 978-80-87648-13-1 (poznámka: vyšlo v roce 2016).

85) C. V. Pospíšil, "Nositelé františkánské tradice a silám," in Petr Hlaváček - Vladimír Liščák - Ctirad Václav Pospíšil aj. (eds), Fenomén františkánství v interakci s "jinakostí", Filosofická fakulta UK - Filosofia, nakladatelství FÚ AV ČR: Praha 2016, s. 11-23 (ISBN 978-80-7308-688-6).

86) C. V. Pospíšil, "Sv. František z Assisi a evoluční vznik/stvoření člověka, aneb o báječných "čtenářích" knihy stvoření," in Petr Hlaváček - Vladimír Liščák - Ctirad Václav Pospíšil aj. (eds), Fenomén františkánství v interakci s "jinakostí", Filosofická fakulta UK - Filosofia, nakladatelství FÚ AV ČR: Praha 2016, s. 106-123 (ISBN 978-80-7308-688-6).

87) C. V. Pospíšil, ""Lidskost" Boha křesťanů a mariánský rozměr jejich spirituality," in František Urban, Mariologické a mariánské inspirace v české středověku, Nakladatelství Univerzity Palackého: Olomouc 2016, s. 9-14, celkem 219 stran, ISBN 978-80-244-5043-8 (Vyšlo v únoru 2017).

Závažné příspěvky v recenzovaných sbornících

1) Pospíšil, Ctirad V. Panoráma současné ekleziologie. In Csontos, L. (ed.), Studia Aloisiana - Ročenka Teologickej fakulty Trnavskej univerzity 1998. Bratislava: Trnavská univerzita 1998. s. 205 - 217. Poznámka - zahraniční publikace č. 2.

2) Pospíšil, Ctirad V. Význam dokumentů Fides et ratio a Ad tuendam fidem pro dogmatickou teologii. In Pospíšil, Ctirad V. (ed.) Prezentace encykliky Fides et ratio a dokumentu Ad tuendam fidem. Olomouc: MCM 1999. s. 30 - 44.

3) Pospíšil, Ctirad V. Trinitární paradigma implicitně přítomné v díle sv. Bonaventury a jeho využití. In Karfíková, L. a Špinka, Š. (uspořádali) Pán a Dárce života. Setkání s Duchem svatým v Novém zákoně a křesťanské tradici. Brno: CDK 1999. s. 75 -109.

4) Pospíšil, Ctirad V. Horizonty současné christologie. In Papežská biblická komise Bible a christologie. Praha: Krystal 1999. Úvodní studie, překlad, poznámky Pospíšil, Ctirad V. s. 5 - 19.

5) Pospíšil, Ctirad V. Základní charakteristiky křesťanské pneumatologie. In Csonotos, L. (ed.) Studia Aloisiana. Ročenka Teologickej fakulty Trnavskej univerzity 1999. Trnava: Trnavská univerzita 1999. s. 175 - 189. Poznámka - zahraniční publikace č. 3.

6) Pospíšil, Ctirad V. La soteriologia nel terzo libro del Commentarius in Quatuor Libros Sententiarum di san Bonaventura. (Soteriologie ve třetí knize Bonaventurova Komentáře ke třetí knize Sentencí) in Acta Universitatis Palackianae Olomucensis - Facultas Theologica Cyrillo-Methodiana - Theologica Olomucensia 1. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci 1999. s. 5/1 - 20. ISBN 80-244-0056-1, ISSN 1212-9038. Poznámka: Vyšlo v březnu 2000.

7) Pospíšil, Ctirad V. Základní východiska křesťanské pneumatologie. In Tichý, L. a Smahel, R. a Duka, D. a Pospíšil, C. V. a Ambros, P. Duch svatý. Roma, Olomouc: Refugium 2000. s. 30 - 48.

8) Pospíšil, Ctirad V. Teologie kříže a tajemství trpícího člověka. In Machula, T. (ed.) Teologické studie (České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - Teologická fakulta 2000. s. 45 - 51.

9) Pospíšil, Ctirad V. Dogmatická teologie a názorová polarizace. In P. Ambros, W. Bugel, V. Frei ... Polarizace v české katolické církvi Roma - Olomouc: Refugium 2000. s 73 - 84.

10) Pospíšil, Ctirad V. Krajina jako způsob bytí člověka a zrcadlo lidského nitra. In Dejmal, Ivan ... (ed.) Tvář naší země - krajina domova I. Lomnice nad Popelkou: Česká komora architektů 2001, s. 165 - 170.

11) Pospíšil, Ctirad V. Univerzalita Ježíšova spasitelství a hypotetičtí mimozemšťané. In Csontos, Ladislav (ed.) Studia Aloisiana. Ročenka Teologickej fakulty Trnavskej univerzity 2000. Bratislava 2000, s. 227 - 240. Poznámka: Vyšlo v únoru 2001. Poznámka - Zahraniční publikace č. 10.

12) Pospíšil, Ctirad V. Otázky spojené s hledáním nových způsobů výkonu primaciální pravomoci. In: Hanuš, Jiří (ed.) První sněm celosvětové církve. První vatikánský koncil 1869-1870. Brno: CDK 2001, S. 71-75.

13) Pospíšil, Ctirad V. La dimensione universale dell'opera salvifica di Gesù Cristo e gli ipotetici extraterrestri. In Acta Universitatis Palackianae Olomucensis - Facultas Theologica Cyrillo-Methodiana - Theologica Olomucensia 2. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci 2000. s. 2/1 - 14. ISBN 80-244-0202-5, ISSN 1212-9038. Poznámka: Vyšlo v dubnu 2001.

14) Pospíšil, Ctirad V. Problematika partikulární církve v současné eklesiologii a její význam pro život diecéze. In Kolektiv autorů Identifikace církve - identifikace s církví, Svitavy: Trinitas 2002. s. 70-79. ISBN 80-86036-65-0.

15) Pospíšil, Ctirad V. Konsubstaciační a remanenčni teorie jako teologický problém. In Drda M. - Holeček F. J. - Vybíral Z. Jan Hus na přelomu tisíciletí - mezinárodní rozprava o českém reformátoru 15. století a o jeho recepci na přelomu třetího milénia - Papežská lateránská universita Řím 15. - 18. prosince 1999, Tábor: Husitské muzemum v Táboře 2001, s. 661-672 (ISBN 80-86067-60-2) (poznámka: Publikace se objevila až v únoru 2002).

16) Pospíšil, Ctirad V. Fides et ratio a sapientia crucis Bonaventury z Bagnoregia. In Anderwald, Andrzej (ed.) Rozum i wiara. Opole: Wydzial Teologiczny Uniwesytetu Opolskiego 2001, s. 177-192 (ISBN 83-88939-16-5) (poznámka - vyšlo v dubnu 2002) (poznámka - zahraniční publikace č. 11).

17) Pospíšil, Ctirad V. Trojice a Eucharistie. Kolektiv autorů Eucharistie - mysterium fidei. Svitavy: Trinitas 2002, s. 41-63. (ISBN 80-86036-67-7).

18) Pospíšil, Ctirad V. Il problema del rapporto tra la soteriologia e la cristologia. In Acta Universitatis Palackianae Olomucensis - Facultas Theologica Cyrillo-Methodiana - Theologica Olomucensia 3. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci 2001. s. 119 - 126. ISBN 80-244-0429-X; ISSN 1212-9038. Poznámka: Vyšlo v říjnu 2002.

19) Pospíšil, Ctirad V. Přístupové cesty k tajemství srdce vtěleného Syna. In Csontos, Ladislav (ed.) Studia Aloisiana. Ročenka Teologickej fakulty Trnavskej univerzity 2001. Bratislava 2001, s. 192 - 216. ISBN 80-7141-374-7. Poznámka: Vyšlo v listopad 2002.

20) Pospíšil, Ctirad V. Kosmický rozměr Kristovy vlády. In Kišš, Igor a kolektiv (ed.) Kristus - Pantokrator. Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave: Bratislava 2002, s. 26-38. ISBN neuvedeno. (Zahraniční publikace).

21) Pospíšil, Ctirad V. Il primato di Cristo secondo Giovanni Duns Scoto." In Acta Universitatis Palackianae Olomucensis - Facultas Theologica Cyrillo-Methodiana - Theologica Olomucensia 3. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci 2001. s. 93 - 104. ISBN 80-244-0429-X; ISSN 1212-9038.

22) Pospíšil, Ctirad V. Soteriologický význam Kristova sestupu mezi mrtvé pro spásu pokřtěných i nepokřtěných. In Csontos, Ladislav (ed.) Studia Aloisiana. Ročenka Teologickej fakulty Trnavskej univerzity 2001. Bratislava 2002, s. 189 - 199. ISBN 80-7141-404-2. Poznámka: Vyšlo v květnu 2003. (Zahraniční publikace).

23) Pospíšil, Ctirad V. Christologické interpretace obsažené v apoštolském listu Novo millennio ineunte." In Mizia, C. (ed.), Novo millennio ineunte - Pracovní seminář Katedry pastorální a spirituální teologie CMTF UP konané dne 16. října 2002. Olomouc: Refugium Velehrad - Roma. s. 40 - 59. ISBN 87-86715-06-X.

24) Pospíšil, Ctirad V., "Antonio Rosmini Serbati - prorok nové doby", in Kučera, Z. - Kořalka, J. - Lášek, J. B. (ed.), Živý odkaz modernismu. Brno: Nakladatelství L. Marek 2003, s. 119-141.

25) Pospíšil, Ctirad V. "Perspektivy současné mariologie podle listu MPMA - Matka Páně, památka, přítomnost, naděje." In Hojda, Jan (ed.), Maria z Nazareta - plnost člověka a jádro církve, Trinitas, Svitavy 2003, s. 11-21 (ISBN 80-86036-91-X).

26) Pospíšil, Ctirad V. "Trojice a Maria z Nazareta." In Hojda, Jan (ed.), Maria z Nazareta - plnost člověka a jádro církve, Trinitas, Svitavy 2003, s. 91-123 (ISBN 80-86036-91-X).

27) Pospíšil, Ctirad V. - Rýznar, Josef "Zakladatel Mezinárodní papežské mariánské akademie Karel Balič." In Hojda, Jan (ed.), Maria z Nazareta - plnost člověka a jádro církve, Trinitas, Svitavy 2003, s. 22-27 (ISBN 80-86036-91-X) (50 procent).

28) Pospíšil, Ctirad V. - Urban, František "Stručný nástin mariologie obsažené v díle M. J. Husa." In Hojda, Jan (ed.), Maria z Nazareta - plnost člověka a jádro církve, Trinitas, Svitavy 2003, s. 28-39 (ISBN 80-86036-91-X) (50 procent) (Poznámka: vyšlo v lednu 2004).

29) Pospíšil, Ctirad V. "Mariologie jako výzva a jako úkol." In Vícha, Daniel (ed.), Interdisciplinární přístupy k dokumentu Matka Páně - Akta ze sympózia pořádaného Katedrou systematické teologie dne 16. 9. 2003, CMTF UP, Olomouc 2004, s. 3 (ISBN 80-244-0787-6).

30) Pospíšil, Ctirad V. "Prezentace listu MPMA - Matka Pámě, památka, přítomnost, naděje." In Vícha, Daniel (ed.), Interdisciplinární přístupy k dokumentu Matka Páně - Akta ze sympózia pořádaného Katedrou systematické teologie dne 16. 9. 2003, CMTF UP, Olomouc 2004, s. 11-14 (ISBN 80-244-0787-6).

31) Pospíšil, Ctirad V. "Mariologie a dogmatická teologie, zejména christologie a trinitologie." In Vícha, Daniel (ed.), Interdisciplinární přístupy k dokumentu Matka Páně - Akta ze sympózia pořádaného Katedrou systematické teologie dne 16. 9. 2003, CMTF UP, Olomouc 2004, s. 43-46 (ISBN 80-244-0787-6).

32) Pospíšil, Ctirad V. - Urban, Josef, "Maria a Mistr Jan Hus." In Vícha, Daniel (ed.), Interdisciplinární přístupy k dokumentu Matka Páně - Akta ze sympózia pořádaného Katedrou systematické teologie dne 16. 9. 2003, CMTF UP, Olomouc 2004, s. 93-95 (50 procent).

33) Pospíšil, Ctirad V. - Rýznar, Josef, "Zakladatel Mezinárodní papežské mariánské akademie - Karel Balič." In Vícha, Daniel (ed.), Interdisciplinární přístupy k dokumentu Matka Páně - Akta ze sympózia pořádaného Katedrou systematické teologie dne 16. 9. 2003, CMTF UP, Olomouc 2004, s. 81-85 (50 procent).

34) Pospíšil, Ctirad V. "Služba teologie kultuře (teologie v kultuře) a kultura jako teologické téma (kultura v teologii)." In Pastuszak, Jaroslav (ed.), Křesťanství a kultura - Vědecký seminář pořádaný Katedrou pastorální a spirituální teologie CMTF UP v Olomouci uskutečněný dne 12.11.2003, CMTF UP v Olomouci, Olomouc 2004, s. 16-37, celkový počet stran 92, ISBN 80-86715-15-9.

35) Pospíšil, Ctirad V. "Teologické inspirace k tématu prohloubení sebevědomí regionů." In Röneckl, Helmut - Machula, Tomáš (edd.), Region budoucnosti jižní Čechy - střední Evropa, sborník z mezinárodního kongresu: "Region budoucnosti jižní Čechy - střední Evropa konaného ve dnech 26.-28. dubna 2002 na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, Teologická fakulta Jihočeské univerzity: České Budějovice 2004, s. 246-247, celkový počet stran 309, ISBN 80-7040-665-8.

36) Pospíšil, Ctirad V. "Theologische Aspekte zum Bewusstsein der Region." In Röneckl, Helmut - Machula, Tomáš (edd.), Zukunftsregion Südböhnem - Mitteleuropa, České Budějovice - Linz - Passau 2004, s. 265-276, celkový počet stran 331, ISBN 3-85487-656-7.

37) Pospíšil, Ctirad V. "Il Breviloquium di San Bonaventura da Bagnoregio a il capitolo IX della Regula Bullata." Zajícova, Lenka (ed.), Acta Universitatis Palackianae Olomucensis - Facultas Theologica Cyrilo-Methodiana - Theologica Olomucensia, 2003, vol 5, Univerzita Palackého: Olomouc 2003, s. 97-108, celkový počet stran 116, ISBN 80-244-0792-2, ISSN 1212-9038. (Poznámka: Vyšlo v roce 2004).

38) Pospíšil, Ctirad V., "Různé přístupy křesťanů k ostatním náboženstvím," Taschner, Karel - Hošek, Pavel (ed.), Evangelikální fórum - sborník evangelikálních teologů: Křesťané a jiná náboženství, Návrat domů, Praha 2004, s. 99-120, celkový počet stran 158, ISBN 80-7255-040-3.

39) Pospíšil, Ctirad V., "Ježíš jediný Učitel. Christologický základ křesťanského pojetí formace a učitelství," in Machula, Tomáš - Pavelková, Martina - Štech, František (ed.), Veritas liberabit nos. Sborník k sedmdesátinám Karla Skalického, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - Teologická fakulta, České Budějovice 2004, s. 127-138, celkový počet stran 236, ISBN 80-7040-680-1.

40) Pospíšil, Ctirad V., "Uzlové body současné systematicko-teologické reflexe," Teologická fakulta Trnavskej univerzity (ed.), Studia Aloisiana - Ročenka Teologickej fakulty Trnavskej univerzity 2003, Bratislava 2003, s. 211-220, celkový počet stran 377 (ISBN 80-7141-430-1) (Poznámka - vyšlo v květnu 2004).

41) Pospíšil, Ctirad V., "Tajemství víry jako model inkulturace," Teologická fakulta Trnavskej univerzity (ed.), Studia Aloisiana - Ročenka Teologickej fakulty Trnavskej univerzity 2003, Bratislava 2003, s. 221-224, celkový počet stran 377 (ISBN 80-7141-430-1) (Poznámka - vyšlo v květnu 2004).

42) Pospíšil, Ctirad V., "Mimozemské inteligence a vykoupení skrze Krista", in Mikeš, František (ed.), Věda a náboženství 2000: od konfliktu k dialogu, Centrum vědy a náboženství, CMTF UP v Olomouci, Olomouc 2004, s. 159-176, celkový počet stran 219. ISBN 80-244-0863-5.

43) Pospíšil, Ctirad V., "Ispirazioni per una nuova impostazione della mariologia come disciplina teologica", in Zajícová, Lenka (ed.), Acta Universitatis Palackianae Olomusensis, Theologica Olomucensis, 6, 2005, p. 29-38, celkem 64 stran. IBN 80-244-0986-0. ("Podněty pro nové pojetí mariologie jako teologické disciplíny").

44) Pospíšil, Ctirad V., "Problematika našeho mluvení o Bohu," in Toth Daniel - Lášek Jan B. (ed.), Zdeněk Kučera - teologie v dialogu. Sborník k pětasedmdesátinám profesora Zdeňka Kučery, Univerzita Hradec Králové, Hradec Králové 2005, s. 13 - 22, celkem 283 stran, ISBN 80-239-4578-5.

45) Pospíšil, Ctirad V., "Základní christologické inspirace v díle Jana Duns Scota a jejich aktualita," in Beneš, Petr Regalát - Hlaváček, Petr (ed.), Historia Franciscana II, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2005, s. 9 - 33, celkový počet stran - 278.

46) Pospíšil, Ctirad V., "Důsledná obhajoba Kristova lidství ve spekulativní christologii Jana Duns Scota," in Juraj Dolinský (ed.), Studia Aloisiana. Ročenka Teologickej fakulty Trnavskej univerzity 2004, Bratislava - Trnava 2005, 283 - 292, celkový pčet stran 414, ISBN 80-7141-467-0. (Poznámka: Vyšlo v prosinci 2005).

47) Pospíšil, Ctirad V., "Dějiny dogmatu o neposkvrněném početí Matky Páně," in Tomáš Majda - Jozef Kyselica, Úcta ku presätej Bohorodičke na kresťanskom Východě - Medzinárodná vedecká konferencia 25. - 26. novenbra 2005, Košice 2005, s. 9 - 32, celkový počet stran 240, ISBN 80-7141-505-7.

48) Pospíšil, Ctirad V., "Krajina v pohledu křesťanské teologie," in Gavriněvová Kristýna - Kořínek Vít - Skovajsová Tereza - Vávrová Tereza, Symposion 2004. Město, venkov, krejina, Praha 2005, s. 49 - 58, celkový počet stran 123, ISBN 80-239-6046-6 (Poznámka: vyšlov prosinci 2005).

49) Pospíšil, Ctirad V., "Přístupové cesty k tajemství srdce vtěleného Syna," in: Kaiserová Kristina - Mikulec Jiří - Šebek Jaroslav (ed.), Srdce Ježišovo: Teologie - Symbol - Dějin. Sborník z konference konané na Vranově u Brna 30. ledna 2002, Historický ústav AV ČR - Centrum pro výzkum církevních dějin ČBK - Centro Aletti Velehrad - Roma, Ústí nad Labem 2005, s. 41 - 72, celkově 230 stran, ISBN80-86971-00-7; 80-7286-086-0.

50) Pospíšil, Ctirad V., "Hledání nekněžského prorockého hierarchického kněžství," in Kolektiv autorů, O služebném kněžství - I O služebném kněžství, Trinitas, Svitavy 2006, s. 65-83, ISBN 80-10-0. Celkově 211 stran.

51) Pospíšil, Ctirad V., "Trojice - partikulární církev - inkulturace," in Kolektiv autorů, O služebném kněžství - II Diecéze, partikulární církev, Trinitas, Svitavy 2006, s. 159-184, ISBN 80-10-0. Celkově 211 stran.

52) Pospíšil, Ctirad V., "La croce e l´umiltà nel pensiero di San Bonaventura da Bagnoregio," in Zajícová, Lenka (ed.), Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Theologica Cyrillo-Methodiana, Theologica Olomucensia 7, Olomouc 2006, s. 87-96. ISBN 80-244-1317-5.

53) Pospíšil, Ctirad V., "Trinitární obraz Boha a uspořádání lidské společnosti,"in Marek, Pavel - Hanuš, Jiří (ed.), Osobnosti v církvi a politice. Čeští a slovenští křesťané ve 20. století, CDK, Brno 2006, s 16 - 27, celkový počet stran: 678. ISBN 80-7325-097-7.

54) Pospíšil, Ctirad V., "Laudatio," in E. Krumpolc - J. Poláková - C. V. Pospíšil (ed.), Z plnosti Kristovy. Sborník k devadesátinám Oto Mádra, Kostelní Vydří 2007, s. 9-10, celkem 412 stran, ISBN 978-89-7195-138-4.

55) Pospíšil, Ctirad V., "Poslední zpěv Božské komedie a myšlenkový svět Bonaventury z Bagnoregia," in E. Krumpolc - J. Poláková - C. V. Pospíšil (ed.), Z plnosti Kristovy. Sborník k devadesátinám Oto Mádra, Kostelní Vydří 2007, s. 377-387, celkem 412 stran, ISBN 978-89-7195-138-4.

56) Pospíšil, Ctirad V., "Nejsvětější Trojice jako věčný předpoklad i forma Božího slova k člověku," in J. Hojda (ed.), O Božím slově, Trinitas: Svitavy 2007, s. 51-67, celkem 133 stran, ISBN 978-80-86885-03-2.

57) Pospíšil, Ctirad V., "Ekleziologie v trinitologii," in P. Ambros (ed.), Fórum Velehrad I. Communio ecclesiarum - očištění paměti, Olomouc 2007, s. 237-252, celkem 421 stran. . ISBN 978-80-86715-74-2.

58) Pospíšil, Ctirad V., "Problematika vztahu mezi biblickými vědami a dogmatickou teologií," in Brož, J. - Mikulicová, M., Sborník Katolické teologické fakulty IX - Z konference k 40. výročí Dei verbum konané 15. 11. 2005 na KTF UK v Praze, Praha 2007, s. 103-115, celkový počet stran 146, ISBN 978-80-246-1331-4.

59) Pospíšil, Ctirad V., "Christologické a trinitární aspekty statutu lidské osoby", in K. Šipr (ed.), Život je dar - sborník přednášek, Brno 2007, s. 26-27, celkový počet stran 44, ISBN 078-80-903949-1-9.

60) Pospíšil, Ctirad V., "Trinitární, christologické a pneumatologické základy tajemství smíření - dogmatické hledisko," in Česká biskupská konference - Katechetická sekce (ed.), Věřím ve vzkříšení těla a život věčný, Praha 2007, s. 159-170, celkem 184 stran, ISBN 978-80-87082-05-8.

61) Pospíšil, Ctirad V., "Nikdy nekončící zápas o člověka. Lidská osoba ve světle christologie a trinitologie," in Bedřích, Martin - Mohelník, Benedikt - Petráček, Tomáš - Schmidt, Norbert (eds.), In Spiritu veritatis - Almanach k 65. narozeninám Dominika Duky OP, Krystal, Praha 2008, s. 297-310, celkový počet stran 780, ISBN978-80-87183-02-1.

62) Pospíšil, Ctirad V., "Klíčové problémy systematické trinitologie," in Vojtěch Novotný (ed.), Všechno je milost. Sborník k poctě 80. narozenin Ludvíka Armbrustera (Theologica et Philosophica 11), UK Praha, Karolinum 2008, s. 202-217; celkový počet stran 595, ISBN 978-80-246-1505-9; ISSN 1802-9159.

63) Pospíšil, Ctirad V., "Trinitární, christologické a pneumatologické základy tajemství smíření," in Gereon T. Biňovec (ed.), Mozaika. Sborník pro premonstrátksý život. Pokání, Královská kanonie premonstrátů na Strahově, Praha 2007, s. 47-58; celkový počet stran 122, ISBN neuvedeno. (Poznámka - fakticky vyšlo v květnu 2008).

64) Černuška, P. - Pospíšil, C. V., "Hledět stejným směrem," in P. Černuška - C. V. Pospíšil (eds.), Vydávat počet ze své naděje. Sborník k 60. narozeninám Mons. Jana Graubnera, Velkého kancléře CMTF UP v Olomouci, UP v Olomouci, Olomouc 2008, s. 8-10, celkem 206 stran, ISBN 974-80-244-2132-2. (Editorial).

65) Pospíšil, C. V., "Trojjediné proč," in P. Černuška - C. V. Pospíšil (eds.), Vydávat počet ze své naděje. Sborník k 60. narozeninám Mons. Jana Graubnera, Velkého kancléře CMTF UP v Olomouci, UP v Olomouci, Olomouc 2008, s. 52-73, celkem 206 stran, ISBN 974-80-244-2132-2.

66) Pospíšil, C. V., "Problematika výrazu "praexistentie Verbi" a myšlenkový odkaz největších představitelů františkánské školy," Igor Kišš (ed.), Logos - Kristus a jeho význam pre teológiu a sociálnu etiku. Zborník z ekumenického sympózia, Univerzita Komenského Bratislava 2008, s. 100-109, celkový počet stran 203, ISBN 978-80-223-2541-7.

67) Pospíšil, C. V., "L´assunzione della Madre del Signore e gli scritti di Cromazio di Aquilea," in Zajícová, Lenka (ed.), Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Theologica Cyrillo-Methodiana, Theologica Olomucensia 9, Olomouc 2009, s. 73-86, celkový počet stran 130, ISBN 80-244-1317-5; ISSN 1212-9038. (Nanebevzetí Matky Páně a spisy Cromatia z Aquileje)

Součást řešení grantového úkolu: GA ČR 401/08/1054

68) Pospíšil, C. V., "Rukopis Boží v díle stvoření a v díle spásy," in Mikeš, František (ed.), Věda a náboženství 2005. Teilhard, evoluce a globální spiritualita, Olomouc: CMTF UP v Olomouci - Centrum vědy a náboženství 2009, s. 117-123, celkový počet stran 155, ISBN 978-80-244-2182-7.

Součást řešení grantového úkolu: GA ČR 401/08/1054

(Editor bohužel zaměnil texty a uveřejnil jinou studii, než která byla autorem určena do tohoto sborníku. Původně plánovaná studie vyjde v periodiku: Studia theologica).

69) Pospíšil, C. V., "Pozvání ke spolupráci," (editoriál) in Pavel Černuška - Ctirad V. Pospíšil - František Staněk (eds.), Interdisciplinární úvod do četby Kompendia sociální nauky církve, Brno: L. Marek 2009, s. 4-9, celkem 228 stran, ISBN 978-80-87127-16-2. Výstup vnitřního grantu CMTF UP - S2/07 - Kurz ke Kompendiu sociální nauky církve.

70) Pospíšil, C. V., "Kompendium sociální nauky církve, trinitární teologie a soteriologie," in Pavel Černuška - Ctirad V. Pospíšil - František Staněk (eds.), Interdisciplinární úvod do četby Kompendia sociální nauky církve, Brno: L. Marek 2009, s. 75-100, celkem 228 stran, ISBN 978-80-87127-16-2. Výstup vnitřního grantu CMTF UP - S2/07 - Kurz ke Kompendiu sociální nauky církve.

71) Pospíšil, C. V., "Kompendium sociální nauky církve, trinitární teologie a soteriologie," in Pavel Černuška - Ctirad V. Pospíšil - František Staněk (eds.), Interdisciplinární úvod do četby Kompendia sociální nauky církve, Brno: L. Marek 2009, s. 75-100, celkem 228 stran, ISBN 978-80-87127-16-2. Výstup vnitřního grantu CMTF UP - S2/07 - Kurz ke Kompendiu sociální nauky církve.

72) Pospíšil, C. V., "L´assunzione della Madre del Signore e gli scritti di Cromazio di Aquilea," in Rento Iacumin (ed.), Il corpo e la salvezza negli scritori cristinai aquileiesi del II-IV secolo. Atti del IV Coplloquium Internazionale del 21 e 28 settembre, 4 e 5 ottobre 2008, Udine: Paolo Gasperi editore 2009, celkem 160 stran, s. 141-160, ISBN 88-7541-152-2.

73) Pospíšil, C. V., "Le pietre miliari sulla strada della teologia cattolica ceca negli anni 1990-2007," in Albet Franz - Wolfgang Baum (ed.), Theologie im Osten Europas seit 1989, Entwichlungen und Perspektiven, Berlin 2009, 97-100, celkový počet stran 190, ISBN 978-3-8258-1529-5.

74) Pospíšil, C. V., "Stručný nástin biblické mariologie I - Starý zákon, Pavel, Marek, Matouš," in M. Koronthályová (ed.), Ženská spiritualita I - sborník Unie katolických žen, Arcibiskupství pražské - Pastorační středisko: Praha 2009, s. 108-116, celkový počet stran 137, ISBN neuvedeno.

75) Pospíšil, C. V., "Archanděl Michael v životě a díle sv. Františka a sv. Bonaventury," in Michael Altrichter (ed.), Archanděl Michael dynamický obhájce života. Vhled do života andělů, Refugium: Olomouc 2009, s. 63-72, celkový počet stran 627, ISBN 978-80-7412-033-6.

76) Pospíšil, C. V., "Christocentrický přístup k teologii dějin a jeho rozvíjení v duchu mistrů františkánské školy," in Petr Hlaváček (ed.), Františkánství v kontaktech s jiným a cizím, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Filosofia nakladatelství Filozofického ústavu Akademie věd ČR: Praha 2009, 11-35, celkový počet stran 265, ISBN 978-80-7308-283-3.

77) Pospíšil, Ctirad V., "Úvodní slovo," in Pospíšil, Ctirad V. (ed.), K výzvě jménem "Boží blud", Praha: Pastorační středisko Praha 2010, 31 stran, a. 3, ISBN neuvedeno, 300 výtisků.

78) Pospíšil, Ctirad V., "Dawkinsův ateismus z hlediska katolické dogmatické teologie," in Pospíšil, Ctirad V. (ed.), K výzvě jménem "Boží blud", Praha: Pastorační středisko Praha 2010, 31 stran, s. 17-27, ISBN neuvedeno, 300 výtisků.

79) Pospíšil, Ctirad V., "Ateismus jako problém dogmatické teologie," in Jan Hojda - Ondřej Bouma - Petr Polehla (eds.), Ateismus - teologická reflexe, Typo Studio: Hradec Králové 2009, s. 33-44, celkový počet stran 147 stran, ISBN 978-80-87363-02-7, 500 výtisků (poznámka: vytištěno v březnu 2010).

80) Pospíšil, Ctirad V., "Hledání základních christologických a trinitárních inspirací v listech sv. Pavla," in Jan Hojda - Ondřej Bouma - Petr Polehla (eds.), Pavel z Tarsu Apoštol národů, Ofis: Ústí nad Orlicí 2010, s. 22-36, celkový počet stran 111, ISBN 978-80-4¨7405-076-5, 500 výtisků.

81) Pospíšil, Ctirad V., "I punti di contatto tra la teologia della creazione e la cosmologia nellʼopera bonaventuriana," (Styčné body mezi teologí stvoření a kosmologií v díle Bonaventury z Bagnoregia) in Acta Universitatis Palackianae Olomucensis - Facultas Theologica Cyrillo-Methodiana - Theologica Olomucensia 10, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci 2010 s. s. 19-34 ; ISBN 80-244-0056-1, ISSN 1212-9038. Poznámka: Vyšlo v únoru 2011.

82) Pospíšil, Ctirad V., "La riflessione sul mistero della Trinità di Vladimír Boublík (1928-1974) in contesto della storia di teologia trinitaria cattolica ceca (1800-1980)," in Acta Universitatis Palackianae Olomucensis - Facultas Theologica Cyrillo-Methodiana - Theologica Olomucensia 11., 2011 Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci 2001. s. 23-40. ISBN 80-244-0429-X; ISSN 1212-9038.

83) Pospíšil, Ctirad V., "Theologia Fumi," in Martin Bedřich - Zdeněk Jančařík (eds.), Stařec a Med. Jaroslavu Medovi k osmdesátinám, Portál: Praha 2012, s. 76-87, celkem 294 stran, ISBN 978-80-262-0101-4.

84) Pospíšil, Ctirad V., "Pár vzpomínek na otce Řehoře a zamyšlení nad jeho duchovním odkazem," in M. Tučková (ed.), Bohu nejprve buď slouženo. Řehoř Vojtěch Mareček, člověk, kněz a františkán, Farnost u kostela sv. Anežky České Praha - Spořilov: Praha 2014, s. 310-317.

85) C. V. Pospíšil, "Několik tezí napomáhajících k hlubšímu porozumění "transsubstanciaci"," in Pavel Dokládal (ed.) Eucharistie, smlouva nová a věčná. Sborník k prvnímu národnímu eucharistickému kongresu 2015, Flétna: Ústí nad Orlicí 2017, s. 89-95, ISBN 978-80-88068-19-8.

Původní práce v odborných a vědeckých časopisech

Bibliografické údaje jsou uspořádány podle jednotlivých periodik, jednotlivé publikace v témže periodiku jsou řazena chronologicky.

Zahraniční vědecká a odborná periodika

Periodikum Antonianum (ISSN 0003-6064) (Itálie)

1) Pospíšil, Ctirad V. La via della salvezza nell'Itinerarium mentis in Deum. (Cesta spásy v Itinerarium mentis in Deum). Antonianum, 1997, vol. LXXII. s. 53 - 77. Poznámka - zahraniční publikace č. 4.

2) Pospíšil, Ctirad V. L'apparizione del Gesù risorto alla Madre nel pensiero di Sant'Antonio di Padova e degli altri. (Zjevení vzkříšeného Ježíše Matce v myšlení svatého Antonína z Padovy a dalších křesťanských myslitelů). Antonianum, 1998, vol. LXXIII. s. 131 - 135. Poznámka - zahraniční publikace č. 5.

3) Pospíšil, Ctirad V. L'architettura della soteriologia bonaventuriana. (Architektura bonaventurovské soteriologie). Antonianum, 1998, vol. LXXIII. s. 695 - 712. Poznámka - zahraniční publikace č. 6.

4) Pospíšil, Ctirad V. La soteriologia di San Bonaventura nel periodo parigino della sua opera. (Bonaventurova soteriologie v pařížském období jeho tvorby). Antonianum, 1999 vol. LXXIV. s. 661 - 683. Poznámka, - zahraniční publikace č. 7.

5) Pospíšil, Ctirad V. La dimensione universale dell'opera salvifica di Gesù Cristo e gli ipotetici extraterrestri - un esperimento mentale in cristologia (Univerzální rozměr spasitelského díla Ježíše Krista a hypotetičtí mimozemšťané - spekulativní experiment v oboru christologie) Antonianum, 2002, vol LXXVI, s. 131-149. (Zahraniční publikace číslo 12).

6) Pospíšil, Ctirad V. "Il verbum abbreviatum nel c. IX della Regula bullata a nel Breviloquium." Antonianum LXXIX, 2004, s. 129-142. (Verbum abbreviatum v IX. kapitole Regula bullata a v Breviloquium).

Periodikum La Sapienza della Croce. (ISSN 1120-7825) (Itálie)

1) Pospíšil, Ctirad V. Croce del Figlio come profondità e umiltà di Dio in San Bonaventura. (Kříž Syna jako hlubina Boha a pokora Boha podle svatého Bonaventury). La Sapienza della croce, 1996, vol. XI. s. 41 - 51, 123 - 131. Poznámka - zahraniční publikace č. 8.

Periodikum Vita Minorum. (Itálie)

1) Pospíšil, Ctirad V. La misericordia di Dio come giustizia. (Boží milosrdenství jako spravedlnost). Vita Minorum - rivista di spiritualit e formazione francescana, (1998), vol. LXVIII. s. 483 - 493. Poznámka - zahraniční publikace č. 9.

Teologický časopis (ISSN 1336-3395) (Slovenská republika)

1) Pospíšil, Ctirad V., "Teologie chudoby". Teologický časopis II, 2004, 1, s. 43-52.

2) Pospíšil, Ctirad V., "Hymnus Flp 2, 6-11 a christologie čtvrtého evangelia," in Teologický časopis VI, 2008, 2, s. 55-62.

Bogoslovni vestnik - Theological Quartely Ephemerides Theologiae, ISSN 0006-5722 (Teologická fakulta Lubljana - Slovinsko).

1) Pospíšil, Ctirad V., "Giovanni Hus e i cattolici cechi, dal trauma alla riconciliazione" Bogoslovni vestnik - Theological Quartely Ephemerides Theologiae 75, 2015/3, s. 581-589, ISSN 0006-5722.

Česká vědecká a odborná periodika

Řazení periodik částečně v abecedním pořadí, částečně podle závažnosti v nich uváděných přispěvků, závažnost periodik se ovšem v průběhu let proměňuje, částečně v závislosti na době první publikace v dotyčném periodiku, protože časopisy zanikají a vznikají.

2.3.2.1 Periodikum Communio (ISSN 1211 - 7668).

1) Pospíšil, Ctirad V. "Duch svatý a kříž Ježíše z Nazareta." Communio - mezinárodní katolická revue, 1998, vol. 2, č. 3. s. 224 - 245.

2) Pospíšil, Ctirad V. "Mysteria carnis Christi - velký dluh teologie." Communio - Mezinárodní katolická revue 2002, vol. 6, č. 3, s. 238-242.

3) Pospíšil, Ctirad V. "Ježíšovy mesiášské zkoušky", in Communio - Mezinárodní katolická revue 9, 2005/1, s. 64-77. (ISSN 1211 - 7668).

4) Pospíšil, Ctirad V., "Problematika přirozeného zákona a tajemství Muže z Nazareta," Communio 14, 2010, 2, s. 36-53.

2.3.2.2. Periodikum Scripta bioetica

1) Pospíšil, Ctirad V. Tajemství trpícího člověka ve světle současné teologie kříže. Scripta bioetica, 1998, vol. 15. s. 19 - 26.

2) Pospíšil, Ctirad V. The Secret of Human Suffering in the Light of Present Day Theology of Cross. Scripta Bioethica (2001), vol. 1 (16), s 26-31.

2.3.2.3. Periodikum Studia Theologica (ISSN 1212 - 8570.9)

1) Pospíšil, Ctirad V. Struktura Bonaventurovy soteriologie, Studia Theologica I/1 (1999) s. 39 - 49.

2) Pospíšil, Ctirad V. Dialog s trinitologií profesora Zdeňka Kučery. Studia Theologica III/1 (2001) s. 1 - 18.

3) Pospíšil, Ctirad V. Bonaventurovské motivy ve Fides et ratio. Studia Theologica 6, 2001, vol. III, č. 4, s. 16 - 27. (Poznámka: vyšlo v dubnu 2002).

4) Pospíšil, Ctirad V. Trojice a svátosti, Studia Theologica 8, 2002, vol. IV, č. 2, s. 29 - 34.

5) Pospíšil, Ctirad V. "Patří pojednání o vlastnostech Božích do trinitární teologie?" in Studia theologica 2005, 2 (č. 20), s. 1 - 12. - Publikace vyšla jako součást plnění grantového úkolu: GAČR: Trinitologie a antropologie č. 401/05/2720.

6) Pospíšil, Ctirad V., "Některé antropologické otazníky a mariologické implikace dokumentu Společenství a služba," in Studia Theologica VIII, 2006, 1, celkově č. 23, s. 83-86. (Součást plnění grantového úkolu: GAČR 401/ 05/ 2720).

7) Pospíšil, Ctirad V., "Nové pohledy na problematiku přednicejských trinitárních bludů," Studia theologica 9, č. 1 (27), s. 20-41. (Součást plnění grantového úkolu: GAČR 401/ 05/ 2720).

8) Pospíšil, Ctirad V., "K problematice tak zvané "nové teologie dědičného hříchu"," Studia Theologica 11, 2009, č. 1, celkově 35, s. 80-88.

9) Pospíšil, Ctirad V., "Teologie stvoření člověka a paleoantropologie," Studia Theologica 11, 2009, č. 3, celkově 37, s. 1-9.

10) Pospíšil, Ctirad V., "Doc. PhDr. Ing. Miloš Raban Th.D. - nekrolog," Studia Theologica 13, 2011, č. 1, celkově 43, s. 174-175.

11) Pospíšil, Ctirad V., "Prolegomena ke studiu české christologie 19. století - knižní produkce a odborné studie v ČKD," Studia Theologica XIII, 2011/2, celkově 44, s. 126-162.

12) Pospíšil, Ctirad V., "Trinitární teologie a pneumatologie v díle doktora Richarda Špačka (1864-1925)," Studia Theologica XIII, 2011/3, celkově 45, s. 65-86.

13) Pospíšil, Ctirad V., "Ekumenický soubor studií k problematice přirozeného zákona," Studia Theologica XIII, 2011/4, celkově 46, (ISSN 1212 - 8570.9), s. 114-116.

14) Pospíšil, Ctirad V., "K dokumentu MTK o přirozeném zákoně - Otázka kategorie druhu - Trojiční základ ttzv. zlatéo pravidla," Studia Theologica XIII, 2011/4, celkově 46, (ISSN 1212 - 8570.9), s. 207-216.

15) Pospíšil, Ctirad V., "Prolegomena ke studiu české christologie 1901-1910, knižní produkce a příspěvky v ČKD. Doplňky k přehledu tvorby v 19. století," Studia Thelogica XIV, 2012/1, celkově 47, s. 79-111 (ISSN 1212 - 8570.9).

16) Pospíšil, Ctirad V., "Systematicko-teologické přístupy k problematice ďábla a jeho mimořádného působení," Studia theologica XIV, 2012/ 4, celkově 50, s. 204-239.

17) Pospíšil, Ctirad V., "Hledání mezioborového přístupu kproblematice exorcismu - editorial," Studia theologica XIV, 2012/ 4 (50), s. 145-146. (ISSN 1212 - 8570.9).

18) Pospíšil, Ctirad V., "Inspirace obsažené v dokumentu MTK Teologie dnes," Studia theologica XV, 2013/ 1, s. 74-90, (ISSN 1212 - 8570.9).

19) Pospíšil, Ctirad V., "Česká katolická teologie v období 1850-1930 a astronomie, kosmogonie a kosmologie," Studia theologica XV, 2013/ 2, s. 1-31, (ISSN 1212 - 8570.9).

20) Pospíšil, Ctirad V., "Co dává a nabízí křesťanská teologie ostatním vědám," Studia theologica XV, 2013/ 4, s. 134-143.

21) Pospíšil, Ctirad V., "Prolamovat společně limity úzké vědecké specializace směrem k lidskosti a moudrosti - editorial k Mezinárodnímu sympoziu nad dokumentem MTK Teologie dnes, které se konalo dne 19. 9. 2013 v budově CMTF UP v Olomouci," Studia theologica XV, č. 4, s. 122-124.

22) Škodová, Milada - Pospíšil, Ctirad V., "Náčrt životního příběhu Jana Evangelisty Bílého (1819-1888) a připomínka jeho tvorby," Studia theologica 16, 2014, 1, s. 88-102.

23) Pospíšil, Ctirad V., "Epilog, nebo Ouvertura? Trinitární koncepce víry v encyklice Lumen fidei," Studia theologica XVI, 2014, č. 2, s. 51-62.

24) Pospíšil, Ctirad V., "Trojice a pokoj mezi lidmi," Studia theologica 16, 2014, 3, s. 19-47 (ISSN 1212 - 8570.9).

25) Pospíšil, Ctirad V., "Víra a přírodní vědy (1850-1950): Časopis Národního muzea, Museum - list bohoslovců česko‑moravských, další doplňky a upřesnění," Studia theologica 16/4, 2014, s. 139-167. (Poznámka: zařazeno do publikací za rok 2014, vyšlo v březnu 2015).

26) Pospíšil, Ctirad V., "Několik systematickoteologických tezí o spirituálním rozměru práce (nejen) historika," Studia theologica 17/2, 2015, s. 111-127.

27) Pospíšil, Ctirad V., "Význam nového pojetí "místní církve" pro náš postoj k problematice Jana Husa a husitství. Ke dvěma významným výročím," Studia theologica 17/3, 2015, s. 132-154 (ISSN 1212 - 8570.9).

28) Pospíšil, Ctirad V., "Mistr Jan Hus - svědek křesťanské víry pro naši dobu. Editorial k souboru příspěvků, které vznikly v souvislosti se sympoziem konaným ve dnech 18. - 20. května 2015 v Českých Budějovicích," Studia theologica 17/4, 2015, s. 1-18(ISSN 1212 - 8570.9).

29) Pospíšil, Ctirad V., "Vybrané otázky z christologie a soteriologie třetí knihy Komentáře Sentencí M. Jana Husa," Studia theologica 17/4, 2015, s. 153-165(ISSN 1212 - 8570.9).

30) Jan Czudek, Vladimír Filo, Jaroslav Franc, Eduard Krumpolc, Dominik Oparný, Ctirad Václav Pospíšil (40 procent, ostatní po deseti procentech), František Urban, "Systematickoteologické přístupy k encyklice Laudato si´" Studia Theologica 18, 2016/3, s. 101-114. (ISSN 1804-5588; Online - 2336-3398). Publikace je součástí plnění grantového úkolu: GA ČR 16-08021S.

31) C. V. Pospíšil, "Konstantin Hasert (1851-1923), průkopník katolické recepce evolučního vzniku lidského těla," Studia theologica XVIII, 2016/4, s. 47-62. (ISSN 1212-8570, Online - 2336-3398)

Publikace je součástí plnění grantového úkolu: GA ČR 16-08021S.

2.3.2.4. Periodikum Teologický sborník (ISSN 1211-3808).

1) Pospíšil, Ctirad V., "Otec a kříž Ježíše z Nazareta," Teologický sborník, 1996, č. 4. s. 46 - 62.

2) Pospíšil, Ctirad V., "Kristův kříž v Katechismu katolické církve čl. 471-630,". Teologický sborník, 1997, č. 1. s. 33 - 40.

3) Pospíšil, Ctirad V., "Světla a stíny Anselmova spisu Cur Deus homo - Studie z dějin teologie u příležitosti devítistého výročí zveřejnění," Teologický sborník, 1998, č. 1. s. 43 - 59.

4) Pospíšil, Ctirad V., "Bonaventura Bouše - nepohodlný muž bolesti," Teologický sborník, 1999, č. 1. s. 8 - 9.

5) Pospíšil, Ctirad V., "Panoráma současné ekleziologie," Teologický sborník, 1999, č. 2. s. 23 - 33.

2.3.2.5. Periodikum Teologické texty (ISSN 0862 - 6944).

1) Pospíšil, Ctirad V. Christologie a spiritualita. Teologické texty, 1996, vol. 7. s. 191 - 193.

2) Pospíšil, Ctirad V. Problematika christologického hymnu z listu Filipanům. Teologické texty, 1997, vol. 8. s. 27 - 28.

3) Pospíšil, Ctirad V. Boží milosrdenství jako měřítko spravedlnosti. Teologické texty, 1997, vol. 8. s. 201 - 202.

4) Pospíšil, Ctirad V. Jednota v rozmanitosti jako základní princip ekleziologie společenství a každé reflexe o křesťanském tajemství. Teologické texty, 1998, vol. 9. s. 8 - 9.

5) Pospíšil, Ctirad V. Ekleziologie společenství jako ecclesiologia crucis. Teologické texty, 1998, vol. 9. s. 43 - 46. Poznámka: Vinou editora byl na několika místech text závažně poškozen, oprava s omluvou vyšla in Teologické texty, 1998, vol. 9. s. 94.

6) Pospíšil, Ctirad V. Hierarchicky uspořádané společenství věřících. Teologické texty, 1998, vol. 9. s. 91 - 94.

7) Pospíšil, Ctirad V. Vazba mezi partikulární a univerzální církví. Teologické texty, 1998, vol. 9. s. 119 - 120.

8) Pospíšil, Ctirad V. Teologie a její metoda v dějinách. Teologické texty, 1998, vol. 9. s. 196 - 198.

9) Pospíšil, Ctirad V. Opomíjený Otec a zkompromitované otcovství. Teologické texty, 1999, vol. 10. s. 38 - 42.

10) Pospíšil, Ctirad V. Metoda v současné systematické teologii. Teologické texty, 1999, vol. 10. s. 75 - 78.

11) Pospíšil, Ctirad V. Asie - škola mezináboženského dialogu. Teologické texty, 1999, vol 10. s. 127 - 128.

12) Pospíšil, Ctirad V. Křesťanství a ostatní náboženství. Teologické texty, 1999, vol. 10. s. 133 - 135.

13) Pospíšil, Ctirad V. Posvátná Tradice podle Dei verbum. Teologické texty, 2000, vol. 11. s. 112 - 113.

14) Pospíšil, Ctirad V. Jáchym z Fiore a jeho teologie dějin. Teologické texty, 2000, vol. 11. s. 122 - 123.

15) Pospíšil, Ctirad V. Cesty k trinitární spiritualitě. Teologické texty, 2000, vol. 11. s. 138-142.

16) Pospíšil, Ctirad V. Mariino nanebevzetí u mistrů františkánské školy. Teologické texty, 2000, vol. 11, s. 179-184. Poznámka: vyšlo v únoru roku 2001.

17) Pospíšil, Ctirad V. Místo mariologie v dějinách, v systematické teologii a v životě křesťanů. Teologické texty, 2000, vol. 11, s. 205-207. Poznámka: vyšlo v únoru roku 2001.

18) Pospíšil, Ctirad V. K problematice Kristova kněžství. Teologické texty, 2000, vol. 11, s. 210. Poznámka: vyšlo v únoru roku 2001.

19) Pospíšil, Ctirad V. Krajina jako způsob bytí člověka a zrcadlo lidského nitra. Teologické texty, 2001, vol. 12, s. 15-18.

20) Pospíšil, Ctirad V. Úvahy o Věčném. Teologické texty, 2001, vol. 12, s. 49-51.

21) Pospíšil, Ctirad V. Christologie velkých koncilů patristické epochy. Teologické texty, 2001, vol. 12, s. 136-137.

22) Pospíšil, Ctirad V. Rodina, manželství a tajemství Trojice.

Teologické texty, 2001, vol. 12, s. 194-196.

23) Pospíšil, Ctirad V. Ambivalence poměru mezi náboženstvím a vírou. Teologické texty, 2002, vol. 13, s. 9-10.

24) Pospíšil, Ctirad V. Víra a náboženství z hlediska solidarity s trpícími. Teologické texty, 2002, vol. 13, s. 18-20.

25) Pospíšil, Ctirad V. Poměr mezi soteriologií a christologií. Teologické texty, 2002, vol. 13, s. 69-72.

26) Pospíšil, Ctirad V. Mezi smrtí a vzkříšením. K problematice intermediální eschatologie. Teologické texty, 2002, vol. 13, č. 2-3, s. 92-93.

27) Pospíšil, Ctirad V. Fides et ratio a sapientia crucis Bonaventury z Bagnoregia. Teologické texty, 2002, vol. 13, č. 4, s. 146-151.

28) Hampl, Jasoň - Pospíšil, Ctirad V. Otázka teologům - Pokus o odpověď. Teologické texty, 2002, vol. 13, č. 4, s. 171.

29) Pospíšil, Ctirad V. Tajné studium teologie. Teologické texty, vol. 14, 2003, č. 2, s. 72-73.

30) Pospíšil, Ctirad V. Rehabilitace Antonia Rosminiho. Teologické texty 14 (2003) č. 3, s. 110-111.

31) Pospíšil, Ctirad V. Křesťanská reflexe o New Age. Teologické texty 14 (2003) č. 3, s. 112-114.

32) Pospíšil, Ctirad V. "Františkáni a vyznavači islámu," Teologické texty 14, 2003, č. 4, s. 152-154 (ISSN 0862-69449).

33) Pospíšil, Ctirad V. "Bolest a naděje," Teologické texty 14, 2003, č. 4, s. 166 (ISSN 0862-69449).

34) Pospíšil, Ctirad V. Prezentace instrukce Kongregace pro nauku víry: "Modlitba k Bohu za uzdravení", in Teologické texty 14, 2003, č. 5, s. 206 (ISSN 0862-69449).

35) Pospíšil, Ctirad V. "Úřad a charizma, struktury a tajemné bytí," Teologické texty 15, 2004, č. 1, s. 25-26.

36) Pospíšil, Ctirad V. "List Matka Páně, památka, přítomnost, naděje - výraz životaschopnosti mariologie II. vatikánského koncilu," Teologické texty 15, 2004, č. 2, s. 73-74.

37) Pospíšil, Ctirad V. "Trojice jako základ univerzality - katolicity církve," in Teologické texty 15, 2004, č. 5, s. 183-186.

38) Pospíšil, Ctirad V. "Výročí mariánského dogmatu," in Teologické texty 15, 2004, č. 5, s. 210-213..

39) Pospíšil, Ctirad V. "Člověk - Boží obraz", in Teologické texty 16, 2005, č. 2, s. 77.

40) Pospíšil, Ctirad V. "Konsubstanciační a remanenční teorie jako teologický problém," Teologické texty 16, 2005, č. 3, s. 95 - 99 (ISSN 0862-69449).

41) Pospíšil, Ctirad V. "Úvahy o některých aspektech křesťanské spásy," Teologické texty 16, 2005, č. 4, s. 134 - 137 (ISSN 0862-69449).

42) Pospíšil, Ctirad V. "Reakce na text S. Sousedíka v TT 3/2005," Teologické texty 16, 2005, č. 4, s. 167 (ISSN 0862-69449).

43) Pospíšil, Ctirad V., "Analýza Čtyř slov z Ukrajiny," Teologické texty 16, 2005, č. 6, s. 213 - 213.

44) Pospíšil, Ctirad V., "K první encyklice Benedikta XVI.," Teologické texty 17, 2006, č. 1, s. 38 - 40.

45) Pospíšil, Ctirad V., "Problematičnost výrazu praexistentia Verbi," Teologické texty 17, 2006, č. 1, s. 41 - 42.

46) Pospíšil, Ctirad V., "Prorocký rys novodobé české teologie," in Teologické texty 17, 2006, 3, s. 129-131. (Součást plnění grantového úkolu: GAČR 401/ 05/ 2720).

47) Pospíšil, Ctirad V., "Teologie a paleoantropologie," in Teologické texty 17, 2006, 3, s. 162-163.

48) Pospíšil, Ctirad V., "Deus caritas est a diákoni," Teologické texty 17, 2006, 181-185.

49) Pospíšil, Ctirad V., "Univerzální spása a prehistoričtí lidé," Teologické texty 17, 2006, s. 185-189.

50) Pospíšil, Ctirad V., "Otazníky a výzva spjaté s novým promýšlením teodiceje," Teologické texty 17, 2006, s. 212-213.

51) Pospíšil, Ctirad V., "Rukopis Boží v díle stvoření a v díle spásy," Teologické texty 18, 2007, s. 138-140.

52) Pospíšil, Ctirad V., "Mezinárodní konference "Život je dar"," Teologické texty 19, 2008, č. 1, s. 41.

53) Pospíšil, Ctirad V., "Změna v encyklice Evangelium vitae," Teologické texty 19, 2008, č. 1, s. 48.

54) Pospíšil, Ctirad V., "Teologie dějin a česká teologie," Teologické texty 20, 2009, č. 1, s. 39-45.

55) Pospíšil, Ctirad V., "Obhajoba dějin člověka - pokračování diskuse o teologii dějin," Teologické texty 20, 2009, č. 3, s. 157-159.

56) Pospíšil, Ctirad V.,"Trinitologie a dialogická filosofie. Dialog s Jolanou Polákovou," Teologické texty 21, 2010, č. 1, s. 37-41 (20 normostran).

57) Pospíšil, Ctirad V.,"Ještě jednou ke knize D. DʼSouzy," Teologické texty 21, 2010, č. 2, s. 96-97, ISSN O862-6944 (7 normostran).

58) Pospíšil, Ctirad V.,"K problematice soukromých - aktualizačních - zjevení," in Teologické texty 21, 2010, č. 4, s. 170-180 (40 normostran).

59) Pospíšil, Ctirad V, "Odpověď prof. Evženu Kindlerovi," in Teologické texty 22, 2011, č. 1, s. 41-42.

60) Pospíšil, Ctirad V., "Vzpomínka na kolegu Rabana," Teologické texty 22, 2011, 2, s. 89.

61) Pospíšil, Ctirad V., "Světla a stíny trinitologie a pneumatologie Josefa Zvěřiny," Teologické texty 22, 2011, č. 3, s. 117-127 (ISSN 0862 - 6944) (46 normostran).

62) Pospíšil, Ctirad V., "Oto Mádr v mém životě," Teologické texty 23, 2012, 1, s. 39-40.

63) Pospíšil, Ctirad V., "Christologické a trinitární aspekty statusu lidské osoby," Teologické texty 23, 2012, číslo 2, s. 58-63 (25 normostran).

64) Pospíšil, Ctirad V., "Jen metanoia je věrohodná - 1. O (nové) evangelizaci a vždy staré) de-evangelizaci z hlediska systematické teologie," Teologické texty 24, 2013, 1, s. 12-20 (27 normostran), ISBN 0862-6944. Řádně recenzovaná studie.

65) Pospíšil, Ctirad V., "Jen metanoia je věrohodná - 2. O (nové) evangelizaci a vždy staré) de-evangelizaci z hlediska systematické teologie," Teologické texty 24, 2013, 2, s. 95-102-20 (32 normostran), ISBN 0862-6944. Řádně recenzovaná studie.

66) Pospíšil, Ctirad V., "Souzvuky teologie stvoření K. Heima s katolickou teologickou reflexí," Teologické texty 26, 2015/2, s. 84-87, (ISSN 0862 - 6944

2.3.2.6. Periodikum Theologická revue (ISSN 1211 - 7617).

1) Pospíšil, Ctirad V. Konsubstanciační a remanenční teorie jako teologický problém. Theologická revue, 2000, vol. 71. s. 16 - 24.

2) Pospíšil, Ctirad V. Bůh Otec a kenoze Syna. Theologická revue, 2000, vol. 71. s. 92 - 101.

3) Pospíšil, Ctirad V. Ježíš z Nazareta spasitel hypotetických mimozemšťanů? Theologická revue, 2001, vol. 72. s. 64-77.

4) Pospíšil, Ctirad V. Lev Veliký a jeho Tomus ad Flavianum. Theologická revue, 2001, vol. 72, s. 263-278.

5) Pospíšil, Ctirad V., "Česká trinitární teologie a její kontext v letech 1800-2005. Komentovaná bibliografická sonda do dějin české teologie," Theologická revue 76, 2005/2 s. 123-167 (poznámka: číslo vyšlo v květnu 2006).

Studie představuje součást řešení grantového úkolu GA ČR 401/05/2720.

6) Pospíšil, Ctirad V., "Geniální trojiční teologie a pneumatologie Vincence Zahradníka (1790-1836)," Theologická revue 2010, 1-2, s. 71-96. (Poznámka: vyšlo v říjnu 2013)

7) Pospíšil, Ctirad V., "Úvod do trinitologie a pneumatologie Jana Valeriána Jirsíka" Theologická revue 2010, 1-2, s. 97-117. (Poznámka: vyšlo v říjnu 2013)

8) Pospíšil, Ctirad V., "Významní přírodovědci 19. století a teologické promýšlení teorie evolučního vzniku - stvoření lidstva," Theologická revue 84, 2013/2, s. 151-136 (ISSN 12117617) (vyšlo v květnu 2014) (publikace pro HTF UK).

9) Pospíšil, Ctirad V., "Různé podoby ateismu kolem nás, v nás, v teologii a teologie v teoretizujícím ateismu," Theologická revue 85, 2014/4, s. 455-472 (Poznámka: Vyšlo v prosinci 2015), ISSN 1211-7617.

10) Pospíšil, Ctirad V., "Základní rysy trojiční teologie mistra Jana Husa (I. Sent., dist 1-34)," Theologická revue 87, 2016/4, s. 38-57. (Vyšlo v dubnu 2017)

2.3.2.7. Periodikum Poutník (ISSN 1211-2623).

1) Pospíšil, Ctirad V. Malá teologie ticha. Poutník, 1995, č. 1: s. 22; č 2: s. 25; č. 3: s. 25; č. 4: s. 27.

2) Pospíšil, Ctirad V. Vtělené Slovo a kultura. Poutník, 1995, č. 5. s. 23 - 24.

3) Pospíšil, Ctirad V. Praktický význam christologie. Poutník, 1995, č. 6. s. 8 - 10.

4) Pospíšil, Ctirad V. Jiný svatý Antonín. Poutník, 1995, č. 7. s. 6 - 11.

5) Pospíšil, Ctirad V. Studium teologie podle sv. Bonaventury Poutník, 1995, č. 7. s. 23 - 26.

6) Pospíšil, Ctirad V. Ambroziánská liturgie a milánská diecéze. Poutník, 1995, č. 10. s. 29 - 31.

7) Pospíšil, Ctirad V. Nový překlad spisu Itinerarium mentis in Deum Bonaventury z Bagnoregia. Poutník, 1997, č. 11. s. 20 - 21.

8) Pospíšil, Ctirad V. Byl Ježíš z Nazareta prvním věřícím? Poutník, 1998, č. 1. s. 16 - 18.

9) Pospíšil, Ctirad V. Mystická zkušenost jako kritérium a cíl Bonaventurovy teologie a filozofie. Poutník, 1998, č. 2. s. 14 - 17.

10) Pospíšil, Ctirad V. Duch Boží ve Starém zákoně. Poutník, 1998, č. 3. s. 2 - 5.

11) Pospíšil, Ctirad V. Ruach JHWH a prostředníci spásy. Poutník, 1998, č. 4. s. 6 - 8.

12) Pospíšil, Ctirad V. Základní charakteristiky novozákonní pneumatologie. Poutník, 1998, č. 5. s. 2 - 4.

13) Pospíšil, Ctirad V. Duch svatý v životě a působení Ježíše z Nazareta. Poutník, 1998, č. 6. s. 4 - 6.

14) Pospíšil, Ctirad V. Pneumatologie apoštola Pavla. Poutník, 1998, č. 7. s. 2 - 4.

15) Pospíšil, Ctirad V. Pneumatologie čtvrtého evangelia. Poutník, 1998, č. 8. s. 2 - 4.

16) Pospíšil, Ctirad V. Pneumatologie v prvních čtyřech staletích křesťanství. Poutník, 1998, č. 9. s. 2 - 5.

17) Pospíšil, Ctirad V. Trinitární teologie a spiritualita svatého Augustina. Poutník, 1998, č. 10. s. 2 - 5.

18) Pospíšil, Ctirad V. Působení jednotlivých osob Trojice navenek a otázka Filioque. Poutník, 1998, č. 11. s. 3 - 5.

19) Pospíšil, Ctirad V. Duch pokory, bratrství a pravé radosti podle svatého Františka z Assisi. Poutník, 1998, č. 12. s. 6 - 9.

20) Pospíšil, Ctirad V. Duch pokory, bratrství a pravé radosti podle svatého Antonína z Padovy. Poutník, 1999, č. 1. s. 4 - 7.

21) Pospíšil, Ctirad V. Text modlitby Otčenáš. Poutník, 1999, č. 2. s. 4 - 7.

22) Pospíšil, Ctirad V. Naše poznání Boha. Poutník, 1999, č. 3. s. 4 - 7.

23) Pospíšil, Ctirad V. Nazírání Boha Otce v zrcadle modlitby Otčenáš. Poutník, 1999, č. 4. s. 3 - 6.

24) Pospíšil, Ctirad V. Bůh jako jediný Otec. Poutník, 1999, č. 5. s. 3 - 5.

25) Pospíšil, Ctirad V. Bůh blízký a vzdálený. Poutník, 1999, č. 6. s. 4 - 7.

26) Pospíšil, Ctirad V. Starozákonní a novozákonní obraz Boha Otce. Poutník, 1999, č. 7. s. 4 - 7.

27) Pospíšil, Ctirad V. Hovořit o Bohu není jednoduché. Poutník, 1999, č. 8. s. 3 - 6.

28) Pospíšil, Ctirad V. Otčenáš jako brána všeobecného bratrství. Poutník, 1999, č. 9. s. 3 - 6.

29) Pospíšil, Ctirad V. Otec - pramen bytí, jednoty, věrnosti a naděje. Poutník, 1999, č. 9. s. 3 - 6.

30) Pospíšil, Ctirad V. Dokonalý, vševědoucí a milující Otec. Poutník, 1999, č. 10. s. 4 - 7.

31) Pospíšil, Ctirad V. Otec pokory, milosrdenství, spravedlnosti. Poutník, 1999, č. 11. s. 2 - 5.

32) Pospíšil, Ctirad V. Co je christologie. Poutník, 2000, č. 1. s. 8 - 9.

33) Pospíšil, Ctirad V. Různé druhy christologie. Poutník, 2000, č. 2: s. 10 - 12; č. 3: s. 10 - 11.

34) Pospíšil, Ctirad V. Královský, kněžský a prorocký mesianismus ve Starém zákoně. Poutník, 2000. č. 4. s. 14 - 17.

35) Pospíšil, Ctirad V. Ježíš jako jediný prostředník mezi Bohem a lidmi. Poutník, 2000, č. 5. s. 12 - 15.

36) Pospíšil, Ctirad V. Ježíš a mesiášské naděje v judaismu jeho doby. Poutník, 2000, č. 6. s. 10 - 12.

37) Pospíšil, Ctirad V. Jedna víra a pestrá škála christologií. Poutník, 2000, č. 7. s. 4 - 6.

38) Pospíšil, Ctirad V. Vzkříšení Ježíše z Nazareta. Poutník, 2000, č. 8. s. 8 - 11.

39) Pospíšil, Ctirad V. Povelikonoční víra a tři stadia christologické reflexe. Poutník, 2000, č. 9. s. 10 - 12.

40) Pospíšil, Ctirad V. František, Antonín, Bonaventura a Bernardin Sienský o nanebevzetí Matky Boží. Poutník, 2000, č. 10. s. 2 - 4.

41) Pospíšil, Ctirad V. Měkteré christologické tituly. Poutník, 2000, č. 10. s. 10 - 12.

42) Pospíšil, Ctirad V. Christologické tituly - Boží Syn, Pán, Spasitel, Velekněz, Slovo. Poutník, 2000, č. 11. s. 3 - 5.

43) Pospíšil, Ctirad V. Předvelikonoční Ježíš jako základ christologie. Poutník, 2000, č. 12. s. 10 - 12.

44) Pospíšil, Ctirad V. Křest v Jordánu a Ježíšovy mesiášské zkoušky", Poutník, 2001, č. 1. s. 6 - 9.

45) Pospíšil, Ctirad V. Ježíšova zvěst o Božím království. Poutník, 2001, č. 2. s. 8 - 10.

46) Pospíšil, Ctirad V. Ježíšovy zázraky a jeho vědomí vlastní osobní identity. Poutník, 2001, č. 3. s. 10 - 12.

47) Pospíšil, Ctirad V. Ježíšovo poslání a dvě fáze jeho veřejného působení. Poutník, 2001, č. 4. s 10 - 13.

48) Pospíšil, Ctirad V. Getsemane a Ježíšova smrt na kříži. Poutník, 2001, č. 5. s 5 - 7.

49) Pospíšil, Ctirad V. Obecné charakteristiky patristické christologie a její počátky. Poutník, 2001, č. 6. s. 6 - 9.

50) Pospíšil, Ctirad V. Christologie druhé poloviny druhého století. Poutník, 2001, č. 7. s. 3 - 7.

51) Pospíšil, Ctirad V. Třetí století - teologické školy, Tertullian a Origenes. Poutník, 2001, č. 8. s. 4 - 6.

52) Pospíšil, Ctirad V. První nicejský koncil. Poutník, 2001, č. 9. s 16 - 18.

53) Pospíšil, Ctirad V. Spor o úplné Kristovo lidství. Poutník, 2001, č. 10. s 4 - 6.

54) Pospíšil, Ctirad V. Spor o jednotu subjektu v Kristu. Poutník, 2001, č. 11, s. 10-13.

55) Pospíšil, Ctirad V. Eutyches a chalcedonský koncil. Poutník, 2001, č. 12, s. 8-9.

56) Pospíšil, Ctirad V. Chalcedonský koncil a jeho výsledky. Poutník, 2002, č. 1, s. 6-9.

57) Pospíšil, Ctirad V. Století sporů o chalcedonskou definici. Poutník, 2002, č. 2, s. 10-11.

58) Pospíšil, Ctirad V. Tři kapitoly a Druhý konstantinopolský koncil. Poutník, 2002, č. 3, s. 4-6.

59) Pospíšil, Ctirad V. Sergius a Maxim Vyznavač. Poutník, 2002, č. 4, s. 12-14.

60) Pospíšil, Ctirad V. Třetí konstantinopolský koncil. Poutník, 2002, č. 5, s. 12-13.

61) Pospíšil, Ctirad V. Tajemství vtělení a víra v Bohočlověka. Poutník, 2002, č. 6, s. 10-11.

62) Pospíšil, Ctirad V. Vtělení jako zjevení a dar vnitrobožské lásky člověku. Poutník, 2002, č. 7, s. 8-10.

63) Pospíšil, Ctirad V. Vtělení Syna jako dílo celé Trojice. Poutník, 2002, č. 8, s. 12-13.

64) Pospíšil, Ctirad V. Vtělení Slova a problém Boží neproměnnosti. Poutník, 2002, č. 9, s. 6-7.

65) Pospíšil, Ctirad V. Primární účel vtělení, vtělení a stvoření, vtělení a antropologie. Poutník, 2002, č. 10, s. 11-13.

66) Pospíšil, Ctirad V. Ježíšovo narození z Panny. Poutník, 2002, č. 11, s. 14-16.

67) Pospíšil, Ctirad V. Základní předpoklady křesťanské soteriologie. Poutník, 2002, č. 12, s. 9-11b.

68) Pospíšil, Ctirad V. Kříž Vzkříšeného jako vykoupení a cena naší spásy - Kříž jako oběť. Poutník, 2003, č. 1, s. 10a-11b.

69) Pospíšil, Ctirad V. Kříž Vzkříšeného jako vykoupení a cena naší spásy - Kříž jako oběť. Poutník, 2003, č. 2, s. 7a-9b

70) Pospíšil, Ctirad V. Kříž Vzkříšeného jako odpuštění a smíření. Poutník, 2003, č. 3, s. 11a-13b.

71) Pospíšil, Ctirad V. Trvalý soteriologický význam Kristova sestupu mezi mrtvé. Poutník, 2003, č. 4, s. 6a-9b.

72) Pospíšil, Ctirad V. Otec Pio - autemtický představitel františkánské mystiky. Poutník, 2003, č. 5, s. 7a-11b.

73) Pospíšil, Ctirad V. Univerzalita Kristova spasitelství a hypotetičtí mimozemšťané I. Poutník, 2003, č. 6, s. 7a-9b.

74) Pospíšil, Ctirad V. Univerzalita Kristova spasitelství a hypotetičtí mimozemšťané II, Poutník, 2003, č. 7, s. 12a-13b (ISSN 1211-2623).

75) Pospíšil, Ctirad V. Zvláštní poslání františkánské rodiny vůči vyznavačům Alláha, Poutník, 2003, č. 8, s. 16a-17b.

76) Pospíšil, Ctirad V. Misionářem v zemích na jih od Sahary. Poutník, 2003, č. 9, s. 24a-25b.

77) Pospíšil, Ctirad V. "Hledání evangelní chudoby Františka z Assisi - I", in Poutník 2003, č. 1, s. 6a-9b.

78) Pospíšil, Ctirad V. "Teologie mimokřesťanských náboženství I. Ambivalence poměru mezi vírou a náboženstvím", in Poutník 2003, č. 1, s. 14a-17b.

79) Pospíšil, Ctirad V. "Hledání evangelní chudoby Františka z Assisi - II", in Poutník 2004, č. 2, s. 11a-13b (ISSN 1211-2623).

80) Pospíšil, Ctirad V. "Teologie mimokřesťanských náboženství II- Spása jednotlivce mimo křesťanství", in Poutník 2004, č. 2, s. 18a-19b (ISSN 1211-2623).

81) Pospíšil, Ctirad V. "Teologie mimokřesťanských náboženství III - Dialog a zvěst", in Poutník 10, 2004, č. 3, s. 12a-13b.

82) Pospíšil, Ctirad V. "Breviloquium a IX. hlava Potvrzené řehole", in Poutník 10, 2004, č. 4, s. 23-25.

83) Pospíšil, Ctirad V. "Krize života ve společenství", in Poutník 10, 2004, č. 5, s. 16-17.

84) Pospíšil, Ctirad V. "Víra a věda", in Poutník 10, 2004, č. 6, s. 13-15.

85) Pospíšil, Ctirad V. "Očistec existuje", in Poutník 10, 2004, č. 7, s. 14-15.

86) Pospíšil, Ctirad V. "Ježíš jediný Učitel - christologický základ křesťanského pojímání formace a učitelství - I", in Poutník 10, 2004, č. 8, s. 8-9 (ISSN 1211-2623).

87) Pospíšil, Ctirad V. "Ježíš jediný Učitel - christologický základ křesťanského pojímání formace a učitelství - II", in Poutník 10, 2004, č. 9, s. 12-15.

88) Pospíšil, Ctirad V. "Vzpomínka na Jana Pavla II." in Poutník, 2005, č. 6, s. 2 - 3 (ISSN 1211-2623).

89) Pospíšil, Ctirad V. "Důležitý okamžik v dějinách františkánské rodiny," in Poutník, 2005, č. 6, s. 17 (ISSN 1211-2623).

90) Pospíšil, Ctirad V. "Pár slov o dobrém bráchovi Antonínovi," in Poutník, 2005, č. 6, s. 18 - 21 (ISSN 1211-2623).

91) Pospíšil, Ctirad V. "K volbě Benedikta XVI.," in Poutník, 2005, č. 7, s. 2 - 4 (ISSN 1211-2623).

92) Pospíšil, Ctirad V. "Petr Chelčický a svatý František," in Poutník, 2005, č. 7, s. 20 - 22 (ISSN 1211-2623).

93) Pospíšil, Ctirad V. "Chvála bláznovství - pocta bratru Miguelovi De Cervantes," in Poutník, 2005, č. 8, s. 22 - 23.

94) Pospíšil, Ctirad V. "Spravedlivější pohled na Jana Rokycanu," in Poutník, 2005, č. 10, s. 20 - 21.

95) Pospíšil, Ctirad V. "Pár slov k problematice působení zlého ducha," in Poutník, 2005, č. 11, s. 22 - 24.

96) Pospíšil, Ctirad V., "Odkdy a proč slavíme Vánoce?" Poutník 2005, č. 12, s. 14 - 15.

97) Pospíšil, Ctirad V., "Františkáni a Římský breviář," Poutník 2006, č. 2, s. 4 - 5.

98) Pospíšil, Ctirad V., "Dějiny dogmatu o neposkvrněném početí Matky Páně - 1. Písmo a církevní otcové," Poutník 2006, č. 3, s. 2 - 4.

99) Pospíšil, Ctirad V., "Dějiny dogmatu o neposkvrněném početí Matky Páně - 2. Vznik svátku a první fáze sporů na Západě," Poutník 2006, č. 4, s. 2 - 4.

100) Pospíšil Ctirad V., "Dějiny dogmatu o neposkvrněném početí Matky Páně - 3. Období vrcholné scholastiky," Poutník 2006, č. 4, s. 6 - 8.

101) Pospíšil Ctirad V. ,,Serafická encyklika Benedikta XVI.," Poutník 2006, č. 4, s. 12 - 14.

102) Pospíšil Ctirad V. "Dějiny dogmatu o neposkvrněném početí Matky Páně - 4. Spory op toto tajemství ve 14. a 15. století," Poutník 2006, č. 5, s. 3 - 5.

103) Pospíšil Ctirad V. "Dějiny dogmatu o neposkvrněném početí Matky Páně - 5. Od Tridentského koncilu do roku 1854," Poutník 2006, č. 6, s. 2 - 4.

104) Pospíšil Ctirad V. "Dějiny dogmatu o neposkvrněném početí Matky Páně - 6. Dogma neposkvrněném početí v současnosti," Poutník 2006, č. 7, s. 6 - 7.

105) Pospíšil Ctirad V. "Zemřela Panna Maria před svým nanebevzetím?" Poutník 2006, č. 8, s. 8 - 10.

106) Pospíšil, Ctirad V., "K chystanému vydání české verze Kompendia sociální nauky církve," Poutník 2006, č. 10, s. 26-27

2.3.2.8. Periodikum Perspektivy (ISSN 0862-5557).

1) Pospíšil, Ctirad V. Bylo nutné, aby Kristus zemřel? - Jedna z možných odpovědí. Perspektivy, 1998, č. 3. s. 4.

2) Pospíšil, Ctirad V. Posvátná totalita. Perspektivy, 1998, č. 6. s. 1.

3) Pospíšil, Ctirad V. Nad návrhem ústavy katolické církve. Perspektivy, 1999, č. 4. s. 2.

4) Pospíšil, Ctirad V. Nesmírný Boží dar smíření. Perspektivy, 2000, č. 2. s. 1.

5) Pospíšil, Ctirad V. A nahoře nic ... ???. Perspektivy, 2000, č. 6. s. 4.

6) Pospíšil, Ctirad V. O nanebevzetí Matky Boží po padesáti letech. Perspektivy, 2000, č. 10. s. 5.

7) Pospíšil, Ctirad V. Nikoli strach o sebe, ale o druhé ... ještě k deklaraci Dominus Iesus. Perspektivy, 2001, č. 1. s. 1.

8) Pospíšil, Ctirad V. Respekt k právům rodiny. Perspektivy, 2001, č. 2, s. 8.

9) Pospíšil, Ctirad V. Největší koncil patristické epochy. Perspektivy, 2001, č. 9, s. 4.

10) Pospíšil, Ctirad V. Znamení času - k události z 11. 9. 2001. Perspektivy, 2001, č. 9, s. 8.

11) Pospíšil, Ctirad V. Společná modlitba s nekřesťany? Perspektivy, 2001, č. 12, s. 8.

12) Pospíšil, Ctirad V. Naše obdarování zahraničním dobrodincům. Perspektivy, 2001, č. 12, s. 8.

13) Pospíšil, Ctirad V. Můžeme používat slova sekta? Perspektivy, 2002, č. 6, s. 8.

14) Pospíšil, Ctirad V. Film o otci Piovi Perspektivy, 2002, č. 9, s. 7.

15) Pospíšil, Ctirad V. Má bolest i naděje. Perspektivy - příloha Katolického týdeníku 2003, č. 6, s. 2.

16) Pospíšil, Ctirad V. Úřad a charisma, struktury a tajemné bytí. Perspektivy - příloha Katolického týdeníku 2003, č. 7, s. 1.

17) Pospíšil, Ctirad V. "Jádro křesťanství, Trojice - univerzalismus - katolicita." Perspektivy - příloha Katolického týdeníku, 2004, č. 2 (únor) s. 1.

18) Pospíšil, Ctirad V. "Odpouštět a děkovat." Perspektivy - příloha Katolického týdeníku, 2004, č. 3 (březen) s. 4.

19) Pospíšil, Ctirad V. "Bůh filozof a Bůh Pascalův." Perspektivy - příloha Katolického týdeníku, 2004, č. 3.

20) Pospíšil, Ctirad V. "Židovská a křesťanská Bible" Perspektivy - příloha Katolického týdeníku, 2004, č. 11 (listopad 2004) (ISSN 0862-5557).

21) Pospíšil, Ctirad V. "Spásonosná síla Božího humoru," in Perspektivy - příloha Katolického týdeníku, 2004/č. 51-52, č. 12 - (únor) s. 1, (ISSN 0862-5557).

22) Pospíšil, Ctirad V. "Hold Jiřímu Kejřovi," in Perspektivy - příloha Katolického týdeníku, 2004/č. 51-52, č. 12 - (prosinec) s. 2, (ISSN 0862-5557).

23) Pospíšil, Ctirad V. "Poděkování Karlu Vránovi," in Perspektivy - příloha Katolického týdeníku, 2005/č. 2, (leden) s. III.

24) Pospíšil, Ctirad V. "Mytí nádobí se vyplácí," in Perspektivy - příloha Katolického týdeníku, 2005, KT 20, - květen, s. II.

25) Pospíšil, Ctirad V. "Vlastenectví a katolicita - Nad poslední knihou papeže Jana Pavla II." in Perspektivy - příloha Katolického týdeníku, 2005/č. 22 (květen), s. I.

26) Pospíšil, Ctirad V. "Poděkování panu Cervantesovi," in Perspektivy - příloha Katolického týdeníku, 2005, KT 20, - červen, s. 3.

27) Pospíšil, Ctirad V. "Byl člověk stvořen, nebo se vyvinul?" in Perspektivy 23, 2005, - příloha Katolického týdeníku, 2005, KT 46, - červen, s. II.

28) Pospíšil, Ctirad V. "Dík za obdarování," Perspektivy, 2006, č. 2 - Příloha Katolického týdeníku, 2006, č. 3, s. III (ISSN 0862-5557).

29) Pospíšil, Ctirad V. "Biblické vědy a dogmatika," Perspektivy, 2006, č. 5 - Příloha Katolického týdeníku, 2006, č. 9, s. I (ISSN 0862-5557).

30) Pospíšil, Ctirad V., "Opravte si v encyklice," Perspektivy, 2006, č. 6 - Příloha Katolického týdeníku, 2006, č. 11, s. II.

31) Pospíšil, Ctirad V., "Volit, či nevolit?" Perspektivy, 2006, č. 8 - Příloha Katolického týdeníku, 2006, č. 15, s. II.

32) Pospíšil, Ctirad V., "Svobodu buď rozvíjíme, nebo pohřbíváme" Perspektivy, 2006, č. 11 - Příloha Katolického týdeníku, 2006, č. 21, s. IV.

33) Pospíšil, Ctirad V., "Biblické pojetí člověka," Perspektivy, 2007, č. 22 - Příloha Katolického týdeníku, 2007, č. 44, s. III.

34) Pospíšil, Ctirad V., "Budoucnost mariologie," Perspektivy 24/2007, příloha KT 48/2007, s. II.

35) Pospíšil, Ctirad V., "Naděje - definice křesťanské existence. Na okraj nedávno vydané encykliky Benedikta XVI." Perspektivy 1/2008, příloha KT 1/2008, s. 1.

36) Pospíšil, Ctirad V., "Spravedlivě o Husovi a husitství," Perspektivy 2/2008, příloha KT 3/2008, s. 3.

37) Pospíšil, Ctirad V., "Tři přelomové studie," Perspektivy 21/2008, příloha KT 42/2007, s. III.

38) Pospíšil, Ctirad V., "Čestně o víře a ateismu," Perspektivy 23/2008, příloha KT 46/2008, s. I.

39) Pospíšil, Ctirad V., "Všemohoucí nemohoucnost," Perspektivy 25/2008, příloha KT 50/2008, s. III.

40) Pospíšil, Ctirad V., "Omlouvání kající a nekající. Když dva dělají totéž, rozhodně to nemusí být totéž," Perspektivy 3/2009, příloha Katolického týdeníku 5/2009, s. I.

41) Pospíšil, Ctirad V., "Pravé Velikonoce," Perspektivy 8/2009, příloha Katolického týdeníku 15/2009, s. II (ISSN 0862-5557).

42) Pospíšil, Ctirad V., "Teologická meditace o Božím Synu," Perspektivy 8/2009, příloha Katolického týdeníku 15/2009, s. III (ISSN 0862-5557).

43) Pospíšil, Ctirad V., "Ad: Darwinismus po sto padesáti letech," Perspektivy 9/2009, příloha Katolického týdeníku 17/2009, s. II.

44) Pospíšil, Ctirad V., "Kde se bere tolik nenávisti? Dawkinsův ateismus z hlediska katolické teologie," Perspektivy 4, příloha Katolický týdeník 7/2009, s. I.

45) Pospíšil, Ctirad V., "Nová náboženství a násilí," Perspektivy 6, příloha Katolický týdeník 11/2009, s. III.

46) Pospíšil, Ctirad V., "Předzvěst nebeské radosti," Perspektivy 25, příloha Katolický týdeník 50/2009, s. II.

47) Pospíšil, Ctirad V., "Glosa - humanističtí ateisté," Perspektivy 25, příloha Katolický týdeník 50/2009, s. II.

48) Pospíšil, Ctirad V., "Tajemství bytí v církvi," Perspektivy 4, příloha Katolický týdeník 7/2009, s. II, (ISSN 0862-5557).

49) Pospíšil, Ctirad V., "K blahořečení Karola Wojtyly," Perspektivy 10, příloha Katolický týdeník 19/2011, s. II.

50) Pospíšil, Ctirad V., "Kníže tohoto světa není pouhou Metaforou," Perspektivy 11, příloha Katolický týdeník 21/2011, s. I.

51) Pospíšil, Ctirad V., "Rozhovor: Kompletní dokumenty MTK v češtině," Perspektivy 17, příloha Katolický týdeník 34/2011, s. III (ISSN 0862-5557). (Poznámka: Rozhovor je fiktivní, celý text i s otázkami pochází od uvedeného autora).

52) Pospíšil, Ctirad V., "Slovo Páně," Perspektivy 20, příloha Katolický týdeník 40/2011, s. III.

53) Pospíšil, Ctirad V., "Jezuita František Žák," Perspektivy 9/ 2012, s. III, příloha - Katolický týdeník 18/2012.

54) Pospíšil, Ctirad V., "Koncil opravdu jen pastorální? Přestože nové dogma nevyhlásil, proměnil dogmatickou teologii," Perspektivy 21/2012, s. I, příloha - Katolický týdeník 43/2012.

55) Pospíšil, Ctirad V., "Naslouchání hlasům z koncilní auly," Perspektivy 2014/2, příloha Katolického týdeníku 2014/4, s. II (psáno pod pseudonymem "hpk").

56) Pospíšil, Ctirad V., "Všechno bylo jinak... Jak katolická teologie reagovala na výzvy moderní přírodovědy," Perspektivy 2014/07, příloha Katolického týdeníku 2014/14, s. I.

57) Pospíšil, Ctirad V., "Husovo jubileum I - Rozhodnutí jet do Kostnice," Perspektivy 2014/21, příloha Katolického týdeníku 2014/43, s. II.

58) Pospíšil, Ctirad V., "Husovo jubileum II - Dvě koncepce církevní reformy," Perspektivy 2014/22, příloha Katolického týdeníku 2014/45, s. II.

59) Pospíšil, Ctirad V., "Husovo jubileum III - Husův postoj k exkomunikaci," Perspektivy 2014/23, příloha Katolického týdeníku 2014/47, s. II.

60) Pospíšil, Ctirad V., "Husovo jubileum IV - Odpustková aféra z roku 1412," Perspektivy 2015/1, příloha Katolického týdeníku 2015/2, s. 10.

61) Pospíšil, Ctirad V., "Ekumenismus jako ustavičné obrácení," Perspektivy 2015/3, příloha Katolického týdeníku 2015/3, s. 10.

62) Pospíšil, Ctirad V., "Husovo jubileum V - čirá nenávist," Perspektivy 2015/6, příloha Katolického týdeníku 2015/6, s. 10.

63) Pospíšil, Ctirad V., "Husovo jubileum VI - Strach z rozvratu společnosti," Perspektivy 2015/10, příloha Katolického týdeníku 2015/10, s. 10 (ISSN 0862-5557).

64) Pospíšil, Ctirad V., "Husovo jubileum VII - Hus a Viklefovy bludy," Perspektivy 2015/16, příloha Katolického týdeníku 2015/6, s. 10 (ISSN 0862-5557).

65) Pospíšil, Ctirad V., "Křesťané a druhá světová válka," Perspektivy 2015/19, příloha Katolického týdeníku 2015/19, s. 7 (ISSN 0862-5557).

66) Pospíšil, Ctirad V., "Husovo jubileum VIII - Hus neměl v úmyslu zakládat novou církev," Perspektivy 2015/20, příloha Katolického týdeníku 2015/20, s. 10

67) Pospíšil, Ctirad V., "Husovo jubileum IX - Hus karatel pod vlivem nauky o Antikristu," Perspektivy 2015/22, příloha Katolického týdeníku 2015/22, s. 10 (ISSN 0862-5557).

68) Pospíšil, Ctirad V., "Lidské Srdce věčného Syna," Perspektivy 2015/24, příloha Katolického týdeníku 2015/24, s. 10 (ISSN 0862-5557).

69) Pospíšil, Ctirad V., "Husovo jubileum X - Mistr Jan nemohl odvolat, co neučil," Perspektivy 2015/25, příloha Katolického týdeníku 2015/25, s. 10 (ISSN 0862-5557).

70) Pospíšil, Ctirad V., "Husovo jubileum X - Krutý ortel a následné tragické události," Perspektivy 2015/26, příloha Katolického týdeníku 2015/26, s. 10 (ISSN 0862-5557).

71) Pospíšil, Ctirad V., "Spása je nesmírné tajemství," Perspektivy 2015/34, příloha Katolického týdeníku 2015/34, s. 8 (ISSN 0862-5557).

72) Pospíšil, Ctirad V., "Vláda Boha v našem srdci," Perspektivy 2015/38, příloha Katolického týdeníku 2015/38, s. 8 (ISSN 0862-5557).

73) Pospíšil, Ctirad V., "Kdy je vlastně papež neomylný," Perspektivy 2015/56, příloha Katolického týdeníku 2015/46, s. 8 (ISSN 0862-5557).

74) Pospíšil, Ctirad V., "Víra má "smysl"," Perspektivy 2015/48, příloha Katolického týdeníku 2015/48, s. 8 (ISSN 0862-5557).

75) Pospíšil, Ctirad V., "Máme stejného Boha s muslimy?," Perspektivy 2015/49, příloha Katolického týdeníku 2015/49, s. 7 (ISSN 0862-5557).

76) Pospíšil, Ctirad V., "Vánoční světlo v temnotách," Perspektivy 2015/51-52, příloha Katolického týdeníku 2015/51-52, s. 10 (ISSN 0862-5557).

2.3.2.9. Dingir - časopis o současné náboženské scéně (ISSN 1212-1371)

1) Pospíšil, Ctirad V. - Vojtíšek, Zdeněk, Bůh je vždy stručný, Dingir - časopis o současné náboženské scéně, 2002, č. 3 s. 28-30.

2) Pospíšil, Ctirad V., "Křesťané v dialogu", Dingir - časopis o současné náboženské scéně 6, 2003, č. 3, s. 93-94.

3) Pospíšil, Ctirad V. "Sebevražedný terorismus - příklad deviantní politizace náboženství", Dingir - časopis o současné náboženské scéně 6, 2003, č. 4, s. 140-141.

4) Pospíšil, Ctirad V. "O andělech, zejména těch padlých", Dingir - časopis o současné náboženské scéně 16, 2013, č. 3, s. 86-88.

2.3.2.10. Křesťanská Pedagogika (ISSN 1213-9718).

1) Pospíšil, Ctirad V., Základní charakteristiky komunikace Boha s člověkem podle židovsko - křesťanské tradice. Křesťanská Pedagogika 2002/2, s. 3-5.

2.3.2.11. Salve - revue pro teologii a duchovní život (ISSN 1213-6301).

1) Pospíšil, Ctirad V. "Věroučná jednání mezi katolickou církví a východními církvemi, které nepřijaly Efeský nebo Chalcedoncký koncil.", in Salve - revue pro teologii a duchovní život 13, 2003, č. 2, s. 41 - 43.

2) Pospíšil, Ctirad V. "Mystika evangelní chudoby Františka z Assisi. Nástin teologie evangelní chudoby," in Salve 2003, č. 3, s. 44-54.

3) Pospíšil, Ctirad V. "Křesťanství, racionalita, věda a kultura," Salve 2003, č. 4, s. 34-44.

4) Pospíšil, Ctirad V. "Čistota srdce Ježíše z Nazareta", Salve 2004, č. 4, s. 25-29.

5) Pospíšil, Ctirad V. "Chrám jako symbol přebývání Boha v člověku a mezi lidmi", in Salve - Revue pro theologii a duchovní život, 2004, č. 4, s. 37-42. (Poznámka - vyšlo v únoru 2005).

6) Pospíšil, Ctirad V. "František z Assisi a problematika míru," Salve - Revue pro theologii a duchovní život, 2005, č. 3, s. 45 - 59.

7) Pospíšil, Ctirad V., "Tajemství Trojjediného a lidská společnost," Salve 3-4/2006, s. 123 - 140 (ISSN 1213-6301).

8) Pospíšil, Ctirad V., "Současná česká trinitologie", Salve 3-4/2006, s. 181 - 191 (ISSN 1213-6301).

9) Pospíšil, Ctirad V., "Náboženství ve světle teologie, religionistiky a filozofie," Salve. Revue pro teologii a duchovní život 4/2007, s. 25-38. (Vyšlo v březnu 2008).

10) Pospíšil, Ctirad V., "Povzbuzení k pravé naději. Zamyšlení nad novou encyklikou Benedikta XVI.," Salve. Revue pro teologii a duchovní život 4/2007, s. 127-131. (Vyšlo v březnu 2008).

11) Pospíšil, Ctirad V., "Eschatologie jako radost z bytí a duše celé teologie," Salve 2014/1, s. 21-46.

12) Pospíšil, Ctirad V., "Bibliografická studie - eschatologie v české teologické a překladové literatuře," Salve 2014/1, www:salve.cz (ISSN 1213-6301)

13) Pospíšil, Ctirad V., "Překrývání křesťanské a humanitní motivace k sociální a charitativní činnosti. Hledání nových cest Teologie služby", Salve - Revue pro teologii a duchovní život, 2015, č. 1, s. 37-54 (ISSN1213-6301).

14) Pospíšil, Ctirad V., "Šest úskalí našeho uvažování o christologii a vášních. Náčrt studie, kterou dnes vlastně nemá kdo napsat," Salve - Revue pro teologii a duchovní život, 2015, č. 2, s. 37-52 (ISSN1213-6301).

2.3.2.12 Teologie a společnost - časopis pro náboženství, kulturu a veřejný život (ISSN 1240-0740).

1) Pospíšil, Ctirad V. "Zrození očistce očima katolického teologa," in Teologie a společnost II, 2004, č. 3, celkově 10, s. 42-43.

2) Pospíšil, Ctirad V. "Hovořit dnes o vykoupení", in Teologie a společnost, časopis pro náboženství, kulturu a veřejný život III, 2005, č. 5, s. 29-30.

2.3.2.13 Universum - revue České křesťanské akademie (ISSN 0862-8238).

1) Pospíšil, Ctirad V. "Benedikt XVI. a příští léta Kristovy církve očima jednoho teologa," Universum - revue Křesťanské akademie, 2005, č. 3, s. 41 - 43.

2) Kunetka, F. - Dolista, J. - Demel, Z. - Pospíšil, Ctirad V., "Latina a liturgie," in Universum XVII., 4/2007, s. 8-9.

3) Pospíšil, Ctirad V.,"Nejsvětější Trojice s otazníky," Universum - revue České křesťanské akademie 2/2010, s. 28-31, (18 normostran).

4) Pospíšil, Ctirad V., "Stopy křesťanství v současné evropské kultuře a civilizaci, Universum - revue České křesťanské akademie 3/20211, s. 39-43.

5) Pospíšil, Ctirad V., "P. Teilhard de Chardin nebyl první," Universum - revue České křesťanské akademie 1/20214, s. 38-41.

2.3.2.14 - Rozrazil, revue na provázku - ISSN 1801-4755

1) Pospíšil, Ctirad V. "Křesťanský rozměr erótu," Rozrazil - revue na provázku, 2008, č. 2, s. 57-59 (ISSN 1801-4755).

2.3.2.15. Acta Universitatis Carolinae - Theologica - ISSN 1804-5588

1) C. V. Pospíšil, "Podněty k hlubšímu promyšlení poměru mezi dogmatickou a morální teologií," Acta Universitatis Carolinae Theologica 1, 2011, č. 1, s. 7-36, celkový počet stran 202.

2) C. V. Pospíšil, "Zamyšlení nad dokumentem Mezinárodní teologické komise Hledání univerzální etiky: nový pohled na přirozený zákon," Acta Universitatis Carolinae Theologica 1, 2011, č. 1, s. 167-171, celkový počet stran 202.

3) C. V. Pospíšil, "Několik poznámek k dokumentu Mezinárodní teologické komise O některých otázkách eschatologie," Acta Universitatis Carolinae Theologica 1, 2011, č. 1, s. 172-176, celkový počet stran 202.

4) C. V. Pospíšil, "Základní charakteristiky teologie dějin Josefa Ratzingera," Acta Universitatis Carolinae Theologica 1, 2011, č. 1, s. 186-192, celkový počet stran 202.

5) C. V. Pospíšil, "Všeobecná spasitelská vůle Boží a "filosofická" trinitologie Josefa Pospíšila (7. 5. 1845 - 18. 12. 1926)," Acta Universitatis Carolinae Theologica 1, 2011, č. 2, s. 25-50 (ISSN 1804-3588). (Poznámka: toto číslo vyšlo až koncem ledna 2012). Celkový počet stran 144.

6) C. V. Pospíšil, "Život Františka Žáka (1862-1954) a jeho trojiční teologie," Acta Universitatis Carolinae Theologica 1, 2011, č. 2, s. 51-74 (ISSN 1804-3588). (Poznámka: toto číslo vyšlo až koncem ledna 2012), Celkový počet stran 144.

7) C. V. Pospíšil, "Vybrané inspirace obsažené v prvních třech kapitolách Dei verbum padesát let po zahájení Koncilu," Acta Universitatis Carolinae - Theologica 2, 2012. č. 2, s. 9-33 (ISSN 1804-5588) (Poznámka: vyšlo až koncem května 2013).

8) C. V. Pospíšil, "Vyrovnávání se s myšlenkovým a životním odkazem Bonaventury Bouše," Acta Universitatis Carolinae - Theologica 3, 2013, č. 1, s. 175-185.

9) C. V. Pospíšil, "Problematika historie poměru mezi teologií a přírodními vědami z metodologického hlediska," Acta Universitatis Carolinae - Theologica 4, 2014, č. 1, s. 11-32.

10) Pospíšil, Ctirad V., "Jan Hus a transsubstanciace z hlediska dogmatické teologie," Acta Universitatis Carolinae - Theologica 5, 2015, č. 1, s. 9-40 (ISSN 1804-5588; Online - 2336-3398).

11) Pospíšil, Ctirad V., "Další aspekty poměru Jana Husa k tajemství eucharistie v kontextu Jakoubkova konsubstancialismu a utrakvismu," Acta Universitatis Carolinae - Theologica 5, 2015/2, s. 259-288 (ISSN 1804-5588; Online - 2336-3398).).

12) Pospíšil, Ctirad V., "Teologie a nejnovější přínosy ostatních věd ohledně antropogeneze," Acta Universitatis Carolinae - Theologica 6, 2016/2, s. 119-234 (ISSN 1804-5588; Online - 2336-3398). GA ČR 16-08021S.

2.3.2.16. Cesty katecheze - Revue pro katechetiku a náboženskou pedagogiku (ISSN 1803-7224).

1) C. V. Pospíšil, "Vytyčení základních přístupových cest k hlubšímu vnímání tajemství Ducha svatého," Cesty katecheze - Revue pro katechetiku a náboženskou pedagogiku IV, 2012/1, s. 9-13 (27 normostran) (ISSN 1803-7224).

2) C. V. Pospíšil, "Česká a světová teologie v období 1850-1950 tváří v tvář problematice evolučního vzniku člověka," Cesty katecheze - revue pro katechetiku a náboženskou pedagogiku VI, 2014, č. 1, s. 13-15 (24 normostran)

2.3.2.17. Pantheon - reiligionistický časopis (ISSN 1803-2443

1) Pospíšil, Ctirad V., "Evoluční teorie vzniku lidstva v české odborné literatuře let 1845-1915 se zvláštním zřetelem k náboženství," Pantheon - religionistice časopis 8/2, 2013, s. 3-31 (ISSN1803-2443).

2) Pospíšil, Ctirad V., "M. Jan Hus a čeští katolíci," Pantheon - religionistice časopis 9/2, 2014, s. 34-53 (ISSN1803-2443) (Poznámka: vyšlo v srpnu 2015).

2.3.2.18. Studia Aloisiana (ISSN 1338-0508)

1) Pospíšil, Ctirad V., "Mistr Jan Hus - dilematická výzva k obrácení: Nahlédnutí do duše nejednoho českého katolíka." Studia Aloisiana 6, 2015/2, s. 5-28 (ISSN 1338-0508).

2.3.8.19 Studia oecumenica (Polsko)

1) C. V. POSPÍŠIL, "K problematice recepce díla Paul de Vooghta (1900-1983) o Janu Husovi v českém prostředí," Studia oecumenica (Polsko) 15, 2015, ISSN 1643-2762; e-ISSN 2391-940X. (Poznámka: článek v listopadu 2016 ještě fyzicky nevyšel, ale je zařazen jako recenzovaný do plánu edice).

Studijní texty

1) Pospíšil, Ctirad V. Metoda v systematické - dogmatické teologii. Olomouc 1996. 11 s. Nepublikovaný studijní materiál pro frekventanty kursů na CMTF UP v Olomouci.

2) Pospíšil, Ctirad V. Tajemství trojjediného Boha. Olomouc 1996. 90 s. Nepublikovaný studijní materiál pro frekventanty kursů na CMTF UP v Olomouci.

3) Pospíšil, Ctirad V. Christologie. Olomouc 1996. Nepublikovaný studijní materiál pro frekventanty kursů na CMTF UP v Olomouci.

4) Pospíšil, Ctirad V. Poznámky k teologické antropologii. Olomouc 1997. 10 s. Nepublikovaný studijní materiál pro frekventanty kursů na CMTF UP v Olomouci.

5) Pospíšil, Ctirad V. Poznámky ke křesťanské angelologii. Olomouc 1997. 5 s. Nepublikovaný studijní materiál pro frekventanty kursů na CMTF UP v Olomouci.

6) Pospíšil, Ctirad V., Úvod do dogmatické teologie I, text v digitální podobě určený pro frekventanty předmětu úvod do dogmatické teologie I na CNTF UP v Olomouci, Olomouc 1994, 43 stran.

7) Pospíšil, Ctirad V.,"Stručný nástin biblické mariologie", 30 normostran, studijní materiál pro frekventanty kursu: Celoživotní vzdělávání řeholních představených: Biblická mariologia, CMTF UP: Olomouc 2009, 65 výtisků.

Různé další práce

5.1. Překlady pramenů teologického poznání, odborné a spirituální literatury

1) Překlad z latinského jazyka: Svatý Bonaventura. Putování mysli do Boha. Praha: Krystal 1997. Překlad, poznámky Pospíšil, Ctirad V. s. 53 - 110.

2) Překlad z latinského jazyka: Lev XIII. Divinum illud munus. Praha: Krystal 1998. Překlad, poznámky Pospíšil, Ctirad V. s. 19 - 36.

3) Srovnávací překlad z francouzského a latinského jazyka: Papežská biblická komise. Bible a christologie. Praha: Krystal 1999. Překlad a poznámky Pospíšil, Ctirad V. s. 20 - 70. Poznámka: existují dvě oficiální verze tohoto velmi důležitého dokumentu. Překladatel identifikoval více než sto třicet poměrně závažných textových odchylek mezi oběma verzemi. Poznámkový aparát dovoluje citovat překlad jedné i druhé verze tohoto textu.

4) Překlad z latinského jazyka: Mezinárodní teologická komise, Křesťanství a ostatní náboženství. Praha: Krystal 1999. Překlad Pospíšil, Ctirad V. s. 16 - 64.

5) Překlad z latinského jazyka: Kongregace pro nauku víry, List biskupům katolické církve o některých aspektech křesťanské meditace (Orationis formas ze dne 15.10.1989). In Mezinárodní teologická komise. Křesťanství a ostatní náboženství. Praha: Krystal 1999. Překlad Pospíšil, Ctirad V. s. 65 - 82.

6) Překlad z italského jazyka - Pennesi, A. O. Kristus podle New Age, kritická analýza. Olomouc: MCM 2000. Překlad a úprava textu Pospíšil, Ctirad V. 116 s.

7) Překlad z latinského jazyka - Pius IX. Ineffabilis Deus (apoštolská konstituce ze dne 8. 12. 1854). In Pospíšil, Ctirad V. Nanebevzetí Bohorodičky ve světle dokumentů magisteria. Olomouc: MCM 2000. s. 21 - 42.

8) Překlad z latinského jazyka - Pius XII. Munificentissimus Deus (apoštolská konstituce ze dne 1. 11. 1950). In Pospíšil, Ctirad V. Nanebevzetí Bohorodičky ve světle dokumentů magisteria. Olomouc: MCM 2000. s. 43 - 64.

9) Překlad z latinského jazyka - Kongregace pro nauku víry. Vyznání víry a přísaha věrnosti (dokument ze dne 1. 7. 1988). In Kongregace pro nauku víry, Stanovisko učitelského úřadu k Professio fidei. Praha: ČBK 2000, překlad Pospíšil, Ctirad V..

s. 4 - 5. Poznámka: Jako překladatel odmítám nést odpovědnost za úpravy českého znění ze strany ČBK.

10) Překlad z latinského jazyka - Kongregace pro nauku víry,

Doktrinální poznámka k druhé části Vyznání víry (dokument ze dne 29. 6. 1998). In Kongregace pro nauku víry, Stanovisko učitelského úřadu k Professio fidei. Praha: ČBK 2000, překlad Pospíšil, Ctirad V. s. 12 - 20. Poznámka: Jako překladatel odmítám nést odpovědnost za úpravy českého znění ze strany ČBK.

11) Překlad z latinského jazyka - Apoštolská penitenciárie, Enchiridion odpustků. Praha: ČBK 2000, překlad Pospíšil, Ctirad V. 95 s.

12) Překlad z italského jazyka - Parazzoli, F. Život Ježíše z Nazareta. Praha: Paulínky 2000, překlad Pospíšil, Ctirad V. 182 s.

13) Překlad z italského a německého jazyka - Papežská rada pro rodinu Rodina, manželství a fakticky existující soužití. Praha: ČBK 2001, překlad Pospíšil, Ctirad V., 47 s.

14) Překlad z latinského jazyka - Jan Pavel II. Novo millennio ineunte, Apoštolský list ze dne 6. 1. 2001. Olomouc: MCM, 2001, 32 s.

15) Překlad z italského jazyka - Sekce pro mládež ČBK (ed.) Kristus vás miluje - Jan Pavel II. mládeži. Praha: Paulínky 2001, překlad Pospíšil, Ctirad V. - Benetková, Marie, 270 s.

16) Překlad z latinského jazyka Pospíšil, Ctirad V. (ed. a překlad některých částí) Františkánské prameny I. Olomouc: MCM 2001. 995 s.

17) Překlad z latinského jazyka - Svatý Bonaventura Putování mysli do Boha. Překlad a poznámky Pospíšil, Ctirad V. 58s. 2. vydání. In Pospíšil, Ctirad V. (ed.) Františkánská knihovna - CD ROM. Olomouc: MCM 2001.

18) Překlad z latinského jazyka - Pius XIII. Sempiternus Rex. Encyklika ze dne 8. září 1951. In Pospíšil C. V. Chalcedonský koncil v proměnách času. Olomouc: MCM 2001, s. 10-28.

19) Překlad z latinského jazyka - Lev Veliký List 28 Flavianovi, konstantinopolskému biskupovi. Ze dne 13. 6. 449. In Pospíšil C. V. Chalcedonský koncil v proměnách času. Olomouc: MCM 2001, s. 29-38.

20) Překlad ze španělského jazyka: Merino, José Antonio Františkánská cesta pro dnešního člověka. Přeložil a upravil Pospíšil, Ctirad V., Olomouc: MCM 2001, vyšlo v lednu 2002. 87 s. ISBN 80-7266-090-X.

21) Překlad z italského jazyka: Ripabottoni da, A., Pater Pio - Tak se modlil a tak vyučoval modlitbě (Praha: Paulínky 2002) 165 stran (ISBN 80-86025-47-0).

22) Překlad z italského jazyka: Taccaliti, Pierpaola (ed.), Se srdce pokorným - Úryvky z korespondence a promluv Jana XXIII. Paulínky, Praha 2002, 203 stran, ISBN - 80-86025-51-9.

23) Překlad z italského jazyka: Jan Pavel II., Život Kristův - christologické katecheze Jana Pavla II. Překlad - Pospíšil, Ctirad V., MCM, Olomouc 2002, 414 stran, ISBN 80-7266-128-0.

24) Překlad z italského jazyka: Mezinárodní papežská mariánská akademie, Matka Páně, památka, přítomnost, naděje. Ve stejnojmenné publikaci - Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 2003, překlad a úvodní studie Pospíšil, Ctirad V., s. 15-124. ISBN 80-7192-762-2.

25) Překlad z italského jazyka: Pasquale, Gianliugi (uspořádal), Duchovní odkaz otce Pia 1 - Tajemství stigmat otce Pia. Praha: Paulínky 2003, překlad Pospíšil, Ctirad V., 117 s. ISBN 80-86025-53-5.

26) Překlad z italského jazyka: Pasquale, Gianliugi (uspořádal), Duchovní odkaz otce Pia 2 - Celopalem ve výhni lásky. Praha: Paulínky 2003, překlad Pospíšil, Ctirad V., 148 s. ISBN 80-86025-54-3.

27) Překlad z italského jazyka: Negrisolo A. - Castello N. - Manelli S. M., Otec Pio z Pietralciny. Pohled do nitra stigmatizovaného kapucína. Překlad Pospíšil Ctirad V., Karmelitánské nakladatelství, Kostelní vydří 2003, 241 stran, ISBN 80-7192-756-2.

28) Překlad z italského jazyka: Pasquale, Gianliugi (uspořádal), Duchovní odkaz otce Pia 3 - Vzor duchovního života Pia (Paulínky, Praha 2003, překlad Pospíšil, Ctirad V.) s. 94, ISBN 80-86025-61-6.

29) Překlad z latinského jazyka: Svatý Bonaventura. Putování mysli do Boha. Praha: Krystal 2003, 2. vydání, překlad, poznámky Pospíšil, Ctirad V., 2. vydání, s. 53 - 109.

30) Překlad z italského jazyka: Introvigne, Massimo, Hamás - Islámský terorismus ve Svaté zemi. Vyšehrad, Praha 2003, překlad Pospíšil, Ctirad V. 108 stran, ISBN 80-7021-659-X.

31) Překlad z italského jazyka: Zevini, Giorgio - Cabra, Pier Giordano, Lectio divina na každý den v roce, 1.-8. týden, roční cyklus 2, 12, překlad: Pospíšil, Ctirad V., Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 2003, 317 stran, ISBN 80-7192-831-3 (Poznámka - vyšlo v prosinci 2003).

32) Překlad z italského jazyka: Kongregace pro katolickou výchovu, okružní list ze dne 25.3. 1988: Panna Maria v intelektuální a duchovní formaci. In Vícha, Daniel (ed.), Interdisciplinární přístupy k dokumentu Matka Páně - Akt ze sympózia pořádaného Katedrou systematické teologie dne 16. 9. 2003, CMTF UP, Olomouc 2004, s. 71-80, (ISBN 80-244-0787-6). překlad Pospíšil, Ctirad V. - Rýznar, Josef (50 procent).

33) Překlad z italského jazyka: Pospíšil Ctirad V.: Proja, Giovanni B., Lidé, démoni a exorcismy - pravda o světě temnot, Paulínky, překlad: Pospíšil, Ctirad V, Praha 2004, 150 stran, ISBN 80-86025-68-5.

34) Překlad z italského jazyka: Pospíšil Ctirad V.: Zevini, Giorgio - Cabra, Pier Giordano, Lectio divina na každý den v roce, 18.-25. týden, roční cyklus 2, 14, překlad: Pospíšil, Ctirad V., Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 2004, 319 stran, ISBN 80-7192-790-2.

35) Překlad z latinského jazyka: Pospíšil Ctirad V.: Bonaventura, Breviloquium - Kompendium scholastické teologie, úvodní studie, překlad, poznámky - Pospíšil, Ctirad V., Vyšehrad, Praha 2004, s. 71-282, celkový počet stran 415, ISBN 80-7021-703-0. Plnění grantu - GAČR č. 401/01/0500.

36) Překlad z italského jazyka: Pospíšil Ctirad V.: Nguyen Van Thuan, Fracois X. Pět chlebů a dvě ryby, překlad Pospíšil, C. V., Nakladatelství Paulínky, Praha 2004, 93 stran, ISBN 80-86025-75-6

37) Překlad z italského jazyka: Pospíšil Ctirad V.: Zevini, Giorgio - Cabra, Pier Giordano, Lectio divina na každý den v roce, 1.-8. týden, roční cyklus 1, 8, překlad: Pospíšil, Ctirad V., Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 2004, 330 stran, ISBN 80-7192-879-8.

38) Překlad z německého jazyka: Pospíšil Ctirad V.: Schönborn, Christoph, Přijmout Ježíše jako Krista, Paulínky, Praha 2005, 138 s., ISBN 80-86025-80-2.

39) Překlad z italského jazyka: Pospíšil Ctirad V.: Cantalamessa, Raniero, Pascha - putování za nepomíjejícím, Paulínky, Praha 2005, 87 stran, ISBN80-86025-83-7.

40) Překlad z italského jazyka: Pospíšil Ctirad V.: Thuriam, Max, Pramen života. Myšlenky o eucharistii, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2005, 38 stran, ISBN 80-7192-710-4.

41) Spolupráce na překladu z italského jazyka: Pospíšil Ctirad V.: Jan Pavel II., Paměť a identita, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2005, 165 stran. Překlad J. Koláček a kolektiv. ISBN 80-7192.976-X. - Příspěvek spočíval v kompletním přepracování překladu (osobní podíl: 30 procent).

42) Překlad z italského jazyka: Pospíšil Ctirad V.: Dionigi Tettamanzi, Dobrodružství víry, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2005, 142 stran, ISBN 80-7192-880-1.

43) Překlad z italského jazyka: Pospíšil Ctirad V.: Zevini, Giorgio - Cabra, Pier Giordano, Lectio divina na každý den v roce, 9. - 17.. týden, roční cyklus 1, 9, překlad: Pospíšil, Ctirad V., Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 2005, 364 stran, ISBN 80-7192-890-9.

44) Překlad z italského jazyka: Pospíšil Ctirad V.: Gamboso, Vergilio, Život svatého Antonína, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2005, 175 stran, ISBN 80-7192-913-1.

45) Překlad z italského jazyka: Pospíšil Ctirad V.: Zevini, Giorgio - Cabra, Pier Giordano, Lectio divina na každý den v roce, 18. - 25. týden, roční cyklus 1, 10, překlad: Pospíšil, Ctirad V., Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 2005, 311 stran, ISBN 80-7192-888-7.

46) Překlad z italského a anglického jazyka. C. V. Pospíšil: Mezinárodní teologická komise, Společenství a služba, Karmelitánského nakladatelství, Kostelní Vydří 2005, 62 stran, ISBN 80-7192-0¨971-9. Publikace vyšla jako součást plnění grantového úkolu: GAČR Trinitologie a antropologie č. 401/05/2720.

47) Překlad z italského jazyka: Pospíšil Ctirad V.: Zevini, Giorgio - Cabra, Pier Giordano, Lectio divina na každý den v roce, 26. - 34. týden, roční cyklus 1, 11, překlad: Pospíšil, Ctirad V., Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 2005, 355 stran, ISBN 80-7192-886-0.

48) Překlad z latinského jazyka: Pospíšil, Ctirad V.: MTK, Jednota víry a teologický pluralismus, ze dne 11. 10. 1972, in Pospíšil, Ctirad V., Hermeneutika mystéria. Struktury myšlení v dogmatické teologii, Krystal OP Praha - Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří, ISBN 80-7195-001-7, s. 164 - 166.

49) Překlad z latinského jazyka: Pospíšil Ctirad V.: MTK, O interpretaci dogmat, ze dne 15. 10. 1989, in Pospíšil, Ctirad V., Hermeneutika mystéria. Struktury myšlení v dogmatické teologii, Krystal OP Praha - Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří, 242 stran, ISBN 80-7195-001-7, s 173 - 199.

50) Překlad z latinského jazyka: Pospíšil Ctirad V.: J. Kardinál Ratzinger, Doktrinální komentář vysvětlující druhou část Vyznání víry, ze dne 29. 6. 1998, in Pospíšil, Ctirad V., Hermeneutika mystéria. Struktury myšlení v dogmatické teologii, Krystal OP Praha - Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří, 242 stran, ISBN 80-7195-001-7, s. 204 - 209.

51) Překlad z italského jazyka: Pospíšil Ctirad V.: Di Lorenzo Maria, Matka Tereza - zář lásky, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2005, 148 stran, ISBN 80-7192-956-5.

52) Překlad z latinského jazyka: Pospíšil Ctirad V.: Pius IX., Ineffabilis Deus, apoštolský list ze dne 8. 12. 1854, překlad C. C. Pospíšil, in Tomáš Majda - Jozef Kyselica, Úcta ku presvätej Bohorodičke na kresťanskom Východě - Medzinárodná vedecká konferencia 25. - 26. novenbra 2005, Košice 2005, s. 33 - 44, celkový počet stran 240, ISBN 80-7141-505-7.

53) Překlad z latinského jazyka: Pospíšil Ctirad V.: Pius XII., Munificentissimus Deus, apoštolský list ze dne 1. 11. 1950, překlad C. V. Pospíšil, in Tomáš Majda - Jozef Kyselica, Úcta ku presvätej Bohorodičke na kresťanskom Východě - Medzinárodná vedecká konferencia 25. - 26. novenbra 2005, Košice 2005, s. 45 - 56, celkový počet stran 240, ISBN 80-7141-505-7.

54) Překlad z italského jazyka: Pospíšil Ctirad V.: José Rodríguez Carballo (Generální ministr OFM), Chuť slova, Praha 2006, 50 stran.

55) Překlad z italského a anglického jazyka s přihlédnutím k latinské a německé verzi: Pospíšil Ctirad V.: Benedikt XVI., Deus caritas est, encyklika z 25. 12. 2005, Paulínky, Praha 2006, 63 stran, ISBN 80-86949-03-6.

56) Překlad z italského jazyka pro Královéhradecké biskupství Pospíšil Ctirad V.- Modlitba Benedikta XVI. za povolání. Zpracováno dne 4. 4. 2006.

57) Překlad z italského jazyka - Pospíšil Ctirad V.: A. Rosmini Serbati, Komunismus a socialismus, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2006, překlad, poznámky, doprovodná studie C. V. Pospíšil, ISBN 80-7195-045-9, s. 9-92, celkový počet stran 118 stran.

58) Překlad z italského jazyka - Pospíšil Ctirad V.: Gabriele Amorth, Exorcisté a psychiatři, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2006, 254 stran, ISBN 80-7192-981-6.

59) Překlad z italského jazyka. Pospíšil Ctirad V.: Jedná se o rozhovor se státním sekretářem státu Vatikán pro Českou televizi a pro televizi Noe. Zpracovávala firma: ADV studio. 13 normostran mluveného textu, překládaného podle adiozáznamu.

60) Překlad z italského jazyka: Pospíšil Ctirad V.: R. Kern, Abba, proč nosíš tak těsné sandály, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2006, 66 stran, ISBN 80-7195-044-0.

61) Překlad z italského jazyka C. V. Pospíšil: T. Špidlík, "II. část," in T. Špidlík, Duchovní cvičení s Janem Pavlem II., Olomouc 2007, s. 185-241, ISBN 978-80-86715-79-7.

62) Překlad u italského a anglického jazyka: C. V. Pospíšil: Papežská rada pro spravedlnost a mír, Kompendium sociální nauky církve, Kostelní Vydří 2008, 534 stran, ISBN 978-80-7195-014-1.

63) Překlad z italského jazyka: Pospíšil, Ctirad V. - T. Špidlík, Věřím v život věčný. Eschatologie, Refugium, Olomouc 2007, ISBN 978-80-86715-93-3, 250 stran.

64) Překlad z italského jazyka: Pospíšil, Ctirad V. - Kongregace pro instituty zasvěceného života a společnosti apoštolského života, Orientační pokyny pro sestavování periodické relace o stavu a životě institutů zasvěceného života a společností apoštolského života, Konference vyšších představených ženských řeholí v ČR 2008, Praha (pro vnitřní potřebu) - 5 stran.

65) Překlad z italského jazyka: Pospíšil, Ctirad V. - G.-L. Pasquale (ed.), 365 dní s otcem Piem, Karmelitánské nakladatelství, Praha 2008, s. 14-22, celkový počet stran 405, ISBN 978-80-7195-249-0.

66) Překlad z latinského jazyka: Pospíšil, Ctirad V. - Mezinárodní teologická komise, O některých aktuálních otázkách eschatologie, Refugium, Olomouc 2008, 103 stran, ISBN978-80-7412-004-6.

Součást řešení grantového úkolu: GA ČR 401/08/1054

67) Překlad z latinského jazyka: Pospíšil, Ctirad V. - Mezinárodní teologická komise, Naděje na spásu pro děti, které umírají nepokřtěné, Krystal o.p, Praha 2008, počet stran 61, ISBN 978-80-87183-06-9.

Součást řešení grantového úkolu: GA ČR 401/08/1054

68) Překlad z latinského jazyka: Pospíšil, Ctirad V. - Mezinárodní teologická komise, Diakonát, vývoj a perspektivy, Krystal o.p., Praha 2008, 115 stran, ISBN 978-80-87183-07-6

Součást řešení grantového úkolu: GA ČR 401/08/1054

69) Překlad z italského jazyka: Pospíšil, Ctirad V.: V. Salvoldi, Bůh je větší než tvé srdce, Karmelitánské nakladatelství: Kostelní Vydří 2010, 143 stran, ISBN 978-80-7195-201-5.

70) Překlad z italského jazyka: Pospíšil, Ctirad V., "Poselství svatého otce Benedikta XVI. k 47 světovému dni modliteb za povolání 25. dubna - 4. neděle velikonoční," in Konference vyšších řeholních představených ženských řeholí v ČR, Týden modliteb za povolání ke kněžství a k zasvěcenému životu 18.4.-25.4. 2010, Praha 2010, s. 19-23 (ISBN neuvedeno).

71) Překlad z italského jazyka: Pospíšil, Ctirad V.: Slawomir Odwe - Saverio Gaeta, Proč svatý? Zákulisí procesu blahořečení Jana Pavla II., Karmelitánské nakladatelství: Kostelní Vydří 2010, 174 stran, ISBN 978-80-7195-476-7.

72) Překlad z italského a latinského jazyka: Pospíšil, Ctirad V.: MTK, "Křesťanská morálka a její normy, in MTK, Dokumenty Mezinárodní teologické komise věnované morální teologii a etice, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2010, s. 11-38, celkový počet stran 155, ISBN 978-80-7195-468-2 (500 výtisků).

Edice je součástí plnění grantového úkolu: GA ČR č. 401/09/502 a grantového úkolu IGA - UP Olomouc č. 436199916.

73) Překlad z italského a latinského jazyka: Pospíšil, Ctirad V.: MTK, "Důstojnost a práva lidské osoby," in MTK, Dokumenty Mezinárodní teologické komise věnované morální teologii a etice, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2010, s. 41-66, celkový počet stran 155, ISBN 978-80-7195-468-2 (500 výtisků).

Edice je součástí plnění grantového úkolu: GA ČR č. 401/09/502 a grantového úkolu IGA - UP Olomouc č. 436199916.

74) Překlad z italského a latinského jazyka: Pospíšil, Ctirad V.: MTK, "Hledání univerzální etiky: nový pohled na přirozený zákon," in MTK, Dokumenty Mezinárodní teologické komise věnované morální teologii a etice, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2010, s. 75-155, celkový počet stran 155, ISBN 978-80-7195-468-2 (500 výtisků).

75) Překlad z italského a latinského jazyka: Pospíšil, Ctirad V.: MTK, "Vybrané otázky z christologie," in MTK, Dokumenty Mezinárodní teologické komise věnované christologii a soteriologii do roku 1995, Karmelitánské nakladatelství: Kostelní Vydří 2010, s. 13-44, celkový počet stran 201, ISBN 978-80-7195-512-2. 500 výtisků.

76) Překlad z italského a latinského jazyka: Pospíšil, Ctirad V.: MTK, "O lidském rozvoji a křesťanské spáse," in MTK, Dokumenty Mezinárodní teologické komise věnované christologii a soteriologii do roku 1995, Karmelitánské nakladatelství: Kostelní Vydří 2010, s. 49-72, celkový počet stran 201, ISBN 978-80-7195-512-2. 500 výtisků.

77) Překlad z italského a latinského jazyka: Pospíšil, Ctirad V.: MTK, "Teologie - Christologie - Antropologie," in MTK, Dokumenty Mezinárodní teologické komise věnované christologii a soteriologii do roku 1995, Karmelitánské nakladatelství: Kostelní Vydří 2010, s. 79-104, celkový počet stran 201, ISBN 978-80-7195-512-2. 500 výtisků.

78) Překlad z italského a latinského jazyka: Pospíšil, Ctirad V.: MTK, "Vědomí, které měl Ježíš o sobě a o svém poslání," in MTK, Dokumenty Mezinárodní teologické komise věnované christologii a soteriologii do roku 1995, Karmelitánské nakladatelství: Kostelní Vydří 2010, s. 109-126, celkový počet stran 201, ISBN 978-80-7195-512-2. 500 výtisků.

79) Překlad z italského a latinského jazyka: Pospíšil, Ctirad V.: MTK, "Některé otázky týkající se teologie vykoupení," in MTK, Dokumenty Mezinárodní teologické komise věnované christologii a soteriologii do roku 1995, Karmelitánské nakladatelství: Kostelní Vydří 2010, s. 133-199, celkový počet stran 201, ISBN 978-80-7195-512-2. 500 výtisků.

81) Překlad z italského jazyka: Bakhita - květ z Afriky I - překlad scénáře k filmu (90 minut) - Paulínky: Praha 2011.

82) Překlad z italského jazyka: Bakhita - květ z Afriky II - překlad scénáře k filmu (90 minut) - Paulínky, Praha 2011.

83) Překlad z italského jazyka: Gabriele Amorth - Roberto Italo Zanini, Mocnější než zlo. Jak rozpoznávat a přemáhat zlého ducha a vyhýbat se mu, Paulínky: Praha 2011, 310 stran, ISBN 978-80-7450-022-0.

84) Překlad z italského jazyka: Raniero Cantalamessa, Osm kroků ke štěstí, Karmelitánské nakladatelství: Kostelní Vydří 2011, 133 stran, ISBN 978-80-7195-517-7 (překlad: C. V Pospíšil 75 % a V. Novotný 25%).

85) Překlad u italského jazyka: MTK, "O katolickém kněžství," in Pospíšil, Ctirad V. (ed.), Dokumenty MTK věnované eklesiologii a svátostem do roku 1995 a Dokument PBK Jednota a rozličnost v církvi, Karmelitánské nakladatelství: Kostelní Vydří 2011, s. 10-11, ISBN978-80-7195-272-5, 500 výtisků, celkový počet stran 223.

86) ) Překlad z italského a francouzského jazyka: MTK, "Apoštolskost církve a apoštolská posloupnost," in Pospíšil, Ctirad V. (ed.), Dokumenty MTK věnované eklesiologii a svátostem do roku 1995 a Dokument PBK Jednota a rozličnost v církvi, Karmelitánské nakladatelství: Kostelní Vydří 2011, s. 17-32, ISBN978-80-7195-272-5, 500 výtisků, celkový počet stran 223.

87) Překlad z francouzského jazyka: MTK, "Šestnáct christologických tezí o svátosti manželství," in Pospíšil, Ctirad V. (ed.), Dokumenty MTK věnované eklesiologii a svátostem do roku 1995 a Dokument PBK Jednota a rozličnost v církvi, Karmelitánské nakladatelství: Kostelní Vydří 2011, s. 38-48, ISBN978-80-7195-272-5, 500 výtisků, celkový počet stran 223.

88) Překlad z latinského a italského jazyka: MTK, "O křesťanském manželství," in Pospíšil, Ctirad V. (ed.), Dokumenty MTK věnované eklesiologii a svátostem do roku 1995 a Dokument PBK Jednota a rozličnost v církvi, Karmelitánské nakladatelství: Kostelní Vydří 2011, s. 53-69, ISBN978-80-7195-272-5, 500 výtisků, celkový počet stran 223.

89) Překlad z německého jazyka: MTK, "Smíření a pokání," in Pospíšil, Ctirad V. (ed.), Dokumenty MTK věnované eklesiologii a svátostem do roku 1995 a Dokument PBK Jednota a rozličnost v církvi, Karmelitánské nakladatelství: Kostelní Vydří 2011, s. 81-116, ISBN978-80-7195-272-5, 500 výtisků, celkový počet stran 223.

90) Překlad z latinského jazyka: MTK, "Vybraná témata z eklesiologie," in Pospíšil, Ctirad V. (ed.), Dokumenty MTK věnované eklesiologii a svátostem do roku 1995 a Dokument PBK Jednota a rozličnost v církvi, Karmelitánské nakladatelství: Kostelní Vydří 2011, s. 133-186, ISBN978-80-7195-272-5, 500 výtisků, celkový počet stran 223.

91) Překlad z francouzského jazyka: PBK, "Jednota a rozličnost v církvi." in Pospíšil, Ctirad V. (ed.), Dokumenty MTK věnované eklesiologii a svátostem do roku 1995 a Dokument PBK Jednota a rozličnost v církvi, Karmelitánské nakladatelství: Kostelní Vydří 2011, s. 189-223, ISBN978-80-7195-272-5, 500 výtisků, celkový počet stran 223.

92) Překlad z italského jazyka: MTK, "Reflexe nad cíli a metodami této komise," in Pospíšil, Ctirad V. (ed.), Dokumenty MTK věnované metodě do roku 1995 a statuta MTK, Karmelitánské nakladatelství: Kostelní Vydří 2011, s. 9-11, ISBN978-80-7195-350-0, 500 výtisků, celkový počet stran 143.

93) Překlad z italského jazyka: MTK, "Jednota víry a teologický pluralismus," in Pospíšil, Ctirad V. (ed.), Dokumenty MTK věnované metodě do roku 1995 a statuta MTK, Karmelitánské nakladatelství: Kostelní Vydří 2011, s. 15-18, ISBN978-80-7195-350-0, 500 výtisků, celkový počet stran 143.

94) Překlad z italského jazyka: MTK, "Vzájemný vztah mez magisteriem a teologií," in Pospíšil, Ctirad V. (ed.), Dokumenty MTK věnované metodě do roku 1995 a statuta MTK, Karmelitánské nakladatelství: Kostelní Vydří 2011, s. 26-35, ISBN978-80-7195-350-0, 500 výtisků, celkový počet stran 143.

95) Překlad z italského jazyka: MTK, "Komentář k tezím MTK ohledně vzájemného vztahu mezi církevním magisteriem a teologií," in Pospíšil, Ctirad V. (ed.), Dokumenty MTK věnované metodě do roku 1995 a statuta MTK, Karmelitánské nakladatelství: Kostelní Vydří 2011, s. 36-45, ISBN978-80-7195-350-0, 500 výtisků, celkový počet stran 143.

96) Překlad z italského jazyka: MTK, "Víra a inkulturace," in Pospíšil, Ctirad V. (ed.), Dokumenty MTK věnované metodě do roku 1995 a statuta MTK, Karmelitánské nakladatelství: Kostelní Vydří 2011, s. 54-80, ISBN978-80-7195-350-0, 500 výtisků, celkový počet stran 143.

97) Překlad z italského jazyka: MTK, "O interpretaci dogmat," in Pospíšil, Ctirad V. (ed.), Dokumenty MTK věnované metodě do roku 1995 a statuta MTK, Karmelitánské nakladatelství: Kostelní Vydří 2011, s. 92-132, ISBN978-80-7195-350-0, 500 výtisků, celkový počet stran 143.

98) Překlad z latinského jazyka: Kongregace pro nauku víry, "Provizorní statuta Mezinárodní teologické komise z roku 1969," in Pospíšil, Ctirad V. (ed.), Dokumenty MTK věnované metodě do roku 1995 a statuta MTK, Karmelitánské nakladatelství: Kostelní Vydří 2011, s. 137-138, ISBN978-80-7195-350-0, 500 výtisků, celkový počet stran 143.

99) Překlad z latinského jazyka: Jan Pavel II., "Definitivní statuta Mezinárodní teologické komise z roku 1982," in Pospíšil, Ctirad V. (ed.), Dokumenty MTK věnované metodě do roku 1995 a statuta MTK, Karmelitánské nakladatelství: Kostelní Vydří 2011, s. 9-11, ISBN978-80-7195-350-0, 500 výtisků, celkový počet stran 143.

100) Překlad z italského jazyka: C. V. Pospíšil - Kongregace pro nauku víry, List biskupům církve o některých aspektech křesťanské meditace, ze dne 15. 10. 1989, in Joseph-Marie Verlinde, Z Ašramu do kláštera, Karmelitánské nakladatelství - Kostelní Vydří 2012, s. 185-203 (ISBN 978-80-7195-526-9).

101) Překlad z italského jazyka: C. V. Pospíšil - Raniero Cantalamessa, Prvotiny Ducha. Omašlení nad 8. kapitolou Listu Římanům, Paulínky: Praha 2012, 86 stran, ISBN 978-80-7450-044-2.

102) Překlad z italského jazyka: C. V. Pospíšil - Gabriele Amorth, Vítězit Boží mocí. Vzpomínky známého exorcisty, Karmelitánské nakladatelství - Kostelní Vydří 2012, 159 stran, ISBN 978-80-7195-576-4.

103) Překlad z italského jazyka: C. V. Pospíšil - Enzo Bianchi, Hlásej slovo. Komentář k nedělním liturgickým čtením, Karmelitánské nakladatelství: Kostelní Vydří 2012, 167 stran, ISBN 978-80-7195-550-6.

104) Překlad z italského jazyka: C.V. Pospíšil (trsl. 97%) P. Mareš (trsl. 3%) - Luigi Boriello - Edmondo Caruana - Maria Rosaria Del Genio - Nicolò Suffi (eds.), Slovník křesťanských mystiků, Karmelitánské nakladatelství: Kostelní Vydří 2012, 767 stran (1430 normostran), ISBN 978-80-7195-198-8.

105) Překlad z italského a anglického jazyka: C. V. Pospíšil (trsl. a úvodní studie) - Mezinárodní teologická komise, Teologie dnes: perspektivy, principy a kritéria, Palackého Univerzita: Olomouc 2013, 73 stran, ISBN 9-788024-432786

106) Překlad z italského jazyka: Benedikt XVI., Radost z víry, Paulínky: Praha 2013, 191 stran, ISBN 978-80-7450-087-9.

107) Překlad z italského jazyka: Enzo Bianchi, Hlásej slovo. Komentář k nedělním liturgickým čtením, překlad: C. V. Pospíšil, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství 2013, 167 stran, ISBN 978-80-7195-531-3.

108) 4) Překlad z latinského jazyka: Jan XXIII., Humanae salutis, apoštolská konstituce, jíž se vyhlašuje II. vatikánský koncil, in Pospíšil, Ctirad V. (ed.), II. vatikánský koncil očima Jana XXIII. a Pavla VI., Karmelitánské nakladatelství: Kostelní Vydří 2013, s. 33-42; celkově 221 stran, ISBN 978-80-7195-598-6.

109) Překlad z latinského jazyka: Jan XXIII., Consilium, apoštolský list, jímž se stanovuje den zahájení II. vatikánského koncilu, in Pospíšil, Ctirad V. (ed.), II. vatikánský koncil očima Jana XXIII. a Pavla VI., Karmelitánské nakladatelství: Kostelní Vydří 2013, s. 43-44; celkově 221 stran, ISBN 978-80-7195-598-6.

110) Překlad z italského jazyka: Jan XXIII., Rozhlasové poselství věřícím celého světa měsíc před začátkem ekumenického koncilu, in Pospíšil, Ctirad V. (ed.), II. vatikánský koncil očima Jana XXIII. a Pavla VI., Karmelitánské nakladatelství: Kostelní Vydří 2013, s. 45-54; celkově 221 stran, ISBN 978-80-7195-598-6.

111) Překlad z latinského jazyka: Jan XXIII., Proslov papeže Jana XXIII. u příležitosti slavnostního zahájení koncilu, první zasedání (sessio) dne 11. října 1962, in Pospíšil, Ctirad V. (ed.), II. vatikánský koncil očima Jana XXIII. a Pavla VI., Karmelitánské nakladatelství: Kostelní Vydří 2013, s. 55-64; celkově 221 stran, ISBN 978-80-7195-598-6.

112) Překlad z latinského jazyka: II. vatikánský koncil, Poselství u příležitosti zahájení koncilu, zaslané koncilními otci všem lidem se souhlasem nejvyššího pontifika, ze dne 20. října 1962, in Pospíšil, Ctirad V. (ed.), II. vatikánský koncil očima Jana XXIII. a Pavla VI., Karmelitánské nakladatelství: Kostelní Vydří 2013, s. 67-70; celkově 221 stran, ISBN 978-80-7195-598-6.

113) Překlad z latinského jazyka: Jan XXIII., Proslov na 36. plenárním zasedání koncilu, dne 7. prosince 1962, in Pospíšil, Ctirad V. (ed.), II. vatikánský koncil očima Jana XXIII. a Pavla VI., Karmelitánské nakladatelství: Kostelní Vydří 2013, s. 71-74; celkově 221 stran, ISBN 978-80-7195-598-6.

114) Překlad z latinského jazyka: Jan XXIII., Proslov u příležitosti uzavření prvního období koncilu, dne 8. prosince 1962, in Pospíšil, Ctirad V. (ed.), II. vatikánský koncil očima Jana XXIII. a Pavla VI., Karmelitánské nakladatelství: Kostelní Vydří 2013, s. 75-82; celkově 221 stran, ISBN 978-80-7195-598-6.

115) Překlad z latinského jazyka: Pavel VI., Proslov u příležitosti otevření druhého koncilního období, dne 29. září 1963, in Pospíšil, Ctirad V. (ed.), II. vatikánský koncil očima Jana XXIII. a Pavla VI., Karmelitánské nakladatelství: Kostelní Vydří 2013, s. 83-100; celkově 221 stran, ISBN 978-80-7195-598-6.

116) Překlad z latinského jazyka: Pavel VI., Proslov u příležitosti uzavření druhého jednacího koncilního období, dne 4. prosince 1963, in Pospíšil, Ctirad V. (ed.), II. vatikánský koncil očima Jana XXIII. a Pavla VI., Karmelitánské nakladatelství: Kostelní Vydří 2013, s. 101-112; celkově 221 stran, ISBN 978-80-7195-598-6.

117) Překlad z latinského jazyka: Pavel VI., Proslov u příležitosti otevření třetího koncilního období, dne 14. září 1964, in Pospíšil, Ctirad V. (ed.), II. vatikánský koncil očima Jana XXIII. a Pavla VI., Karmelitánské nakladatelství: Kostelní Vydří 2013, s. 113-124; celkově 221 stran, ISBN 978-80-7195-598-6.

118) Překlad z latinského jazyka: Pavel VI., Proslov na 116. plenárním zasedání II. vatikánského koncilu, dne 6. listopadu 1964, in Pospíšil, Ctirad V. (ed.), II. vatikánský koncil očima Jana XXIII. a Pavla VI., Karmelitánské nakladatelství: Kostelní Vydří 2013, s. 125-128; celkově 221 stran, ISBN 978-80-7195-598-6.

119) Překlad z latinského jazyka: Pavel VI., Proslov u příležitosti uzavření třetího jednacího koncilního období, dne 21. listopadu 1964, in Pospíšil, Ctirad V. (ed.), II. vatikánský koncil očima Jana XXIII. a Pavla VI., Karmelitánské nakladatelství: Kostelní Vydří 2013, s. 129-140; celkově 221 stran, ISBN 978-80-7195-598-6.

120) Překlad z latinského jazyka: Pavel VI., Proslov u příležitosti otevření čtvrtého koncilního období, dne 14. září 1965, in Pospíšil, Ctirad V. (ed.), II. vatikánský koncil očima Jana XXIII. a Pavla VI., Karmelitánské nakladatelství: Kostelní Vydří 2013, s. 141-156; celkově 221 stran, ISBN 978-80-7195-598-6.

121) Překlad z francouzského jazyka: Pavel VI.., Proslov na Valném shromáždění OSN, dne 4. října 1965, in Pospíšil, Ctirad V. (ed.), II. vatikánský koncil očima Jana XXIII. a Pavla VI., Karmelitánské nakladatelství: Kostelní Vydří 2013, s. 157-166; celkově 221 stran, ISBN 978-80-7195-598-6.

122) Překlad z latinského jazyka: Pavel VI., Proslov na 142. plenárním zasedání II. vatikánského koncilu, dne 5. října 1965, in Pospíšil, Ctirad V. (ed.), II. vatikánský koncil očima Jana XXIII. a Pavla VI., Karmelitánské nakladatelství: Kostelní Vydří 2013, s. 167-170; celkově 221 stran, ISBN 978-80-7195-598-6.

123) Překlad z latinského jazyka: Pavel VI., Proslov na 7. zasedání (sessio) II. vatikánského koncilu, dne 28. října 1965, in Pospíšil, Ctirad V. (ed.), II. vatikánský koncil očima Jana XXIII. a Pavla VI., Karmelitánské nakladatelství: Kostelní Vydří 2013, s. 171-176; celkově 221 stran, ISBN 978-80-7195-598-6.

124) Překlad z latinského jazyka: Pavel VI., Proslov na 8. zasedání (sessio) II. vatikánského koncilu, dne 18. listopadu 1965, in Pospíšil, Ctirad V. (ed.), II. vatikánský koncil očima Jana XXIII. a Pavla VI., Karmelitánské nakladatelství: Kostelní Vydří 2013, s. 177-184; celkově 221 stran, ISBN 978-80-7195-598-6.

125) Překlad z latinského jazyka: Pavel VI., Proslov na 9. zasedání (sessio) II. vatikánského koncilu, dne 7. prosince 1965, in Pospíšil, Ctirad V. (ed.), II. vatikánský koncil očima Jana XXIII. a Pavla VI., Karmelitánské nakladatelství: Kostelní Vydří 2013, s. 185-194; celkově 221 stran, ISBN 978-80-7195-598-6.

126) Překlad z latinského jazyka: Pavel VI., Ambulate in dilectione, breve ze dne 7. prosince 1965, in Pospíšil, Ctirad V. (ed.), II. vatikánský koncil očima Jana XXIII. a Pavla VI., Karmelitánské nakladatelství: Kostelní Vydří 2013, s. 195-198; celkově 221 stran, ISBN 978-80-7195-598-6.

127) Překlad z latinského jazyka: Pavel VI., Proslov na 10. zasedání (sessio) koncilu u příležitosti slavnostního zakončení koncilu, dne 8. prosince 1965, in Pospíšil, Ctirad V. (ed.), II. vatikánský koncil očima Jana XXIII. a Pavla VI., Karmelitánské nakladatelství: Kostelní Vydří 2013, s. 199-204; celkově 221 stran, ISBN 978-80-7195-598-6.

128) Překlad z latinského jazyka: II. vatikánský koncil, Poselství koncilu lidstvu, ze dne 8. prosince 1965, in Pospíšil, Ctirad V. (ed.), II. vatikánský koncil očima Jana XXIII. a Pavla VI., Karmelitánské nakladatelství: Kostelní Vydří 2013, s. 205-216; celkově 221 stran, ISBN 978-80-7195-598-6.

129) Překlad z latinského jazyka: Pavel VI., In Spiritu Sancto, apoštolský list, jímž se uzavírá II. vatikánský koncil, ze dne 8. prosince 1965, in Pospíšil, Ctirad V. (ed.), II. vatikánský koncil očima Jana XXIII. a Pavla VI., Karmelitánské nakladatelství: Kostelní Vydří 2013, s. 217-218; celkově 221 stran, ISBN 978-80-7195-598-6.

130) Překlad z italského jazyka: Domenico Agasso st. - Domenico Agasso ml., Papež Jan XXIII., překlad: C. V. Pospíšil, Karmelitánské nakladatelství: Kostelní Vydří 2014, 87 stran, ISBN 978-80-7195-746-1.

131) Překlad z italského jazyka: C. V. Pospíšil, "K českému překladu dokumentu MTK o trojičním monoteismu a nenásilí z roku 2013," in Mezinárodní teologická komise, Trojjediný Bůh a pokoj mezi lidmi. Křesťanský monoteismus proti používání násilí, překlad a úvodní studie: C. V. Pospíšil, Univerzita Palackého: Olomouc 2014, 81 stran, s. 5-14, ISBN 978-80-244-4074-3.

132) Překlad z italského jazyka: Alvaro Grammatica (50 procent) - C. V. Pospíšil (vedení práce, úvod, přepracování české verze - 50 procent), Mesiánští židé a Mesiáš v kontextu současné židovské rozpravy o Ježíši z Nazareta, Palackého univerzita v Olomouci: Olomouc 2014, 246 stran, formát B5, ISBN - 978-80-244-42570.

133) Překlad z italštiny: E. Lora - R. Simnionati, "Pisu XI (1922-1939)", in C. V. Pospíšil (ed.), Pius XI. - Antitotalitní encykliky, Krystal o.p.: Praha 2015, s. 3-15. ISBN - 978-80-87183-74-8.

134) Překlad z latinského jazyka: Pius XI., "Non abbiamo bisogno", encyklika z 29. 6. 1931, in C. V. Pospíšil (ed.), Pius XI. - Antitotalitní encykliky, Krystal o.p.: Praha 2015, s. 19-51. ISBN 978-80-87183-74-8.

135) Překlad z latinského jazyka: Pius XI., "Mit brennender Sorge", encyklika ze 14. 3. 1937, in C. V. Pospíšil (ed.), Pius XI. - Antitotalitní encykliky, Krystal o.p.: Praha 2015, s. 52-79. ISBN 978-80-87183-74-8.

136) Překlad z latinského jazyka: Pius XI., "Divini Redemptoris", encyklika z 19. 3. 1937, in C. V. Pospíšil (ed.), Pius XI. - Antitotalitní encykliky, Krystal o.p.: Praha 2015, s. 80-122. ISBN 978-80-87183-74-8.

137) Překlad z italštiny a angličtiny: Mezinárodní teologická komise, Sensus fidei v životě církve, Krystal OP: Praha 2015, s. 21-92 (ISBN 978-80-87183-82-3).

2.6. Přehled přednáškové činnosti a účast na tuzemských a mezinárodních kongresech

1) Česká křesťanská akademie. Páté ekumenické kolokvium. Praha Salmovská 8. Dne 15. 3. 1997. Přednáška: Pospíšil, Ctirad V. Trinitární paradigma implicitně přítomné v díle sv. Bonaventury a jeho využití.

2) Česká sekce Evropské společnosti pro katolickou teologii. Řádné zasedání. ACB seminář, Thakurova 3, Praha 6. Dne 8. 5. 1997. Přednáška: Pospíšil, Ctirad V. Ekleziologie společenství jako ekleziologie kříže.

3) Klub při farnosti Panny Marie Sněžné. Místo konání: Praha 1, Jungmannovo nám 18, dne 3.9.1997. Přednáška: Pospíšil, Ctirad V. Poslání Ježíše z Nazareta.

3) Česká křesťanská akademie - kolokvium s tematikou: Modely církve po Druhém vatikánském koncilu. Praha, Emauzský klášter. Dne 4. 10. 1997. Přednáška: Pospíšil, Ctirad V. Panoráma současné ekleziologie.

4) Teologická fakulta UP Olomouc, při příležitosti habilitačního řízení 6.10.1997. Přednáška: Pospíšil, Ctirad V. Světla a stíny Anselmova spisu Cur Deus homo.

5) Arcibiskupství Olomouc - Formační setkání kněží olomoucké diecéze - Kněžský seminář Olomouc, 7. 10. 1997 - téma přednášky - Metoda v dogmatické teologii po Druhém vatikánském koncilu.

6) Arcibiskupství Olomouc - Formační setkání kněží olomoucké diecéze - Kněžský seminář Olomouc, 2.12.1997 - téma přednášky - Základy biblické kristologie.

7) Farnost svatého Václava v Olomouci - 5. 12. 1997 - téma přednášky - Kristologie a duchovní život.

8) Farnost svatého Václava v Olomouci - 12. 12. 1997 - téma přednášky - Poslání Ježíše z Nazareta.

9) Křesťanská kniha 1997 (prodejní výstava) - 19. 12.1997 - Jungmannovo nám. 18, Praha 1 - téma přednášky a následné diskuse - Bonaventura a jeho putování do Boha.

10) Kolégium katolických lékařů - 9. 1. 1998; 17:00 - 18:45. Místo konání: Žerotínovo nám. 6, Brno. Přednáška byla přístupná i nečlenům Kolégia. Téma přednášky: Teologie kříže a tajemství trpícího člověka.

11) Arcibiskupství Olomouc - 2. 2. 1998; 11:00 - 12:00. Organizace: Místo konání: Arcibiskupský kněžský seminář v Olomouci. Setkání řeholníků Olomoucké arcidiecéze. Téma: Duch svatý a řeholní život.

12) Arcibiskupství Olomouc - 3. 2. 1998; 11:00 - 13:00. Místo konání: Arcibiskupský kněžský seminář v Olomouci. Formační setkání kněží Olomoucké diecéze. Téma přednášky: Tajemství Kristova života.

13) Arcibiskupství Olomouc - 3. 3. 1998; 11:00 - 13:00. Místo konání: Arcibiskupský kněžský seminář v Olomouci. Formační setkání kněží Olomoucké diecéze. Téma přednášky: Patristická kristologie.

14) CMTF UP Olomouc. 20. 4. 1998; 17:00 - 18:00, následná diskuse 18:00 - 19:00. Místo konání: Budova CMTF UP Olomouc. Témá: Vývoj metody v katolické systematické - dogmatické teologii.

15) Česká křesťanská akademie - místní skupina Přerov. Dne 28. 4. 1998; 17:00 - 18:00, následná diskuse 18:00 - 18:30. Místo konání: Kaple sv. Jiří, Horní náměstí. Téma přednášky: Teologie kříže a tajemství trpícího člověka.

16) Centro Aletti Velehrad - Roma. Součást cyklu přednášek k roku Ducha svatého. Křížkovského 2, Olomouc. Dne 6. 5. 1998. Přednáška: Pospíšil, Ctirad V. Základní východiska křesťanské pneumatologie.

17) Středisko křesťanské kultury při dominikánském klášteře v Praze. Dne 2. 6. 1998; 20:00 - 21:15, následná diskuse 21:15 - 22:00. Místo konání: Dominikánský klášter, Praha 1, Husova 8. Součást cyklu přednášek: Tertio millenio adveniente. Téma: Prezentace encykliky Lva XIII. O Duchu svatém.

18) Křesťanský institut - Dne 26. 6. 1998; 17:00 - 18:30, následná diskuse 18:30 - 19:30. Náměstí msgre Šrámka 4, Ostrava 1. Cyklus přednášek - Vzdělávání laiků Ostravsko-opavského biskupství. Místo konání - kostel sv. Josefa Ostrava 1. Téma: Základní východiska křesťanské pneumatologie.

19) CMTF UP. Mezinárodní kongres: Lidský život a jeho důstojnost 3 - 6. 9. 1998. Dne 5. 9. 1998. Aula Právnické fakulty UP Olomouc. Přednáška: Pospíšil, Ctirad V. Tajemství trpícího člověka ve světle současné teologie kříže.

20) Farní klub u Panny Marie Sněžné - Dne 30. 9. 1998; 19:20 - 20:30; spojeno s diskusí. Místo konání - Jungmannovo náměstí 18, Praha 1. Téma: Nejsvětější Trojice v pohledu sv. Bonaventury.

21) Česká křesťanská akademie - Ekologická sekce. Ekologické výzvy 21. století, odkaz sv. Františka dnešku. Jungmannovo náměstí 18, Praha 1. Dne 4. 10. 1998. Přednáška: Pospíšil, Ctirad V. Christologie - antropologie - ekologie (Kol 1, 15 - 20).

22) CMTF UP a Arcibiskupský kněžský seminář v Olomouci. Akce: Setkání seminaristů střední a východní Evropy. Datum: 9. 10. 1998; 8:15 - 9:30. Místo konání: Exerciční dům Stojanov - Velehrad. Téma: Základní východiska křesťanské pneumatologie.

23) Církevní VOŠ CARITAS Křížkovského 6, Olomouc. Datum: 21. 11. 1998; 8:00 - 10:15. Téma: Tajemství trpícího člověka ve světle teologie kříže. Následná diskuse.

24) Česká sekce Evropské společnosti pro katolickou teologii. Řádné zasedání. Thakurova 3, Praha 6. Dne 8. 5. 1999. Přednáška: Pospíšil, Ctirad V. Soteriologický rozměr encykliky Fides et ratio a teologie kříže ve zmíněné encyklice.

25) Komunita Bosých karmelitánů v Praze. Mezinárodní sympózium: Otec našeho Pána Ježíše Krista. Pastorační středisko při Arcibiskupství pražském - Kolejní 4, Praha 6, Dejvice. Dne 15. 5. 1999. Přednáška: Pospíšil, Ctirad V. Bůh Otec a kenoze Syna

26) Veřejná přednáška v rámci PGS - Pořadatel CMTF UP. Dne 25.1.1999 - 9:00 - 12:15. Místo konání: Budova CMTF UP Olomouc - Univerzitní 22. Téma: Pojem teologie kříže. Uvedení do studia děl Bonaventury z Bagnoregia, architektira Bonaventurovy soteriologie.

27) Veřejná přednáška v rámci PGS - Pořadatel CMTF UP. Dne 28.1.1999 - 9:00 - 12:15. Místo konání: Budova CMTF UP Olomouc - Univerzitní 22. Téma: První období Bonaventurovy soteriologie (Sent.III, Brevil.); teorie osvícení a zjevitelská funkce kříže v Bonaventurových spisech; Itinerarium mentis in Deum a kříž ve vrcholné fázi duchovního života; trinitární schéma sv. Bonaventury - Kristův kříž jako zjevení Boží pokory.

28) Farnost narození Panny Marie v Michli. Dne 31. 1. 1999 - 17:00 - 19:00. Místo konání: filiální kostel sv. Františka, Praha 4 - Krč, Habrovka 2. Veřejná přednáška na téma: Metoda v teologii po Druhém vatikánském koncilu. (Součást cyklu přednášek k Druhému vatikánskému kocilu).

29) Katedra systematické teologie ve spolupráci s katedrou filozofie CMTF UP. Dne: 10.2.1999 - 16:35 - 17:05 (14:00 - 17:45). Místo konání - budova CMTF UP Olomouc, Univerzitní 22. Součást prezentace encykliky Fides et ratio a souboru dokumentů Ad tuendam fidem (spolu s doc. K. Říhou, Dr. R. Machanem, Dr. Ing E. Krumpolc CSc). Téma příspěvku: Význam >>Fides et ratio<< a >>Ad tuendam fidem<< pro dogmatickou teologii.

30) Arcibiskupství Olomouc. Dne: 9. 3. 1999 - 15:00 - 16:00. Místo konání: Velehrad, dům Stojanov. Akce - setkání kněží moravských diecézí. Téma příspěvku: Opomíjený Otec a zkompromitované otcovství.

31) Místní společenství Třetího řádu sv. Františka ve Šternberku. Dne: 20.3.1999 - 19:00 - 20:30. Místo konání: Šternberk, Opavská 27. Téma přednášky: Problematika vědění a vědomí vlastní osobní identity Ježíše z Nazareta.

32) Arcibiskupství Olomouc. Dne: 20.4.1999 - 9:45-11:00. Místo konání Arcibiskupský kněžský seminář Olomouc. Akce - Setkání kněží a jáhnů arcidiecéze. Téma přednášky: Tajemství smíření. (Další příspěvky přednesli: doc. R. Smahel a doc. P. Ambros SJ).

33) Klub při farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1, Jungmannovo nám 18. Dne: 26.4.1999 - 19:00-20:15. Téma přednášky: Současná christologie a dokument PBK >>Bible a christologie<<.

33) Česká sekce Evropské společnosti pro katolickou teologii. Dne: 8. 5. 1999 - 11:00-11:30. Místo konání: Thakurova 3, Praha 6. Téma příspěvku: Soteriologický rozměr encykliky >>Fides et ratio<< a teologie kříže ve zmíněné encyklice.

34) Komunita bosých karmelitánů v Praze. Akce: (Mezinárodní sympózium) Třetí teologické sympózium - Otec našeho Pána Ježíše Krista. Dne: 15.5.1999 - 12:15-13:30. Místo: Pastorační středisko při Arcibiskupství pražském - Kolejní 4, Praha 6, Dejvice. Téma příspěvku: Bůh Otec a kenoze Syna. Spolupřednášející: ThDr. P. Chalupa, ThDr. R. Fornara, ThDr. A. Ruszala, ThDr. C. De Meester.

35) Arcibiskupství Olomouc. Dne: 18.5.1999 - 12:00-12:45. Akce: Formační setkání diecézních kněží. Prezentace encykliky Fides et ratio. Místo konání: Arcibiskupský kněžský seminář Olomouc. Téma příspěvku: Fides et ratio z hlediska dogmatické teologie. Spolupřednášející: doc. K. Říha, Dr. R. Machan, Dr. Ing E. Krumpolc CSc.

36) Křesťanský institut - Náměstí msgre Šrámka 4, Ostrava 1. Cyklus přednášek - Vzdělávání laiků Ostravsko-opavského biskupství. Kostel sv. Josefa Ostrava 1. Dne 25. 6. 1999. Přednáška: Pospíšil, Ctirad V. Bůh Otec - vlastnosti Boží.

37) 5 Congresso internazionale di Studi - Gioacchino tra Bernardo e Innocenzo III (Pátý mezinárodní kongres studií - Joachim mezi Bernardem a Inocencem III.) Datum: 16.-21.9. 1999 Místo konání: Fiore (Itálie - Calabria). Účast se statutem invitato - pozvaný.

38) Brněnské biskupství. Datum: 5. 10. 1999 - 11:30-13:30. Cyklus formačních setkání pro kněze a jáhny Brněnské diecéze. Místo konání: Petro 2, Brno 2. Téma: Kříž Ježíše z Nazareta, Duch svatý a Eucharistie.

39) Centrum pro rodinný život při Arcibiskupství Olomouc. Datum: 23.10.1999 - 10:00-11:30. Akce: Setkání rozvedených a osamělých rodičů (9:00-14:30). Téma přednášky: Tajemství trpícího člověka ve světle teologie kříže.

40) České sekce Evropské společnosti pro katolickou teologii. Datum: 28.10.1999 - 13:00-14:30. Akce: Pravidelné setkání sekce. Téma přednášky: Informace o projektu >>česká christologie<<. Křesťanství a ostatní náboženství, mezináboženský dialog v Asii.

41) Comitato centrale del Grande Giubileo 2000 - Česká biskupská konference. Mezinárodní kongres o Janu Husovi (Convegno internazionale su Jan Hus). Pontificia Universit Lateranense - Roma. Dne 17. 12. 1999. Přednáška: Pospíšil, Ctirad V. La dottrina eucaristica del Maestro Giovanni Hus. (Učení M. Jana Husa o eucharistii).

42) Kolegium katolických lékařů. Řádné setkání. Žerotínovo nám. 6, Brno. Dne 14. 1. 2000. Přednáška: Pospíšil, Ctirad V. Teologie kříže a tajemství trpícího člověka.

43) Katedra systematické teologie CMTF UP, Veřejná přednáška v rámci PGS. Místo konání: Budova CMTF UP v Olomouci. Datum: 24. 1. 2000, 9:00 - 10:30. Téma přednášky: Životní osudy, dílo a profil Jana Fidanzy - Bonaventury.

44) Katedra systematické teologie CMTF UP. Veřejná přednáška v rámci PGS. Místo konání: Budova CMTF UP v Olomouci. Datum: 25. 1. 2000, 9:00 - 10:30. Téma přednášky: Pojem teologie kříže.

45) Katedra systematické teologie CMTF UP. Veřejná přednáška v rámci PGS. Místo konání: Budova CMTF UP v Olomouci. Datum: 26. 1. 2000, 9:00 - 10:30. Téma přednášky: Geometrická schémata typická pro Bonaventurovo myšleni a vývoj základní struktury Bonaventurovy soteriologie.

46) Česká křesťanska akademie - historická sekce. Cyklus přednášek roku 2000. Národní knihovna, Klementinum - sál 136, Praha 1. Dne 25. 5. 2000. Přednáška: Pospíšil, Ctirad V. Putování mysli do Boha podle Bonaventury.

47) Brněnské biskupství. Cyklus formačních setkání pro kněze a jáhny Brněnské diecéze. Místo konání: Petrov 2, Brno 2. Datum: 6.6.2000; 11:30 - 13:00, spojeno s diskusí. Téma: Učení M. Jana Husa o eucharistii.

47) Katedra pastorální teologie a spirituality CMTF UP v Olomouci. Odborný seminář na téma: Polarizace v církvi. Místo konání. Budova CMTF UP v Olomouci. Dne 22. 6. 2000. Přednáška: Polarizace a dogmatická teologie.

48) Katedra systematické teologie CMTF UP. Veřejná přednáška v rámci PGS. Místo konání: Budova CMTF UP v Olomouci. Datum: 26. 6. 2000, 9:00 - 10:30. Téma přednášky: Bonaventuraova epistemologie jako výraz jeho teologie kříže.

49) Katedra systematické teologie CMTF UP. Veřejná přednáška v rámci PGS. Místo konání: Budova CMTF UP v Olomouci. Datum: 26. 6. 2000, 14:00 - 15:30. Téma přednášky: Itinerarium mentis in Deum - kříž jako vrchol spodobení učedníka s Kristem.

50) Katedra systematické teologie CMTF UP. Veřejná přednáška v rámci PGS. Místo konání: Budova CMTF UP v Olomouci. Datum: 27. 6. 2000, 9:00 - 10:30. Téma přednášky: Trinitární schéma implicitně přítomné v Bonaventurově díle a jeho aktualita.

51) Katedra systematické teologie CMTF UP. Veřejná přednáška v rámci PGS. Místo konání: Budova CMTF UP v Olomouci. Datum: 28. 9. 2000, 9:00 - 10:30. Téma přednášky: Základní typy moderní soucasne christologie a nová terminologie.

52) Katedra systematické teologie CMTF UP. Veřejná přednáška v rámci PGS. Místo konání: Budova CMTF UP v Olomouci. Datum: 30. 9. 2000, 9:00-12:15. Téma přednášky: Problematika biblické christologie.

54) Centrum pro teologii a přírodní vědy, Berkeley, Kalifornie USA; CMTF UP v Olomouci a Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci. Akce: Mezinárodní interdisciplinární konference: Věda a náboženství 2000: od konfliktu k dialogu. Datum: 13. - 14. 10. 2000. Místo: Acb. kněžský seminář, Žerotínovo náměstí 2, Olomouc. Přednáška: dne 13. 10. 15:00-16:45. Přednáška: Pospíšil, Ctirad V. Univerzalita Ježíšova spasitelství a hypotetičtí mimozemšťané.

55) Katedra systematické teologie CMTF UP v Olomouci. Akce: Soubor přednášek k 50. výročí vyhlášení dogmatu o nanebevzetí P. Marie. Datum: 1. 11. 2000. 9:00-10:45. Místo konání: Budova CMTF UP v Olomouci, Univerzitní 22. Přednáška: Pospíšil, Ctirad V. Nanebevzetí Bohorodičky v dílech hlavních představitelů františkánské teologické školy.

56) Teologický institut Královéhradeckého biskupství. Akce: Teologie pro třetí věk. Datum: 16. 11. 2000 11:00-13:00. Místo konání: Nové Adalbertinum. Téma: Dar Otce i Syna.

57) Farní úřad československé církve husitské v Praze 4 Nuslích. Akce: Soubor ekumenických přednášek. Datum: 29.11.2000. 19:00-21:30. Místo konášní: Táborská 317/65 Praha 4. Téma: Trinitologie a spiritualita.

60) Brněnské biskupství. Akce: Cyklus formačních setkání pro kněze a jáhny Brněnské diecéze. Místo konání: Petrov 2, Brno 2. Datum: 2. 1. 2001; 11:30 - 13:00, spojeno s diskusí. Téma: Lidství Ježíše Krista.

61) Teologický institut Královéhradeckého biskupství. Akce: Teologie pro třetí věk. Datum: 20. 1. 2001. Místo konání: Nové Adalbertinum, Hradec Králové. Téma: Cesty k trinitární spiritualitě.

62) Brněnské biskupství. Akce: Cyklus formačních setkání pro kněze a jáhny Brněnské diecéze. Datum: 6. 2. 2001; 11:30 - 13:00 Místo konání: Petrov 2, Brno 2. Spojeno s diskusí. Téma: Teologie kříže svatého Bonaventury.

63) Konference o krajině konaná z podnětu a pod záštitou prezidenta republiky Václava Havla, pořádaná Českou komorou architektů. Akce: Tvář naši země - krajina domova. Datum: 21.2.-23.2. 2001. Místo konání: Pražský hrad a Průhonice. Téma: Krajina jako způsob bytí člověka a zrcadlo lidského nitra. Předneseno dne 22.2.2001, Průhonice, 15:40-15:55.

64) Institut františkánských studií. Datum: 24.2.2001, 9:00-12:00; 14:00-17:00. Místo konání Olomouc, Biskupské náměstí 2. Téma: Putování mysli do Boha Bonaventury z Bagnoregia.

65) Centrum pro rodinu při ACB Olomouc a Katedra systematické teologie CMTF UP v Olomouci. Akce: Prezentace dokumentu papežské rady pro rodinu: Rodina, manželství, fakticky existující soužití. Datum: 26.2.2001; 15:00-17:30, spojeno s diskusí. Téma: Manželství, rodina a tajemství nejsvětější Trojice.

66) Institut františkánských studií. Datum: 17.3.2001, 9:00-12:00; 14:00-17:00. Místo konání: Praha, Jungmannovo náměstí 18. Téma: Putování mysli do Boha Bonaventury z Bagnoregia.

67) Národní centrum pro rodinu. Datum 17.5.2001; 18:00-21:00. Místo konání: Dietichštejnský palác, Zelný trh 8, Brno. Název akce: Manželství, rodina a fakticky existující soužití. Téma přednášky: Manželství, rodina a tajemství nejsvětější Trojice. Trvání s diskusí: 18:00-19:00.

68) Diecezní teologický institut v Hradci Králové. Datum: 6.6.2001; 11:30-13:00. Místo konání: Nové Adalbertinum - Hradec Králové, Velké náměstí 32. Název akce: Seminář o církvi a jejím poslání ve světě (4.6.-6.6.2001). Téma přednášky: Problematika vztahu mezi univerzální a partikulární církví.

69) Provincie sv. Václava Řádu menších bratří v Čechách a na Moravě. Datum: 17.6.2001; 11:00-12:30. Místo konání - Liberec, Ruprechtice, pavilón U obrázku. Název akce: Rohožková kapitula (16.-18.6.2001). Téma přednášky: Podstata františkásnké spirituality.

70) Arcibiskupství Olomouc. Datum: 18.6.2001; 11:00-12:00. Místo konání: Hostýn. Název akce: Setkání kněží olomoucké arcidiecéze (18.6. 2001). Téma přednášky: Přístupové cesty k tajemství srdce vtěleného Syna.

71) Křesťanský institut - Náměstí msgre Šrámka 4, Ostrava 1. Datum: 29.6.2001; 17:00-18:45, následná diskuse. Název akce: Cyklus přednášek - Vzdělávání laiků Ostravsko-opavského biskupství. Místo konání - kostel sv. Josefa Ostrava 1. Téma: Křesťanství a ostatní náboženství.

72) Uhersko-hradištský děkanát Olomouckého arcibiskupství. Datum: 2. 9. 2001; 14:00 - 15:45, spojeno s diskusí. Název akce: Vzdělávání laiků. Místo konání: Uherské Hradiště. Téma: Tajemství Trojice - spiritualita - katecheze.

73) Česká křestanská akademie - Strážnice. Datum: 17.9.2001; 16:00-18:30, spojeno s diskusí. Místo konání: Oratoř kostela P. Marie ve Strážnici. Téma: Chalcedon po 1550 letech a jeho aktualita.

74) Uniwersytet Opolski - Wydzial teologiczny. Název akce: Sympozjum Rozum i wiara, mezinárodní sympozium. Místo konání: Opole - Polsko. Datum 8.-10.10.2001. Konání přednášky: 9.10. - 11:40-12:00, následná diskuse. Téma: Fides et ratio a sapientia crucis Bonaventury z Bagnoregia.

75) Uhersko-hradištský děkanát Olomouckého arcibiskupství. Název akce: Vzdělávání laiků. Místo konání: Uherské Hradiště. Datum: 14. 10. 2001; 14:00 - 15:45, spojeno s diskusí. Téma: Auditus fidei - metoda v dogmatické teologii I.

76) Teologická fakulta JČ univerzita v ČB. Název akce: Zahájení školního roku. Místo konání: Katedrála v ČB. Datum: 15. 10. 2001; 10:15-10:30. Téma: Teologie a spiritualita.

77) Česká sekce Evropské společnosti pro katolickou teologii. Název akce: Pravidelné setkání sekce. Místo konání: Budova Teologické fakulty Karlovy univerzity v Praze - Thakurova 3. Datum: 27. 10. 2001; 10:00-12:00, spojeno s diskusí. Téma: Chalcedonská christologie v širších souvislostech.

78) Konference vyšších představených ženských řeholí v ČR. Název akce: Pravidelné setkání vyšších představených a sester formátorek. Datum: 7. 11. 2001; 10:30-12:00, spojeno s diskusí. Místo konání: Národní třída, 10, Praha 1. Téma: Chalcedonský koncil po 1550 letech.

79) Institut františkánských studií. Datum: 10.11.2001, 9:00-12:00; 14:00-17:00. Místo konání Olomouc, Biskupské náměstí 2. Téma: Biblická christologie.

80) Uhersko-hradištský děkanát Olomouckého arcibiskupství. Datum: 10. 11. 2001; 14:00 - 15:45, spojeno s diskusí. Název akce: Vzdělávání laiků. Místo konání: Uherské Hradiště. Téma: Intellectus fidei - pojednání o metodě v systeatické teologii II.

81) Uhersko-hradištský děkanát Olomouckého arcibiskupství. Datum: 9. 12. 2001; 14:00 - 15:45, spojeno s diskusí. Název akce: Vzdělávání laiků. Místo konání: Uherské Hradiště. Téma: Starozákonní předpoklady novozákonní christologie.

82) Uhersko-hradištský děkanát Olomouckého arcibiskupství. Datum: 13. 1. 2001; 14:00 - 15:45, spojeno s diskusí. Název akce: Vzdělávání laiků. Místo konání: Uherské Hradiště. Téma: Základní východiska novozákonní christologie.

83) Historický ustav AV ČR - Centrum pro církevní dějiny ČBK. Název konference: Srdce Ježíšovo. Teologie - Symbol - Dějiny. Místo konání: Vranov u Brna. Datum 30. 1. 2002. Přednesen příspěvek: Přístupové cesty k tajemství srdce vtěleného Syna. Čas: 10:10-10:35.

84) Uhersko-hradištský děkanát Olomouckého arcibiskupství. Datum: 10. 2. 2001; 14:00 - 15:45, spojeno s diskusí. Název akce: Vzdělávání laiků. Místo konání: Uherské Hradiště. Téma: Základní christologické tituly a charakteristiky Ježíšova veřejného působení.

85) Diecézní teologický institut v Hradci Králové. Název sympozia: Teologická konference o Eucharistii. Datum konání 18. - 20. 2. 2002. Místo konání: Hradec Králové - Nové Adalbertinum. Přednesen příspěvek: Trojice a Eucharistie. Datum a čas: 19. 2. 2002, 12:00-13:00.

86) Uhersko-hradištský děkanát Olomouckého arcibiskupství. Datum: 10. 3. 2001; 14:00 - 15:45, spojeno s diskusí. Název akce: Vzdělávání laiků. Místo konání: Uherské Hradiště. Téma: Ježíšovo veřejné působení I.

87) Arcidiecézní pastorační středisko v Praze. Datum: 8. 4. 2002; 15:30-17:00. Název akce: Školení jáhnů českých diecézí. Místo konání KTF UK v Praze - Thákurova. Téma: Trojice a Eucharistie.

88) Uhersko-hradištský děkanát Olomouckého arcibiskupství. Datum: 10. 4. 2001; 14:00 - 15:45, spojeno s diskusí. Název akce: Vzdělávání laiků. Místo konání: Uherské Hradiště. Téma: Ježíšovo veřejné působení II.

89) Husitská teologická fakulta UK v Praze. Datum: 24.4.2002; 16:00-18:00. Název akce: Prezentace Trinitologie Z. Kučery. Místo konání: Karolinum, Praha 1. Téma: Trinitologie Z. Kučery v dějinách české teologie.

90) VOŠ Caritas Olomouc. Datum: 4.5.2002; 14:00-17:00. Název akce: Soustředění vyučujících VOŠ. Místo konání: Králíky v Čechách. Téma: Ježíš z Nazareta jako základ křestanské charitologie.

91) Uhersko-hradištský děkanát Olomouckého arcibiskupství. Datum: 5. 5. 2001; 14:00 - 15:45, spojeno s diskusí. Název akce: Vzdělávání laiků. Místo konání: Uherské Hradiště. Téma: Problematika křesťanské soteriologie.

92) ČBK. Datum: 16.6.2002; 19:00-21:00, spojeno s diskusí. Název akce: Studijní seminář pro trvalé jáhny v ČR. Téma: Teologické základy evangelizace.

93) Katedra systematické teologie CMTF UP. Veřejná přednáška v rámci PGS. Místo konání: Budova CMTF UP v Olomouci. Datum: 25. 6. 2000, 9:00-12:15. Téma přednášky: Současná christologie a soteriologie I.

94) Katedra systematické teologie CMTF UP. Veřejná přednáška v rámci PGS. Místo konání: Budova CMTF UP v Olomouci. Datum: 26. 6. 2000, 9:00-12:15. Téma přednášky: Současná christologie a soteriologie II.

95) Křesťanský institut - Náměstí msgre Šrámka 4, Ostrava 1. Datum: 28. 6. 2001; 17:15-19:00, následná diskuse. Název akce: Cyklus přednášek - Vzdělávání laiků Ostravsko-opavského biskupství. Místo konání - kostel sv. Josefa Ostrava 1. Téma: Tajemství Srdce vtěleného Syna.

96) Institut františkánských studií. Datum: 7. 9. 2002; 9:00-12:30 - 13:30-15:30, součástí přednášky byla rovněž diskuse. Místo konání - Biskupské náměstí 2, Olomouc. Téma: Patristická christologie.

97) Institut františkánských studií. Datum: 14. 9. 2002; 9:00-12:30 - 13:30-15:30, součástí přednášky byla rovněž diskuse. Místo konání: Jungmannovo nám. 18, Praha. Téma: Patristická christologie.

98) Katedra systematické teologie CMTF UP. Veřejná přednáška v rámci PGS. Místo konání: Budova CMTF UP v Olomouci. Datum: 18. 9. 2000, 9:00-12:15. Téma přednášky: Současná česká trinitologie I.

99) Diecézní teologický institut v Hradci Králové. Veřejná přednáška v rámci školení pastoračních pracovníků a kněží Hradecké diecéze. Místo konání: Nové Adalbertinum, Velké náměstí 32, Hradec Králové. Datum: 8. 10. 2002, 9:00 - 13:00. Téma přednášky: Christologie a spiritualita, základní struktury novozákonní christologie.

100) Katedra pastorální teologie, spirituality a mazináboženského dialogu CMTF UP v Olomouci. Veřejná přednáška v rámci prezentace dokumentu Novo millennio uneunte. Místo konání: Budova CMTF UP v Olomouci, 14:00-18:00, přednáška 15:00-15:30, téma: Christologické inspirace v apoštolském listu Novo millennio ineunte.

101) Diecézní teologický institut v Hradci Králové. Veřejná přednáška v rámci školení pastoračních pracovníků a kněží Hradecké diecéze. Místo konání: Nové Adalbertinum, Velké náměstí 32, Hradec Králové. Datum: 12. 11. 2002, 9:00 - 13:00. Téma přednášky: Christologie jednotlivých knih NZ a tajemství Kristova života.

102) Evangelikální teologický seminář a Česká evangelikální aliance: Evangelikální teologická konference s mezinárodní účastí. Datum konání 11.-13.11.2002. Místo konání: Soukenická 15, Praha 1. Přednáška: Různé typy přístupů křesťanské teologie k mimokřesťanským náboženstvím. Datum a čas: 12.11.2002, 14:30-16:30.

103) Husitská teologická fakulta UK v Praze: Mezinárodní seminář: Živý odkaz modernismu. Místo konání: Karolinum, Císařský sál, Praha 1, Ovocný trh 3. Přednáška: Antonio Rosmini Serbate prorok nové doby. Datum a čas: 29. 11. 2002, 14:30-15:00.

104) Diecézní teologický institut v Hradci Králové. Veřejná přednáška v rámci školení pastoračních pracovníků a kněží Hradecké diecéze. Místo konání: Nové Adalbertinum, Velké náměstí 32, Hradec Králové. Datum: 3. 12. 2002, 9:00 - 13:00. Téma přednášky: Patristická christologie.

105) Farnost svatého Václava v Olomouci. Místo konání: Biskupské náměstí 2, Olomouc.- 7. 12. 2002, 15:00-15:30, přednáška spojena s promítáním filmu Mezi nebem a zemí - Pater Pio - téma přednášky - Spiritualita otce Pia z Pietralciny.

106) Křesťanská akademie - Liberec. Veřejná přednáška - Téma: Teologie mimokřesťanských náboženství. Datum: 13.1.2003 - 17:00-19:00, po přednášce následovala diskuse.

107) Diecézní teologický institut v Hradci Králové. Veřejná přednáška v rámci školení pastoračních pracovníků a kněží Hradecké diecéze. Místo konání: Nové Adalbertinum, Velké náměstí 32, Hradec Králové. Datum: 14. 1. 2003, 9:00 - 13:00. Téma přednášky: Základní tématické okruhý křestanské soteriologie.

108) Diecézní teologický institut v Hradci Králové. Veřejná přednáška v rámci programu celoživotního vzdělávání. Téma: Tajemství trpícího člověka ve světle teologie kříže. Místo konání: Nové Adalbertinum, Velké náměstí 32, Hradec Králové. Datum: 15. 2. 2003, 10:30 - 12:30.

109) Diecézní teologický institut v Hradci Králové. Veřejná přednáška v rámci Teologické konference o Marii, Matce Ježíšově - 17.-19.2.2003. Téma: Prezentace dokumentu MPMA - Matka Páně. Místo konání: Nové Adalbertinum, Velké náměstí 32, Hradec Králové. Datum: 17.2. - 18:00-19:15.

110) Diecézní teologický institut v Hradci Králové. Veřejná přednáška v rámci Teologické konference o Marii, Matce Ježíšově - 17.-19.2.2003. Téma: Trojice a Maria z Nazareta. Místo konání: Nové Adalbertinum, Velké náměstí 32, Hradec Králové. Datum: 18.2. 2003 - 14:00-15:15.

111) Rádio Proglas - pořad Studio Kristiám, téma: Panna Maria - Prostřednice všech milostí. Vysílací doba: 8. 5. 2003, 17:30-18:00.

112) Arcibiskupství pražské. Formační setkání kněží do pěti let po vysvěcení. Téma: Trojice a Maria z Nazareta. Místo konání: Thákurova 3, Praha 6 - ACB seminář v Praze. Doba konání: 19. 5. 2003, 17:00-18:30.

113) Křesťanský institut - Dne 28. 6. 2003; 17:20 - 19:30, následná diskuse. Náměstí msgre Šrámka 4, Ostrava 1. Cyklus přednášek - Vzdělávání laiků Ostravsko-opavského biskupství. Místo konání - kostel sv. Josefa Ostrava 1. Téma: Trojice a Maria.

114) Institut františkánských studií. Datum: 14. 9. 2003; 9:00-12:30 - 13:30-15:30, součástí přednášky byla rovněž diskuse. Místo konání - ACB Seminář Olomouc. Téma: Základy křesťanské pneumatologie.

115) Katedra systematické teologie CMTF UP v Olomouci.

Akce: Sympózium o dokumentu MPMA: Matka Páně. Datum 16.9. 2003. 9:00-9:15. Místo konání: Budova CMTF UP v Olomouci.Téma: Prezentace dokumentu MPMA - Matka Páně.

116) Katedra systematické teologie CMTF UP v Olomouci. Akce: Sympózium o dokumentu MPMA: Matka Páně. Datum 16.9. 2003. 10:00-10:15. Místo konání: Budova CMTF UP v Olomouci. Téma: Mariologie a systematická teologie zejména christologie a trinitologie.

117) Institut františkánských studií. Datum: 20. 9. 2003; 9:00-12:30 - 13:30-15:30, součástí přednášky byla rovněž diskuse. Místo konání - Jungmannovo nám. 18, Praha.Téma: Základy křesťanské pneumatologie.

118) Katedra pastorální a spirituální teologie CMTF UP v Olomouci. Datum 12.11.2003. Název akce: vědecký seminář - Křesťanství a kultura. Přednáška 10:00-10:30. Místo konání: Budova CMTF UP v Olomouci. Téma: Služba teologie kultuře a kultura jako teologické téma.

119) Česká křesťanská akdemie Prostějov. Datum: 19.11.2003; 17:00-19:30. Místo konání: Demelova 1, Prostějov. Téma: Křesťanství a ostatní náboženství.

120) Křesťanská akademie - Liberec. Veřejná přednáška - Téma: Trojice a eucharistie. Datum: 12. 1. 2004 - 17:00-19:00. Místo konání - Pedagogická fakulta v Liberci. Po přednášce následovala diskuse.

121) Brněnská diecéze CČSH. Veřejná přednáška - Téma: Vybrané kapitoly ze soteriologie. Datum: 31. ledna 2004. 10:00-12:00, následovala diskuse. Místo kanání: Vzdělávací středisko: Lipová 26, Brno.

122) YMCA - Praha. Veřejná přednáška - Téma: Křesťanská teologie mimokřesťanských náboženství. Datum: 9. 2. 2004, 18:30-20:00, následná diskuse (do 21:00). Místo konání: Palác YMCA, Na Poříčí 12, Praha 1.

123) Diecézní teologický institut v Hradci Králové. Veřejná přednáška v rámci Teologické konference o partikulární církvi, 16.2.-18.2.2004. Přednáška přednesena dne 17.2., 10:15-12:00. Téma: Trojice, partikulární církev, inkulturace. Rozsah - národní sympózium. Místo konání - Nové Adalbertinum.

124) Sbor Českobratrské církve evangelické - Praha 4, Modřany, Modřanská 75. Přednáška: Trojice a praktický křesťanský život. 17.2. - 18:30-20:30.

125) Simultánní překlad přednášky v italském jazyce: M. Introvigne: Hamaz - islámský fundamentalismus. Místo konání: HTF UK v Praze. Dne 18.2.2004, 10:00-12:00.

126) Pražské arcibiskupství - školení kněží v prvních třech letech po svěcení. Místo konání - Acb. seminář v Praze, Thákurova 3, Praha 6. Téma: Vlastnosti Boží v teologii a spiritualitě. Dne 15.2.2004, 17:00-18:30, následná diskuse.

127) Magistrát města Olomouc. Název akce: Náboženský pluralismus prostor pro výměnu informací a pro dialog. Místo konání - Vlastivědné muzeum Olomouc. Téma: Možnosti a limity dialogu mezi náboženskými hnutími. Datum: 15.4. 2004, 19:30-20:00, následovala diskuse (do 21:30).

128) Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Akce: Oslava sedmdesátin prof. Karla Skalického. Místo konání: Budova TF JČU v Českých Budějovicích. Téma přednášky: Ježíš jediný učitel. Christologický základ křesťanského pojetí formace a učitelství. Doba konání: 18.5.2004, 14:00-15:00, po přednášce následovala diskuse.

129) Brněnská diecéze CČSH. Veřejná přednáška - Téma: Vlastností Boží. Datum: 1. června 2004. 10:00-12:00, následovala diskuse. Místo konání: Vzdělávací středisko: Lipová 26, Brno.

130) Brněnská diecéze CČSH. Veřejná přednáška - Téma: Trinitologie a spiritualita. Datum: 1. června 2004. 15:00-18:00, následovala diskuse. Místo konání: Vzdělávací středisko: Lipová 26, Brno.

131) Křesťanský institut - Dne 25. 6. 2004; 17:00 - 18:30, následná diskuse 18:30 - 19:30. Náměstí msgre Šrámka 4, Ostrava 1. Cyklus přednášek - Vzdělávání laiků Ostravsko-opavského biskupství. Místo konání - kostel sv. Josefa Ostrava 1. Téma: Trojice q Eucharistie.

132) Institut františkánských studií. Datum: 11.9. 2004; 9:00-12:30 - 13:30-15:30, součástí přednášky byla rovněž diskuse. Místo konání - Jungmannovo nám. 18, Praha.Téma: Bonaventura z Bagnoregia - Itinerarium - Breviloquium.

133) Institut františkánských studií. Datum: 25. 9. 2004; 9:00-12:30 - 13:30-15:30, součástí přednášky byla rovněž diskuse. Místo konání - ACB Seminář Olomouc. Téma: Bonaventura z Bagnoregia - Itinerarium - Breviloquium.

134) Katedra systematické teologie CMTF UP v Olomouci. Datum 13. 10 2004; 14:00-15:30, simultánní tlumočení přednášky profesora Iacumina z Udine (Itálie) - mozaiky z jižní auly aquilejské baziliky. Místo konání - budova CMTF v Olomouci.

135) Arcibiskupské gymnázium v Praze, Korunní 586, Praha 2, datum 18.10.2004 - 16:30-18:00, součástí přednášky byla rovněž diskuse. Místo: v sídle instituce. Téma: Trojice a duchovní život.

136) Plzeňské biskupství. Datum: 19.10.2004, 10:00-12:00. Součástí přednášky byla diskuse. Místo konání: v sídle instituce. Téma. Trojice a křesťanský život.

137) Česká křesťanská akademie v Moravské Třebové. Datum: 20. 10. 2004, 17:00-18:00, součástí přednášky byla diskuse. Místo konání: Františkánský konvent v Moravské Třebové. Téma: Trojice a křesťanský život.

138) Česká křesťanská akademie ve Světlé nad Sázavou, Datum: 25. 10. 2004, 19:30-21:00. Místo konání: Zasedací síň Sklářského učiliště. Téma: Křesťanství a ostatní náboženství.

139) Gymnázium Jana Keplera v Praze. Datum: 17. 11. 2004, 9:00-11:00. Místo konání: Gymnázium Jana Keplera, Parléřova 2, Praha 6. Název akce: Symposion - cyklus přednášek o krajině, venkov a město. Téma přednášky: Problematika krajiny očima křesťanské teologie.

140) Starokatolická církev v ČR. Datum 26. 11. 2004, 20:00-22:00. Místo konání: Ordinariát Starokatolické církve v ČR, Na Bateriích 6, Praha 6. Téma: Trinitární ontologie.

141) Starokatolická církev v ČR. Datum 27. 11. 2004, 9:00-11:30. Místo konání: Ordinariát Starokatolické církve v ČR, Na Bateriích 6, Praha 6. Téma: Současná trinitologie.

142) Starokatolické Communio. Datum 3. 12. 2004, 18:00-19:30. Místo konání: Karoliny Světlé 21, Praha 1. Téma: Trojice a duchovní život.

143) KTF UK v Praze. Akce: Akademie ke 150 výročí prohlášení dogmatu o neposkvrněném početí Panny Marie. Dna 6. 12. 2004, 9:15-10:00. Místo konání: budova KTF UK v Praze, Thakurova, Praha 6. Téma: Maria - mateřská tvář Boha.

144) Klub u Panny Marie Sněžné v Praze. Dne 6. 12. 2004, 19:00-21:00. Místo konání: Jungmannovo nám 18. Praha 1. Téma: Inspirace pro utváření mariologie jako teologické disciplíny.

145) Klášter bratří dominikánů v Olomouci. Dne 8. 12. 2004, 19:30-21:00. Místo konání: Klášter bratří dominikánů v Olomouci, Slovenská ulice. Téma: Inspirace pro utváření mariologie jako teologické disciplíny.

146) Společenství III. Řádu sv. Františka na Spořilově v Praze 4. Dne 14.12.2004, 19:00-21:00. Místo konání: farní klub u svaté Anežky české na Spořilově. Téma: Františkánství v dnešním světě.

147) Křesťanská akademie - Liberec. Veřejná přednáška - Téma: Maria - mateřská tvář Boha. Datum: 24. 1. 2004 - 17:00-19:00. Místo konání - Pedagogická fakulta v Liberci. Po přednášce následovala diskuse.

148) Diecezní teologický institut v Hradci Králové. Datum: 22.2.2005; 14:00-15:15. Místo konání: Nové Adalbertinum - Hradec Králové, Velké náměstí 32. Název akce: Seminář o služebném - hierarchickém kněžství (21.2.-23.2.2005). Téma přednášky: Hledání nekněžského hierarchického prorockého kněžství.

149) Exerciční dům Stojanov na Velehradě. Datum: 7. 3. 2005; 11:00-12:00. Místo konání: Exerciční dům Stojanov na Velehradě. Název akce: Setkání kněží moravských diecézí. Téma: Trojice a eucharistie.

150) Arcibiskupství Praha - pastorační středisko: Datum 19. 4. 2005, 10:00-11:00, přenáška spojena s diskusí. Místo konání: Arcibiskupský seminář, Thakurova 3. Název akce: Setkání kněží pražské asrcidiecéze. Téma: Trojice a Eucharistie.

151) Česká provincie Školských sester svatého Františka - Farnost Slatiňany: Datum: 1. 5. 2005; 14:00-15:30. Místo konání: Ústav sociální péče, Slatiňany 153. Akce: Připomínka dvanáctého výročí úmrtí sestry Elišky Pretschnerové. Téma: Trojice a eucharistie.

152) Moravská křesťanská akademie Hodonín. Datum: 18. 5. 2005, 18:30 - 20:30. Místo konání: Pastorační středisko Hodonín. Téma: Trojice a křesťanský život.

153) Institut františkánských studií. Datum: 3.9.2005, 9:00-12:00; 14:00-17:00. Místo konání: Praha 1, Bartolomějská 9a, budova Kongregace Šedých sester III. řádu sv. Františka Téma: Biblická christologie.

154) Institut františkánských studií. Datum: 10. 9. 2005, 9:00-12:00; 14:00-17:00. Místo konání Olomouc, Biskupské náměstí 2. Téma: Biblická christologie.

155) Provincia Najsv. Spasitela Rádu menších bratov františkánov na Slovensku. Datum: 13. 9. 2005; 9:00 - 12:30; 14:30 - 16:00. Místo konání: Františkánský klášter - Františkánská 2, Bratislava. Akce: Dny františkánskej spirituality 12. - 14. 9. 2005. Téma: Životní dílo a spiritualita Bonaventury z Bagnoregia.

156) Centrum pro vědu a náboženství při CMTF UP v Olomouci. Mezinárodní vědecká konference: Teilhard De Chardin, evoluce, globální spiritualita. Místo konání: Budova CMTF UP v Olomouci, Univerzitní 22. 14. - 15. 10. 2005. Téma přednášky: Teologie stvoření člověka a paleoantropologie (12:45 - 13:15).

157) Vědecký seminář k dokumentu MTK Společenství a služba pořádaný Katedrou systematické teologie CMTF UP v Olomouci. Místo konání: CMTF UP v Olomouci. Datum: 20. 10. 2005 - 14:00 - 17:00. Téma přednášky: Antropologické a mariologické implikace dokmentu MTK (14:00 - 14:20). - Konference je součástí plnění grantového úkolu: GA ČR č. 401/05/2027 - Trinitologie a antropologie.

158) Evanjelická bohoslovecká fakulta v Bratislavě. Mezinárodní vědecké sympózium: Význam učenia o preexistenčnom Logose - Kristu pre teológiu 27. - 28. 10 2005. Místo konání: budova EBF Bratislava. Témě přednášky: Problematika výrazu "preexistentia Verbi" a myšlenkový odkaz největších představitelů františkánské teologické školy - dne 27. 10. 2005, 12:20-12:40.

159) Celostátní setkání katechetů katolické církve v Hradci Králové 27. - 28. 10. 2005. Místo konání: Nové Adalbertinum v Hradci Králové. Téma přednášky: Trinitární, christologické a pneumatologické základy smíření. Datum: 28. 10. 2005; 8:30-10:00.

160) Římskokatolická farnost Fryšava. Přednáška konaná v budově místní fary dne 31. 10. 2005, 10:30 - 12:00. Téma: Trojice a křesťanský život.

161) Katedra biblických věd KTF UK v Praze. Akce: Konference ke 40. výročí od vydání dogmatické konstituce Dei verbum. Místo konání: Budova KTF v Praze, Thákurova 3, Praha 6. Datum: 15. 11. 2005, 15: 45 - 16: 15. Téma: Poměr mezi biblickými vědami a dogmatickou teologií.

162) Gymnázium Jana Keplera v Praze. Datum: 17. 11. 2005, 12:00-13:30. Místo konání: Gymnázium Jana Keplera, Parléřova 2, Praha 6. Název akce: Symposion - cyklus přednášek o krajině, venkov a město. Téma přednášky: Biblické pojetí stvoření člověka a současná paleoantroplogie.

163) Centrum spirituality Východ Západ Michala Lacka, TF Trnavskej fakulty. Datum: 25. - 26. 11. 2005. Místo konání: Košice. Akce: Medzinárodná vedecká konferencia: Úcta ku presvätej Bohorodičke na kresťanskom Východe. Téma: Dějiny dogmatu o neposkvrněném početí Matky Páně. Přednášku přednesl v zastoupení kolega Štěpán Filip.

164) Litoměřické biskupství, místo konání: Litoměřice, budova biskupství. Datum: 2. 2. 2006, 11:00 - 12:30. Téma: Trojice a lidská společnost.

165) Institut františkánských studií, místo konání: Praha, Bartolomějská ulice, budova kongregace Šedých sester. Datum: 11. 2. 2005, 9:00-11:30; 12:30-15:30. Téma: Patristická christologie.

166) KTF UK v Praze, akce - Prezentace encykliky Benedikta XVI. Deus caritas est. Datum 20. 2. 2006; 18:15-18:35. Místo konání: Budova KTF UK v Praze. Téma: Ubi caritas et amor, ibi Deus est - teologické podněty obsažené v první encyklice Benedikta XVI.

167) Areopag - studentské sdružení na KTF UK v Praze. Přednáška na téma: Antonio Rosmini a jeho kritika komunismu a socialismu z roku 1847. Místo konání: Budova KTF UK v Praze. Datum: 27. 2. 2006, 19:00 - 20:00, do 21:00 diskuse.

168) Institut františkánských studií. Datum: 11.3.2006, 9:00-12:00; 13:30-15:00. Místo konání Olomouc, Biskupské náměstí 2. Téma: Patristická christologie.

169) Teologický institut Královéhradeckého biskupství. Akce: Sympózium o Božím slově. Datum: 14. 3. 2006; 12:00 - 13:30. Místo konání: Nové Adalbertinum, Hradec Králové. Téma: Tajemství Trojjediného jako základní předpoklad a forma Božího zjevení..

170) Litoměřické biskupství. Akce: Školení akolytů. Místo konání: Litoměřice, Dům kardinála Trochty. Datum: 1. 4. 2006, 9:30 - 12:30. Biblická a patristická východiska trinitární teologie.

171) Litoměřické biskupství. Akce: Školení akolytů. Místo konání: Litoměřice, Dům kardinála Trochty. Datum: 1. 4. 2006, 13:15 - 16:00. Trinitární obraz Boha a křesťanský život.

172) Katedra politologie a evropských studií FF UP v Olomouci - CDK Brno. Akce: Významné osobnosti církví a náboženských společností v politickém životě 20. století - mezinárodní kongres 27.-28. dubna 2006. Místo konání: Konvikt UP v Olomouci, Univerzitní 3. Téma: Trojiční obraz Boha a uspořádání společnosti, 27.4.2006, 16:15-1630.

173) Evanjelická bohoslovecká fakulta UK v Bratislave, Bartókova 8. Alce: Medzinárodné ekumenické sympózium Božia prozretelnosť a zlo vo svetě (Problém teodicey). Datum: 3.-4.5.2006. Přednáška: 3.5.2006, 13:20-13:40 - Utrpení člověka ve světle teologie kříže.

174) Katedra soc. pr. CMTF UP v Olomouci. Akce: Interdisciplinární kolokvium k encyklice Deus caritas est. Datum: 4. 5. 2006 15:00-18:30. Přednáška: Encyklika Deus caritas est a diakonát. 15:45-16:00.

175) Česká sekce Evropské společnosti pro katolickou teologii. Akce: Výroční setkání 8. 5. 2006. Místo konání: budova Arcibiskupského semináře v Praze, Thákurova 3. Datum: 8. 5. 2006, 10:00-11:00. Téma: Obraz Boha a uspořádání lidské společnosti.

176) Křesťanská akademie - Liberec. Veřejná přednáška - Téma: Teologie stvoření a současná paleoantropologie. Datum: 23.5.2006 - 17:30 - 19:30. Místo konání: aula Pedagogické fakulty v Liberci. po přednášce následovala diskuse.

177) Institut františkánských studií. Datum: 2. 9. 2006; 9:00-12:30 - 13:30-15:30, součástí přednášky byla rovněž diskuse. Místo konání - Jungmannovo nám. 18, Praha.Téma: Základy křesťanské pneumatologie.

178) Institut františkánských studií. Datum: 9.9.2006, 9:00-12:00; 13:30-15:00. Místo konání Olomouc, Biskupské náměstí 2. Téma: Základy křesťanské pneumatologie.

179) Setkání duchovních Pražské arcidiecéze: Datum: 11.9.2006. Místo konání: Budova KTF UK v Praze, Thakurova 3, Praha 6. Téma: Hledání nekněžského, prorockého kněžství.

180) Unie katolických žen - Křesťanská akademie Praha. Datum 18. 10. 2006. 18:00-20:00, včetně diskuse. Místo konání: Budova KTF UK v Praze, Thakurova 3, Praha 6. Téma: Maria - mateřská tvář Boha.

181) Křesťanská akademie - Kyjov. Datum: 19. 10. 2006, 18:00-19:30. Místo konání: Fara Kyjov. Téma: Trojice a uspořádání lidské společnosti.

182) Setkání duchovních Armády ČR, Kostelní Vydří. Datum: 21.11.2006, 11:00-1130. Téma: Communio sanctorum.

183) Institut františkánských studií. Místo konání: Praha, Jungmannovo náměstí 18. Datum: 10. 2. 2007; 9:00-12:00. Téma: Kompendium sociální nauky církve.

184) Institut františkánských studií. Místo konání: Olomouc, Biskupské náměstí 2. Datum: 24. 2. 2007; 9:00-12:00. Téma: Kompendium sociální nauky církve.

185) Katedra pastorální a spirituální teologie CMTF UP v Olomouci. Místo konání: Budova CMTF UP v Olomouci, Univerzitní 22. Název akce: Současná Evropa v duchu velehradské tradice - paměť a smíření. Datum: 12. 3 - 13. 3. 2007. Téma přednášky: Ekleziologie v trinitologii - 13. 3. 2007 10:15-10:45.

186) Institut františkánských studií. Místo konání: Olomouc, Biskupské náměstí 2. Datum: 1. 9. 2007; 9:00-12:00 - 13:30-15:30. Téma: Bonaventura z Bagnoregia a jeho Putování mysli do Boha.

187) Institut františkánských studií. Místo konání: Praha, Bartolomějská. Datum: 8. 9. 2007; 9:00-12:00 - 13:30-15:30. Téma: Bonaventura z Bagnoregia a jeho Putování mysli do Boha.

188) Třetí brněnské bioetické dny: Život je dar - Konference s mezinárodní účastí pořádaná k 20. výročí vydání instrukce Donum vitae. Místo konání: Brno - hotel Kontinentál, Kounicova 6. Datum 12. - 14. 10. 2007. Přednáška: Christologické a trinitární aspekty statutu lidské osoby. 13. 10. 2007, 15:30-16:00.

189) Setkání Opus bonum: Dne 3. 11. 2007, Břevnovský klášter v Praze, přednáška: Obraz Boha a uspořádání společnosti. Čas: 15:00-15:30. Přednáška spojena s diskusí.

190) Účast na mezinárodním kongresu: Mezinárodní sympózium: Světové setkání profesorů marilogie. Pořadatel: Mezinárodní papežská mariánská akademie. Místo konání: Řím, Via Merula 124 - Antonianum. Doba konání: 8. - 11. 11. 2007. Téma přednášky: Co by nemělo chybět v současném manuálu mariologie. 8. 11. 2007; 10:00-10:15.

191) Pořadatel: KTF UK v Praze, místo konání: budova KTF, Thákurova 3. Dne 3. 3. 2008; 17:00-18:00 - Prezentace knihy: Jako v nebi tak i na zemi.

192) Exerciční dům Stojanov na Velehradě. Datum: 3.-5. 3. 2008. Název akce: Setkání kněží moravských diecézí. Přednáška: 5. 3. 2008 - 10:30-12:00. Téma přednášky: Kompendium sociální nauky církve, trinitologie, soteriologie.

193) Institut františkánských studií. Místo konání: Olomouc, Biskupské náměstí 2. Datum: 8. 3. 2008; 9:00-12:00 - 13:30-15:30. Téma: Maria - mateřská tvář Boha, základy mariologie.

194) Teologický institut Královéhradeckého biskupství a Pedagogická fakulta Univerzity v Hradci Králové. Akce: Sympózium o ateismu. Datum: 12. 3. 2008; 10:15 - 11:15. Místo konání: Nové Adalbertinum, Hradec Králové. Téma: Ateismus jako téma dogmatické teologie.

195) Institut františkánských studií. Místo konání: Praha, Bartolomějská. Datum: 15. 3. 2008; 9:00-12:00 - 13:30-15:30. Téma: Maria - mateřská tvář Boha, základy mariologie.

196) Katedra systematické teologie CMTF UP. Místo konání: Budova CMTF UP v Olomouci. Datum: 16. 4. 2008 - 15:00-16:00. Prezentace monografie: Jako v nebi, tak i na zemi. Náčrt trinitární teologie.

197) Česká sekce Evropské společnosti pro katolickou teologii. Řádné zasedání. ACB seminář, Thakurova 3, Praha 6. Dne 8. 5. 2008 - 10:00-11:00. Přednáška: Imanentní a ekonomická Trojice. Následná diskuse.

198) KTF UK v Praze. Oslava osmdesátin děkana L. Armbrustra. Dne 19. 5. 2008, 16:00-16:30. Přednáška: Teologický pohled na tajemství dějin. Následná diskuse.

199) Institut františkánských studií. Datum: 6.9.2008, 9:00-12:00; 13:00-15:30. Místo konání: Praha 1, Bartolomějská 9a, budova Kongregace Šedých sester III. řádu sv. Františka Téma: Biblická christologie.

200) Institut františkánských studií. Datum: 13. 9. 2008, 9:00-12:00; 13:00-15:30. Místo konání: Olomouc, Biskupské náměstí 2. Téma: Biblická christologie.

201) Comune di Aquileia (Itálie), IV Colloquium Internazionale (21. a 28. září, 4. a 5. října 2008). Místo konání: Sala del Consiglio Comunale - Piazza Garibaldi, 7. Přednáška: L´Assunzione di Maria e gli scritti di Cromazio d´Aquileia, 4. 10: 2008 - 16:30-17:15, následovala diskuse.

202) Unie katolických žen ve spolupráci s ČKA, cyklus přednášek "Ženská spiritualita", Přednáška: Biblická mariologie I. Místo a datum konání: Thakurova 3, Praha 6, budova KTF UK v Praze, 20. 10. 2008 18:00-19:30. Přednáška spjata s následnou diskusí.

203) Starokatolické Communio. Datum 13. 1. 2009, 18:00-19:30. Místo konání: Karoliny Světlé 21, Praha 1. (Rotunda). Téma: Moc Kristova slova, některé důrazy christologie Markova evangelia.

204) KTF UK v Praze - Datum 19. 1. 2009, 14:00-14:30. Místo konání: Budova KTF UK Thakurova 3, učebna P5. Akce: Celoživotní vzdělávání kněží. Přednáška: Prezentace dokumentu MTK O některých aktuálních otázkách eschatologie. S přednáškou byla spojena diskuse.

205) Institut františkánských studií. Datum: 14. 2. 2009, 9:00-12:00. Místo konání: Praha 1, Bartolomějská 9a, budova Kongregace Šedých sester III. řádu sv. Františka Téma: Patristická christologie do roku 325.

206) Institut františkánských studií. Datum: 14. 2. 2009, 12:30-15:30. Místo konání: Praha 1, Bartolomějská 9a, budova Kongregace Šedých sester III. řádu sv. Františka Téma: Patristická christologie po roce 325.

207) Katedra systematické teologie CMTF UP v Olomouci. Datum: 18. 2. 2009, 14:00-14:25. Místo konání: Budova CMTF UP v Olomouci, Univerzitní 22. Akce: Prezentace tří dokumentů MTK přeložených do češtiny. Téma: Dokument MTK o diakonátu.

208) Institut františkánských studií. Datum: 21. 2. 2009, 9:00-12:00. Místo konání: Olomouc, Biskupské náměstí 2. Téma: Patristická christologie do roku 325.

209) Institut františkánských studií. Datum: 21. 2. 2009, 12:30-15:30. Místo konání: Olomouc, Biskupské náměstí 2. Téma: Patristická christologie po roce 325.

210) Vysokoškolské katolické hnutí. Datum: 25. 2. 2009; 20:15-21:45. Místo konání: Budova Centro Aletti v Olomouci - Křížkovského 6. Téma: Křesťanství jako trinitární existence.

211) Pavel z Tarsu - apoštol národů 31. 3. - 1. 4. 2009, Hradec Králové - konference pořádaná Diecézním teologickým institutem Biskupství královéhradeckého ve spolupráci s Katedrou náboženské výchovy a charitativní práce Pedagogické fakulty UHK. Úterý 31. 3. 2009 Nové Adalbertinum (Velké nám. 32). Téma přednášky: Zásadní christologické a trinitologické motivy u sv. Pavla. Doba konání: 31. 3. - 10:00-10:45.

212) Institut františkánských studií. Datum: 5. 9. 2009, 9:00-11:30. Místo konání: Praha 1, Bartolomějská 9a, budova Kongregace Šedých sester III. řádu sv. Františka Téma: Biblická východiska pneumatologie.

213) Institut františkánských studií. Datum: 5. 9. 2009, 12:30-1545. Místo konání: Praha 1, Bartolomějská 9a, budova Kongregace Šedých sester III. řádu sv. Františka. Téma: Pneumatologie v prvních staletích, Augustinovy trinitární teorie.

214) Institut františkánských studií. Datum: 12. 9. 2009, 9:00-12:00; 13:00-15:30. Místo konání: Olomouc, Biskupské náměstí 2. Téma: Biblická východiska pneumatologie..

215) Institut františkánských studií. Datum: 12. 9. 2008, 13:00-15:30. Místo konání: Olomouc, Biskupské náměstí 2. Téma: Pneumatologie v prvních staletích, Augustinovy trinitární teorie.

216) Biskupství českobudějovické. Akce: Celoživotní formace duchovních. Datum: 13. 10. 2009, 10:00-12:00. Místo konání: České Budějovice, Biskupská 4. Téma: Hledání hierarchického, prorockého, nekněžského kněžství.

217) Biskupství ostravsko-opavské. Akce: Kněžský den: Celoživotní formace. Datum: 14. 10. 2009, 9:30-12:00. Místo konání: Kostelní náměstí 1, Ostrava 1. Téma: Hledání hierarchického, prorockého, nekněžského kněžství.

218) Unie katolických žen ve spolupráci s ČKA, cyklus přednášek "Ženská spiritualita", Přednáška: Biblická mariologie II - Lukáš, Jan, Zjevení. Místo a datum konání: Thakurova 3, Praha 6, budova KTF UK v Praze, 19. 10. 2008 18:00-20:30. Přednáška spjata s následnou diskusí.

219) Katedra systematické teologie CMTF UP v Olomouci - panelová diskuse nad knihou R. Dawkinse, Boží blud. Místo konání: Budova CMTF UP v Olomouci, Univerzitní 22. Datum a hodina: 21. 10- 2009 - 15:00-17:00. Přednášející: doc. B. Nosek, doc. J. Vogel, Ing. Dr. E. Krumpolc, prof. J. Štěpán, prof. C. V. Pospíšil. Příspěvek: Kniha R. Dawkinse, Boží blud z hlediska katolické dogmatické teologie (16:25-16:40). Následná diskuse.

220) Česká křesťanská akademie - Praha 6. Místo konání: Thakurova 3. Datum: 23. 11. 2009, 20:00-22:00. Téma: Trojice není jenom pro teology. Po přednášce následovala diskuse.

221) CMTF UP v Olomouci: V rámci programu: Formace řeholních představených, dne 19. 1. 2010, místo konání: Centro Aletti, Olomouc. 8:30-10:00 - téma: Základní přístupové cesty k mariologii (v rámci předmětu: Biblická mariologie).

222) CMTF UP v Olomouci: V rámci programu: Formace řeholních představených, dne 19. 1. 2010, místo konání: Centro Aletti, Olomouc. 10:15-11:45 - téma: Úvod do biblické mariologie (v rámci předmětu: Biblická mariologie).

223) Diecézní teologický institut Biskupství Královéhradeckého a Univerzita Hradec Králové: Krize a Kairos, sympózium se konalo ve dnech 17.-18.3. 2010. Místo konání: Budova Pedagogické fakulty Un. HK, Hradecký 1227 - Hradec Králové. Přednáška: Teologie dějin tváří v tvář mnohotvárnému fenoménu krize. 17. 3. - 9:30-10:15.

224) Česká křesťanská akademie Zábřeh na Moravě. Místo konání: Katolický dům, Sušilova 38, Zábřeh. Téma: Soukromá zjevení a teologie. 4. května 2010, 19:00-20:30. Po přednášce následovala diskuse.

225) Institut františkánských studií. Datum: 4.9.2010, 9:00-11:30. Místo konání: Praha 1, Bartolomějská 9a, budova Kongregace Šedých sester III. řádu sv. Františka Téma: Bonaventura z Bagnoregia - život a dílo.

226) Institut františkánských studií. Datum: 4.9.2010, 12:30-15:30. Místo konání: Praha 1, Bartolomějská 9a, budova Kongregace Šedých sester III. řádu sv. Františka Téma: Putování mysli do Boha a základní charakteristiky Bonaventurova teologického myšlení.

227) Institut františkánských studií. Datum: 11. 9. 2010, 9:00-12:00. Místo konání: Olomouc, Biskupské náměstí 2. Téma: Bonaventura z Bagnoregia - život a dílo.

228) Institut františkánských studií. Datum: 11. 9. 2010, 13:00-15:30. Místo konání: Olomouc, Biskupské náměstí 2. Téma: Putování mysli do Boha a základní charakteristiky Bonaventurova teologického myšlení.

229) Česká křesťanská akademie Jihlava. Datum: 13.10.20120, 18:00-20:00. Místo konání: Lazebnická 1. Téma: Základní rozměry současné mariologie.

230) Associazione Culturale don Gilberto Pressacco. Datum: 16.10.2010, 17:30-19:30. Místo konání: Piazza 1 Maggio 24 - Udine - Itálie. Téma: La soteriologia e la teologia della croce di Bonaventura da Bagnoregio. Po přednášce v italském jazyce následovala diskuse.

231) Sekulární řád sv. Františka - společenství Spořilov. Datum: 5. 11. 2010; 19:00-20:30. Místo konání: Roztylské náměstí 2500, Praha 4 Spořilov. Téma: Bonaventurovo putování mysli do Boha.

232) Gymnázium Jana Keplera v Praze. Datum: 16. 11. 2010, 16:00-17:30. Místo konání: Gymnázium Jana Keplera, Parléřova 2, Praha 6. Název akce: Symposion - cyklus přednášek na téma Stopy, kroky, znamení. Téma přednášky: Stopy křesťanství v evropské kultuře a civilizaci.

233) Biskupství českobudějovické. Akce: Celoživotní formace duchovních. Datum: 30. 11. 2010, 10:00-12:00. Místo konání: České Budějovice, Biskupská 4. Téma: Trinitární rozměr křtu.

234) KTF UK v Praze. Akce: Mezikatedrové setkání. Místo konání: Budova KTF v Praze, Thákurova 3, Praha 6. Datum: 7.12. 2010, 16:30 - 17:00. Téma: Nebojme se interdisciplinární spolupráce.

235) Vzdělávání vězňů - akce KTF UK v Praze. Místo konání: Nápravné zařízení Praha Ruzyně. Datum: 18. 1. 2011, 9:00-12:00. Téma: Metoda v dogmatické teologii.

236) Vzdělávání vězňů - akce KTF UK v Praze. Místo konání: Nápravné zařízení Praha Ruzyně. Datum: 18. 1. 2011, 9:00-12:00. Téma: Trinitární teologie.

237) Místo konání: Karmel Edith Steinové, Jinonická 22, Praha 5 Košíře, studentský klub Betánie. Datum: 31. 1. 2011, 19:45-21:30. Téma: Trojice a život.

238) Kulturní středisko Italského velvyslanectví v Praze: Šporkova 14, Praha 1. Pořadatel: Italské velvyslanectví v Praze. Akce: Prolínání historie mezi Tiberou a Vltavou: 150 výročí od vzniku italského státu. Datum: 4. 3. 2011. 11.30-12:15. Téma: Stále aktuální myšlenkový odkaz Anotnia Rosminiho (1797-1850).

239) Institut františkánských studií. Datum: 26.3.2011, 9:00-11:30. Místo konání: Praha 1, Bartolomějská 9a, budova Kongregace Šedých sester III. řádu sv. Františka Téma: Mariánský fenomén a místo mariologie v systematické teologii.

240) Institut františkánských studií. Datum: 26.3.2011, 12:30-15:30. Místo konání: Praha 1, Bartolomějská 9a, budova Kongregace Šedých sester III. řádu sv. Františka Téma: Biblická mariologie.

241) Institut františkánských studií. Datum: 9.4. 2011, 9:00-12:00. Místo konání: Olomouc, Biskupské náměstí 2. Téma: Mariánský fenomén a místo mariologie v systematické teologii..

242) Institut františkánských studií. Datum: 9. 4. 2010, 13:00-15:30. Místo konání: Olomouc, Biskupské náměstí 2. Téma: Biblická mariologie.

243) HTF UK v Praze, Univerzita 3. věku. Datum: 26.4.2011, 10:15-12:30: Místo konání: Budova HTF UK, Praha 4. Téma: Antonio Rosmini v kontextu doby.

.

244) Institut františkánských studií. Datum: 3. 9. 2011, 9:00-11:30. Místo konání: Praha 1, Bartolomějská 9a, budova Kongregace Šedých sester III. řádu sv. Františka. Téma: Základní východiska christologie.

245) Institut františkánských studií. Datum: 3. 9. 2011, 12:30-15:00. Místo konání: Praha 1, Bartolomějská 9a, budova Kongregace Šedých sester III. řádu sv. Františka. Téma: Biblická christologie.

246) Katechetické středisko Pražského arcibiskupství. Datum: 10. 9. 2011, 9:00 - 10:30. Místo konání: Thakurova 3, Praha 6 - Dejvice. Téma: Mariánský fenomén a problematika aktualizačních zjevení.

247) Katedra systematické teologie CMTF UP v Olomouci - KTF UK v Praze - Česka christologická a mariologická akademie - Česká sekce Evropské společnosti pro katolickou teologii. Ekumenické sympozium o přirozeném zákoně. Datum: 5. 10. 2022; 14:30-15:00. Místo konání: Thakurova 3, Praha 6: Téma: K dokumentu MTK o přirozeném zákoně - Otázka kategorie "druhu" - Trojiční základ tvz. "zlatého pravidla"

248) Teologický institut Biskupství Královéhradeckého. Místo konání: Adalbertinum - Třída ČSA 300, Hradec Králové. Datum. 18. 10. 2011: 10:30-11:15. Téma: Lidská osoba utkaná na trojiční osnově, křest a Maria z Nazareta jako matka všech pokřtěných.

249) Setkání diákonů České republiky konané v Hluboké nad Vltavou. Datum 28.6.2012: 10:00-12:00, poté diskuse. Téma: Problematika diakonátu v Písmu, dějinách církve a dnes.

250) Institut františkánských studií. Datum: 1. 9. 2012, 9:00-9:45. Místo konání: Praha 1, Bartolomějská 9a, budova Kongregace Šedých sester III. řádu sv. Františka Téma: Problematika exorcismu.

251) Institut františkánských studií. Datum: 1. 9. 2012, 9:45-11:30. Místo konání: Praha 1, Bartolomějská 9a, budova Kongregace Šedých sester III. řádu sv. Františka Téma: Patristická christologie do roku 325.

252) Institut františkánských studií. Datum:1. 9. 2012, 12:30-15:00. Místo konání: Praha 1, Bartolomějská 9a, budova Kongregace Šedých sester III. řádu sv. Františka Téma: Patristická christologie po roce 325.

253) Česká společnost pro katolickou teologii - člen Evropské společnosti pro katolickou teologii. Datum: 20.9.2012; 10:45-11:30. Akce: Sympozium s mezinárodní účastí o evangelizaci. Místo konání: Budova KTF UK, Praha 6, Thakurova 3. Přednáška: O (nové) evangelizaci a (staré) de-evangelizaci z hlediska systematické teologie.

254) Katedra systematické teologie CMTF UP v Olomouci - Česká christologická a mariologická akademie - KTF UK v Praze. Akce: Mezioborové sympozium o exorcismu. Datum: 24.9.2012; 14:20-15:10. Budova KTF UK: Thakurova 3, Praha 6. Téma: Systematicko-teologické přístupy k problematice ďábla a jeho mimořádného působení.

255) CČSH. Akce: Celostátní setkání křesťanské mládeže 2012. Místo konání: Husův sbor - Nová ulice, Olomouc. Datum: 28. 9. 2012; 16:30-1800. Téma: Problematika spásy realizované Ježíšem Kristem v teologické reflexi.

256) Česká křesťanská akdemie Prostějov. Datum: 10.10.2012; 17:00-19:30. Místo konání: Demelova 1, Prostějov. Téma: Marie z Nazareta podle Písem.

257) Společenství České církve evangelické: Místo konání: Kaple CČE U Pošty 6, Praha 8 - Libeň; 6. 11. 2012; 18:00-1930. Téma: Systematicko-teologický přístup k problematice zlého ducha a jeho mimořádného působení. Poznámka: Pořadatel akce svévolně na plakátu akce pozměnil titul přednášky, aniž by o tom autora informoval.

258) Česká křesťanská akdemie Prostějov. Datum: 16. 1.2013; 17:00-19:30. Místo konání: Demelova 1, Prostějov. Téma: Systematicko-teologické přístupy k problematice mimořádného působení zlého ducha a exorcismu.

259) Moravsko-slezská křesťanská akademie - Valné shromáždění akademie, 9. 3. 2013, přednáška 10:00-11:00. Místo konání: Ostrava, Kostelní náměstí 1. Téma: Stopy křesťanství v současné evropské kultuře a civilizaci.

260) KTF UK v Praze. Datum 4.-5. dubna 2013. Mezinárodní konference - Mezi historií a evangeliem. Existence a život církve ve světle II. vatikánského koncilu. Místo konání: Thakurova 3, Praha 6. Přednáška 4. 4. 2013, 16:40-17:00 - "Koncil očima papežů Jana XXIII. a Pavla VI."

261) Institut františkánských studií. Datum: 2. 9. 2013, 9:45-11:30. Místo konání: Praha 1, Bartolomějská 9a, budova Kongregace Šedých sester III. řádu sv. Františka Téma: Základní přístupové cesty k mariologii.

262) Institut františkánských studií. Datum: 2. 9. 2013, 12:30-15:30. Místo konání: Praha 1, Bartolomějská 9a, budova Kongregace Šedých sester III. řádu sv. Františka Téma: Biblická a systematická mariologie.

263) Katedra systematické teologie CMTF UP v Olomouci a Česká christologická a mariologická akademie: Mezinárodní sympozium nad dokumentem MTK, Teologie dnes. Místo konání: Univerzitní 22, Olomouc. Datum 19. 9. 2013. Přednáška: Co dává teologie ostatním vědám - 19. 9. 2013, 9:15-9:45.

264) Akademická duchovní správa ČVUT - dne 23.10. 2013, 18:00-19:45, místo konání: Praha 1, Bartolomějská 9a, budova Kongregace Šedých sester III. řádu sv. Františka Téma: Česká katolická teologie a výzvy moderní přírodovědy - astronomie, biologie, paleoantropologie.

265) Katedra systematické teologie CMTF UP v Olomouci a Česká christologická a mariologická akademie: Prezentace encykliky Lumen fidei a překladu proslovů Jana XXIII. a Pavla VI. na II. vat. koncilu. Místo konání: Univerzitní 22, Olomouc. Datum 20. 11. 2013. Přednáška: "Epilog, nebo ouvertura. Trinitární inspirace v encyklice Lumen fidei: 14:05-14:40.

266) Česká křesťanská akdemie Prostějov. Datum: 19.11.2003; 17:00-19:30. Místo konání: Demelova 1, Prostějov. Téma: "Česká katolická teologie 1850-1989 a výzvy moderních přírodních věd."

267) Místo konání: Karmel Edith Steinové, Jinonická 22, Praha 5 Košíře, studentský klub Betánie. Datum: 10. 2. 2014, 19:45-22:00. Téma: Česká katolická teologie a výzvy přírodníích věd 1850-1950 v širších kontextech.

268) Vzdělávání vězňů - akce KTF UK v Praze. Místo konání: Nápravné zařízení Praha Ruzyně. Datum: 5. 3. 2014, 9:00-12:00. Téma: Metoda v dogmatické teologii.

269) Česká křesťanská akademie - Praha 6. Místo konání: Thakurova 3. Datum: 10. 3. 2014, 20:00-22:00. Téma: Česká katolická teologie a výzvy moderní přírodovědy 1850-1950. Po přednášce následovala diskuse.

270) Vzdělávání vězňů - akce KTF UK v Praze. Místo konání: Nápravné zařízení Praha Ruzyně. Datum: 19. 3. 2014, 9:00-11:30. Téma: Biblická východiska trojiční teologie.

271) Vzdělávání vězňů - akce KTF UK v Praze. Místo konání: Nápravné zařízení Praha Ruzyně. Datum: 19. 3. 2014, 12:00:1430. Téma: Vznik a další vývoj trojičního dogmatu.

272) Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Akce: Místo konání: Budova TF JČU v Českých Budějovicích. Téma přednášky: Česká katolická teologie 1850-1950 a přínosy přírodních věd. Doba konání: 12. 3. 2014, 14:00-16:00, po přednášce následovala diskuse.

273) Pedagogická fakulta UHK - Katedra kulturních a nábož. studií. Akce: Od člověka k člověku, antropologická východiska služby. Místo: Hradec Králové, nová budova UHK. Téma: Překrývání křesťanské a humanitní motivace k sociální a charitativní činnosti. Doba konání: 25. 3. 2014; 9:30-10:00.

274) Římskokatolická farnost ve Strašnicích. Místo konání: Divadlo Miriam. Téma: Jan XXIII. a II. vatikánský koncil. Datum: 25. 3. 2014; 19:00-21:00. Po přednášce následovala diskuse.

275) Středisko křesťanské kultury při dominikánském klášteře v Praze. Dne 15. 4. 2014; 19:30 - 21:30. Téma: Druhý vatikánský koncil dnes - veřejná diskuse s doc. Petráčkem a dr. Mohelníkem. Místo konání: Dominikánský klášter, Praha 1, Husova 8.

276) Institut františkánských studií. Datum: 6. 9. 2014, 9:00-10:00. Místo konání: Praha 1, Bartolomějská 9a, budova Kongregace Šedých sester III. řádu sv. Františka Téma: Teologie a přínosy přírodních věd 1850-1950.

277) Institut františkánských studií. Datum: 6. 9. 2014, 10:00-11:30. Místo konání: Praha 1, Bartolomějská 9a, budova Kongregace Šedých sester III. řádu sv. Františka Téma: Biblická christologie I.

278) Institut františkánských studií. Datum: 6. 9. 2014, 12:30-15:30. Místo konání: Praha 1, Bartolomějská 9a, budova Kongregace Šedých sester III. řádu sv. Františka Téma: Biblická christologie II.

279) Katedra systematické teologie CMTF UP v Olomouci a Česká christologická a mariologická akademie: Ke kořenům české teologie. Místo konání: Univerzitní 22, Olomouc. Datum 18. 9. 2014. Přednáška: Česká teologie 1850-1950 a přírodní vědy - Časopis národního Musea; Museum bohoslovců českomoravských. 11:50-12:35.

280) Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Akce: Celoživotní vzdělávání. Místo konání: Akce: TF JČU. Datum: 25. 10 2014, 9:30-11:00. Téma: Úvod do christologie.

281) Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Akce: Celoživotní vzdělávání. Místo konání: Akce: TF JČU. Datum: 25. 10 2014, 11:15-14:00. Téma: Základy a předpoklady biblické christologie.

282) Teologický institut Královéhradeckého biskupství. Akce: Teologické školení pro duchovní i laiky. Téma: Eucharistie. Datum: 11. 11. 2014, 14:00-14:50. Místo konání: Nové Adalbertinum, Hradec Králové. Téma: Transsubstanciace, remanentismus, konsubstanciace a české reformní hnutí na počátku 15. století.

283) Pořadatelé: Katedra systematické teologie CMTF, HTF UK. Akce: Monoteismus a nenásilí. Místo konání: Budova HTF UK. Datum. 12. 11. 2014, 10:00-13:00. Přednáška: 10:30-10:45. Téma: Problém legitimního a nelegitimního násilí ve světle náboženství.

284) Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Akce: Symposium k padesátému výročí od vzniku konstituce Lumen gentium. Místo konání: Akce: TF JČU. Datum: 20. 11 2014, 14:00-14:30. Téma: Problematika partikulární a univerzální církve aplikovaná na české reformní hnutí z počátku patnáctého století.

285) Oblastní muzeum Louny, 19.1.2015 16:00-18:00, téma přednášky: Katolická teologie 1850-1950 a výzvy přírodních věd.

286) KTF UK v Praze: cyklus přednášek otevřených veřejnosti k šestistému výročí od upálení M. J. Husa: 23.2.2015, 14:40-15:10 - Základní přístupové cesty k Husovi.

287) KTF UK v Praze: cyklus přednášek otevřených veřejnosti k šestistému výročí od upálení M. J. Hus 2.3.2015, 14:40-15:10 - Obrazy Jana Husa v českých dějinách do roku 1848.

287) KTF UK v Praze: cyklus přednášek otevřených veřejnosti k šestistému výročí od upálení M. J. Husa: 9.3.2015, 14:40-15:10 - Obrazy Jana Husa v českých dějinách 1848-1989.

288) KTF UK v Praze: cyklus přednášek otevřených veřejnosti k šestistému výročí od upálení M. J. Husa: 16.3.2015, 14:40-15:10 - Charakteristiky Husovy epochy, 1. část.

289) KTF UK v Praze: cyklus přednášek otevřených veřejnosti k šestistému výročí od upálení M. J. Husa: 23.3.2015, 14:40-15:10 - Charakteristiky Husovy epochy, 2. část.

290) CMTF UP v Olomouci: cyklus přednášek otevřených veřejnosti: Jan Hus, svědek křesťanské víry pro naši dobu: 25.2.2015, 17:20-18:55 ­- Základní přístupové cesty k Husovi, jeho obraz v českých dějinách.

291) CMTF UP v Olomouci: cyklus přednášek otevřených veřejnosti: Jan Hus, svědek křesťanské víry pro naši dobu: 11.4.2015, 17:20-18:55 ­- Dramata Husovy epochy.

292) CMTF UP v Olomouci: cyklus přednášek otevřených veřejnosti: Jan Hus, svědek křesťanské víry pro naši dobu: 25.3.2015, 17:20-18:55 ­- Husův příběh a jeho nauka o eucharistii.

293) ŘK farnost u kostela Jakuba Staršího Praha Stodůlky - pastorační centrum. Kovářova 21/22 Praha 5. Datum: 21. 4. 2015, 18:30-21:30. Téma: Jan Hus - svědek křesťanské víry pro naši dobu.

294) KTF UK v Praze: cyklus přednášek otevřených veřejnosti k šestistému výročí od upálení M. J. Husa: 27.4.2015, 14:40-15:10 - Životní příběh M. Jana Husa.

295) KTF UK v Praze: cyklus přednášek otevřených veřejnosti k šestistému výročí od upálení M. J. Husa: 5.5.2015, 14:40-15:10 - Problematika transsubstanciace a počátky českého reformního hnutí.

296) KTF UK v Praze: cyklus přednášek otevřených veřejnosti k šestistému výročí od upálení M. J. Husa: 12. 5. 2015, 14:40-15:10 - Eucharistická nauka M. Jana Husa a Jakoubka ze Stříbra.

297) CMTF UP v Olomouci: cyklus přednášek otevřených veřejnosti: Jan Hus, svědek křesťanské víry pro naši dobu: 13. 5. 2015, 18:00-18:55 ­- Eucharistická nauka M. Jana Husa a Jakoubka ze Stříbra.

298) UP v Olomouci a CČSH v Olomouci: Sympozium: M. Jan Hus, svědek křesťanské víry pro naši dobu. Konvikt: Univerzitní 20, Olomouc, 11:30-11:50: Jan Hus, ideál v postideologické době.

299) CMTF UP a TF JČ: třídenní symposium (18. - 20. 2015): Mistr Jan Hus - svědek křesťanské víry pro naši dobu. Místo konání: Klášterní sál u Kostela Opětování Panny Marie, Piaristické náměstí, České Budějovice. - 19. 5. 2015: 9:00-9:15 - Úvodní slovo o záměru symposia. (Prof. Pospíšil - spolupořadatel).

300) CMTF UP a TF JČ, pod záštitou obou rektorů a hejtmana ČB kraje: třídenní symposium (18. - 20. 2015): Mistr Jan Hus - svědek křesťanské víry pro naši dobu. Místo konání: Klášterní sál u Kostela Opětování Panny Marie, Piaristické náměstí, České Budějovice. - 20. 5. 2015: 9:30-10:00 - Christologie a soteriologie v Husově Komentáři Sentencí. (Prof. Pospíšil - spolupořadatel).

301) Knihovna Biskupství brněnského, Areál kláštera alžbětinek, Kamenná 36, Brno, 28. 5. 2015, 17:00-1900: Husovská dilemata.

302) Fatimský apoštolát v Čechách a na Moravě - Koclířov 195, bývalý remptoristický klášter u kostela Sv. Alfonse. 6.6.2015. 9:00-10:00 - Dnešní katolík a Jan Hus.

303) Fatimský apoštolát v Čechách a na Moravě - Koclířov 195, bývalý remptoristický klášter u kostela Sv. Alfonse. 6.6.2015. 14:00-15:00 - Šestisté výročí Husovy smrti jako výzva k obrácení.

304) Biskupství plzeňské - Kněžský den, 8. 6. 2015, 10:00-10:45, místo konání: budova Biskupství plzeňského, Náměstí republiky 135. Téma: Přístupové cesty k husovské problematice.

305) Biskupství plzeňské - Kněžský den, 8. 6. 2015, 11:00-12:00, místo konání: budova Biskupství plzeňského, Náměstí republiky 135. Téma: Husovská dilemata.

306) Moravsko-slezská křesťanská akademie, Smetanova 14, Brno: Seriál přednášek o Kompendiu sociální nauky církve. Datum: 13. 6. 2015, místo konání: Brno, Fakulta sociální studií MU Brno, 11:00-11:50. Téma: Trojiční tajemství a sociální nauka církve.

307) Kulatý stůl k 600 výročí smrti mistra Jana Husa pořádaný Karlovou univerzitou v Praze: zúčastnění: prof. J. B. Lášek, prof. P. Čornej, prof. Z. Kučera, prof. C. V. Pospíšil. Místo konání: Karolinum, Vlastenecký sál. Doba: 23. 6. 2015, 17:00-19:00. Téma: Současná česká katolická teologie a Mistr Jan Hus (17:45-18:00).

308) Brněnská diecéze CČSH - setkání E.E.A.E. (mezinárodního ekumenického sdružení pracovníků v oblasti vzdělávání dospělých; odborníci z Německa, Rakouska, Švédska, Norska, Finska, Dánska, Holandska, Belgie, Polska, České republiky...). Přednáška v anglickém jazyce. Místo konání: Vzdělávací středisko Brněnské diecéze CČSH, Lipová 26, Brno. Doba konání: 26. 6. 2015; 9:00-12:30. Téma: Husovská dilemata v minulosti a dnes.

309) Římskokatolická farnost v Moravském Berouně. Akce: Literární večer: V Duchu a v Pravdě. Místo konání: Kulturní dům v Moravském Berouně. Doba konání: 27. 6. 2015, 18:00-19:00. Téma přednášky: Husovská dilemata.

310) Institut františkánských studií. Datum: 5. 9. 2015, 9:00-11:30. Místo konání: Praha 1, Bartolomějská 9a, budova Kongregace Šedých sester III. řádu sv. Františka Téma: Patristická christologie do roku 325.

311) Institut františkánských studií. Datum: 5. 9. 2015, 12:30-15:30. Místo konání: Praha 1, Bartolomějská 9a, budova Kongregace Šedých sester III. řádu sv. Františka Téma: Patristická christologie po roce 325.

312) Mezinárodní vědecká konference: Konference Jan Hus a pražská univerzita - sekce UK 17.-18. 9. 2015; Univerzita Karlova v Praze, Karolinum, Ovocný trh 3, Praha 1. Předneseno dne 18. 9. 2015, 10:00-10:30. Téma: Základní rysy trojiční teologie M. Jana Husa.

313) Moravská křesťanská akademie Hodonín. Datum: 8. 10. 2015, 18:30 - 20:30. Místo konání: Pastorační středisko Hodonín. Téma: Husovská dilemata.

314) Pedagogická fakulta OU - Farnost sv. Františka Ostrava Hrušov. Datum. 16. 10. 2015, 18:00-19:20. Místo konání: Farní sál Ostrava Hrušov. Téma: Česká katolická teologie a výzvy přírodních věd 1850-1950.

315) Český národní eucharistický kongres. Datum 17. 10. 2015. Kulatý stůl ve spolupráci: C. V. Pospíšil - P. Brož - J. Johnová, 14:00-17:00. Místo konání: Velká aula Biskupského gymnázia Brno. Příspěvek: Několik tezí o problematice transsubstanciace (15:00-15:25). Rozsáhlá diskuse.

316) Muzeum města Ústí nad Labem. Cyklus přednášek: Jan Hus a Martin Luther v interdisciplinárních souvislostech, VI. Díl. Místo konání: Budova Muzea města Ústí nad Labem. Datum: 21. 10. 2015, 17:00-18:30. Téma: Husovská dilemata.

317) Moravsko-slezská křesťanská akademie. Seriál přednášek o Kompendiu sociální nauky církve. Datum: 24. 10. 2015, 11:20-12:15 místo konání: Olomouc, Arcibiskupský seminář. Téma: Trojiční tajemství, soteriologie a sociální nauka církve.

318) Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Olomouci - Blahoslavova 1, Olomouc - 19. 11. 2015, 18:00-1930. Téma: Husovská dilemata.

319) Katedra systematické teologie CMTF UP. Místo konání: Velká aula, Univerzitní 22, Olomouc. Datum. 9. 12. 2015. Čas: 15:40-16:40. Prezentace encykliky Laudato sí, dokumentu MTK o Sensus fidei, digitalizace periodika Hlídka na stránkách katedry. Spolupřenášející: E. Krumpolc, D. Opatrný. Téma: Sensus fidei v životě církve (16:00-16:20).

320) Vzdělávání vězňů - akce KTF UK v Praze. Místo konání: Nápravné zařízení Praha Ruzyně. Datum: 18. 1. 2016, 9:00-10:30. Téma: Hermeneutické předpoklady metody v dogmatické teoloii, záklaní epochy v dějinách teologie.

321) Vzdělávání vězňů - akce KTF UK v Praze. Místo konání: Nápravné zařízení Praha Ruzyně. Datum: 18. 1. 2011, 10:40-13:00. Téma: Metoda v dogmatické teologii - auditus fidei a intellectu fidei.

322) Vzdělávání vězňů - akce KTF UK v Praze. Místo konání: Nápravné zařízení Praha Ruzyně. Datum: 25. 1. 2011, 9:00-10:30. Téma: Základní východiska trinitologie.

323) Vzdělávání vězňů - akce KTF UK v Praze. Místo konání: Nápravné zařízení Praha Ruzyně. Datum: 25. 1. 2011, 10:40-13:00 Téma: Biblická a patristická trojiční teologie.

324) Veřejná přednáška: vzdělávání laiků. Farní úřad Kunratice Praha 4. Dne 9. 2. 2016, 20:00-21:30. Téma: Sensus fidei a úloha teologie v životě církve a věřícího.

325) Provincie OP v Čechách a na Moravě a Nakl. Krystal OP: Veřejná prezentace dokumentu MTK, Sensus fidei v životě církve. Datum konání: 17. 2. 2016, 19:30-21:20. Praha 2 - Jilská ulice.

326) Studentský klub Salaš při Univerzitě Hradec Králové. Místo konání: Nové Adalbertinum - Hradec Králové, Velké náměstí 32. Datum: 2. 3. 2016; 20:45-22:15. Téma: Extrémní formy mariánské úcty. Po přednášce následovala rozsáhlá diskuse.

327) Biskupství brněnské. Akce: Zdravotník - křesťan v dnešní nemocnici XIII. Místo konání: Sál Milosrdných bratří. Datum: 12. 3. 2016, 10:45-11:35. Téma: Exorcismus v rámci alternativní medicíny.

328) Vzdělávací akademie při farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně, Nám. Jiřího z Poděbrad, Praha 2. Místo konání: přednáškový sál v areálu chrámu Nejsv. Srdce Páně, Nám. Jiřího z Poděbrad, Praha 2. Čas: 12.6. 2016, 16:00-17:45. Téma: Český křesťana a islám.

329) Přednáška kněžstvu levobřežního pražského vikariátu. Fara Radotín. Doba konání: 21.6.2016, 10:30-12:00. Téma: Český křesťana a islám.

330) Akademické dny, Nové Město nad Metují, 6. 8. 2016, 9:30-11:30, následovala odpověď na otázky posluchačů a beseda s nimi. Téma: Česká a světová katolická teologie tváří v tvář výzvám moderní přírodovědy 1850-1950. Přednáška je součástí plnění grantového úkolu GA ČR 16-08021S.

331) Institut františkánských studií. Datum: 3. 9. 2016, 9:00-10:30. Místo konání: Praha 1, Bartolomějská 9a, budova Kongregace Šedých sester III. řádu sv. Františka. Téma: Česká a světová katolická teologie a evoluční vznik člověka. Přednáška je součástí plnění grantového úkolu GA ČR 16-08021S.

332) Institut františkánských studií. Datum: 3. 9. 2016, 10:35.12:30 Místo konání: Praha 1, Bartolomějská 9a, budova Kongregace Šedých sester III. řádu sv. Františka. Téma: Mariánský fenomén, rizika mariánské úcty, základní přístupové cesty k mariologii.

333) Institut františkánských studií. Datum: 3. 9. 2016, 13:00-15:30 Místo konání: Praha 1, Bartolomějská 9a, budova Kongregace Šedých sester III. řádu sv. Františka. Téma: Biblická mariologie.

334) První olomoucká religionistická konference 6. - 7. 10 2016, pořádaná Katedrou sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UP v Olomouci. 6. 10. 16:00-18:30: veřejná debata o problematice: "ateismus a bezvěrectví v moderní společnosti". Veřejná debata, "kulatý stůl" spolu s Z. Vojtíškem, I. Štampachem, B. Horynou, T. Bubíkem.

335) První olomoucká religionistická konference 6. - 7. 10 2016, pořádaná Katedrou sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UP v Olomouci. 7.10: 11:30-12:00 - Téma veřejné přednášky: Konstantin Hasert (1851-1923) - průkopník katolické recepce evolučního vzniku lidského těla. Přednáška je součástí plnění grantového úkolu GA ČR 16-08021S.

336) Veřejná přednáška: vzdělávání laiků. Farní úřad Kunratice Praha 4. Dne 19. 10. 2016, 19:00-20:30. Téma: Křesťan a islám v situaci dnešní přistěhovalecké krize.

337) Česká heraldická a genealogická společnost. Místo konání: Revoluční 5, Praha 1. Datum: 11. 1. 2017, 17:00-1900. Téma: Nejnovější přínosy paleoantropologie, paleogenetiky a paleokulturologie k otázce vzniku lidstva a katolická teologie. Přednáška je součástí plnění grantového úkolu GA ČR 16-08021S.

338) Dům svaté Anežky české - Týn nad Vltavou. Datum: 7. 2. 2017, 19:00-21:25: Téma: Katolická teologie 1850-1950 a evoluční vznik člověka. Přednáška je součástí plnění grantového úkolu GA ČR 16-08021S.

339) Katedra systematické teologie CMTF UP - budova CMTF, Olomouc, Univerzitní 22. Datum: 15. 3. 2017; 15:10-15:30, v rámci akce: Veřejná prezentace výsledků vědecké práce Katedry systematické teologie CMTF. Téma: Představení monografie "Zápolení o pravdu, naději a lidskou důstojnost" 2017. Přednáška je součástí plnění grantového úkolu GA ČR 16-08021S.

340) Společnost Ignáce Borna, Nová budova Národního muzea na Václavském náměstí, 21. 3. 2017 - 18:00-20:30. Téma: Česká a světová katolická teologie a výzvy přírodních věd, zejména evoluční vznik člověka. Přednáška je součástí plnění grantového úkolu GA ČR 16-08021S.

341) Katedra dogmatické teologie HTF UK v Praze: 28. 3. 2017; 15:30-16:30. Téma: Česká a světová katolická teologie a výzvy přírodních věd, zejména evoluční vznik člověka. Přednáška je součástí plnění grantového úkolu GA ČR 16-08021S.

342) Moravská zemská knihovna, Brno, Kounicova 65a. Dne 17. 5. 2017 - Konferenční sál, 4. patro. Trvání: 17:00-19:00. Téma: Česká katolická teologie 1850-1950 a problém evolučního vzniku člověka. Přednáška je součástí plnění grantového úkolu GA ČR 16-08021S.

343) Instytut Studiów Franciszkańskich: (Mezinárodní sympozium) Bonawenturiański systém myślenia. Pytanie o aktualność. Místo konání: Krakov - Klášter Františkánů v Krakově. Doba konání: 1. - 2. 6. 2017. Přednáška: 1. 6. 2017; 16:00-16:45: Pokora Boha podle Bonaventury. Přednesena v italském jazyce.

2.7. Patenty

V oblasti teologie neexistují.

2.8. Habilitační práce

Pospíšil, Ctirad V., Ježíš z Nazareta, Syn Boží a Syn člověka. Olomouc 1997. 170 s. Jedná se o soubor komentovaných a publikovaných příspěvků:

Pospíšil, Ctirad V. Christologie a spiritualita. Teologické texty, 1996, vol. 7. s. 191 - 193.

Pospíšil, Ctirad V. Problematika vědění a vědomí vlastní osobní identity Ježíše z Nazareta. Roma, Olomouc: Refugium 1998. 64 s.

Pospíšil, Ctirad V. Otec a kříž Ježíše z Nazareta. Teologický sborník, 1996, č. 4. s. 46 - 62.

Pospíšil, Ctirad V. Trinitární paradigma implicitně přítomné v díle sv. Bonaventury a jeho využití. In Karfíková, L. a Špinka, Š. (uspořádali) Pán a Dárce života. Setkání s Duchem svatým v Novém zákoně a křesťanské tradici. Brno: CDK 1999. s. 75 -109.

2.9. Disertační a rigorosní práce

1) Dissertatio ad Licentiam: Pospíšil, Ctirad V. L'obbedienza di Gesù Cristo secondo Fil 2,8 e nell'ambito della teologia della croce. Romae 1992. 154 s. Licenciátní práce: Poslušnost Ježíše Krista podle Fil 2,8 a podle současné teologie kříže.

2) Dissertatio ad Doctoratum n. 344: Pospíšil, Ctirad V. Teologia della croce di San Bonaventura. Roma: Pontificium Athenaeum Antonianum 1995. 360 s. (Teologie kříže svatého Bonaventury).

2.10. Abstrakta ze sympozií

1) Pospíšil, Ctirad V. Tajemství trpícího člověka ve světle současné teologie kříže. In Šipr, K. a Dohnal, J. Lidský život a jeho důstojnost, soubor přednášek a abstrakt - Mezinárodní kongres Olomouc 1998. Brno 1998. s. 16 - 17.

2) Pospíšil, Ctirad V., "Extraterrestrial Inteligence and Redemption through Christ", in Mikeš, František (ed.), Věda a náboženství 2000: od konfliktu k dialogu, Centrum vědy a náboženství, CMTF UP v Olomouci, Olomouc 2004, s. 215, ISBN 80-244-0863-5.

2.11. Účast na řešení grantů

1) Organizace GA ČR. Hlavní řešitel: Pospíšil, Ctirad V. Název grantu: Překlad a interpretace středověkých textů. Projekt: 1) Zpracování tematiky Bonavenrutrovy teologie kříže. 2) Překlad a výklad Bonaventurova spisu Breviloquium. Grant číslo 401/01/0500 udělen na roky 2001 - 2003 dopisem ze dne 5.12.2000.

2) Organizace GA ČR. Hlavní řešitel: Pospíšil, Ctirad V.. Název grantu: Trinitární teologie a antropologie. Výstupy v podobě monografií: Hemeneutika mystéria; Jako v nebi , tak i na zemi. Náčrt trinitární teologie. Grant číslo 401/05/2720, doba řešení 2005-2007.

3) Pospíšil, Ctirad V. - Garant vnitřního grantu CMTF UP v Olomouci: interdisciplinární úvod do četby Kompendia sociální nauky církve. Výstup: Sborník se stejnojmenným titulem (2007).

4) Pospíšil, Ctirad V. - Garant vnitřního studentského grantu CMTF UP v Olomouci: Th.Lic. F. Urban - Mariologie Arnošta z Pardubic.

5) Pospíšil, Ctirad V. - spoluřešitel grantového úkolu (hlavní řešitel doc. J. Vogel HTF UK v Praze): Název - Filosofická teologie, GA ČR 401/08/1054, 2008-2011.

6) Organizace GA ČR. Hlavní řešitel: Pospíšil, Ctirad V.. Název grantu: Dějiny české trinitologie a fundamentální teologie 1800-2008. Grantový úkol číslo: 401/09/0502 (2009-10-11).

Ostatní publikace

2.12.1. Recenze odborných a vědeckých publikací

1) Recenze: Pospíšil, Ctirad V. Systematická teologie z Ameriky, Teologické texty, 1996, vol. 7. s. 209 - 211.

2) Recenze: Pospíšil, Ctirad V. Dolista, J. Perspektivy naděje. Brno 1997. Teologické texty, 1997, vol. 8. s. 70.

3) Recenze: Pospíšil, Ctirad V. Miravalle, M. I. Maria Spoluvykupitelka, Prostřednice, Přímluvkyně (Olomouc 1997) - Teologické texty, 1997, vol. 8. s. 70.

4) Recenze: Pospíšil, Ctirad V. Poláková, J. (ed.) Teolog Oto Mádr. Praha: ČKA 1997. Teologické texty, 1998, vol. 9. s. 35.

5) Recenze: Pospíšil, Ctirad V. Brown, R. E. Ježíš v pohledu Nového zákona. Úvod do christologie. Praha: Vyšehrad 1994. Teologické texty, 1998, vol. 9. s. 98.

6) Recenze: Pospíšil, Ctirad V. Fiorenza, F. S. - Galvin, J. P. (ed.) Systematická teologie 2. Brno, Praha: CDK, Vyšehrad 1998. Teologické texty, 1998, vol. 9. s. 140 - 141.

7) Recenze: Pospíšil, Ctirad V. Grün, A. Biblické obrazy o vykoupení. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství 1998. Teologické texty, 1998, vol. 9. s. 178 - 179.

8) Recenze: Pospíšil, Ctirad V. Polivka, J. a Dolista, J. a Dřímal, L. Povídání o manželství. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství 1999. Teologické texty, 1999, vol. 10. s. 69.

9) Recenze: Pospíšil, Ctirad V. Dolista, J. O podstatě kněžské služby. Kostelní Vydří 1998. Teologické texty, 1999, vol. 10. s. 71.

10) Recenze: Pospíšil, Ctirad V. Griffiths, B. Sňatek mezi východem a západem. Brno: Cesta 1997. Teologické texty, 1999, vol. 10. s. 139.

11) Recenze: Pospíšil, Ctirad V. Fiorenza, F. S. - Galvin, J. P. (ed.), Systematická teologie III. Praha, Brno: Vyšehrad, CDK 2000. Teologické texty, 2000, vol. 11. s. 84 - 85.

12) Recenze: Pospíšil, Ctirad V. Kriticky o jednom překladu. Teologické texty, 2000, vol. 11. s. 125 - 126. Recenzovaný svazek: Jan Pavel II. Incarnationis mysterium. Český překlad - Praha: ČBK 2000.

13) Recenze: Pospíšil, Ctirad V. Štampach, I. A nahoře nic. Theologická revue, 2000, č. 3. s. 281 - 286.

14) Recenze: Pospíšil, Ctirad V. Další krok na cestě k plenárnímu sněmu, Perspektivy, 2000, č. 12. s. 6. Recenzovaný svazek: Raban, Miroslav Obnova synodality. Praha: Vyšehrad 2000.

15) Recenze: Pospíšil, Ctirad V. Ventura, V. Jan evangelista Urban. Život a dílo. Brno: CDK 2000. Teologické texty, 2001, vol. 12, s. 32-33.

16) Recenze: Pospíšil, Ctirad V. Boublík, V. Teologie mimokřesťanských náboženství. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství 2000, 383 s." Teologické texty, 2001, vol. 12, 129-130.

17) Recenze: Pospíšil, Ctirad V. Ventura, V. Jan evangelista Urban. Život a dílo. Sonda do dějin české teologie a spirituality. Brno: CDK, 2000, 224 s. ISBN 50-85959-77-1." Studia Theologica, 2001, vol. 3, č. 4, s. 87-90. (ISSN 1212-8570).

18) Recenze: Pospíšil, Ctirad V. Boublík, V. Teologická antropologie. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství 2001. In Teologické texty, 2001, vol. 12, č. 5, s. 214.

19) Recenze: Pospíšil, Ctirad V. Schreierová, M. Teolog Vladimír Boublík. Trinitas: Svitavy 2001. In Teologické texty, 2001, vol. 12, č. 5, s. 214-215. (Vyšlo v březnu 2002).

20) Recenze: Pospíšil, Ctirad V. Dolista, J. Misijní úsilí církve. Karmelitánské nakladatelství: Kostelní Vydří 2001. In Teologické texty 12 (2001) s. 215. (Vyšlo v březnu 2002).

21) Recenze: Pospíšil, Ctirad V. Kunetka, F. Úvod do liturgie svátostí. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství 2001. In Theologická revue 73, 2002, s. 91-94.

22) Recenze: Pospíšil, Ctirad V. - Vogel, J. Hermann Schell apologeta a dogmatik. Brno: L. Marek 2001. In Teologické texty 13, 2002, s. 126.

23) Recenze: Pospíšil, Ctirad V. - Pöhlmann, Hans Georg Kompendium evangelické dogmatiky. Jihlava: Mlýn 2002. In Teologické texty, 2002, vol. 13, s. 173-174.

24) Recenze: Pospíšil, Ctirad V. - Dolista, Josef Věřím v Ducha svatého. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství 2002. In Teologické texty, 2002, vol. 13, s. 174-175.

25) Recenze: Pospíšil, Ctirad V. - Tonzar, David Vznik a vývoj novodobé husitské teologie a Církev eskoslovenská husitská. Karolinum, Praha 2002, 210 stran, ISBN 80-246-0499-X. In Český zápas, týdeník CČSH 83, 2003, č. 7, s. 6-8.

26) Recenze: Pospíšil, Ctirad V. - Tonzar, David Vznik a vývoj novodobé husitské teologie a Církev československá husitská. Karolinum, Praha 2002, 210 stran, ISBN 80-246-0499-X. In Teologické Texty 14, 2003, č. 1, s. 42.

27) Recenze: Pospíšil, Ctirad V. - Kučera, Zdeněk Trojiční teologie. Nakl. L. Marek, Brno 2002, 298 stran, ISBN 80-86263-21-5. In Teologické Texty 14, 2003, č. 1, s. 41-42.

28) Recenze: Pospíšil, Ctirad V. - Wolf, Václav Syntéza víry. MCM, Praha 2002, 197 stran, ISBN 80-7266-141-8. In Teologické Texty 14, 2003, č. 3, s. 126-128.

29) Recenze: Pospíšil, Ctirad V. - Kučera, Zdeněk Hoře a milost. Ke kořenům teologie radikálního modernismu, nakl. L. Marek, Brno 2002, Pontes pragenses 17. svazek, 125 stran, ISBN 80-86263-19-3. - in Teologické texty 14, 2003, č. 5, s. 218 (ISSN 0862-69449).

30) Recenze: Pospíšil, Ctirad - Skalický, Karel Po stopách neznámého Boha, Trinitas, Svitavy 2003, 3. vydání, 160 stran - in Teologické texty 15, 2004, č. 1, s. 42 (ISSN 0862-69449).

31) Recenze: Pospíšil, Ctirad - Albus, Michael (ed), Co vyznáváme? Rozhovor nad křesťanským krédem mezi E. Drewermannem a F. Bisserem, CDK, Brno 2003, 200 stran - in Teologické texty 15, 2004, č. 1, s. 42 (ISSN 0862-69449).

32) Recenze: Pospíšil, Ctirad - Jean-Hervé Nicolas, Syntéza Dogmatické teologie I - Bůh v Trojici, Krystal, Praha 2003, 223 s - in Teologické texty 15, 2004, č. 2, s. 86 (ISSN 0862-69449).

33) Recenze: Pospíšil, Ctirad - Joseph Ratzinger, Bůh a svět - Víra a život v naší době, Barristel a Principal - Vyšehrad, Praha 2003, 313 stran - in Teologické texty 15, 2004, č. 2, s. 86-87 (ISSN 0862-69449).

34) Recenze: Pospíšil, Ctirad - Bonaventura, Jak přivést umění zpět k theologii - Váš učitel je jeden, Kristus, překlad, úvodní studie a poznámky Nejeschleba, Tomáš, Oikúmené, Praha 2003, 166 stran, ISBN 80-7298.078-5 - in Teologické texty 15, 2004, č. 3, s. 86-87 (ISSN 0862-69449).

35) Recenze: Pospíšil, Ctirad - Bonaventura, Jak přivést umění zpět k theologii - Váš učitel je jeden, Kristus, překlad, úvodní studie a poznámky Nejeschleba, Tomáš, Oikúmené, Praha 2003, 166 stran, ISBN 80-7298.078-5 - in Filosofický časopis 52, 2004, č. 3, s. 514-518 (ISSN 0015-1831).

36) Recenze: Pospíšil, Ctirad - Paul Tillich, Odvaha být, Brno: CDK 2004, 138 s., ISBN 80-7325-016-0 - in Studia Theologica IV, 2004, 3, s. 67-69 (ISSN 1212 - 8570.9).

37) Recenze: Pospíšil, Ctirad - Bonaventura, Jak přivést umění zpět k theologii - Váš učitel je jeden, Kristus, překlad, úvodní studie a poznámky Nejeschleba, Tomáš, Oikúmené, Praha 2003, 166 stran, ISBN 80-7298.078-5 - in Filosofický časopis 52, 2004, s. 514-518 (ISSN neuvedeno).

38) Recenze: Pospíšil, Ctirad V. - Jacques Le Goff, Zrození očistce, Vyšehrad, Praha 2003, 372 stran, ISVN 80-7021-637-9 - in Teologické texty 15, 2004, č. 4, s. 172-173 (ISSN 0862-69449).

39) Recenze: Pospíšil, Ctirad V. - Tomáš Špidlík - Jan Paulas, Duše poutníka, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2004, 231 stran, ISBN 80-7192-828-3 - in Teologické texty 15, 2004, č. 4, s. 174-175 (ISSN 0862-69449).

40) Recenze: Pospíšil, Ctirad V., "Rozhovory s Radovanem Lukavským - Lukavská, Klára, Rozhovory s dědečkem, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2004, ISBN 80.7192.829-1", Katolický týdeník 2004/48, s. 8. (ISSN 0862-5557).

41) Recenze: Pospíšil, Ctirad V., "Rozhovory s Radovanem Lukavským - Lukavská, Klára, Rozhovory s dědečkem, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2004, ISBN 80.7192.829-1", in Teologické texty 15, 2004, č. 5, s. 219 (ISSN 0862-69449).

42) Recenze: Pospíšil, Ctirad V - K. Veverková, Dílo Antona Krombholze a jeho význam pro reformní teologické myšlení v Čechách, Pontes Pragenses sv. 32, L. Marek, Brno 2004, 228 stran, ISBN 80-86363-47-9, in: Studia Theologica 7, 2005, 1, s. 95-97.

43) Recenze: Pospíšil, Ctirad V - Papežská biblická komise, Židovský národ a jeho svatá Písma v křesťanské Bibli, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2004, 146 stran, ISBN 80-7192-900-X, in: Teologické texty 16, 2005, č. 2, s. 81-82 (ISSN 0862-69449).

44) Recenze: Pospíšil, Ctirad V - Daniel A. Helminiak, Ježíš Kristus, kým byl/je doopravdy? Člověk věrný sám sobě, Práh, Praha 2005, 324 stran, ISBN 80-7252-105-5, in: Teologické texty 16, 2004, č. 2, s. 84-86 (ISSN 0862-69449).

45) Recenze: Pospíšil, Ctirad V - Bernhard Lohse, Epochy dějin dogmatu, Mlýn, Jihlava 2003, 246 stran, ISBN 80-86498-04-2, in: Teologické texty 16, 2005, č. 2, s. 86 (ISSN 0862-69449).

46) Recenze: Pospíšil, Ctirad V - Jaroslav Boubín, Petr Chlečický, myslitel a reformátor, Vyšehrad, Praha 2005, 194 stran, ISBN 80-7021-654-9. - in Teologické texty 16, 2005, č. 3, s. 131 (ISSN 0862-69449).

47) Recenze: C. V. Pospíšil - "Theo De Boer, Bůh filosofů a Bůh Pascalův," Teologické texty 16, 2005, č. 5, s. 216 (ISSN 0862 - 69449).

48) Recenze: C. V. Pospíšil - "Jaroslav Vokoun, Ekumenická metodologie Edmunda Schlinka a její aplikace na českou problematiku, České Budějovice 2002," Teologické texty 16, 2005, č. 5, s. 216 - 217 (ISSN 0862 - 69449).

50) Recenze: C. V. Pospíšil - "Jakub S. Trojan, Ježíšův příběh - výzva pro nás, Praha, Okumené 2005, 404 stran," in Studia Theologica 7, 2005, č. 4, (22), s. 72 - 78.

51) Recenze: C. V. Pospíšil - "Karl Barth, Boží božství a Boží lidství, Brno, CDK 2005, 220 stran," in Studia Theologica 7, 2005, č. 4, (22), s. 78 - 82.

52) Recenze: C. V. Pospíšil - "Jaroslav Vokoun, Ekumenická metodologie Edmunda Schlinka a její aplikace na českou problematiku, České Budějovice 2002," in Studia Theologica 7, 2005, č. 4, (22), s. 82 - 86.

53) Recenze: C. V. Pospíšil - "Vladimír Smékal, O lidské povaze: Krátké zamyšlení nad psychickou a duchovní kulturou osobnosti, Brno, Cesta 2004, 201 stran," in Studia Theologica 7, 2005, č. 4, (22), s. 102 - 103.

54) Recenze: C. V. Pospíšil - "Georg Scherer, Smrt jako filosofický problém, překlad K. Šprunk, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2005, 271 stran, ISBN 80-7192-914-X," in Teologické texty 17, 2006, č. 1, s. 53 - 54. (ISSN 0862 - 69449).

55) Recenze: C. V. Pospíšil - Michal altrichter (ed.) Velehrad - filologoi versus filosofoi. Příspěvek k 800letému výročí, Centro Aletti - Refugium, Velehrad - Roma - Olomouc 2005, 295 stran, ISBN 80-88715-47-7. In Teologické texty 17, 2006, s. 110.

56) Recenze: C. V. Pospíšil - Jiří Vogel, Církev v sekularizované společnosti, Pontes pragenses 38, L Marek, Brno 2005, 243 stran, ISBN 80-86263-64-9. In Teologické texty 17, 2006, s. 110-112.

57) Anotace: C. V. Pospíšil - Studia theologica VII, 2005, č. 4. In Teologické texty 17, 2006, s. 112.

58) Recenze. C. V. Pospíšil - J. Žůrek, "Život Vladimíra Boublíka a recepce II. vatikánského koncilu v jeho díle, lic. práce - CMTF UP Olomouc 2005," in Studia Theologica VIII, 2006, 1, celkově č. 23 s. 107-110.

59) Recenze: C. V. Pospíšil - "Gloria Braunsteiner, Therapie des Geistes. Der Ansatz der Hegiotherapei - ein Beispiel therapeutischer Theologie? M̉unster 2004, 232 stran," in Teologické texty 17, 2006, 3, s. 165.

60) Recenze: Pospíšil, Ctirad V., Zlatica Plašienková - Józef Kuliš, Na cestě s Teilhardom De Chardin, Trnava 2004, 215 stran, in Teologické texty 17, s. 222.

61) Recenze: Pospíšil, Ctirad V., Jiří Žůrek, Život Vladimíra Boublíka a recepce II. vatikánského koncilu v jeho díle, lic. práce - Katedra systematické teologie CMTF UP v Olomouci, Olomouc 2005, 133 stran, in Teologické texty 17, s. 222-223.

62) Recenze: Pospíšil, Ctirad V., Marek, Pavel, Arcibiskup pražský prof. Dr. František Kordač. Nástin života a díla apologety, pedagoga a politika, Moneta FM, Olomouc 2005, 638 stran, ISBN 80-86731-01-4, in Teologické texty 17, 2006, s. 222, (ISSN 0862-6944).

63) Recenze: Pospíšil, Ctirad V., Umlauf, Václav, Kierkegaard: Hermeneutická interpretace, CDK, Brno, 318 stran, ISBN 80-7325-064-0, in Studia Theologica 8, č. 4, 2006, s. 85-87.

64) Recenze: Pospíšil, Ctirad V., Barátová, Ktarína, Christologicko-soteriologické motívy v autobiografických spisoch svaté Terézie z Lisieux, CMTF UP v Olomouci - dipl. páce 2007, in Studia Theologica IX, č. 29, s. 80-81.

65) Recenze: Pospíšil, Ctirad V., Frývaldský, P., Christologie v díle Josefa Ratzingera, KTF UK v Praze, 2007, diplomová práce z dogmatické teologie, in Studia Theologica IX, č. 29, s. 81.

66) Recenze: Pospíšil, Ctirad V., Janšta, Vojtěch, Analýza christologie obsažené v díle Paula Tillicha "Systematic Theology", CMTF UP v Olomouci, 2007, diplomová práce z dogmatické teologie, in Studia Theologica IX, č. 29, s. 82.

67) Recenze: Pospíšil, Ctirad V., Nosek, L., Christologická a soteriologická analýza díla "Synopsis Theologiae Dogmaticae Specialis" od ThDr. Vojtěcha Šandy, KTF UK v Praze, 2007, diplomová práce z dogmatické teologie, in Studia Theologica IX, č. 29, s. 83.

68) Recenze: Pospíšil, Ctirad V., Zatloukal, S., Christologická analýza poezie Jana Zahradníčka, CMTF UP v Olomouci, 2007, diplomová práce z dogmatické teologie, in Studia Theologica IX, č. 29, s. 84-85.

69) Recenze: Pospíšil, Ctirad V. - P. Fiala, Laboratoř sekularizace: Náboženství a politika v ne-náboženské společnosti: český případ, Brno, CDK 2007 - in Studia theologica X/4, 2008, celkem 34, s. 102-104.

70) Recenze: Pospíšil, Ctirad V. - J. Žůrek, Prolegomena k četbě Vladimíra Boublíka a analýza stěžejních témat jeho myšlenkového odkazu, Krystal, Praha 2007, in Studia theologica X/4, 2008, celkem 34, s. 104-107.

71) Recenze: Pospíšil, Ctirad V. - V. Novotný, Prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny dvacátého století, Praha, Karolinum 2007, 523 stran - Studia Theologica 11, 2009, č. 1, celkově 35, s. 94-95.

72) Recenze: Pospíšil, Ctirad V. - V. Novotný, Teologie ve stínu: Prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny dvacátého století, Praha, Karolinum 2007, 523 stran - Studia Theologica 11, 2009, č. 1, celkově 35, s. 95-96.

73) Recenze: Pospíšil, Ctirad V, "Václav Ježek, Transcendentální christologie v kontextu byzantské teologie, Pravoslávna fakulta Prešovskej univerzity, Prešov 2006, ISBN 80-8068-563-3, 149 stra," Theologická Revue 79, 1-2/2008, s. 240-244 (poznámka: vyšlo v dubnu 2010).

74) Recenze: Pospíšil, Ctirad V, "Zdeněk Vojtíšek, Nová náboženská hnutí a kolektivní násilí," Brno: ". Marek, 2009, 460 stran ISBN 978-80807127216," in Studia Theologica XII, 2010, č. 2, celkově 40, s. 104-107 (ISSN 1212-8570).

75) Recenze: Pospíšil, Ctirad V, "D. DʼSouza, Křesťanství a ateismus úplně jinak, Praha: Ideál, 2009, 313 stran, ISBN 978-8086995113," in Studia Theologica XII, 2010, č. 2, celkově 40, s. 107-109 (ISSN 1212-8570).

76) Recenze: Pospíšil, Ctirad V, " M. Král, Věda a víra. S vědou za hranice každodennosti, Praha: Mladá fronta 2007, 304 stran, ISBN 978-8020415684," in Studia Theologica XII, 2010, č. 3, celkově 41, s. 102-103 (ISSN 1212-8570).

77) Pospíšil, Ctirad V., "Recenze - Bernard z Clairvaux, Kázání na Píseň písní, M. Koronthályová (trsl.), Krystal OP: Praha 2009 a 2012," Studia theologica XV, 2013/ 1, s. 231-233, (ISSN 1212 - 8570.9).

78) Pospíšil, Ctirad V., "Recenze - Monika Ulrichová, Různé tváře smrti - vybrabé kapitoly z thanatologie, Gaudeamus: Hradec Králové 2009," Studia theologica XV, 2013/ 1, s. 233-236, (ISSN 1212 - 8570.9).

79) Pospíšil, Ctirad V., "Recenze - F. Šmahel, Jan Hus - život a dílo, Argo: Praha 2013," Studia theologica XVI, 2014/ 3, s. 145-149, (ISSN 1212 - 8570.9).

80) Pospíšil, Ctirad V., "Recenze - A. Turková, Židovská teologie a holocaust, Karolinum: Praha 2012," Studia theologica 16, 2014, 3, s. 214-219 (ISSN 1212 - 8570.9).

81) Pospíšil, Ctirad V., "Recenze - M. R. Cohen, Pod křížem a půlměsícem. Židé ve středověku, Vyšehrad: Praha 2013," Studia theologica 16, 2014, 3, s. 219-223(ISSN 1212 - 8570.9).

82) Recenze: Pospíšil, Ctirad V, "Zdeněk Kučera, Zarůstat do kmene. Teologické a etické úvahy naší doby pro duchovní a sociální pracovníky, Nakl. L. Marek: Chomutov 2013, 99 stran, IBN 978-80-87127-41-4," Theologická Revue 89, 1/2014, s. 141-141 (poznámka: vyšlo v dubnu 2015).

83) Pospíšil, Ctirad V., "Recenze - Novotný, "Anthropologia sacra: Origini dell´antropologia teologica nell´ortodossia veteroprotestante", Centro Amrbrosiano: Milano 2014, ISBN 978-88-7836-463-9, 196 s., Studia theologica 17, 2015/3, s. 219-223 (ISSN 1212 - 8570.9).

84) Pospíšil, Ctirad V., "Recenze - Jana Nechutová - Jana Fuksová: Mistr Jan Hus v polemice a za katedrou (překlady, komentáře, poznámky) (Brno: MuniPress, 2015, ISBN 8‑80‑210‑7873‑4, 121 s.)." Studia theologica 17/4, 2015, s. 325-327 (ISSN 1212 - 8570.9).

85) Pospíšil, Ctirad V., "Zdeněk Kučera - Tomáš Butta: Mistr Jan Hus v proměnách času a jeho poselství dnešku (Praha: CČSH, 2012, ISBN 978‑80‑7000‑081‑6, 327 s.)" Studia theologica 17/4, 2015, s. 328 (ISSN 1212 - 8570.9).

86) Pospíšil, Ctirad V., "Zpráva o mezinárodní konferenci "Jan Hus a pražská univerzita"(17. -18. září 2015)" Studia theologica 17/4, 2015, s. 328-332 (ISSN 1212 - 8570.9).

87) Pospíšil, Ctirad V., "Recenze - František Šmahel - Ota Pavlíček: Companion to Jan Hus, Brill´s Companion to the Christian Tradution, vol. 58, Leiden: brill 2015, ISBN 978-90-04-28055-7, 447 stran." Studia theologica 17/4, 2015, s. 328-329 (ISSN 1212 - 8570.9).

88) Pospíšil, Ctirad V., "Recenze - Pavlína Cermanová - Ota Pavlíček - Pavel Soukup: Husitské století, Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2015, ISBN 978-80-7422-77-1, 789 stran." Studia theologica 17/4, 2015, s. 329-331 (ISSN 1212 - 8570.9).

89) Pospíšil, Ctirad V., "Recenze - Martin Chadima: Jan Hus - člověk, teolog, mučedník, Praha: Česká biblická společnost 2014, ISBN 978-80-87287-83-5, 247 stran." Studia theologica 17/4, 2015, s. 332 (ISSN 1212 - 8570.9).

90) Pospíšil, Ctirad V., "Recenze - Vratislav Vaníček, Svatý Václav, panovník a světec v raném středověku, Paseka: Litomyšl 2014, 324 s., ISBN 978-80-7432-501-4," Acta Universitatis Carolinae - Theolgica 6, 2016/1, s. 225-227 (ISSN 1804-5588).

91) Pospíšil, Ctirad V., "Recenze - Dr. Abu Ameenah Billa Philips, Základy tauhídu, islámský koncept Boha, Robert Hýsek (trsl.), Muslimská obec v Praze: Praha 2012, 147 stran, ISBN 978-80-904373-3-3," Studia theologica 18/2, 2016, s. 194-204 (ISSN 1212 - 8570.9).

92) Pospíšil, Ctirad V., "Recenze - Dr. Abu Ameenah Billa Philips, Základy tauhídu, islámský koncept Boha, Robert Hýsek (trsl.), Muslimská obec v Praze: Praha 2012, 147 stran, ISBN978-80-904373-3-3," christnet.cz/clanky/5771/recenze_zaklady_tauhidu_islamsky_koncept_boha.url

93) Pospíšil, Ctirad V., "Recenze - Peter Burke, Co je kulturní historie? Dokořán: Praha 2011, 217 stran, ISBN 978-80-7363-302-8," Studia theologica 18/2, 2016, s. 177-183 (ISSN 1212 - 8570.9).

94) Pospíšil, Ctirad V., "Recenze - Jaroslav Hrdlička, Životem a dílem historika Františka Michálka Bartoše, Chomutov: HTF UK - L. Marek, 2015, 133 s, ISBN 978-80-87127-73-5," Studia Theologica 18, 2016/3, s. 201-203 (ISSN 1804-5588; Online - 2336-3398).

95) Pospíšil, Ctirad V., "Recenze - Daniel Pals, Osm teorií náboženství, Praha: Ex oriente, 2015, 483 stran, ISBN 978-80-905211-2-4," Studia Theologica 18, 2016/3, s. 203-212 (ISSN 1804-5588; Online - 2336-3398).

96) C. V. Pospíšil, "Recenze - Jan Herůfek a kol: Pojetí důstojnosti člověka od antiky po současnost: Ostrava: Filozofická fakulta OU, 2015, 214 s., ISBN 078-80-7464-781-9)," Studia theologica XVIII, 2016/4, s. 209-213.

97) C. V. Pospíšil, "Recenze - David Bouma, Problémy se vzkříšeným, Potenciál a limity velikonočních tezí Hansjürgena Veweyena, Červený Kostelec: Pavel Mervart 2015, 108 stran, ISBN 978-80-7465-188-5," Acta Universitatis Carolinae - Theologica 6, 2016/2, s. 208-210 (ISSN 1804-5588; Online - 2336-3398). Poznámka: vyšlo v únoru 2017.

2.12.2. Popularizační články

2.12.2.1. Periodikum Amen

1) Pospíšil, Ctirad V. Lidské nevědění Ježíše z Nazareta. Amen, 1998, č. 1. s. 12 - 14.

2) Pospíšil, Ctirad V. Význam seslání Ducha svatého. Amen, 1998, č. 6. s. 10 - 14.

3) Pospíšil, Ctirad V. Mluvit o Bohu není jednoduché. Amen, 1999, č. 2. s. 5 - 8.

4) Pospíšil, Ctirad V. Otče náš. Amen, 1999, č. 1. s. 29 - 32.

5) Pospíšil, Ctirad V. Boží nesloženost. Amen, č. 1999, č. 3. 22 - 24 s. Amen, 1999, č. 4. s. 39 - 40.

6) Pospíšil, Ctirad V. Boží věčnost. Amen, 1999, č. 5. s. 35 - 36.

7) Pospíšil, Ctirad V. Boží duchovost a dokonalost. Amen, 1999, č. 7-8. s. 40 - 42.

2.12.2.2. periodikum Katolický týdeník (ISSN 0862-5557).

1) Pospíšil, Ctirad V. Bůh - pokušitel? Katolický týdeník, 1999, č. 15. s. 3.

2) Pospíšil, Ctirad V. Kdo je pravý otec? Katolický týdeník, 1999, č. 16. s. 3.

3) Pospíšil, Ctirad V. Kdo je křesťan. Katolický týdeník, 1999, č. 17. s. 3.

4) Pospíšil, Ctirad V. Výsměch mariánské zbožnosti. Katolický týdeník, 1999, č. 18. s. 3.

5) Pospíšil, Ctirad V. Jedna nebo více církví? Katolický týdeník, 1999, č. 21. s. 3.

6) Pospíšil, Ctirad V. Samospasitelná církev. Katolický týdeník, 1999, č. 27-28. s. 3.

7) Pospíšil, Ctirad V. Pravý christolog by měl být nepohodlný. Katolický týdeník, 1999, č. 31. s. 3.

8) Pospíšil, Ctirad V. Datum Spasitelova narození. Katolický týdeník, 1999. č. 32. s. 3.

9) Pospíšil, Ctirad V. Protestanté a přijímání. Katolický týdeník, 1999. č. 36. s. 3.

10) Pospíšil, Ctirad V. Je Ježíš celý člověk? Katolický týdeník, 1999, č. 40. s. 3.

11) Pospíšil, Ctirad V. Který svět byl dříve? Katolický týdeník, 1999, č. 41. s. 3.

12) Pospíšil, Ctirad V. Jan Kapistránský. Katolický týdeník, 1999, č. 43. s. 3.

13) Pospíšil, Ctirad V. Já jsem. Katolický týdeník, 1999. č. 43. s. 3.

14) Pospíšil, Ctirad V. Nám, nám narodil se Katolický týdeník, 1999, č. 51-51. s. 3.

15) Pospíšil, Ctirad V. Kde byl tři dny po smrti Ježíš? Katolický týdeník, 2000, č. 2. s. 3.

16) Pospíšil, Ctirad V. Oběť je dar lásky. Katolický týdeník, 2000, č. 3. s. 3.

17) Pospíšil, Ctirad V. Svátost posledního pomazání. Katolický týdeník, 2000, č. 4. s. 3.

18) Pospíšil, Ctirad V. Život sám v sobě. Katolický týdeník, 2000, č. 6. s. 3.

19) Pospíšil, Ctirad V. Katolická hodnota. Katolický týdeník, 2000, č. 14. s. 3.

20) Pospíšil, Ctirad V. Pohřeb sebevraha. Katolický týdeník, 2000. č. 15. s. 3.

21) Pospíšil, Ctirad V. Je Bůh všemohoucí? Katolický týdeník, 2000, č. 16. s. 3.

22) Pospíšil, Ctirad V. Kam šla Svatá rodina? Katolický týdeník, 2000, č. 26. s. 3.

23) Pospíšil, Ctirad V. Přijde soudit živé i mrtvé. Katolický týdeník, 2000. č. 27-28. s. 5.

24) Pospíšil, Ctirad V. Kdo byli synové Boží? Katolický týdeník, 2000, č. 32. s. 3.

25) Pospíšil, Ctirad V. Bůh a tradiční křesťanství. Katolický týdeník, 2000, č. 34. s. 3.

26) Pospíšil, Ctirad V. Byl Ježíš jako my? Katolický týdeník, 2000, č. 35. s. 3.

27) Pospíšil, Ctirad V. Jak se jmenuje Bůh? Katolický týdeník, 2000, č. 36. s. 3.

28) Pospíšil, Ctirad V. K deklaraci Dominus Jesus. Katolický týdeník, 2000, č. 38. s. 5.

29) Pospíšil, Ctirad V. Sourozenci Pána Ježíše. Katolický týdeník, 2000, č. 46. s. 3.

30) Pospíšil, Ctirad V. Jediný svatý? Katolický týdeník, 2000, č. 47. s. 3.

31) Pospíšil, Ctirad V. Pronájem bohoslužby. Katolický týdeník, 2001, č. 8, s. 3.

32) Pospíšil, Ctirad V. Proč očistec? Katolický týdeník, 2001, č. 9, s. 3.

33) Pospíšil, Ctirad V. Světové náboženství. Katolický týdeník, 2001, č. 10, s. 3.

34) Pospíšil, Ctirad V. Blahoslavení a svatí. Katolický týdeník, 2001, č. 11, s. 3.

35) Pospíšil, Ctirad V. Nezadatelná práva rodiny. Katolický týdeník, 2001, č. 11, s. 6.

36) Pospíšil, Ctirad V. Bůh ho vzkřísil z mrtvých. Katolický týdeník, 2001, č. 37, s. 3.

37) Pospíšil, Ctirad V. Aktuální milost. Katolický týdeník, 2001, č. 38, s. 3.

38) Pospíšil, Ctirad V. Prokletí fíkovníku. Katolický týdeník, 2001, č. 39, s. 3.

39) Pospíšil, Ctirad V. Mluví o současnosti? Katolický týdeník, 2001, č. 40, s. 3.

40) Pospíšil, Ctirad V. Poslední soud. Katolický týdeník, 2001, č. 41, s. 3.

41) Pospíšil, Ctirad V. Chrám otevřený každému - k první neděli adventní. Katolický týdeník, 2001, č. 48, s. 4.

42) Pospíšil, Ctirad V. Pomazání srdce pravou moudrostí - k druhé neděli adventní. Katolický týdeník, 2001, č 49, s. 4.

43) Pospíšil, Ctirad V. Přišel, aby nám daroval sebe - k třetí

neděli adventní. Katolický týdeník, 2001, č. 50, s. 4.

44) Pospíšil, Ctirad V. Božsky štědří a blažení - k čtvrté neděli adventní, Katolický týdeník, 2001, č. 51-52, s. 4.5)

45) Pospíšil, Ctirad V. Co oslovilo. Katolický týdeník, 2002, č. 7, s. 2.

46) Pospíšil, Ctirad V. Existuje náhoda? Katolický týdeník, 2002, č. 16, s. 1.-2.

47) Pospíšil, Ctirad V. Božští synové. Katolický týdeník, 2002, č. 17, s. 3.

48) Pospíšil, Ctirad V. Prostituce. Katolický týdeník, 2002, č. 19, s. 3.

49) Pospíšil, Ctirad V. Žalm 51. Katolický týdeník, 2002, č. 21, s. 3.

50) Pospíšil, Ctirad V. Svatý sympaťák z Pietralciny. Katolický týdeník, 2002, č. 24, s. 5.

51) Pospíšil, Ctirad V. Jonáš a ryba. Katolický týdeník, 2002, č. 25, s. 3.

52) Pospíšil, Ctirad V. Pravda. Katolický týdeník, 2002, č. 33, s. 3.

53) Pospíšil, Ctirad V. Vzkříšení těla. Katolický týdeník, 2002, č. 35, s. 3.

54) Pospíšil, Ctirad V. Svobodná vůle. Katolický týdeník, 2002, č. 40, s. 3.

55) Pospíšil, Ctirad V. Záchrana vyvolených. Katolický týdeník 2002, č. 43, s. 3.

56) Pospíšil, Ctirad V., Zlo. Katolický týdeník 2002, č. 44, s. 3.

57) Pospíšil, Ctirad V. Svatost tajemná i hravá. Katolický týdeník 2002, č. 48, s. 3.

58) Pospíšil, Ctirad V. Panna Maria. Katolický týdeník 2002, č. 50, s. 3.

59) Pospíšil, Ctirad V. Žena oděná sluncem. Katolický týdeník 2003, č. 4, s. 3.

60) Pospíšil, Ctirad V. Trapná chvála trapasu aneb úvod do trapasologie. Katolický týdeník 2003, č. 9, s. 3.

61) Pospíšil, Ctirad V. Vzkříšení těla. Katolický týdeník 2003, č. 9, s. 3.

62) Pospíšil, Ctirad V. Milost postní doby. Katolický týdeník 2003, č. 10, s. 4.

63) Pospíšil, Ctirad V. Boží štědrost. Katolický týdeník 2003, č. 11, s. 4.

64) Pospíšil, Ctirad V. Kříž jako zjevení Boží tváře. Katolický týdeník 2003, č. 12, s. 4.

65) Pospíšil, Ctirad V. Fascinující svoboda a síla Boží lásky. Katolický týdeník 2003, č. 13, s. 4.

66) Pospíšil, Ctirad V. Po Havlovi Klaus. Katolický týdeník 2003, č. 13, s. 4.

67) Pospíšil, Ctirad V. Synovská poslušnost jako příčina spásy. Katolický týdeník 2003, č. 13, s. 4.

68) Pospíšil, Ctirad V. Stigmata. Katolický týdeník 2003, č. 17, s. 3.

69) Pospíšil, Ctirad V. Trojice Boží. Katolický týdeník 2003, č. 23, s. 3.

70) Pospíšil, Ctirad V. Posloupnost apoštolů - odpověď na dotaz čtenáře. Katolický týdeník 2003, č 26, s. 3.

71) Pospíšil, Ctirad V. Proč Ježíš sestupoval do pekel. Katolický týdeník 2003, č. 43, s. 3.

72) Pospíšil, Ctirad V. Kde byl Ježíš před svým narozením? Katolický týdeník, 2003, č. 50. s. 3.

73) Pospíšil, Ctirad V. Výzva k velkorysé svobodě. Katolický týdeník, 2004, č. 1, s. 1.

74) Pospíšil, Ctirad V. Panna Maria spoluvykupitelka. Katolický týdeník, 2004, č. 4, s. 12.

75) Pospíšil, Ctirad V. Prvotní hřích a matka Ježíšova. Katolický týdeník, 2004, č. 5, s. 3.

76) Pospíšil, Ctirad V. "Jednota v mnohosti..." Katolický týdeník, 2004, č. 6, s. 3.

77) Pospíšil, Ctirad V. "Ježíš jako zjevení a vtělení Boží velebnosti." Katolický týdeník, 2004, č. 6, s. 4.

78) Pospíšil, Ctirad V. "Ježíš jako základní blahoslavenství." Katolický týdeník, 2004, č. 7, s. 4.

79) Pospíšil, Ctirad V. "Zápolení o svobodu." Katolický týdeník, 2004, č. 7, s. 6.

80) Pospíšil, Ctirad V. "Vyvrátil papež svou neomylnost." Katolický týdeník, 2004, č. 8, s. 3.

81) Pospíšil, Ctirad V. "Ježíš jako vtělená Boží láska." Katolický týdeník, 2004, č. 8, s. 4.

82) Pospíšil, Ctirad V. "Život duše před vzkříšením těla." Katolický týdeník, 2004, č. 11, s. 3.

83) Pospíšil, Ctirad V. "Je Země středem vesmíru." Katolický týdeník, 2004, č. 13, s. 3.

84) Pospíšil, Ctirad V. "Gibsonova meditace na pašijové téma." Katolický týdeník, 2004, č. 20, s. 3.

85) Pospíšil, Ctirad V. "Nejen Matka, ale také Sestra." Katolický týdeník, 2004, č. 21, s. 3 (ISSN 0862-5557).

86) Pospíšil, Ctirad V. "Neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého." Katolický týdeník, 2004, č. 24, s. 3.

87) Pospíšil, Ctirad V. "Tajemná velesvatyně, v níž přebývá Hospodin - Co pro nás znamená Nejsvětější Srdce Ježíšovo. Katolický týdeník, 2004, č. 26 s. 3.

88) Pospíšil, Ctirad V. "Veřejně se hlásí k Hospodinu a ke Kristu." Katolický týdeník, 2004, č. 27-28 s. 3.

89) Pospíšil, Ctirad V. "Může mi na věčnosti někdo chybět?" Katolický týdeník, 2004, č. 35, s. 3.

90) Pospíšil, Ctirad V. "Je prodej obrázků papeže svatokupectvím?" Katolický týdeník, 2004, č. 39, s. 3.

91) Pospíšil, Ctirad V. "Vychovávají teologické fakulty katolickou inteligenci?" Katolický týdeník, 2004, č. 40, s. 3.

92) Pospíšil, Ctirad V. "Patří Turecko do Evropské unie?" Katolický týdeník, 2004, č. 48, s. 3.

93) Pospíšil, Ctirad V. "Úcta k Marii nemá rozdělovat" Katolický týdeník, 2004, č. 49, s. 3.

94) Pospíšil, Ctirad V. "Eucharistie je tajemstvím i nás samotných," Katolický týdeník, 2005, č. 6, s. 3 (ISSN 0862-5557).

95) Pospíšil, Ctirad V. "Eucharistie - Kristova přítomnost i viditelné znamení," in Katolický týdeník, 2005, č. 8, s. 3.

96) Pospíšil, Ctirad V. "Eucharistie je díkůvzdáním Krista i nás samotných," in Katolický týdeník, 2005, č. 11, s. 3.

97) Pospíšil, Ctirad V. "Antonianum," in Katolický týdeník, 2005, č. 17, s. 5

98) "Reakce na volbu Svatého otce z Česka" in Katolický týdeník, 2005, č. 18, s. 3. (Duka, Lobkowicz, Halík, Oliva, Pospíšil, Ryšková, Dolista, Herman).

99) Pospíšil, Ctirad V. "Být společně ikonou Trojice, aby svět uvěřil v Krista," in Katolický týdeník, 2005, č. 18, s. 4.

100) Pospíšil, Ctirad V. "Tajemná radost v utrpení," in Katolický týdeník, 2005, č. 19, s. 4..

101) Pospíšil, Ctirad V. "Proměňující a sjednocující Moc shůry," in Katolický týdeník, 2005, č. 20, s. 6.

102) Pospíšil, Ctirad V. "Bůh není věčnou sebestřednou samotou," in Katolický týdeník, 2005, č. 21, s. 6.

103) Pospíšil, Ctirad V. "Při večeři Páně se chléb a víno proměňuje a zůstává zároveň," in Katolický týdeník, 2005, č. 21, s. 7.

104) Pospíšil, Ctirad V. "Zachovávání Boží vůle jako důsledek našeho ospravedlnění," in Katolický týdeník, 2005, č. 22, s. 6.

105) Pospíšil, Ctirad V. "Eucharistie je jedinou opravdovou obětí," in Katolický týdeník, 2005, č. 31, s. 7.

106) Pospíšil, Ctirad V. "Personální rošáda v KSČM," in Katolický týdeník, 2005, č. 39, s. 1.

107) Pospíšil, Ctirad V. "Vážné slovo ke Čtyřem slovům z Ukrajiny," in Katolický týdeník, 2005, č. 40, s. 7.

108) Pospíšil, Ctirad V. "Mimozemšťané jako teologické téma," in Katolický týdeník, 2005, č. 51, s. 5 (ISSN 0862-5557).

109) Pospíšil, Ctirad V. "Ježíš je věčný Syn Boží a historický Syn člověka," in Katolický týdeník, 2006, č. 7, s. 7.

110) Pospíšil, Ctirad V. "Jak je to s Kompendiem sociální nauky církve?", in Katolický týdeník, 2006, č. 10, s. 7.

111) Anketa: "Jak jste spokojeni s výsledky voleb?" - odpověď: Katolický týdeník 2006/23, s. 1 (ISSN 0862-5557).

112) Pospíšil, Ctirad V. "Není spasení bez vlastního přičinění," in Katolický týdeník, 2006, č. 35, s. 7.

113) Pospíšil, Ctirad V., "Spravedlnost darovaná v Kristu," Katolický týdeník 1/2007, s. 6.

114) Pospíšil, Ctirad V., "Sláva jednoho z Trojice," Katolický týdeník 2/2007, s. 6.

115) Pospíšil, Ctirad V., "Mít Kristova Ducha," Katolický týdeník 3/2007, s. 6.

116) Pospíšil, Ctirad V., "Věrnost povolání je i věrností sobě," Katolický týdeník 4/2007, s. 6.

117) Pospíšil, Ctirad V., "Pochází lidstvo z více párů?" Katolický týdeník 10/2007, s. 6.

118) Pospíšil, Ctirad V., "Stav a místo v případě nebe splývají v jedno" Katolický týdeník 42/2007, s. 7.

119) Pospíšil, Ctirad V., "Lidský život je nedotknutelný posvátný dar - Důstojnost od prvního okamžiku," Katolický týdeník 43/2007, s. 7.

120) Pospíšil, Ctirad V., "Jaký je smysl Fokoláre a dalších hnutí?" Katolický týdeník 47/2007, s. 7.

121) Pospíšil, Ctirad V., "Boží soud si nepředstavujme jako lidský tribunál," Katolický týdeník 48/2007, s. 7.

122) Pospíšil, Ctirad V., "Vánoce má křesťan vidět ve světle Velikonoc," Katolický týdeník 50/2007, s. 7.

123) Pospíšil, Ctirad V., "Duše je podstatnou formou těla," Katolický týdeník 4/2008, s. 7.

124) Pospíšil, Ctirad V., "Bůh je otcem i matkou, ale jinak než my, lidé," Katolický týdeník 15/2008, s. 7.

125) Pospíšil, Ctirad V., "Jak církev dospěla k božství Ducha svatého?" Katolický týdeník 20/2008, s. 7.

126) Pospíšil, Ctirad V., "Křesťanství není synonymem ideologie" Katolický týdeník 24/2008, s. 7.

127) Pospíšil, Ctirad V., "Maria není pouze naší matkou, nýbrž také sestrou," Katolický týdeník 32/2008, B (Mariánská příloha).

128) Pospíšil, Ctirad V., "Opravdoví dědicové vinice Božího království," Katolický týdeník 40/2008, s. 6 (ISSN 0862-5557).

129) Pospíšil, Ctirad V., "Dar spásy nesmíme brát na lehkou váhu," Katolický týdeník 41/2008, s. 6.

130) Pospíšil, Ctirad V., "Sloužit Bohu celým srdcem," Katolický týdeník 42/2008, s. 6.

131) Pospíšil, Ctirad V., "Klíčové přikázání," Katolický týdeník 43/2008, s. 6.

132) Pospíšil, Ctirad V., "Jednota křesťanů - dar Boha na Mariinu přímluvu," Katolický týdeník 3/2009, s. 7.

133) Pospíšil, Ctirad V., "Křesťanská politika: ve světě, ale ne ze světa," Katolický týdeník 6/2009, s. 7.

134) Pospíšil, Ctirad V., "Síla víry v Pána na pozadí lidské slabosti," Katolický týdeník 10/2009, s. 7.

135) Pospíšil, Ctirad V., "Bílá kniha," Katolický týdeník 10/2009, s. 7.

136) Pospíšil, Ctirad V, "Otazníky nad spasením vyznavačů jiných náboženství," Katolický týdeník 11/2009, s. 7.

137) Pospíšil, Ctirad V, "Člověk je stvořen k obrazu Neksvětější Trojice," Katolický týdeník 23/2009, s. 7.

138) Pospíšil, Ctirad V., "Maria jako milosti plná," Katolický týdeník 33/2009, s. 7.

139) Pospíšil, Ctirad V, "Svatost je opravdová a nefalšovaná lidskost," Katolický týdeník 44/2009, s. 4.

140) Pospíšil, Ctirad V, "Účinnost modlitby žádné EKG nezměří," Katolický týdeník 46/2009, s. 7.

141) Pospíšil, Ctirad V., "Bůh komunikuje na úrovni schopností člověka," Katolický týdeník 50/2009, s. 7.

142) Pospíšil, Ctirad V., "Tvrdá kajícnost jako forma lásky," Katolický týdeník 8/2010, s. 7.

143) Pospíšil, Ctirad V., "Teologické vzdělání má široké uplatnění," Katolický týdeník 12/2010, s. 7.

144) Pospíšil, Ctirad V., "Tajemství třetí božské osoby," Katolický týdeník 21/2010, s. 7.

145) Pospíšil, Ctirad V., "Úcta k lidskému Srdci Páně je vynikající lék," Katolický týdeník 24/2010, s. 7.

146) Pospíšil, Ctirad V., "Hledání hlubšího smyslu poutnictví," Katolický týdeník 30/2010, s. 7.

145) Pospíšil, Ctirad V., "Mariino nanebevzetí jako znamení naděje," Katolický týdeník 33/2010, s. 7.

146) Pospíšil, Ctirad V., "Měl Ježíš smysl pro humor?" Katolický týdeník 35/2010, s. 4.

147) Pospíšil, Ctirad V., "Kouzlem Vánoc se můžeme obklopit bez obav," Katolický týdeník 51-52/2010, s. 13.

148) Pospíšil, Ctirad V., "Má lidská duše v nebi podobu zemřelého těla?" Katolický týdeník 08/2011, s. 7.

149) Pospíšil, Ctirad V., "Má Bůh smysl pro humor? Na čem je to vidět?" Katolický týdeník 10/2011, s. 4.

150) Pospíšil, Ctirad V. - Tomáš Halík - Aleš Opatrný - Dominik Dika - Dagmar Pohunková - Miloslav Fiala - Karel Skalický - Eduard Krumpolc. "Šedá eminence řady ilegálních církevních aktivit," Katolický týdeník 10/2011, s. 9.

151) Pospíšil, Ctirad V., "Jak rozumět Marii jako Prostřednici všech milostí?" Katolický týdeník 18/2011, s. 7.

152) Pospíšil, Ctirad V., "Dar od Boha a výzva pro náš rozum," Katolický týdeník 26/2011, s. 5.

153) Pospíšil, Ctirad V., "O duchu křesťanské modlitby," Katolický týdeník 26/2011, s. 7 .

154) Pospíšil, Ctirad V., "Ve spásu nepokřtěných dětí doufáme," Katolický týdeník 35/2011, s. 7.

155) Pospíšil, Ctirad V., "Bůh není Bohem mrtvých, nýbrž živých," Katolický týdeník 7/2012, s. 7.

156) Pospíšil, Ctirad V., "Velikost Mariina tajuplného mateřství," Katolický týdeník 18/2012, s. 5.

157) Pospíšil, Ctirad V., ""Spravedlivý" hněv lidu a "mlčící" církev," Katolický týdeník 21/2012, s. 7 (ISSN 0862-5557).

158) Pospíšil, Ctirad V., "Boží slovo nezávisí na stvořeném," Katolický týdeník 2013/4, s. 7.

159) Pospíšil, Ctirad V., "Jak došlo k nanebevzetí?" Katolický týdeník 2013/14, s. 7.

160) Pospíšil, Ctirad V., "Uchváceni v oblacích vstříc Pánu," Katolický týdeník 2014/14, s. 7 (ISSN 0862-5557).

161) Pospíšil, Ctirad V., "Nanebevzatá jako znamení naděje," Katolický týdeník 2014/33, s. 12 (ISSN 0862-5557).

162) Pospíšil, Ctirad V., "Jasné slovo o nacismu už z roku 1937," Katolický týdeník 2015/19, s. 5 (ISSN 0862-5557).

163) Pospíšil, Ctirad V., (rozhovor k 600tistému výročí Husovy smrti). "Byl naprosto nezkorumpovatelný" Katolický týdeník 2015/27-28, příloha, s. 12.

164) Pospíšil, Ctirad V. (rozhovor s J. Macháněm), "Spása je nesmírné tajemství," Katolický týdeník 2015/37, s. 4 (ISSN 0862-5557).

2.12.2.3. Periodikum MF Dnes (ISSN 1210-1158).

1) Pospíšil, Ctirad V. "Semínův sektářský slovník," MF Dnes, 20. 12. 2001, s. C/12.

2) Pospíšil, Ctirad V. "Když voliče lapají...", in MF Dnes, 16. 6. 2006, s. A6.

3) Pospíšil, Ctirad V. "Zmařená politická loupež," MF Dnes 26. 8. 2006, s. A 6.

4) Pospíšil, Ctirad V., "Klausova modrá planeta," MFDnes, 13. 6. 2007, s. A 10.

5) Pospíšil, Ctirad V., "Ty pravé svátky," MF Dnes 23. 12. 2009, s. A 8.

6) Pospíšil, Ctirad V., "Předvolební kampaň jako první dějství občanské války," MF Dnes 15.-16.5. 2010, s. A. 13.

2.12.2.4. Periodikum Rodinný život (ISSN 1214-0856).

1) Pospíšil, Ctirad V. Trpící člověk jako ikona Ukřižovaného. Rodinný život, 1998, č. 41/42. s. 24 - 26.

2) Pospíšil, Ctirad V. Obrazy Boha Otce. Rodinný život, 1999, č. 44-45. s. 23 - 25.

3) Pospíšil, Ctirad V. Význam seslání Ducha na učedníky v den Letnic. Rodinný život, 1999, č. 46. s. 26 - 28.

4) Pospíšil, Ctirad V. Staroba a mládí. Rodinný život, 1999, č. 47. s. 26 - 27.

5) Pospíšil, Ctirad V. Doba Kristova příchodu. Rodinný život, 1999, č. 48. s. 31 - 32.

6) Pospíšil, Ctirad V. Křesťanství a New Age. Rodinný život, 2000, č. 50. s. 35 - 36.

7) Pospíšil, Ctirad V. Nanebevzetí Panny Marie jako životodárné znamení naděje Rodinný život, 2000, č. 53. s. 24 - 25.

8) Pospíšil, Ctirad V. Rodina, manželství a tajemství Trojice. Rodinný život, 2001, č. 57. s. 31 - 34.

9) Pospíšil, Ctirad V. "Pět chlebů a dvě ryby," Rodinný život 5/06, s. 33

2.12.2.5. Ostatní periodika

1) Pospíšil, Ctirad V. Kterého jsi, neposkvrněná Panno, s radostí první zmrtvýchvstalého pozdravila. Sv. Antonín z Padovy a šesté tajemství františkánského růžence. Texty z františkánské spirituality, 1997, č. 44. s. 25 - 27.

2) Pospíšil, Ctirad V. Duch svatý a řeholní život. Znamení naděje, 1998. č. 1 (časopis české provincie Milosrdných sester svatého kříže). s. 1 - 8.

3) Pospíšil, Ctirad V. Slovo o Otci I - VI. Fermentum - texty pro homiletiku a kněžskou spiritualitu, 1999, č. 3. s. 19. 26 - 27. 35 - 36. 43 - 44. 53 - 54. 65 - 66.

4) Pospíšil, Ctirad V. Poklad zjevení. Fermentum - texty pro homiletiku a kněžskou spiritualitu, 2000, č. 7. s. 55 - 68.

5) Pospíšil, Ctirad V. Hlubina Boží slávy. Karmel - časopis pro duchovní život, 1999, č. 4. s. 8 - 10.

6) Pospíšil, Ctirad V. Nezadatelná práva rodiny. Žurnál UP, 2001, č. 19, s. 1-2.

7) Pospíšil, Ctirad V. Co se dá říci o Bohu? Magazín AD, 2001, č 11, roč. XII, s. 21. (ISSN 0862-6952).

8) Pospíšil, Ctirad V. Interpretace středověkých textů. Žurnál UP 22 (2002) s. 5 (ISSN neuvedeno).

9) Pospíšil, Ctirad V. - Fišerová, Marta O Teologii služby. Caritas 1/2003, s. 14 (ISSN - není evedeno).

10) Hronová M. - Pospíšil C. V. Z vědeckých pracovišť - Soteriologie a teologie kříže Bonaventury z Bagnoregia. Žurnál UP 2003 ze dne 10. října, s. 5-6 (ISSN - neuvedeno).

11) Pospíšil, Ctirad V. "Očistec naštěstí existuje", Sněženka - zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze, IX, 2005/1, s. 19-21 (ISSN neuvedeno).

12) Pospíšil, Ctirad V. "Čím jsou Vánoce pro křesťany. Vánoce perspektivou dogmatické teologie," Zpravodaj Společnosti křesťanů a židů, 2005, č. 54, s. 14 - 15 (ISSN neuvedeno).

13) Pospíšil, Ctirad V, "Stále aktuální kritika socialismu," Babyka - list Unie katolických žen, 2006, č. 2 (březen - duben), s. 38. (ISSN - neuvedeno).

14) Pospíšil, Ctirad V, "O nebezpečí politické zhnusenosti," Babyka - list Unie katolických žen, 2006, č. 3 (květen - červen), s. 17-18 (ISSN - neuvedeno).

15) Pospíšil Ctirad, V. "O nebezpečí politické zhnusenosti," Babyka - list Unie katolických žen, 2006, č. 3 (květen - červen), s. 17-18 (ISSN - neuvedeno).

16) Pospíšil Ctirad, V. "Proč půjdu volit a jak to udělám," Nový Hlas - Zpravodaj KDU-ČSL 3/2006, 20. 2. 2006, s. 12.

17) Pospíšil, Ctirad V., "Slova o naději," Naše rodina, 2008/4, s. 12-13 (ISSN 0323-2743).

18) Pospíšil, Ctirad V., "Katolická trinitologie je víc než Filioque," Hlas Pravoslaví LXIII, 2008, č. 6 s. 20-21. (ISSN neuvedeno).

19) Pospíšil, Ctirad V., "Tajemství Petrova stolce," Zpravodaj Pražské arcidiecéze, ročník 18, únor 2010, s. 3 (ISSN neuvedeno).

20) Pospíšil, Ctirad V., "Úcta k Matce Páně," Zpravodaj Pražské arcidiecéze, ročník 18, květen 2010, s. 2 (ISSN neuvedeno).

21) Pospíšil, Ctirad V., "Už žádné vlastní góly," Nový hlas - Zpravodaj KDU-ČSL, květen 2010, s. 19 (ISSN 12 13-7049).

22) Pospíšil, Ctirad V., "Teologem se člověk rodí," Zpravodaj Radia Proglas 44, podzim 2010, s. 4-5 (ISSN není uvedeno).

23) Pospíšil, Ctirad V., "Theologia Fumi," Psalterium - revue pro duchovní hudbu 9, 3/2015, s. 1; 4-5 (ISSN1802-2774), (Poznámka: Redakce autora neuvedla, jedná se o starší verzi z roku 1999).

24) Pospíšil, Ctirad V. - Kubíček M., "Rozhovor o knize Husovská dilemata," Vinný kmen 18 - občasník Brněnské diecéze CČSH, prosinec 2015, s. 16-18 (ISSN není uvedeno).

25) Pospíšil, Ctirad V., "Christen sind keine Sklaven der Caritas," Deutscher Orden 2016/2, s. 3-6 (ISSN není uvedeno).

26) C. V. Pospíšil, "Theologia Fumi," Kontexty. Časopis o kultuře a společnosti IX, 2017/2, celkově č. XXVIII, s. 75-79 (ISSN 1803w988).

2.12.2.6. Publikace na internetu

1) Pospíšil, Ctirad V., "Zamyšlení nad poutnictvím," www.cirkev.cz, červenec 2010.

2) Pospíšil, Ctirad V., "Zlaté pravidlo mezináboženského dialogu" denikreferendum.cz/clanek/21945-zlate-pravidlo-mezinabozenskeho-dialogu

2.12.3. Spolupráce na audiovizuálních vzdělávacích a popularizačních programech a filmech, programy v médiích:

2.12.3.1. Překlady a rozhovory:

1) Překlad z italštiny: Di Giglio, A. Turínské plátno. Praha: Paulínky 1997. Překlad Pospíšil, Ctirad V. ADV program, délka 57 minut.

2) Překlad z italštiny: Messagero Padova, Antonín z Padovy. Praha: Paulínky 1997. Překlad Pospíšil, Ctirad V. hraný film, délka 55 min.

3) Překlad z italštiny: RAI Ježíšova podobenství. Praha: Paulínky. Překlad Pospíšil, Ctirad V. Pořad pro děti, délka 57 minut.

4) Překlad z italštiny: RAI Nosíš jméno světce. Praha: Paulínky 1998. Překlad Pospíšil, Ctirad V. Pořad pro děti, délka 60 minut.

5) Překlad z italštiny: RAI Svatý František a jeho přátelé. Praha: Paulínky 1998. Překlad Pospíšil, Ctirad V. Pořad pro děti, délka 65 minut.

6) Překlad z italštiny: Castellani, A. Maria v křesťanské tradici. Praha: Paulínky 1998. Překlad Pospíšil, Ctirad V. Vzdělávací pořad, délka 60 minut.

7) Překlad z italštiny: Pater Pio. Svědectví pro naši dobu. Praha: Paulínky 2000. Překlad Pospíšil, Ctirad V.. Vzdělávací pořad, délka 50 minut.

8) Překlad z italštiny: Padre Pio, tra cielo e terra I - Mezi nebem a zemí - Pater Pio I (RAI 2000 - Paulínky: Praha 2002) Celovečerní hraný film (90 minut). Překlad Pospíšil, Ctirad V., celkem 89 stran scénáře.

9) Překlad z italštiny: Padre Pio, tra cielo e terra II - Mezi nebem a zemí - Pater Pio I (RAI 2000 - Paulínky: Praha 2002) Celovečerní hraný film (90 minut). Překlad Pospíšil, Ctirad V., celkem 85 stran scénáře.

10) Česká televize, 2. 4. 2006, 2. program ČT, komponovaný pořad o Dostálu Lutinovi. Podíl: Vstupy s odborným komentářem.

11) Překlad z italského originálu: C. V. Pospíšil: Film - Don Bosco I, ADV studio Praha, 2007.

12) Překlad z italského originálu: C. V. Pospíšil: Film - Don Bosco II, ADV studio Praha, 2007.

13) Spolupráce na pořadu: "Světci a svědci - sv. Antonín z Padovy" (ČT 2, natáčení: únor 2008).

14) Rozhovor: Rádio Prohlas: "Nad dokumentem MTK - Naděje na spásu pro děti, které umírají nepokřtěné." - Vysílací doba cca 25 minut - vysíláno dne 28. 12. 2008.

2.12.3.2. Samostatné pořady:

1) Katedra systematické teologie CMTF UP v Olomouci. Datum: 18. 2. 2009, 14:00-14:25. Místo konání: Budova CMTF UP v Olomouci, Univerzitní 22. Akce: Prezentace tří dokumentů MTK přeložených do češtiny. Téma: Dokument MTK o diakonátu. - Nahrávka pro Rádio Proglas: Redaktor R. M. Chvátal.

2) Téma: Od čeho nás Kristus vykoupil? - Rádio Proglas, vysílání dne: 11. 4. 2009, 16:30-17:30.

3) Rádio Proglas: Trinitární teologie 1. 05.10.2009 - 16:00-16:30

I. Jahve - je Bůh Otec nebo celá Trojice?

4) Rádio Proglas: Trinitární teologie 2. 12.10.2009 - 16:00-16:30.

II. Praktický význam trojičního obrazu Boha. - Obraz Boha v lidské mysli a spiritualita.

5) Rádio Proglas: Trinitární teologie 3. 19.10.2009 - 16:00-16:30.

II. Praktický význam trojičního obrazu Boha - Obraz Boha a uspořádání lidské společnosti.

6) Rádio Proglas: Trinitární teologie 4. 26.10.2009 - 16:00-16:30.

III. Ekonomická a imanentní Trojice - Identita a diference, spasitelská a stvořitelská Trojice.

7) Rádio Proglas: Trinitární teologie 5. 2. 11.2009 - 16:00-16:30.

III. Ekonomická a imanentní Trojice - Meze a možnosti našeho vypovídání o Bohu.

8) Rádio Proglas: Trinitární teologie 6. 9.11.2009 - 16:00-16:30.

Starozákonní předehra zjevení Trojjediného - Bůh patriarchů

9) Rádio Proglas: Trinitární teologie 7. 16.12.2009 - 16:00-16:30.

Starozákonní předehra zjevení Trojjediného - Bůh Mojžíšův, doby soudců a králů, a doby deuteronomické, exilní, poexilní atd.

10) Rádio Proglas: Trinitární teologie 8. 23.11.2009 - 16:00-16:30.

Starozákonní předehra zjevení Trojjediného - Základní charakteristiky Hospodina ve Starém zákoně

11) Rádio Proglas: Trinitární teologie 9. 30.11.2009 - 16:00-16:30.

Starozákonní předehra zjevení Trojjediného - Bezprostřední příprava zjevení Trojice - Jahve není věčnou samotou.

12) Rádio Proglas: Zrod trinitologie a formulace trinitárního dogmatu v prvních čtyřech staletích křesťanské éry - 2. Přehled základních trinitárních herezí - (bludy proti Boží jednotě-markionismus). 4. 1. 2010, 16:00-16:30.

13) Rádio Proglas: Zrod trinitologie a formulace trinitárního dogmatu v prvních čtyřech staletích křesťanské éry - 2. Přehled trinitárních herezí ( bludy proti pluralitě osob v Bohu ). 11. 1. 2010, 16:00-16:30.

14) Rádio Proglas: Zrod trinitologie a formulace trinitárního dogmatu v prvních čtyřech staletích křesťanské éry - 2. Přehled základních trinitárních herezí (různé podoby subordinacianismu) 3. Rozvoj trinitární teologie před ariánskou krizí. 18. 1. 2019; 16:00-16:30-

15) Rádio Proglas: Zrod trinitologie a formulace trinitárního dogmatu v prvních čtyřech staletích křesťanské éry . 4. Cesta k definici trinitárního dogmatu. Arius a 1. nicejský koncil. 25. 1- 2010; 16:00-16:30.

16) Rádio Proglas: Zrod trinitologie a formulace trinitárního dogmatu v prvních čtyřech staletích křesťanské éry . 4. Cesta k definici trinitárního dogmatu. Synody v Konstantinopoli 381 a v Římě roku 382 . Nicejské a konstantinopolské vyznání víry. 1. 2. 2010; 16:00-16:30.

17) Rádio Proglas: Trvalá témata západní trinitologie. 1. Augustinovy trinitární teorie a jejich další rozvoj. Psychologická teorie. 8. 2. 2010; 16:00-16:30.

18) Rádio Proglas: Trvalá témata západní trinitologie. Augustinovy trinitární teorie a jejich další rozvoj.Teorie vnitrobožských vztahůa její následná precizace. 15. 2. 2010; 16:00-16:30.

19) Rádio Proglas: Trvalá témata západní trinitologie . "Filioque" jako západní dodatek k Nicejsko-konstantinopolskému krédu a ožehvé ekumenické téma. 22. 2. 2010; 16:00-16:30.

20) Rádio Proglas: Trvalá témata západní trinitologie. Inspirace v De Trinitate Richarda od Sv. Viktora a jejich aplikace. 1. 3. 2010; 16:00-16:30.

21) Rádio Proglas: Trvalá témata západní trinitologie. Bonaventurovo trinitární schéma. 8. 3. 2010; 16:00-16:30.

22) Rádio Proglas: Trvalá témata západní trinitologie. Perichoreze v christologii, antropologii a spiritualitě. 15. 3. 2010; 16:00-16:30.

23) Rádio Proglas: Trvalá témata západní trinitologie. Problematika přivlastňování esenciálních vlastností Otci, Synu a Duchu svatému a rozlišování působení jednotlivých osob Trojice "navenek". 22. 3. 2010; 16:00-16:30.

24) Rádio Proglas: Společné charakteristiky Boha Otce, Syna a Ducha svatého. 29. 3. 2010; 16:00-16:30.

25) Rádio Proglas: Společné charakteristiky Boha Otce, Syna a Ducha svatého. Negace metafyzických podob nesloženosti. Úvahy o našem prostoru a boží všudypřítomnosti. 5. 4. 2010; 16:00-16:30.

26) Rádio Proglas: Společné charakteristiky Boha Otce , Syna a Ducha svatého. Společné charakteristiky Boha Otce, Syna a Ducha svatého, které vyplývají z existence Božího obrazu ve stvoření. 12. 4. 2010; 16:00-16:30.

27) Rádio Proglas: Christologie: Část 1. Základní východiska dogmatické či systematické christologie. Co je christologie? 11. 10. 2010 - 16:00-16:30.

28) Rádio Proglas: Christologie: Část 2: Christologie a spiritualita. Christologie a "teologie srdce. 18.10.2010 - 16:00- 16:30.

29) Rádio Proglas: Christologie: Část 3. Tajemství Ježíše Krista v Písmu

Starozákonní předpoklady christologie. 25.10.2010 - 16:00- 16:30.

30) Rádio Proglas: Christologie: Část 4. Tajemství Ježíše Krista v Novém zákoně. 01.11.2010 - 16:00-16:30.

31) Rádio Proglas: Christologie: Část 5. Povelikonoční víra a tři modely christologické reflexe. Některé christologické tituly. 08.11.2010 - 16:00-16:30.

32) Rádio Proglas: Christologie: Část 6. Základní charakteristiky některých novozákonních christologií. 15.11.2010 - 16:00-16:30.

33) Rádio Proglas: Christologie: Část 7: Předvelikonoční Ježíš jako základ christologie. 22.11. 2010 - 16:00-16:30.

34) Rádio Proglas: Christologie: Část 8: Ježíšův křest, pokušení na poušti a mesiášské zkoušky. 29.11.2010 - 16:00-16:30.

35) Rádio Proglas: Christologie: Část 9: Hlásání Božího království. Univerzalismus Království. 06.12.2010 - 16:00- 16:30.

36) Rádio Proglas: Christologie: Část 10: Ježíš a politika. Ježíšovy zázraky, poslání a dvě fáze veřejného působení. 13.12.2010 - 16:00- 16:30.

37) Rádio Proglas: Christologie: Část 11: Ježíš jdoucí v ústrety smrti. 20. 12. 2010 - 16:00- 16:30.

38) Rádio Proglas: Christologie: Část 12: Patristická christologie Přednicejská epocha, Ignác Antiochijský. 27.12.2010 - 16:00- 16:30.

39) Rádio Proglas: Christologie: Část 13: Apologeti. Irenej z Lyonu. 1. nicejský koncil. 03.01.2011 - 16:00- 16:30.

40) Rádio Proglas: Christologie: Část 14: Apolinarismus, Efezský koncil. 10.01.2011 - 16:00- 16:30.

41) Rádio Proglas: Christologie: Část 15: Eutyches a Chalcedonský koncil. 17.01.2011 - 16:00 - 16:30.

56) Rádio Proglas: Christologie: Část 16: Druhý konstantinopolský koncil. Božská a lidská vůle vtěleného Slova. 24.01.2011 - 16:00 - 16:30.

42) Rádio Proglas: Christologie: Část 17: Základní stavební kameny christologické reflexe

Tajemství vtělení. 31.01.2011 - 16:00 - 16:30.

43) Rádio Proglas: Christologie: Část 18: Věčnost - "preexistence" Slova. 07.02.2011 - 16:00 - 16:30.

44) Rádio Proglas: Christologie: Část 19: Teologický význam Ježíšova panenského početí. Dvě podoby kenóze Syna Božího. Ježíšova božská osoba. 14.02.2011 - 16:00 - 16:30.

45) Rádio Proglas: Christologie: Část 20: Rozvoj Ježíšova vědomí a poznání. 21.02.2011 - 16:00 - 16:30.

461) Rádio Proglas: Christologie: Část 21: Základní stavební kameny soteriologické reflexe

Problematika poměru mezi soteriologií a christologií. Objektivní a subjektivní aspekt soteriologie. 28.02.2011 - 16:00 - 16:30.

47) Rádio Proglas: Christologie: Část 22: Spása "podle člověka" a spása "podle Boha". 07.03.2011 - 16:00 - 16:30.

48) Rádio Proglas: Christologie: Část 23: Dějiny spásy. 14.03.2011 - 16:00 - 16:30.

49) Rádio Proglas: Christologie: Část 24: Koncentrace soteriologického významu v události Kristova kříže. 21. 03. 2011 - 16:00 - 16:30.

50) Rádio Proglas: Christologie: Část 25: Základní kategorie, kterými se soteriologie pokouší interpretovat soteriologický význam Ježíšova kříže. 28. 03. 2011 - 16:00 - 16:30.

51) Rádio Proglas: "Existují mravní hodnoty, na nichž se shodneme všichni?" (Prezentace dokumentu MTK o univerzální etice a přirozeném zákomnu) - vysíláno: 15. 2. 2011 - 22:00-22:25; 22.2.2011 - 9:30-9:55.

52) Rádio Proglas: "Andělské řekl Marii: Počneš a porodíš Syna," - Pár slov k biblické mariologii. - vysíláno: 25. 3. 2011, 16:00-16:45; 26. 3. 2011, 11:05-11:50.

53) Publikace na CD - Hlasová nahrávka 25 pokračování: C. V. Pospíšil: Úvod do christologie - Ježíš z Nazareta, Pána a Spasitel, Radio Proglas: Praha 2011, 12 hodin 30minut.

54) Publikace na CD - Hlasová nahrávka 28 pokračování: C. V. Pospíšil: Úvod do teologie Trojjediného Boha: Jako v nebi, tak i na zemi, Pána a Spasitel, Radio Proglas: Praha 2010, 13 hodin 30minut.

55) C. V. Pospíšil, "Dotýkání světla - představení knihy: Různé podoby české trinitární teologie a pneumatologie 1800-2010," Rádio Proglas - vysílací doba 12. 3. 2012 22:00-22:30; 13. 3. - 2:00-2:30; 14.3. - 16:00-16:30.

56) Pořad cyklu Dotýkání světla. C. V. Pospíšil, "Ďábel a exorcisté" - pohled dogmatického teologa na téma ďábla a osvobození od zlého. Rádio Prohlas: Praha 10. 9. 2012.

57) Vzdělávací cyklus Proglasu - 12 dílů. C. V. Pospíšil, Mariologie 1, 1. 10. 2012, 16:00-16:30: "Mariánský fenomén".

58) Vzdělávací cyklus Proglasu - 12 dílů. C. V. Pospíšil, Mariologie 2, 8. 10. 2012, 16:00-16:30: "Rizika mariánské úcty".

59) Vzdělávací cyklus Proglasu - 12 dílů. C. V. Pospíšil, Mariologie 3, 15. 10. 2012, 16:00-16:30 - "Před a pokoncilní mariologie. Mariánská dogmata".

60) Vzdělávací cyklus Proglasu - 12 dílů. C. V. Pospíšil, Mariologie 4, 22. 10. 2012, 16:00-16:30, Mariologie 4 - "Před a pokoncilní mariologie. Mariologie jako deologická disciplina".

61) Vzdělávací cyklus Proglasu - 12 dílů. C. V. Pospíšil, Mariologie 5, 29. 10. 2012, Marilogie 5, 16:00-16:30 - "Biblická mariologie. Starozákonní předpoklady."

62) Vzdělávací cyklus Proglasu - 12 dílů. C. V. Pospíšil, Mariologie 6, 5. 11. 2012, 16:00-16:30 - "Biblická mariologie. Starozákonní předpoklady. Pokračování."

63) Vzdělávací cyklus Proglasu - 12 dílů. C. V. Pospíšil, Mariologie 7, 12. 11. 2012, 16:00-16:30 - "Biblická mariologie. Nový zákon. Matka Páně u sv. Pavla".

64) Vzdělávací cyklus Proglasu - 12 dílů. C. V. Pospíšil, Mariologie 8, 19. 11. 2012, 16:00-16:30, - "Biblická mariologie. Nový zákon. Matka Páně souhrnně v evangeliích Ježíšova dětství."

65) Vzdělávací cyklus Proglasu - 12 dílů. C. V. Pospíšil, Mariologie 9, 26. 11. 2012, 16:00-16:30, - "Biblická mariologie. Nový zákon. Matka Páně v Matoušově evangeliu."

66) Vzdělávací cyklus Proglasu - 12 dílů. C. V. Pospíšil, Mariologie 10, 03. 12. 2012, 16:00-16:30, - "Biblická mariologie. Nový zákon. Matka Páně u evangelisty Lukáše."

67) Vzdělávací cyklus Proglasu - 12 dílů. C. V. Pospíšil, Mariologie 11, 10. 12. 2012, 16:00-16:30, - "Biblická mariologie. Nový zákon. Matka Páně u evangelisty Jana."

68) Vzdělávací cyklus Proglasu - 12 dílů. C. V. Pospíšil, Mariologie 12, 17. 12. 2012, 16:00-16:30, - "Biblická mariologie. Nový zákon. Zjevení Janovo. Apokalypsa."

(Repríza cyklu Matka Páně podle Písem z roku 2012

vysílání reprízy 13.2.2016 - 8.5.2016

13. 2. 2016 - Mariánský fenomén

20. 2. 2016 - Rizika Mariánské úcty

27. 2. 2016 - Mariánská dogmata

5.3. 2016 - Mariologie jako teologická disciplina

12.3. 2016 - Starozákonní předpoklady Mariologie 01

19.3.2016 - Starozákonní předpoklady Mariologie 02

10.4.2016 - Biblická Mariologie - Markovo evangelium

17.4.2016 - Biblická Mariologie - Matoušovo evangelium

24.4.2016 - Novozákonní Mariologie - Lukášovo evangelium

1.5.2016 - Lukášovo evangelium

8.5.2016 - Janovo evangelium)

69) Proglas: 30 minut, v rámci cyklu: "Okna dokořán." C. V. Pospíšil: Představení knihy Proslovy papežů Jana XXIII. a Pavla VI. na 2. Vatikánském koncilu. Premiéra 1. 1. 2014

70) Proglas: C. V. Pospíšil, Teolog má mluvit o Bohu ...pořad s redaktorem Jaroslavem Kratkou. Premiéra: 8. 6. 2014

71) Proglas: C. V. Pospíšil: Česká katolická teologie 1850-1950 a přírodní vědy 1

Teologické inspirace v moderní přírodovědě, 30 minut. Premiéra 1. 9. 2014

72) Proglas: C. V. Pospíšil: Česká katolická teologie 1850-1950 a přírodní vědy 2: ČKT a astronomie v období 1850-1926 a dále. 30 minut. Premiéra: 8. 9. 2014.

73) Proglas: C. V. Pospíšil: Česká katolická teologie 1850-1950 a přírodní vědy 3: ČKT a evoluce v oblasti fauny a flóry v období 1860-1935 a dále. 30 minut. Premiéra 15. 9. 2014.

74) Proglas: C. V. Pospíšil: Česká katolická teologie 1850-1950 a přírodní vědy 4: Darwinova evoluční teorie a světová teologie 2. pol. 19. století. 30 minut. Premiéra 22. 9. 2014.

75) Proglas: C. V. Pospíšil: Česká katolická teologie 1850-1950 a přírodní vědy 5. Problematika vzniku-stvoření člověka v české odborné literatuře. 30 minut. Premiéra 29. 9. 2014.

76) Proglas: C. V. Pospíšil: Česká katolická teologie 1850-1950 a přírodní vědy 6: ČKT a teorie o evolučním vzniku člověka. 30 minut. Premiéra 6. 4. 2012.

77) Živý rozhovor s redaktorem Janem Pokorným pro Radiožurnál: 3. 7. 2015; 10:05-11:00. Téma: kniha "Husovská dilemata".

78) Předtočený rozhovor pro ČT 24 na téma: "Husovská dilemata". Vysíláno dne 6. 7. 2015 v rámci pořadu od 20:00-21:00.

79) Encyklika papeže PIA XI. Mit brennender Sorge 1. 1. května 2015; 9:30-10:00. Rádio Proglas.

80) Encyklika papeže PIA XI. Mit brennender Sorge 2. 8. května 2015; 9:30-10:00. Rádio Proglas.

81) Husovská dilemata 1. Důvody, proč je důležité věnovat se MJH? 25. 5. 2015, 16:00-16:30; Rádio Proglas.

82) Husovská dilemata 2. Základními typy Husova obrazu v našich dějinách. 6. 2015, 16:00-16:30; Rádio Proglas.

83) Husovská dilemata 3. Postoje historiků, kteří jistým způsobem naznačovali rehabilitaci Mistra Jana Husa. 8. 6. 2015, 16:00-16:30; Rádio Proglas.

84) Husovská dilemata 4. Postoje katolických a evangelických myslitelů k MJH.

15. 6. 2015, 16:00-16:30; Rádio Proglas.

85) Husovská dilemata 5. Osobnost MJH na pozadí doby, v níž působil. 22. 6. 2015, 16:00-16:30; Rádio Proglas.

86) Husovská dilemata 6. Závěr života a působení Mistra Jana a dilemata, kterými odkaz této osobnosti vnímáme. 29. 6. 2015, 16:00-16:30; Rádio Proglas.

87) Pospíšil, Ctirad V., Rádio Proglas: Pořad z cyklu: "Hermeneutika mystéria" - 1 "Předporozumění a hermeneutický kruh". Premiéra: 29. 2. 2016.

88) Pospíšil, Ctirad V., Rádio Proglas: Pořad z cyklu: "Hermeneutika mystéria" - 2 "Biblická epocha". Premiéra: 7. 3. 2016.

89) Pospíšil, Ctirad V., Rádio Proglas: Pořad z cyklu: "Hermeneutika mystéria" - 3 "Epocha patristická, monastická". Premiéra: 14. 3. 2016.

90) Pospíšil, Ctirad V., Rádio Proglas: Pořad z cyklu: "Hermeneutika mystéria" - 4 "Epocha manualistická". Premiéra: 21. 3. 2016.

91) Pospíšil, Ctirad V.,Rádio Proglas: Pořad z cyklu: "Hermeneutika mystéria" - 5 "Proměna metody v katolické teologii po II. VK". Premiéra: 28. 3. 2016.

92) Pospíšil, Ctirad V.,Rádio Proglas: Pořad z cyklu: "Hermeneutika mystéria" - 6 "Dei verbum". Premiéra: 4. 4. 2016.

93) Pospíšil, Ctirad V., Rádio Proglas: Pořad z cyklu: "Hermeneutika mystéria" - 7 "Auditus fidei - Tradice a Písmo." Premiéra: 11. 4. 2016.

94) Pospíšil, Ctirad V., Rádio Proglas: Pořad z cyklu: "Hermeneutika mystéria" - 8 "Magisterium - tři stupně závaznosti 1". Premiéra: 18. 4. 2016.

95) Pospíšil, Ctirad V., Rádio Proglas: Pořad z cyklu: "Hermeneutika mystéria" - 9 "Magisterium - stupně závaznosti 2". Premiéra: 25. 4. 2016.

96) Pospíšil, Ctirad V., Rádio Proglas: Pořad z cyklu: "Hermeneutika mystéria" - 10 "Intellectus fidei - víra a rozum." Premiéra: 2. 5. 2016.

97) Pospíšil, Ctirad V., Rádio Proglas: Pořad z cyklu: "Hermeneutika mystéria" - 11 "Intellectus fidei - paradoxalita Božího zjevení." Premiéra: 9. 5. 2016.

98) Pospíšil, Ctirad V.,Rádio Proglas: Pořad z cyklu: "Hermeneutika mystéria" - 12 "Intellectus idei - závěr cyklu." Premiéra: 16. 5. 2016.

2.12.3.3. Digitální nahrávky na CD - cykly vzdělávacích pořadů

1) C. V. Pospíšil, Jako v nebi, tak i na zemi. Úvod do teologie trojjediného Boha., Proglas: Praha 2010, 28 dílů vzdělávacího cyklu.

2) C. V. Pospíšil, Jšžíš z Nazareta, Pán a Spasitel. Úvod do christologie a soteriologie, Proglas: Praha 2011, 25 dílů vzdělávacího cyklu.

3) C. V. Pospíšil, Úvod do mariologie. Matka Páně podle Písem, Proglas: Praha 2012, 12 dílů vzdělávacího cyklu.

4) Nahrávka na CD: C. V. Pospíšil, Česká katolická teologie a výzvy přírodních věd v širším světovém kontextu, Rádio Proglas: Praha 2015, 6 dílů vzdělávacího cyklu.

5) Nahrávka na CD: C. V. Pospíšil, Husovská dilemata, Rádio Proglas: Praha 2015, 6 dílů vzdělávacího cyklu k šestistému výročí od tragické smrti M. Jana Husa.

6) Nahrávka na CD: C. V. Pospíšil, Hermeneutika mystéria, CD - cyklus vzdělávacích pořadů, Rádio Proglas: Ptraha 2016, 12 dílů vzdělávacího pořadu.

2.13. Ocenění

1) Dne 4. 11. 1999 udělil rektor UP v Olomouci prof. RNDr. L. Dvořák doc. C. Pospíšilovi čestné uznání za vědeckou monografii Pospíšil, Ctirad V. Problematika vědění a vědomí vlastní osobní identity Ježíše z Nazareta. Roma, Olomouc: Refugium 1998.

2) Dne 22. 11. 2000 udělila rektorka UP v Olomouci prof. MUDr. PHDr. Jana Mačáková CSc čestné uznání za vědeckou monografii Pospíšil, Ctirad V. Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel. Praha, 1. vydání, Praha - Krystal OP 2000.

3) Dne 14.12.2000 udělil olomoucký arcibiskup Jan Graubner doc. Pospíšilovi ocenění za nejlepší moravskou teologickou práci za rok 2000 za monografii Pospíšil, Ctirad V. Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel, 1. vydání, Praha: Krystal 2000 - za nejlepší teologickou monografii v roce 2000.

4) Dne 21. 11. 2002 mi paní rektorka UP v Olomouci prof. MUDr. PhDr. Jana Mačáková CSc předala prof. C. V. Pospíšilovi čestné uznání za vědeckou monografii: Pospíšil, Ctirad V. Soterologie a teologie kříže Bonaventury z Bagnoregia, Nakladatelství L. Marek, Brno 2002.

5) Dne 22.1.2003 mi předal Msgr. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký ocenění za nejlepší moravskou teologickou práci za rok 2002 - oceněná práce: C. V. Pospíšil, Soteriologie a teologie kříže Bonaventury z Bagnoregia (Nakladatelství L. Marek: Brno 2002) 272 stran, ISBN 80-86263-26-6.

6) Dne 21. 6. 2005 předal biskup J. Paďour C. V. Pospíšilovi v Praze na Hradčanech v kapucínském kostele u Lorety ocenění od Institutu františkánských studií a tří vyšších řeholních představených františkánské rodiny v ČR za významný přínos pro českou teologii a rozvoj františkánské rodiny - diplom a plaketa svaté Anežky České.

7) Dne 21. 2. 2008 rektor UP Prof. RNDr, Lubomír Dvořák CSc. v Olomouci předal C. V. Pospíšilovi čestní uznání za monografii: Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel, 3. vydání, Praha - Kostelní Vydří 2006.

8) Dne 4. března 2008 rektor UP v Olomouci Prof. RNDr, Lubomír Dvořák CSc. předal C. V. Pospíšilovi u příležitosti životního jubilea bronzovou medaili Za zásluhy o rozvoj Univerzity Palackého.

9) Dne 26. června 2008 udělil děkan HTF UK v Praze Prof. J. B. Lášek C. V. Pospíšilovi zlatou medaili M. Jana Husa vydanou k 650 výročí vzniku UK za zásluhy v oblasti trinitární teologie a za monografii Jako v nebi, tak i na zemi. Náčrt trinitární teologie.

10) Dne 18. 2. 2008 rektor UP Prof. RNDr, Lubomír Dvořák CSc. v Olomouci předal C. V. Pospíšilovi čestní uznání za monografii: Jako v nebi, tak i na zemi. Náčrt trinitární teologie, Praha - Kostelní Vydří 2007.

11) Dne 23. 2. 2010 předal rektor UP v Olomouci, prof. L. Dvořák C. V. Pospíšilovi čestné uznání za monografii: C. V. Pospíšil, Ježíš Kristus - Pravda dějin. Trojiční a christocentrická teologie dějin, Karmelitánské nakladatelství: Kostelní Vydří 2009, 134 stran, ISBN 978-80-7195-369-2.

12) Dne 22. ledna 2011 předal rektor Univerzity Palackého, Prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc. prof. Pospíšilovi čestné uznání za monografii: Pospíšil, Ctirad V., Hermeneutika mystéria. Struktury myšlení v dogmatické teologii, Karmelitánské nakladatelství - Krystal OP: Kostelní Vydří - Praha 2010, 2. upravené a podstatně rozšířené vydání, 294 stran, 595 normostran, ISBN Karm. n. 978-80-7195-478-1; Krystal 978-80-87183-16-8, 500 výtisků.

13) Dne 13. 9. 2011 zaslal mons. Dominik Duka, arcibiskup pražský, prof. Pospíšilovi děkovný dopis, v němž velmi pozitivně hodnotí odbornou úroveň i potřebnost série překladů dokumentů MTK do českého jazyka.

14) Dne 23. února 2012 předal rektor Univerzity Palackého, Prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc. prof. Pospíšilovi čestné uznání za monografii: Pospíšil, Ctirad V., La salvezza dell´uomo e la teologia della croce di Bonaventura da Bagnoregio, (Spása člověka a teologie kříže Bonaventury z Bagnoregia) Paolo Gaspari editore: Udine 2010, 304 stran, ISBN 88-7541-190-5; 500 výtisků.

15) Rektor UP v Olomouci, Prof. RNDr Miroslav Mašláň, CSc. udělil prof. Pospíšilovi dne 21. 2. 2013 čestné uznání za monografii: Různé podoby české trinitární teologie a pneumatologie 1800-2010, L. Marek: Brno 2011.

16) 25. 2. 2015 udělil rektor UP prof. Pospíšilovi čestné uznání za monografii: C. V. Pospíšil, Zápolení o naději a lidskou důstojnost. Česká katolická teologie 1850-1950 a výzvy přírodních věd v širším světovém kontextu, Nakladatelství UP v Olomouci: Olomouc 2014, 281 stran (550 normostran), ISBN 978-80-244-3855-9. Monografie vznikla jako plnění grantového úkolu: IGA CMTF UP_2013_011_SPP.

17) Dne 25. 6. udělil děkan HTF UK, prof. J. B. Lášek, prof. C. V. Pospíšilovi nejvyšší vyznamenání HTF, zlatou medaili Františka Kováře, za monografii "Husovská dilemata".

18) Dne 9. 7. předal děkan HTF UK prof. Pospíšilovi jako ocenění jeho publikací k šestistému výročí Husovy tragické smrti pamětní medaili Univerzity Karlovy vyraženou u příležitosti zmíněného výročí.

19) 17. 2. 2016 udělil rektor UP prof. Pospíšilovi čestné uznání za monografii: C. V. Pospíšil, Husovská dilemata, Karmelitánské nakladatelství: Kostelní Vydří 2015.

21) Dne 19. 7. 2016 ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D. udělila prof. Pospíšilovi stříbrnou medaili Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky za mnohaletou práci v Akreditační komisi a projevenou péči o kvalitu vysokého školství v ČR.

22) Dne 19. 7. 2016 ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D. udělila prof. Pospíšilovi Pamětní list s poděkováním za mnohaletou práci v Akreditační komisi a projevenou péči o kvalitu vysokého školství v ČR.

3. Výsledky při výchově vědeckých pracovníků

3.1. Vedení disertačních a licenciátních prací, posudky na habilitační, disertační a licenciátní práce.

3.1.1. Vedení licenciátních a disertačních prácí:

1) Vedení licenciátní práce: Jakub Doležel - vedoucí práce: C. V. Pospíšil - licenciátní práci Postava Ježíše Nazaretského v díle Milana Machovce (CMTF UP, Olomouc 2002) 173 stran. Hodnocení práce a obhajoby: Eminente

2) Vedení doktorské práce: Richard Machan, La figura della donna nell'Auditus fidei di Hans Urs von Balthasar, CMTF UP v Olomouci 2002, 223 stran textu. Posudek vedoucího práce - 5 stran. (12. ledna 2003).

3) Vedení licenciátní práce: J. Žůrek, Život Vladimíra Boublíka a recepce II. vatikánského koncilu v jeho díle, Katedra systematické práce CMTF UP v Olomouci, práce z dogmatické teologie, Olomouc 2005, 133 stran. Posudek má celkem 7 normostran.

4) Vedení licenciátní práce: Alvaro Grammatica, La riflessione cristologica nell´opera di Marcello Bordoni.Recupero cristologico verso prospettive teologiche in dialogo con il mondo contemporaneo, Olomouc 2007, 131 stran. Posudek: 4 strany textu v češtině a italštině. Hodnocení: doporučení k přijetí s výhradami.

5) Vedení disertační práce: Th. Lic. Alberto Giralda Cid M. Id., L´invisibile nell´ambito visibile dei sacramenti secondo la dottrina di Sant´Ambrogio di Milano. Attualità del messaggio ambrosiano, Olomouc 2007, 271 stran. Posudek: 6 stran v českém jazyce. Hodnocení: doporučení k přijetí s výhradami.

6) Vedení disertační práce: Th. Lic. Jiří Žůrek, Prolegomena k četbě k Vladimíra Boublíka a Analýza stěžejních témat jeho myšlenkového odkazu, Olomouc 2007, 267 stran, Posudek v českém jazyce 11 stran. Hodnocení: doporučeno k přijetí jako vynikající práce.

7) Vedení licenciátní práce: Urban František, Maria z Nazareta a její význam v díle M. Jana Husa a M. Jana Rokycany, Katedra systematické teologie CMTF UP v Olomouci 2008, licenciátní práce z dogmatické teologie, 112 stran textu. 5 stran posudku. Hodnocení: Výborně.

8) Vedení disertační práce: Th. Lic. Prokop Brož, Kristus, Duch a jednota církve v dějinách ekleziologie J. A. Möhlera, Praha 2007, Katedra dogmatické a fundamentální teologie KTF UK v Praze, disertační práce, 313 stran textu. 7 stran posudku: Hodnocení. Výborně. Po provedení potřebných úprav a zestručnění doporučení k publikaci.

9) Vedení disertační práce: Lucie Cincialová, Tajemství Ducha svatého podle Františka z Assisi, Antonína z Padovy a Bonaventury z Bagnoregia, Katedra systematické teologie CMTF UP v Olomouci, Olomouc 2009. C. V. Pospíšil - vedoucí práce. Obhájeno dne 25. 1. 2010. Posudek vedoucího práce: 7 stran tiskových, 15 normostran.

10) Vedení licenciátní práce: Tomáš Káňa, Michael Schmaus a jeho předkoncilní a pokoncilní christologie, licenciátní práce, Katedra systematické teologie CMTF UP v Olomouci, Olomouc 2009, vedoucí práce: C. V. Pospíšil. Obhájeno dne 25. 1. 2010. Posudek vedoucího práce: 2 tiskové strany, 4 normostrany.

11) Vedení disertační práce: Petr Regalát Beneš, Teologie jména Ježíš u Bernardina Sienského vyjádřená v jeho slunečním monogramu IHS, Olomouc 2010, 226 započitatelných stran textu, Katedra systematické teologie CMTF UP v Olomouci, Olomouc 2010, vedoucí práce: C. V. Pospíšil. Posudek vedoucího práce, 4 strany. Obhajoba 9. 9. 2010 - Olomouc. (Obhájeno 3 pro, 1 proti, 1 se zdržel hlasování).

12) Vedení disertační práce: Jan Hojda, Muž a žen v próze Jaroslava Durycha.Hledání teologické-antropologického smyslu, České Budějovice 2010, 212 započitatelných stran textu, Katedra systematické teologie TF JČU České Budějovice 2010, vedoucí práce: C. V. Pospíšil. Posudek vedoucího práce, 2 strany. Obhajoba 27. 8. 2010 - České Budějovice.

13) Vedení licenciátní práce: Jaroslav Havrlant, Prolegomena k hledání ekleziologických inspirací v životě a díle Tomáše Bavorovského (+ 1562), Katedry dogmatické a morální teologie KTF UK v Praze 2010, 217 stran textu, posudek: 3 strany. Obhajoba: 6.9.2010 v budově KTF v Praze. Práce obájena s úspěchem.

14) Školitel: Licenciátní práce: Jiří Filipi, Teologické impulzy v díle Ludvíka Feuerbacha "Podstata křesťanství", Katedra systematické teologie CMTF UP v Olomouci, Olomouc 2010, vedoucí práce Ing. E. Krumpolc Th.D, CSc. 104 stran. Obhájeno 9.9.2010 - jednomyslně, doktorská zkouška - jednomyslně.

15) Školitel a vedoucí disertační práce: Posudek vedoucího disertační práce na: ThLic. David Bouma, Kritika východisek současné novozákonní exegeze v díle Klause Bergera a její možné využití ve fundamentální teologii, Katedra systematické teologie, disertační práce z fundamentální teologie na CMTF UP Olomouc 2011, 166 tiskových stran. Posudek ze dne 21.12. 2010 má celkem 15 normostran. Obhajoba dne 11.2.2011.

16) Posudek vedoucího disertační práce (3 strany), Katedra systematické teologie, CMTF UP v Olomouci 2012: Th.Lic. Tomáš Káňa, Michael Schmaus - jeho předkoncilní a pokoncilní christologie a soteriologie, 208 stran. Obhajoba 20. 6. 2012. Hodnocení: Doporučuji k obhajobě.

17) Posudek vedoucího disertační práce (5 stran), Katedra systematické teologie CMTF UP v Olomouci 2012: Th.Lic. Alvaro Grammatica, Gli Ebrei messianici di fronte al Media nel contesto del dibattito ebraico odierno su Gesù Cristo, 360 stran. Obhajoba 20. 6. 2012. Hodnocení: Plně podporuji a doporučuji k obhajobě, doporučuji vydat.

18) Posudek vedoucího disertační práce (4 strany), Katedra systematické teologie CMTF UP v Olomouci 2012, Th.Lic. František Urban, Sondy do české středověké mariologie Mariologie Arnošta z Pardubic, Jana z Jenštejna,Jana Husa a Jana Rokycany, 196 stran. Hodnocení: Plně podporuji a doporučuji k obhajobě, doporučuji vydat.

19) Posudek vedoucího rigorózní - licenciátní práce (3 strany), Katedra dogmatické a fundamentální teologie KTF UK v Praze, květen 2012, Mgr. Pavel Frývaldský, Základní přístupy a linie v christologickém díle Josefa Ratzingera, Benedikta XIV., 101 stran. Obhajoba: 4. 6. 2012. Hodnocení: Plně podporuji a doporučuji k obhajobě, doporučuji vydat.

20) Vedení disertační práce a posudek vedoucího práce: C. V. Pospíšil - Th.Lic. Jaroslav Havrlant, Ekleziologie Tomáše Bavorovského (+ 1562), KTF UK v Praze: 2013, 165 stran. Obhajoba dne 26. 9. 2013, KTF UK. Jednomyslně schváleno. Doporučení k editování v knižní podobě.

Posudek vedoucího práce: 4 strany.

21) Posudek vedoucího práce (2 normostrany) na licenciátní práci: Radomír Bužek, Život a dílo Richarda ze Sv. Viktora, Katedra systematické teologie CMTF UP v Olomouci, Olomouc 2014, 97 započitatelných tiskových stran. - Obhajoba 29. 1. 2015. Hodnocení práce: výborná. Autor získal titul Th.Lic. a složil státní doktorskou zkoušku.

22) Posudek vedoucího práce (4 strany) na disertační práci: Vojtěch Janšta, Christologické a eklesiologické inspirace v díle Hugo Rahnera, Katedra systematické teologie CMTF UP v Olomouci: Olomouc 2015, 263 započitatelných stran. Obhajoba dne 13. 1. 2014. Všemi pěti hlasy ve prospěch kandidáta, práce obhájena.

23) Oponentský posudek (5 stran A4) na disertační práci: Mgr. Lukáš Štursa, Stvoření jako svátost v dílech Alexandra Schmemanna, Pierra Teilharda de Chardin a Jürgena Moltmanna a jeho význam pro současné teologické myšlení, HTF UK v Praze 2016. Hodnocení: Práce je na hranici disertability a non disertability, hodnocení odloženo na obhajobu podle toho, zda autor projeví příslušné odborné kompetence.

24) Členství v komisi pro hodnocení disertace: Eva Mašková, Náboženská konverze - autentické výpovědi konvertitů, Katedra syst. Teologie, HTF UK v Praze - 22. 9. 2016. Hodnocení: Práce velmi slabá, navzdory tomu ji ostatní členové komise, na rozdíl ode mne považovali za obhajitelnou.

25) Oponentský posudek (5 stran A4) na disertační práci, předloženou na Katedře filosofie FF OU: Lukáš Lička, Smyslové vnímání a aktivita smyslů podle Petra Oliviho A Petra Auriola. Hodnocení: vysoce nadprůměrná práce, hodnocení výborně. Členství v hodnotící komisi.

3.1.2. Oponování prací a publikace se studenty:

2) Oponentský posudek o rozsahu 4 strany na habilitační práci Mikluščák, Pavel Jednota Boha a človeka v láske. Systematicko-teologické pojednanie o milosti. Bratislava 1997, 170 stran. Na žádost CMTF UP v Olomouci - vyhotoveno dne 28. 1. 1998 v Olomouci.

3) Oponentský posudek o rozsahu 10 stran na habilitační práci

Ventura, Václav Jan Evangelista Urban OFM - život a dílo. Olomouc 2000, 253 s. Na žádost CMTF UP v Olomouci - vyhotoveno dne 10. 1. 1998 v Olomouci.

4) Oponentský posudek o rozsahu 6 stran na disertační práci Tonzar, David Cesty novodobé husitské teologie. Husova fakulta University Karlovy Praha 2001. 268 s. Na žádost Husovy fakulty v Praze vyhotoveno 30. 8. 2001.

5) Oponentský posudek na disertační práci Krumpolc, Eduard, Il principio antropico nella prospettiva del dialogo tra scienza della natura, filosofia e teologie. Olomouc, CMTF UP 2002, 300 stran. Posudek má celkem 6 stran.

6) Oponentský posudek na disertační práci Ulrichová, Monika, Různé tváře smrti. Olomouc, Pedag. fakulta UP 2002. 140 stran. Posudek má celkem 4 strany. Vyhotoveno 25.8.2002 na žádost Ped. fakulty UP v Olomouci.

7) Oponentský posudek na habilitační práci: Žák, L'ubomír, Trinità , essere e storia. KTF UK Praha 2002, 268 stran. Posudek má celkem 6 stran.

8) Oponování disertační práce: Zdeněk Krušina, Teologická etika s přihlédnutím k církvi československé husitské, HTF UK v Praze 2007, 260 stran textu. Posudek v českém jazyce, 4 strany. Hodnocení: doporučení k přijetí práce.

9) Oponování disertační práce: ŠTĚPÁN Lisý, Vykladačská činnost Mikuláše z Lyry v Postille litteralis, HTF UK v Praze 2007, 200 stran textu. Posudek v českém jazyce, 6 strany. Hodnocení: doporučení k přijetí práce.

10) Posudek na habilitační práci: Vojtěch Novotný, Teologicky žije člověk: Josef Zvěřina v l. 1913-1967, KTF UK v Praze 2008, 610 strojopisných stran - rozsah posudku: 8 normostran. Datum vypracování: 23. 7. 2009. Řízení před VR CMTF UP - 28. 4. 2009.

11) Posudek oponenta na rigorózní (licenciátní) práci: Lukáš Nosek, Život a díl Antonína Salajky (1901-1975). Prolegomena k teologické analýze. Příspěvek k dějinám české katolické dogmatické teologie, KTF UK v Praze, Katedra Fundamentální a dogmatické teologie, 2009. Vyhotovení 31. 3. 2008. Sedm normostran textu. Obhajoba 28. 4. 2009.

12) Oponentský posudek na rigorózní práci (2 normostrany) 7. 2. 2015: Marek Pokorný, Nové pohledy na systematickou teologii, HTF UK 2015. Hodnocení: nepřipustit k obhajobě.

13) Posudek oponenta na disertační práci (7 normostran), dne 11. 2. 2015: Marie Jandová - rozená Trtíková, Náboženské a existenciální otázky u Viktora E. Frankla.Jejich recepce v teologickém myšlení se zvláštním zřetelem k CČS(H), HTF UK v Praze 2015, 125 stran. Hodnocení: připouštím s výhradami k obhajobě, hodnocení podle obhajoby.

3.1.3. Publikace spolu se studenty, oceněné práce vypracované pod vedením Prof. Pospíšila:

1) Diplomová práce vedená prof. Pospíšilem - Josef Rýznar, Karel Balič - vědec a svědek vývoje mariologie ve dvacátém století. CMTF - UP v Olomouci, katedra systematické teologie, 2003, 85 stran - obdržela dne 27.6.2003 "Ocenění děkana CMTF UP v Olomouci za vynikající diplomovou práci."

2) Diplomová práce vedená prof. Pospíšilem - František Urban, Postava a význam Matky Boží v díle M. Jana Husa. CMTF - UP v Olomouci, katedra systematické teologie, 2003, 67 stran - obdržela dne 27.6.2003 "Ocenění děkana CMTF UP v Olomouci za vynikající diplomovou práci."

3) Publikace ve spolupráci se studentem na základě diplomové práce: Pospíšil, Ctirad V. - Rýznar, Josef "Zakladatel Mezinárodní papežské mariánské akademie Karel Balič." In Hojda, Jan (ed.), Maria z Nazareta - plnost člověka a jádro církve, Trinitas, Svitavy 2003, s. 22-27 (ISBN 80-86036-91-X) (50 procent) (Poznámka: vyšlo v lednu 2004).

4) Publikace ve spolupráci se studentem na základě diplomové práce: Pospíšil, Ctirad V. - Uraban, František "Stručný nástin mariologie obsažené v díle M. J. Husa." In Hojda, Jan (ed.), Maria z Nazareta - plnost člověka a jádro církve, Trinitas, Svitavy 2003, s. 28-39 (ISBN 80-86036-91-X) (50 procent) (Poznámka: vyšlo v lednu 2004).

5) Odborná garance studentského grantu CMTF UP v Olomouci - VG-S-9/O3, nositel student Daniel Vícha. Výstup: Vícha, Daniel (ed.), Interdisciplinární přístupy k dokumentu Matka Páně - Akta ze sympózia pořádaného Katedrou systematické teologie dne 16. 9. 2003, CMTF UP, Olomouc 2004, (ISBN 80-244-0787-6).

6) Publikace ve spolupráci se studentem: Překlad z italského jazyka: Kongregace pro katolickou výchovu, okružní list ze dne 25.3. 1988: Panna Maria v intelektuální a duchovní formaci. In Vícha, Daniel (ed.), Interdisciplinární přístupy k dokumentu Matka Páně - Akt ze sympózia pořádaného Katedrou systematické teologie dne 16. 9. 2003, CMTF UP, Olomouc 2004, s. 71-80, (ISBN 80-244-0787-6). překlad Pospíšil, Ctirad V. - Rýznar, Josef (50 procent).

7) Publikace ve spolupráci se studentem: Vícha, Daniel, "Představení a porovnání VIII. kapitoly Lumen gentium a exhortace Pavla VI. Marialis cultus." In Vícha, Daniel (ed.), Interdisciplinární přístupy k dokumentu Matka Páně - Akt ze sympózia pořádaného Katedrou systematické teologie dne 16. 9. 2003, CMTF UP, Olomouc 2004, s. 81-84.

8) Publikace ve spolupráci se studentem: Urban, Josef, "Maria a Mistr Jan Hus." In Vícha, Daniel (ed.), Interdisciplinární přístupy k dokumentu Matka Páně - Akt ze sympózia pořádaného Katedrou systematické teologie dne 16. 9. 2003, CMTF UP, Olomouc 2004, s. 93-95.

9) Publikace ve spolupráci se studentem: Rýznar, Josef, "Zakladatel Mezinárodní papežské mariánské akademie - Karel Balič." In Vícha, Daniel (ed.), Interdisciplinární přístupy k dokumentu Matka Páně - Akt ze sympózia pořádaného Katedrou systematické teologie dne 16. 9. 2003, CMTF UP, Olomouc 2004, s. 81-85.

10) Monografie. Publikace se studentem - edice disertační práce: Žůrek, jiří, Prolegomena k četbě Vladimíra Boublíka a analýza stěžejních témat jeho myšlenkového odkazu, Krystal, Praha 2007, 320 stran, ISBN 978-80-87183-01-4. Součást plnění grantového úkolu: GA ČR 401/05/2720. Jedná se o publikaci doktorátu, který moderoval prof. Pospíšil.

11) Urban, František, "Mariánský kult v době a díle arcibiskupa Arnošta z Pardubic," Studia theologica 11, 2009, č. 1, celkově 35, s. 13-24. Práce vznikla jako určité pokračování licenciátní práce: Urban František, Maria z Nazareta a její význam v díle M. Jana Husa a M. Jana Rokycany, Katedra systematické teologie CMTF UP v Olomouci 2008, licenciátní práce z dogmatické teologie; a také jako plnění vnitřního grantu CMTF UP v Olomouci, jehož nositelem byl F. Urban a garantem C. V. Pospíšil.

12) Janšta, Votěch, "Ježíš Kristus - nové bytí člověka. Christologie Paula Tillicha v jeho Systematic Theology," in Studia theologica 11, 2009, č. 3, celkově 36, s. 35-49. ISSN 1212-8570. V této studii autor shrnuje výsledky své magisterské práce věnované christologii P. Tillicha, kterou vedl prof. Pospíšil. Článek vznikl ve spolupráci s vedoucím magisterské práce.

13) Nosek, Lukáš, "Vojtěch Šanda jako dogmatik," in Studia theologica 11, 2009, č. 3, celkově 36, s. 50-60. ISSN 1212-8570. V této studii autor shrnuje výsledky své magisterské práce věnované dogmatice V. Šandy, která byla vedena prof. Pospíšilem. Článek vznikl ve spolupráci s vedoucím magisterské práce.

14) Publikace se studentem: Frývaldský Pavel, "Christologie v díle Josepha Ratzingera - Benedikta XVI." in Studia Theologica XII, 2010, č. 3, celkově 41, s. 43-62 (ISSN 1212-8570). V této studii autor shrnuje výsledky své diplomové práce obhájené na KTF v Praze ode vedením prof. Pospíšila, práce byla vyznamenána Bolzanovou cenou.

15) Monografie. Publikace se studentem - edice disertační práce: J. Hojda, Muž a žena v próze Jaroslava Durycha. Hledání teologicko.antropologického smyslu, Dauphin: Praha 2011, s. 15-17, celkově 263 stran, ISBN 978-80-7272-250-1.

16) Monografie. Publikace se studentem - edice disertační práce: P. Brož, Kristus, Duch a jednota církve v dějinách ekleziologie J. A. Möhlera, Karolinum: Praha 2011, 340 stran, ISBN 978-80-346-1892-0.

17) Odborná studie recenzovaná - výstup z disertační práce obhájené pod vedením prof. C. V. Pospíšila: A. Grammatica, "Mesiánští židé: snaha o jednotu," Teologické texty 24, 2013, 1, s. 39-45.

18) Monografie vzniklá na základě disertační práce vedené prof. Pospíšilem (2010): Lucie Cincialová, Tajemství Ducha svatého podle Františka z Assisi, Antonina z Padovy a Bonaventury z Bagnoregia, Vydavatelství UP: Olomouc 2015.

19) Monografie - publikace se studentem. Podíl: Vedoucí práce, korektury a výrazná úprava textu C. V. Pospíšil - František Urban, Mariologické a mariánské inspirace v české středověku, Nakladatelství Univerzity Palackého: Olomouc 2016, s. 9-14, celkem 219 stran, ISBN 978-80-244-5043-8 (Vyšlo v únoru 2017).

3.2. Moderované diplomové práce

1) Ivančicová, M. Prorocká poezie Jana Zahradníčka. Olomouc 1997. 55 s. Hodnocení: Eminenter.

2) Kříž, M. Pneumatologie v náboženské esejistice Jaroslava Durycha. Olomouc 1997. 60 s. Hodnocení: Valde bene.

3) Kroupová, P. Tajemství církve Katechismu katolické církve. Olomouc 1997. 52 s. Hodnocení: Eminenter.

4) Michlovská, L. Srovnání teologie křtu v Katechismu katolické církve a v díle L. Otta. Olomouc 1997. 55 s. Hodnocení: Eminenter.

5) Rousová, A Srovnání výkladu o eucharistii v Katechismu katolické církve a v pojetí dogmatiky L. Otta. Olomouc 1997. 55 s. Hodnocení: Eminenter.

6) Staňková, M. RNDr. Srovnání mariologie J. Zvěřiny a L Otta.

Křesťanská výchova. Olomouc 1997. 50 s. Hodnocení: Eminenter.

7) Kolářová, D. Ježíš Kristus u svatého Bonaventury v Legendě větší. Olomouc 1999. 60 s. Hodnocení: Eminenter.

8) Němec, P. Dogmatická teologie v Časopise katolického duchovenstva v letech 1900 - 1949. Olomouc 2000. 63 s. Hodnocení: Eminenter.

9) Stodůlka, Z. Dogmatická teologie v Teologických textech 1978 - 1998. Olomouc 2000. 73 s. Hodnocení: Eminenter.

10) Kolářová, D. Ježíš Kristus v Dialogu s Boží prozřetelností svaté Kateřiny Sienské. Olomouc 2000. 54 s. Hodnocení: Valde bene.

11) Honusová, M. Christologie v díle P. J. N. Grou (1731 - 1803). Olomouc 2000. 56 s. Hodnocení: Eminenter.

12) Kyška, P. Ing. Bůh Otec v magisteriu Jana Pavla II. a v současné teologii. Olomouc 2000. 47 s. Hodnocení: Valde bene.

13) Smolárová, O. Dary a ovoce Ducha svatého ve spiritualitě svatého Františka. Olomouc 2000. 67 s. Hodnocení: Bene. (Katedra systematické teologie).

14) Šilerová, B. Mariino místo v životě svatého Františka a ve františkánské spiritualitě. Olomouc 2000. 64 s. Hodnocení: Bene

15) Slimaříková, B. Osoba Ježíše Krista v životě a spisech svatého Františka a Assisi. Olomouc 2000. 71 s. Hodnocení: Valde bene.

16) Galetková, E. František z Assisi a stvoření. Olomouc 2001. 54 stran textu. Hodnocení: BENE.

17) Kubis, P. Přehled a zhodnocení mariologické literatury v českém jazyce 1990 - 1999. Olomouc 2002. 76 stran textu. Hodnocení - BENE. Obhájeno dne 8. 1. 2002. (Křesť. vých.)

18) Javůrek, J. Christologické tituly v čaském překladu hagiografií sv. Františka z Assisi podle Tomáše z Celana (Olomouc 2002) 82 stran. Hodnocení: Eminenter. (Teologie).

19) Koblížek, J. Analýza katechismů: KKC, Vyznání víry, Ekumenický katechismus, Zvěstování víry (Olomouc 2002) 95 stran. Hodnocení: Valde bene. (Teologie).

20) Mertová, R. Duch svatý v dějinách teologie a v dokumentech II. vatikánského koncilu (Olomouc 2002) 50 stran. Hodnocení: Bene. (Teologie).

21) Spáčilová, M. Kristus zjevitel Otce a spasitel světa v dokumentech II. vatikánského koncilu (Olomouc 2002) 73 stran. Hodnocení: Eminenter. (Teologie).

22) Vostrovská, Š. Obraz Boha Otce podle liturgických přímluv (Olomouc 2002) 58 stran. Hodnocení: Eminenter. (Křesťanská výchova).

23) Rathouský, J. F. Tajemství trojjediného Boha v personálním aspektu (Praha, KTF UK 2002) 40 stran. Hodnocení: Valde bene.

24) Přenosilová, P. Dary Ducha svatého a charizmata (Praha, KTF UK 2002) 94 stran. Hodnocení: Valde bene.

25) Přenosil, Š. Způsoby Kristova poznání (Praha, KTF UK 2002) 113 stran. Hodnocení: Bene.

26) Kopecká, M. Vztahy křesťanství a panteismu (Praha, KTF UK 2002) 27 stran. Hodnocení: Bene - insuf.

27) Ucháč, R. Predestinace a univerzalita milosti (Praha, KTF UK 2002) 45 stran. Hodnoceni: Bene.

28) Hubálková, M. Podstata svátosti smíření (Praha, KTF UK 2002) 55 stran. Hodnocení: Bene.

29) Heczko, B. Přehled christologických bludů (Praha, KTF UK 2002) 38 stran. Hodnocení: Valde bene - Bene.

30) Kajtárová, V. Poslušnost Ježíše Krista jako tajemství zjevení a tajemství spásy, CMTF UP, Olomouc 2002, 49 stran. Obhájeno dne 8. 1. 2003 - hodnocení Valde bene.

31) Dagmar Černochová, Teologie mimokřesťanských náboženství v díle Vladimíra Boublíka a v dokumentu Mezináronárodní teologiské komise Křesťanství a ostatní náboženství. CMTF - UP v Olomouci, katedra systematické teologie, 2003, 83 stran, hodnocení: Eminenter - valde bene.

32) Adéla Klabáčková, Tématika Kristova kříže ve vybraných dokumentech pokoncilního magisteria katolické církve. CMTF - UP v Olomouci, katedra systematické teologie, 2003, 81 stran, hodnocení: Eminenter.

33) Lubica Latináková, Pneumatológia v katechizmoch: Katechizmis katolíckej církvi, Ekumenický katechizmus a Zvěstování víry. CMTF - UP v Olomouci, katedra systematické teologie, 2003, 75 stran, hodnocení: Eminenter - valde bene.

34) Zdeňka Lenochová, Christologický aspekt chudoby v životě a spisech svatého Františka z Assisi. CMTF - UP v Olomouci, katedra systematické teologie, 2003, 51 stran. Hodnocení: Valde bene.

35) Josef Rýznar, Karel Balič - vědec a svědek vývoje mariologie ve dvacátém století. CMTF - UP v Olomouci, katedra systematické teologie, 2003, 85 stran, hodnocení: Eminenter - zvláštní ocenění Katedry CMTF.

36) František Urban, Postava a význam Matky Boží v díle M. Jana Husa. CMTF - UP v Olomouci, katedra systematické teologie, 2003, 67 stran. Hodnocení: Eminenter - zvláštní ocenění Katedry systematické teologie CMTF.

37) Koutský, Petr, Nikos Kazantzakis: Poslední pokušení, Katedra systematické teologie CMTF UP v Olomouci 2003, 55 stran. Navržené hodnocení: 2-3.

38) Trmalová, Jitka, Odpuštění a smíření v teologii a životě křesťana, HTF UK v Praze

Katedra teologie, teologické etiky a teologické filosofie, Praha 2004, práce z dogmatické teologie, 70 stran, hodnocení: 1-2.

39) Kříž, Pavel, Ježíš Kristus v krásné literatuře podle Františka Dohnala, (Styčné body mezi teologií a kulturou), KTF UK v Praze, Katedra systematické teologie, práce z dogmatické teologie, Praha 2004, 76 stran, hodnocení: 1.

40) Kováč, Peter, Kříž v magisteriu Jana Pavla II., KTF UK v Praze, Katedra systematické teologie, práce z dogmatické teologie, Praha 2004, 151 stran, hodnocení 1-2.

41) Malčíková, Anna, Tajemství trpícího člověka ve světle křesťanské víry, Katedra systematické teologie CMTF UP, Olomouc 2004, práce z dogmatické teologie, 58 stran, hodnocení 2-3.

42) Boček, Aleš, Kristologické tituly v Postile M. Jana Husa, Katedra systematické teologie CMTF UP, Olomouc 2004, práce z dogmatické teologie, 74 stran. Hodnocení: 1, navrženo na zvláštní ocenění.

43) Cvrkal, Richard, Tajemství kříže, Katedra systematické teologie CMTF UP, Olomouc 2004, práce z dogmatické teologie, 56 stran. Hodnocení: 2.

44) Vícha, Daniel, Christologie a soteriologie v díle V. Boublíka - české překlady, Katedra systematické teologie CMTF UP, Olomouc 2004, práce z dogmatické teologie, 55 stran. Hodnocení: 1-2.

45) Lepka, Marek, Srovnání trinitární teologie Prof. Z. Kučery a ThDr. J. Zvěřiny, Katedra systematické teologie CMTF UP, Olomouc 2004, práce z dogmatické teologie, 78 stran. Hodnocení: 1.

46) Čirž, Tomáš Christologie v Husově výkladu Lombardových Sentencí, CMTF UP v Olomouci, 2005, diplomová práce z dogmatické teologie. Hodnocení: Eminenter.

47) Hudcová, Ludmila Analýza vybraných textů křížových cest ve světle současné christologie a soteriologie, CMTF UP v Olomouci, 2005, diplomová práce z dogmatické teologie. Hodnocení: Eminenter, návrh na zvláštní ocenění.

48) Komosná, Pavlína Christologie v českých překladech děl Raniera Cantalamessy

(Prameny a struktura), CMTF UP v Olomouci, 2005, diplomová práce z dogmatické teologie. Hodnocení: 1 - 2.

49) Kopáčková, Anna Křesťanská charita ve světle tajemství víry, CMTF UP v Olomouci, 2005, diplomová práce z dogmatické teologie. Hodnocení: 1 - 2.

50) Urbanová, Marie, Dogma Neposkvrněné početí Panny Marie v procesu vývoje mariologie, KTF UK v Praze, 2005, kombinovaná forma studia diplomová práce z dogmatické teologie. Hodnocení: 2 - 1.

51) ) Antonín Lukeš, Náboženské motivy u Miguela de Cervantes v románu "Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha,"KTF UK v Praze, 2005, diplomová práce z dogmatické teologie, navrhované hodnocení: Dobře.

52) Patrik Galle, Pojetí tradice v díle F. Cinka, Katedra systematické teologie CMTF UP v Olomouci 2006, práce z dogmatické, 114 stran a 12 stran příloh. Hodnocení vedoucího práce: Eminenter.

53) Olga Charvátová, Analýza christologie a soteriologie J. Pospíšila,

Katedra systematické teologie KTF UK v Praze 2006, Práce z dogmatické teologie, 67 stran. Hodnocení vedoucího práce: Valde bene - bene.

54) Jana Lukavská, Smysl utrpení ve světle křesťanské víry a mužská ženská tvář utrpení, Katedra systematické teologie KTF UK v Praze 2006, Práce z dogmatické teologie, 75 stran. Hodnocení vedoucího práce: Eminenter.

55) Jakub František Sadílek OFM, Studium teologie v české františkánské provincii ve 20. století (sonda do dějin české teologie), Katedra systematické teologie KTF UK v Praze 2006, Práce z dogmatické teologie, 95 stran. Hodnocení vedoucího práce: Eminenter - valde bene.

56) MUDr Milada Soldánová, Mužská a ženská tvář jako teologický

A antropologický problém, Katedra systematické teologie KTF UK v Praze 2006

Práce z dogmatické teologie, 101 stran a 14 obrazových příloh. Hodnocení vedoucího práce: Eminenter.

57) Katarína Barátová, Chritologicko-soteriologické motívy v autobiografických spisoch sv. Terézie z Liseux, CMTF UP v Olomouci, 2007, diplomová práce z dogmatické teologie. Hodnocení: Výborně, návrh na zvláštní ocenění

Autorka obdržela za svoji diplomovou práci zvláštní ocenění děkanky CMTF UP.

58) Jiří Filipi, Nanebevzetí Bohorodičky v sermonech Vavřince z Brindisi, CMTF UP v Olomouci, 2007, diplomová práce z dogmatické teologie. Hodnocení: Výborně.

59) Vojtěch Janšta, Analýza christologie obsažené v díle Paula Tillicha "Systematic Theology", CMTF UP v Olomouci, 2007, diplomová práce z dogmatické teologie. Hodnocení: Výborně, návrh na zvláštní ocenění.

Autor obdržela za svoji diplomovou práci zvláštní ocenění děkanky CMTF UP.

60) Ing Dagmar Stejskalová, Teologie stvoření J. Moltmanna a ve sborníku "Tvář naší země - krajina domova", CMTF UP v Olomouci, 2007, diplomová práce z dogmatické teologie. Hodnocení Výborně.

61) Stanislav Zatloukal, Christologická analýza poezie Jana Zahradníčka, CMTF UP v Olomouci, 2007, diplomová práce z dogmatické teologie. Hodnocení: Výborně, návrh na zvláštní ocenění.

Autor obdržela za svoji diplomovou práci zvláštní ocenění děkanky CMTF UP.

62) L. Nosek, Christologická a soteriologická analýza díla "Synopsis Theologiae Dogmaticae Specialis" od ThDr. Vojtěcha Šandy,KTF UK v Praze, 2007, diplomová práce z dogmatické teologie. Hodnocení: výborně.

63) P. Frývaldský, Christologie v díle Josefa Ratzingera, KTF UK v Praze, 2007, diplomová práce z dogmatické teologie. Hodnocení: výborně, návrh na zvláštní ocenění.

V listopadu 2007 obdržel P. Frývaldský za svoji diplomovou práci Bolzanovu cenu.

64) Kubíková Vítězslava, Významné postavy teologie CČS(H), Katedra systematické teologie CMTF UP v Olomouci 2007, diplomová práce z dogmatické teologie, 78 stran textu. 1 strana posudku. Hodnocení: Dobře.

65) Heike Knapová, Christologische Analyse des Buches Romano Guardini:Der Herr - Betrachtung über die Person Und das Leben Jesu Christi, Katedra systematické teologie CMTF UP Olomouc Olomouc 2008, 105 stran textu, hodnocení: Eminenter (Práce v německém jazyce).

66) Roman Vlk, Ekologie jako teologický problém, Katedra systematické teologie CMTF UP Olomouc 2008, Práce z dogmatické teologie, 66 stran textu, hodnocení: Eminenter-valde bene.

67) Posudek vedoucího diplomové práce na: Jaroslava Veselá, Analýza christologie a soterilogie v základních katechismech dostupných v českém jazyce, Katedra dogamtické a fundamentální teologie KTF UK v Praze 2008, 101 stran textu, hodnocení 2-3.

68) Posudek vedoucího diplomové práce na: Gabriela Křižanová, Ježíš Kristus jako vzor následování podle"De perfectione vitae ad sorores"od sv. Bonaventury, Katedra systematické teologie CMTF UP Olomouc, Olomouc 2008. Celkem 66 stran psaného textu. Navrhované hodnocení: slabší Valde bene.

69) Posudek vedoucího diplomové práce na: Ing. Iveta Hušková, Základní etapy uchopení trojičního tajemství Ze strany CČS(H), Katedra systematické teologie CMTF UP Olomouc 2009, Práce z dogmatické teologie, 76 stran textu - hodnocení: Výborně, návrh na zvláštní ocenění děkankou CMTF UP.

70) Posudek vedoucího diplomové práce na: Petr Košulič, Sondy do dějin české mariologie(Jirsík, Hejbal, Špaček, Žák, Dacík, Zvěřina), Katedra systematické teologie CMTF UP Olomouc 2009, Práce z dogmatické teologie, 134 stran textu. Hodnocení: Eminenter. Návrh na zvláštní ocenění ze strany České christologicko-mariologické akademie.

71) Posudek vedoucího diplomové práce na: Daniel Blažke, Christologická analýza "De Civitate Dei"svatého Augustina z Hippo, Katedra systematické teologie CMTF UP Olomouc 2009, práce z dogmatické teologie - 76 stran, hodnocení: eminenter - valde bene.

72) Posudek vedoucího diplomové práce: Zuzana Brenesselová, Ekologické aspekty v Bibli a jejich aktualizace v kontextu současné doby, Katedra fundamentální a dogmatické teologie KTF UK Praha 2009, Práce z dogmatické teologie, 63 stran, hodnocení: velmi dobře - dobře.

73) Posudek vedoucího diplomové práce: Radomír Bužek, Analýza tajemství Ducha svatého v díle De Trinitate Richarda od Sv. Viktora, Katedra systematické teologie CMTF UP v Olomouci - květen 2011; 77 tiskových stran. Hodnocení: Výborně, zvláštní ocenění děkanky CMTF.

74) Posudek vedoucího diplomové práce: Petr Červinka, Trinitologie, pneumatologie a mariologie v díle "De civitate Dei" sv. Augustina z Hippo, Katedra systematické teologie CMTF UP v Olomouci - květen 2011; 71 tiskových stran. Hodnocení: Výborně, zvláštní ocenění děkanky CMTF.

75) Posudek vedoucího diplomové práce: Eva Štefková, Obraz Boha a člověka v česky vydaných publikacích Marina Bubera, Katedra systematické teologie CMTF UP v Olomouci - květen 2011; 73 tiskových stran. Hodnocení: Výborně, zvláštní ocenění děkanky CMTF.

76) Posudek vedoucího diplomové práce na: Robert Psota, Christologická analýza knihy Giuseppe Ricciottiho - Život Ježíše Krista, Katedra systematické teologie CMTF UP Olomouc, květen 2011, práce z dogmatické teologie, 59 stran. Hodnocení: 2-3.

77) Posudek vedoucího diplomové práce: Katedra systematické teologie CMTF UP v Olomouci květen 2012: David Káňa, Trinitární a christologická analýza spisů Apoštolských spisů. 1 strana. Hodnocení: Výborně.

78) Posudek vedoucího diplomové práce: Katedra dogmatické a fundamentální teologie KTF UK v Praze květen 2012: Barbora Šmejdová, Básník Slova. Christologie v díle T. S. Eliota. Jedna strana. Hodnocení: výborně.

79) Vedení diplomové práce - Katedra dogmatické a fundamentální teologie, KTF UK v Praze, leden 2013: Jana Beránková, Tajemství život Ježíše Krista v zamyšleních hostů a pracovníků Proglasu. Posudek - 1 strana. Hodnocení Velmi dobře. Obhájeno dne 31. 1. 2013.

80) Vedení diplomové práce - Katedra dogmatické a fundamentální teologie, KTF UK v Praze, leden 2013: Jana Beránková, Tajemství život Ježíše Krista v zamyšleních hostů a pracovníků Proglasu, 60 stran. Posudek - 1 strana. Hodnocení Velmi dobře. Obhájeno dne 31. 1. 2013.

81) Michal Cvingráf, Christologie, pneumatologie, mariologie, eklesiologie a angelologie v kázáních Jana Valeriána Jirsíka, Katedra systematické teologie CMTF UP v Olomouci, 2013, 64 stran, hodnocení velmi dobře.

82) Oleg Jelčaninov, Ustanovení katolické církevní organizace, její vývoj na Ruském Dálném Východě od konce 19. století do 30. let Sovětského období, Katedra systematické teologie, CMTF UP v Olomouci, 2013, 90 stran. Práce v ruském jazyce. Hodnocení: výborně - velmi dobře.

83) Pavel Obr, Christologická a mariologická inspirace v kázáních Vincence Zahradníka, Katedra systematické teologie CMTF UP v Olomouci, 2013, 54 stran, hodnocení velmi dobře - dobře.

84) Lukáš Urban. Christologické a mariologické inspirace v díle Alexandra Rokose, Katedra systematické teologie CMTF UP v Olomouci, 2013, 63 stran, hodnocení: výborně.

85) Posudek vedoucího práce (2 strany) na diplomovou práci Katedra dogmatické a fundamentální teologie na KTF UK v Praze: Tomáš Kábele, Cesta filozofie náboženství, potažmo filozofické teologie:R. Schaeffler - T. de Boer - C. Jež, Katedra dogmatické a fundamentální teologie KTF UK v Praze 2013. Obhajoba: 21. 1. 2014. Práce má celkem 84 započitatelných stran. Navržené hodnocení 2-3.

86) Lubomír Řihák, Mariologie v Časopisu katolického duchovenstvaV letech 1828-1949, diplomová práce: Katedra systematické teologie CMTF UP Olomouc 2014, 95 stran. Hodnocení výborně, ocenění ze starny České christologické a mariologické akademie.

87) Miroslava Běhalová, Husovská tematika v Theologické revue 1929-2005, Katedra systematické teologie CMTF UP v Olomouci 2015, 134 stran. Hodnocení: eminenter.

88) Jiří Janalík, Christologie Františka Sušila v jeho poznámkách k Lukášovu evangeliu, Katedra systematické teologie CMTF UP v Olomouci, Olomouc 2015, 83 započitatelných stran, celkem 96. Hodnocení: Výborně, návrh na zvláštní ocenění. Posudek vedoucího práce: 2 strany.

89) Posudek vedoucího diplomové práce na: Bližňák Luboš, Sociální a politická problematika očima katolických teologů v Časopise katolického duchovenstva, dipl. práce, Katedra systematické teologie CMTF UP: Olomouc 2016, 100 stran, hodnocení A-B. Posudek - 2 strany.

90) Posudek vedoucího diplomové práce na: Matyášek Ing. Bc. Aleš, Antropologie Antonína Lenze, dipl. práce, Katedra systematické teologie CMTF UP: Olomouc 2016, 100 stran, hodnocení A-B. Posudek - 2 strany.

91) Posudek vedoucího diplomové práce na: Michal Slanina, Jan Hus v Časopisu katolického duchovenstva v letech 1828-1949, dipl. práce, Katedra systematické teologie CMTF UP: Olomouc 2016, 83 stran, hodnocení D-E. Posudek - 2 strany.

92) Posudek vedoucího diplomové práce na: Tomáš Žižkovský, Život, osobnost a dílo Roberta Neuschla a jeho cyklus Postních kázání z christologického pohledu, dipl. práce, Katedra systematické teologie CMTF UP: Olomouc 2016, 97 stran, hodnocení A-B. Posudek - 2 strany.

3.3. Oponované diplomové práce

1) Orságová, V. Proměny české společnosti a nová evangelizace. Olomouc 1997. 56 s. Hodnocení: Eminenter.

2) Bendová, R. Konečný cíl člověka. Olomouc 1997. 48 s. Hodnocení: Valde bene.

3) Holubcová, A. O Božím milosrdenství. Olomouc 1997. 45 s. Hodnocení: Bene.

4) Oujezdská, M. Přínos západní nauky o milosti pro sebepochopení

dnešního člověka podle Frei sein aus Gnade. Olomouc 1997. 56 s. Hodnocení: Eminenter.

5) Petráček, T. Lidská duše v teologické antropologii a eschatologii. Olomouc 1998. 56 s. Hodnocení: Valde bene.

6) Růžičková, D. Role ekleziologie v ekumenickém dialogu. Olomouc 1998. 49 s. Hodnocení: Valde bene.

7) Víchová, H. Lidská vina a svátost smíření. Olomouc 1998. 46 s. Hodnocení: Bene.

8) Rousová, M. Vztah víry a rozumu podle encykliky "Fides et ratio" Jana Pavla II. Olomouc 2000. 65 s. Hodnocení: Bene.

9) Stefanovič, A. Křesťanství a buddhismus. Olomouc 2000. 42 s. Hodnocení: Bene.

10) Mikešová, P. Sociologicko-religionistická studie moderního člověka a jeho vztahu k náboženství. Olomouc 2000. 49 s. Hodnocení: Valde bene.

11) Žůrková, D. Podoby religiozity z hlediska motivace a způsobu jejího prožívání. Olomouc 2000. 76 s. Hodnocení: Eminenter.

12) Dokládalová, V. Maria - Matka církve. Olomouc 2001. 79 s. Hodnocení - BENE.

13) Ing. Měšťánek, J., Proroci v bibli a v Koránu (Olomouc 2002) 51 stran. Hodnocení: Bene. (Křesť. vých. komb.).

14) Cibulková, J., Symbolika vody a voda jako znamení ve svátosti křtu (Olomouc 2002) 71 stran. Hodnocení: Valde bene. (Křesť. vých. komb.).

15) Ing. Šatánek, J. Ph.D., Utrpení a spása člověka v buddhismu a v křesťanství (Olomouc 2002) 60 stran. Hodnocení: Valde bene. (Křesťanská výchova, kombinované studium).

16) Závodná, P., Duch svatý a svátosti v současném učení církve (Olomouc 2002) 58 stran. (Křesť. výchova).

17) Ondřej Mléčka, Veřejné působení Ježíše Krista v díle Hans Urs von Balthasara. CMTF - UP v Olomouci, katedra systematické teologie, 2003, 55 stran, hodnocení: Valde bene - bene.

18) Roman Pjevič, Křesťanství a možnost spásy v jiných náboženstvích podle magisteria. CMTF - UP v Olomouci, katedra systematické teologie, 2003, 75 stran. Hodnocení: Valde bene - bene.

19) Karin Scholzová, Christologický smysl lidského utrpení v dokumentech magisteria. CMTF - UP v Olomouci, katedra systematické teologie, 2003, 60 stran. Hodnocení: Bene - insuff.

20) Lacina, Pavel, Člověk jako Boží obraz v současném magisteriu, Katedra systematické teologie CMTF UP, Olomouc 2004, práce z dogmatické teologie, 72 stran. Hodnocení: 2-3.

21) Hedvík, Jan, Boží děti, CMTF UP v Olomouci, 2005, diplomová práce z dogmatické teologie. Hodnocení: 3 - 4.

22) Hedvíková, Milena, Obraz eschatologického společenství s Kristem, CMTF UP v Olomouci, 2005, diplomová práce z dogmatické teologie. Hodnocení: 3.

23) Matysková, Veronika, Eucharistie společenstvím s Kristem a s církví, KTF UK v Praze, 2005, forma studia neuvedena, diplomová práce z dogmatické teologie. Hodnocení: 4!

24) Rückl, Jan, Zdeněk Bonventura Bouše OFM. Živost a dílo, KTF UK v Praze, 2005, forma studia neuvedena, diplomová práce z dogmatické teologie. Hodnocení: 1, návrh na ocenění a publikaci.

25) Filip Janák, Tajemství nadpřirozenosti, Katedra systematické teologie KTF UK v Praze 2006, Práce z fundamentální teologie, 62 stran. Hodnocení oponenta: Bene.

26) Jan Paseka, Kněz jako správce Božích tajemství (trojí úkol kněze), Katedra systematické teologie KTF UK v Praze 2006, Práce z dogmatické teologie, 81 stran. Hodnocení oponenta: Bene.

27) Jan Regner SJ, Relevance Lonerganovy teorie poznání pro metodu v teologii, Katedra systematické teologie KTF UK v Praze 2006, Práce z fundamentální teologie, 81 stran. Hodnocení ze strany oponenta: Valde bene - bene.

28) Martin Vlček, Cesta duchovního dětství ve spisech svatého Josemaríi Escrivá

De Balaguer, Katedra systematické teologie KTF UK v Praze 2006, Práce ze spirituální teologie, 78 stran. Hodnocení oponenta: Bene.

29) Marie Bubová, Umírání a smrt v pohledu křesťanské víry, Katedra systematické teologie CMTF UP v Olomouci 2006, 59 stran, hodnocení 2-3.

30) Martin Kudla, Eucharistie ve stěžejních dílech Antonína Šuránka, Katedra systematické teologie CMTF UP Olomouc 2008, Práce z dogmatické teologie, 66 stran, oponentský posudek, hodnocení: Eminenter - valde bene.

31) Posudek oponenta diplomové práce na: David Mrázek, Trojiční tajemství v životě církve v době apoštolských otců a prvních apologetů, Katedra dogmatické a fundamentální teologie KTF UK v Praze 2009, 83 stran psaného textu, hodnocení: Valde bene.

32) Posudek oponenta diplomové práce na: Ondřej Šnevajs, Účinnost svátostí podle svatého Tomáše Akvinského, Katedra systematické teologie CMTF UP Olomouc 2009, Práce z dogmatické teologie, 45 stran, hodnocení: valde bene.

33) Posudek oponenta diplomové práce na: Libor Zukal, Teologická antropologie ženy

Gertrudy von le Fort v jejím díle "Věčná žena", Katedra systematické teologie CMTF UP Olomouc 2009, práce z dogmatické teologie, 68 stran textu, hodnocení: velmi dobře.

34) Posudek oponenta diplomové práce: Michal František Jadavan, Eklesiologie Silvestra Maria BraitaV jeho knize:Církev: Studie apologeticko-dogmatická, Olomouc 2010, 100 stran. Hodnocení výborně.

35) Posudek oponenta diplomové práce na: Helena Tvarůžková, Duch svatý v životě církve

ve vybraných dokumentech magisteria, Katedra systematické teologie CMTF UP Olomouc, květen 2011, práce z dogmatické teologie, 68 stran. Hodnocení: 3-4.

36) Posudek oponenta diplomové práce: Katedra systematické teologie CMTF UP v Olomouci květen 2012: Jan Vymětal, Nejsvětější Srdce Ježíšovo ve vybraných dokumentech magisteria. Jedna strana. Hodnocení: velmi dobře - dobře.

37) Jednostránkový oponentský posudek na diplomovou práci: Nina Mašatová, Vzkriesenie Ježiša z Nazareta jako otázka hermeneutická, HTF UK v Praze 2016, 75 s. Navržené hodnocení: Velmi dobře.

3.4. Vedené bakalářské práce:

1) Urbanová, Marie, Analýza zásadních textů současného magisteria a MPMA věnovaných Matce Páně. KTF - UK v Praze, katedra systematické teologie, 2003, 61 stran. Hodnocení: Valde bene.

2) Lukavská, Jana, Smysl utrpení ve světle křesťanské víry, KTF UK v Praze

Katedra systematické teologie, Praha 2004, práce z dogmatické teologie, 48 stran, Navržené hodnocení: 1.

3) MUDr Soldánová, Milada, Tvář jako teologický a antropologický problém,

KTF UK v Praze, Katedra systematické teologie, Praha 2004,práce z dogmatické teologie, 50 stran, hodnocení: 1.

4) Martin Laštovic, Trojice a manželství, KTF UK v Praze 2005, Kombinované studium, bakalářská práce z dogmatické teologie, 49 stran textu. Hodnocení: Valde bene.

5) Helena Ludmila Lukášová, Služba ve františkánské spiritualitě a v Pravidlech Života Milosrdných sester sv. Kříže, Katedra pastorální a spirituální teologie CMTF UP v Olomouci 2006, Práce z oboru: Teologie a spiritualita zasvěceného života, 51 stran. Hodnocení vedoucího práce: Eminenter.

6) Marie Neumanna Votavová, Analýza Konstitucí a Směrnic Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Čechách a na Moravě z hlediska teologie společenství, Katedra pastorální a spirituální teologie CMTF UP v Olomouci 2006, Práce z oboru: Teologie a spiritualita zasvěceného života, 59 stran. Hodnocení veducího práce: Valde bene - bene.

7) Jiří Pluhař, Srovnání problematiky vztahu milost-svoboda U sv. Augustina a u sv. Bernarda. Katedra systematické teologie KTF UK v Praze 2006, 76 stran. Hodnocení vedoucího práce: Eminenter - valde bene.

8) Helena Hradílková, Kříž Vzkříšeného, trpící člověk a křesťanská charita, CMTF UP v Olomouci, 2007, diplomová práce z dogmatické teologie, studijní obor: Charitní a sociální práce. Hodnocení: Výborně - velmi dobře.

9) Jana Beránková, Mluvení o Bohu na radiu Proglas, KTF UK v Praze 2007, 86 stran. Bakalářská práce z dogmatické teologie, studijní obor - náboženské nauky. Hodnocení. Výborně - velmi dobře.

10) Angelika Krenciv, Christologie a soteriologie na vlnách Svobodné Evropy 1980-1995. Analýza postiů otce Msgr. Karla J. Fořta, Katedra dogmatické a fundamentální teologie KTF UK v Praza 2008. 49 stran textu, 19 příloh, hodnocení 1-2.

11) Posudek vedoucího bakalářské práce: Mária Kassaiová, Kríž v životě a diele svätej Kataríny Sienskej, Olmouc 2010. 44 stran, hodnocení 44 stran.

12) Posudek vedoucího bakalářské práce :Hana Venturová, Chudý a pokorný Kristus jako východisko spirituality Vincence de Paul - spiritualita Vincence de Paul A současná christologie, Katedra dogmatické a fundamentální teologie KTF UK v Praze, květen 2011, 63 stran. Hodnocení: 2-3.

13) Magdaléna Esterháziová, Stanovy mníšok Rehole Kazatel´ov sv. Dominika vo svetle tajomstva Trojice, Katedra systematické teologie CMTF UP Olomouc, květen 2011, práce z dogmatické teologie, 61 stran. Hodnocení: výborně - čestné uznání děkanky CMTF.

14) Posudek vedoucího bakalářské práce: Katedra dogmatické a fundamentální teologie KTF UK v Praze leden 2012: Miloslava Knopová, Obraz Boha v knize Antoine de Saint-Exupéryho Citadela. Jedna strana. Hodnocení: dobře až nedostatečně.

15) Posudek vedoucího bakalářské práce: Katedra dogmatické a fundamentální teologie KTF UK v Praze květen 2012: Miloslava Knopová, Obraz Boha v knize Antoine de Saint-Exupéryho Citadela. Opakovaná obhajoba upravené práce, jedna strana. Hodnocení: dobře.

16) Posudek vedoucího bakalářské práce: Katedra dogmatické a fundamentální teologie KTF UK v Praze květen 2012: Zdeněk Sivek, Náboženské projevy v současném vrcholovém fotbalu. Jedna strana. Hodnocení: výborně.

17) Posudek vedoucího bakalářské práce: Katedra systematické teologie CMTF UP v Olomouci květen 2012: Milada Škodová, Životní pouť Jana Evangelisty Bílého (1819-1888)a christologická analýza jeho spisu Život Pána našeho Ježíše Krista. 1 strana - hodnocení: výborně až velmi dobře.

18) Posudek vedoucího bakalářské práce: Katedra dogmatické a fundamentální teologie KTF UK v Praze květen 2012: Iveta Veselá, Kněžství v dokumentech II. Vatikánského koncilu, KKC a v dokumentu MTK o diakonátu. Jedna strana. Hodnocení: dobře.

19) Lukáš Obr, Tajemství Kristovy osoby a lidské spásy v myšlení Karla Farského, Katedra systematické teologie CMTF UP v Olomouci, 2013, 64 stran, hodnocení: výborně.

20) Posudek (1 strana) na bakalářskou práci: Jan Humplík, Pojetí Darwinovy evoluční teorie v díle Ladislava Josefa Čelakovského a přesahy jeho myšlení do teologie stvoření, Katedra systematické teologie CMTF UP v Olomouci, 2014, 71 stran. Hodnocení: Výborně, návrh na zvláštní ocenění a následnou publikaci studie vycházející z této kvalifikační práce.

21) Posudek (1 strana) na bakalářskou práci: Irena Dörrová, Christologie v díle Dr.Ph. Josefa Čeňka z Wartenberku (1765-1843), 48 započitatelných stran. Katedra fundamentální a dogmatické teologie KTF UK v Praze. Hodnocení: 2-3.

22) Posudek vedoucího bakalářské práce, 2 strany, na: Ing. Martin Lejsal, Analýza specifických teologických témat v díle Drama věků Od E. G. Whiteové, Katedra fundamentální a dogmatické teologie KTF UK v Praze, celkem 81 započitatelných stran. Hodnocení: Výborně, návrh na ocenění ze strany vedení KTF, případně na kandidaturu na Bolzanovu cenu.

23) Posudek vedoucího bakalářské práce na: Vlasta Klekerová, Panna Maria v díle Lva XIII., Katedra fundamentální a dogmatické teologie, KTF UK v Praze 2015, 68 stran. 1 strana posudku. Obhájeno dne 18. 1. 2015. Hodnocení výborně.

24) Posudek vedoucího bakalářské práce na: Pilnáček Jiří Jan, Christologie, pneumatologie, trinitologie a mariologie v kázáních Václava Viléma Václavíčka, bakal. práce, Katedra systematické teologie CMTF UP: Olomouc 2016, 70 stran, hodnocení A-B. Posudek - 2 strany.

25) Jednostránkový posudek moderátora na bakalářskou práci: Eduard Fiedler, Mezi Freiburgem a Cáchami Život a dílo německého filosofa, teologa a biskupa Klause Hemmerleho, KTF UK v Praze 2016, 43 stran. Navržené hodnocení: Výborně.

3.5. Oponované bakalářské práce:

1) Bakalářská práce - obor charitativní a sociální práce.

Zatloukal, L., Communio - společenství (Olomouc 2002) 128 stran. Hodnocení: Valde bene.

2) Bakalářská práce - obor charitativní a sociální práce. Krčmová, E. Hospic jako součást charitativní péče pro terminální stadium nemocných seniorů, CMTF UP, Olomouc 2002. Obhajoba 7. 1. 2003, hodnocení - Valde bene.

3) Matysková, V Eucharistie v životě sv. Faustyny Kowalské. KTF - UK v Praze, katedra systematické teologie, 2003, 45 stran- Hodnocení: Valde bene.

4) Kateřina Rosová, Tajemství Božího milosrdenství u sv. Faustyny

Kowalské. Katedra systematické teologie KTF UK v Praze 2003, Č" stran. Hodnocení: Valde bene - bene.

5) Zdeňka Šcecinová, Lidský intelekt ve stavu véčného cíle.

Katedra systematické teologie KTF UK v Praze 2003, 38 stran. Hodnocení: Nedostatečně.

6) Jiří Coufal, Vztah mezi všeobecným a svátostným kněžstvím na pozadí nauky 2. vatikánského koncilu, KTF UK v Praze, 2005, forma studia neuvedena, Bakalářská práce z dogmatické teologie. Hodnocení: Eminenter.

7) Alena Sirotková, Přátelství a jeho místo v zasvěceném životě, Katedra systematické teologie CMTF UP Olomouc 2008, Práce na pomezi spirituální teologie, 39 stran textu, hodnocení: Valde bene - bene.

8) Mária Bernardetta Struková, Radosť z Boha v zasvätenom živote, Katedra systematické teologie CMTF UP Olomouc 2008, Práce na pomezi spirituální teologie, 41 stran, hodnocení: Valde bene - bene.

9) Posudek oponenta bakalářské práce na: Lenka Nezbedová, Sekulární institut "Dílo blažené Zdislavy", Katedra systematické teologie CMTF UP Olomouc 2009, práce z oblasti spirituality a církevních dějin, 95 stran, hodnocení: Výborně.

10) Posudek oponenta bakalářské práce na: Jana Smékalová, Nauka o hierarchii andělů podle díla "O nebeské hierarchii" od Pseudodionýsia Areopagity a její následná recepce, Katedra systematické teologie CMTF UP v Olomouci, květen 2011, 37 stran. Hodnocení 1-2.

11) Posudek oponenta bakalářské práce na: Hana Honová, DiS., Konfucianismus a křesťanství, Katedra systematické teologie CMTF UP v Olomouci, květen 2011, 37 stran. Hodnocení 3-4.

12) Posudek oponenta bakalářské práce: Katedra systematické teologie CMTF UP v Olomouci květen 2012: Tereza Damiána Juráková, Mariologie služebníka Božího P. Roberta Spiske. 1 strana. Hodnocení: velmi dobře.

13) Posudek oponenta bakalářské práce, 1 strana - Katedra dogmatické a fundamentální teologie KTF UK v Praze, obhájeno 21. 1. 2013 - Mgr. Karel Macek, Rozbor trojiční teologie v osmém kázání Na Píseň písní Bernarda z Clairvaux, 42 stran. Hodnocení: Výborně.

14) Posudek oponenta prof. C. V. Pospíšila na bakalářskou práci: UTF UK v Praze - Katedra judaistiky - Terezie Stehlíková, Postoje papežů vůči Židům a judaismu po II. světové válce, 43 stran, hodnocení 2-3.

3.6. Oponování závěrečných prací:

1) Helena Hradílková, Kříž Vzkříšeného a jeho význam pro trpícího člověka, VOŠ Caritas 2006, práce z dogmatické a spirituální teologie, 44 stran textu. Hodnocení vedoucího práce: 1-2.

3.4. Pedagogická činnost:

1) Dogmatická teologie I-II (Metoda, trinitologie, teologie stvoření, christologie, mariologie) CMTF UP v Olomouci, dení studium III. ročník - 1996, 1996-7, 1997-8, 1998-9, 1999-2000, 2000-1, 2001-2. (4, resp. 5 hodin týdně).

2) Přehled dogmatické teologie I - Kombinované studium II., respektive III. ročník. (Metoda, trinitologie, teologie stvoření, christologie, mariologie) CMTF UP v Olomouci, dení studium III ročník - 1996, 1996-7, 1997-8, 1998-9, 1999-2000, 2000-1, 2001-2. (20 hodin ročně).

3) Základy dogmatické teologie I-II - Křesťanská výchova III. ročník. (Metoda, trinitologie, teologie stvoření, christologie, mariologie) CMTF UP v Olomouci, dení studium III ročník - 1996, 1996-7, 1997-8, 1998-9, 1999-2000, 2000-1, 2001-2. (2, resp. 3 hodiny týdně).

4) Základy dogmatické teologie III - Křesťanská výchova. (O milosti, obecná a zvláštní sakramentologie, eschatologie) CMTF UP v Olomouci, denní studium IV. ročník - 1996, 1996-7, 1997-8, (3 hodiny týdně).

5) Seminář: Bonaventurovo dílo Itineratium mentis in Deum. CMTF UP v Olomouci. 1996-7 (1 hodina týdně).

6) Seminář: Teologie kříže I: Utrpení Páně podle Jana, další témata z oblasti teologie kříže. CMTF UP v Olomouci. 1996-7; 1998-9; 2001-2 (1 hodina týdně).

7) Volitelný předmět: Základy pneumatologie. CMTF UP v Olomouci. 1997-8; 1998-1999. (1 hodina týdně)

8) Volitelný předmět: Základy Mariologie. CMTF UP v Olomouci. 1997-8; 1998-1999. (1 hodina týdně)

9) Volitelný předmět: Teologie 20. století. CMTF UP v Olomouci. 2001-2. (1 hodina týdně).

PG studium na CMTF UP:

1) Teologie kříže Bonaventury z Bagnoregia: 1998-1999; 1999-2000.

2) Současná christologie: 2000-2001.

3) Směry v teologii 20. století: 2001-2002.

Institut františkánských studií:

1) Putování mysli do Boha Bonaventury z Bagnoregia. 2001.

2) Biblická christologie. 2001.

Husitská teologická fakulta UK v Praze:

1) Dějiny dogmatu a dějiny teologie. Denní studium - II. ročník, 2 hodiny týdně. 2001-2.

Katolická teologická fakulta UK v Praze

Od února 2002

1) Výuka na denním studiu: Christologie a soterilogie-

2) Výuka na kombinovaném studiu - dálkovém: Trinitologie.