Mgr. et Mgr. Jana Plátová, Ph.D.

vizitka

Narozena v roce 1976.

Vzdělání

 • 2019: CMTF UP Olomouc, habilitace (Doc.) v oboru teologie; habilitační práce: “Dokonalá láska vyhání strach: recepce Janových epištol v díle Klementa z Alexandrie”; habilitační přednáška: “Raně křesťanské výklady Žalmu 18/19 (zvláště verše 5) v alexandrijské exegetické tradici”
 • 2000-2007: FF MU Brno, obor klasická filologie se zaměřením na starokřesťanskou literaturu (Ph.D.); téma doktorské práce: “Klement z Alexandrie – Hypotypóseis. První křesťanský komentář Písma”

 • 2004–2011: CMTF UP Olomouc, obor katolická teologie (Mgr.)

 • 1995–2000: FF MU Brno, obor klasická filologie (Mgr.)

Praxe

 • od 2000 dosud: výuka předmětů novozákonní řečtina, latina a patrologie při CMTF UP na oborech Katolická teologie, Teologické nauky a Teologie online (ve stupni bakalářském, magisterském a doktorském); vedení bakalářských, magisterských a doktorských prací
 • od 2005 dosud: Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty při CMTF UP v Olomouci (vědecký pracovník)
 • 2000-2004: odborný pracovník Ústavu klasických studií při FF MU v Brně (společný projekt s CMTF UP a ÚKS AVČR
 • 2008-2016 externí výuka na FF MU Brno

Odborné zaměření

 • novozákonní řečtina
 • křesťanská a církevní latina
 • starokřesťanská literatura (zvl. Klement Alexandrijský, patristická exegeze)
 • Septuaginta
 • novozákonní apokryfy

Členství v odborných institucích

 • od r. 2022 členem Vědecké rady Univerzity Karlovy
 • od r. 2021 členem hodnoticího panelu P401 – „Filosofie, teologie, religionistika“ při GAČR
 • od r. 2019 členem Oborové rady křesťanského myšlení a Oborové rady katolické teologie při CMTF UP
 • od r. 2008 členem International Association of Patristic Studies (IAPS/AIEP; viz www.aiep-iaps.org)
 • od r. 2008 členem Patristické společnosti ČR (viz www.centrum-texty.upol.cz/patristickaspolecnost/)
 • od r. 2006 zahraničním korespondentem časopisu Adamantius
 • od r. 2003 členem Jednoty klasických filologů

Výběrová bibliografie

Komentované překlady

 • Klement Alexandrijský, Quis dives salvetur?, úvod, překlad a poznámky J. Plátová, Praha: Oikoymenh (připravuje se).
 • Žalmy. Septuaginta, překlad řeckého textu V. Černušková - J. Plátová - L. Tichý, úvod a komentář P. Chalupa, Praha: Vyšehrad 2019.
 • Izajáš. Septuaginta, překlad řeckého textu J. Plátová, překlad MT textu, úvod a komentář G. I. Vlková, Praha: Vyšehrad 2018.
 • Klement Alexandrijský, Exegetické zlomky (Eclogae propheticae - Hypotyposes), úvod, překlad a poznámky J. Plátová, Praha: Oikoymenh 2014.
 • Klement Alexandrijský, Stromata VII., překl. a úvodní studie V. Černušková - poznámky J. Plátová, Praha: Oikoymenh 2011.
 • "Písně o Hospodinově služebníku", in: G. I. Vlková, Hospodinův služebník a nová smlouva. Výklad "písní o služebníkovi" z knihy Izaiáš a jejich poselství o smlouvě, Olomouc: UP 2009, překlad textu Septuaginty v příloze.
 • Georgius Bartholdus Pontanus. O sv. Hroznatovi, opatu v Teplé a jeho sestře Wojslavě, představené kláštera v Chotěšově, in: Na Hroznatově míse 11, Teplá 2009, s. 38-42.
 • Klement Alexandrijský, Stromata III., Praha: Oikoymenh 2006, s. 340-497.
 • Klement Alexandrijský, Stromata I., Praha: Oikoymenh 2004, s. 177-517.
 • Raphael De Laminetz. K uctění památky patronů českého království, jejichž jména nejsou dosud zapsána v knize svatořečených, jsou však v knize života, in: Na Hroznatově míse 4, Teplá 2002, s. 41-48.

Monografie

 • Plátová, Jana: Dokonalá láska vyhání strach: recepce Janových epištol v díle Klementa z Alexandrie. Jihlava: Mlýn 2018. 222 s.
 • Izaiáš: komentovaný překlad řecké septuagintní verze. Úvod, překlad a komentář Gabriela Ivana Vlková a Jana Plátová. Praha: Vyšehrad 2018. 398 s. Autorský podíl: G. I. Vlková: 60%, J. Plátová: 40%.
 • Klement Alexandrijský. Exegetické zlomky: Eclogae propheticae, Hypotyposes. Překlad, úvod a poznámky k textu Jana Plátová. Knihovna raně křesťanské tradice 16. Praha: ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ 2014. 272 s.

Články v časopisech a sbornících, kapitoly v monografiích

 • Plátová, J.: „Amnésikakía e il suo posto nel concetto di assimilazione a Dio negli Stromati di Clemente Alessandrino”, in: La memoria. Forme e finalità del ricordare nel cristianesimo antico. XLVIII Incontro di Studiosi dell’Antichità Cristiana, SEA ??, Roma 2023, v redakčním řízení.
 • Plátová, J.: Clement of Alexandria’s Homily Quis Dives Salvetur? and Its Pastoral Challenges for Alexandrian Christians”, Vox Patrum 85 (2023) v redakčním řízení.
 • Plátová, J.: “Sündenlehre bei Clemens von Alexandria“, in: Inherited Sin?, (Th. Hainthaler et alii eds.), Innsbruck – Wien: Tyrolia, 2023, v redakčním řízení.
 • Plátová, J.: “Die Lehre von der Angleichung an Gott bei Clemens von Alexandrien und ihre Fundamente in der Schrift”, in: Imago Dei (Th. Hainthaler et alii eds.), Innsbruck – Wien: Tyrolia, 2021, 66-82.
 • Plátová, J.: “Clement of Alexandria’s Reading of 1John”, Studia Patristica CX, Vol. 7: Clement of Alexandria, M. Vinzent – V. Hušek (eds.), Leuven: Peeters 2021, 35-52.
 • Plátová, J., Černušková, V., Hušek, V.: „Méně známé spisy Klementa Alexandrijského. Trendy a perspektivy současného bádání“, Studia Theologica 23/2 (2021) 49-61.
 • Plátová, J.: „Příbytek na Slunci: křesťanské výklady žalmu 18/19 (zvl. verše 5c) v alexandrijské exegetické tradici“, Listy Filologické CXLIV (2021), 83-102.
 • Plátová, J.: “Clement of Alexandria and the Book of Psalms”, Adamantius 26 (2020) 426-449.
 • Plátová, J.: {ἀσφάλεια, ἀσφαλής, ἀσφαλίζομαι}, in: Historical and Theological Lexicon of the Septuagint, Vol. I. Alpha – Gamma, ed. Eberhard Bons, Tübingen: Mohr Siebeck 2020, 1237-1248.
 • Plátová, J.: „Klementovo kázání Který boháč bude spasen? jako pramen Zlaté legendy“, Studia Theologica 21/3 (2019), 45-66.
 • Plátová, J.: „How Many Fragments of the Hypotyposes by Clement of Alexandria Do We Actually Have?“, Studia Patristica LXXVIX, Leuven: Peeters, 2017, s. 71-86.
 • Plátová, J.: "Comprehensive Bibliography on Clement's Scriptural Interpretation," in: Clement's Biblical Exegesis, Proceedings of the Second Colloquium on Clement of Alexandria (Olomouc, May 29-31, 2014), eds. V. Černušková, J. L. Kovacs and J. Plátová, Leiden-Boston: Brill 2017, s. 38-52.
 • Plátová, J.: "Clemens' und Origenes' Auslegung der Perikope von der Berufung des reichen Jünglings (Mt 19,16-30 parall.) im EKK Projekt," in: Origeniana Undecima (BETL 279), ed. Anders-Christian Jacobsen, Leuven: Peeters, 2016, s. 87-94.
 • Plátová, J.: "The Text of Mark 10:29-30 in Clement of Alexandria's Homily Quis dives salvetur?," in: Process of Authority. The Dynamics in Transmission and Reception of Canonical Texts, ed. Jan Dušek and Jan Roskovec. Deuterocanonical and Cognate Literature Studies 27. Berlin: De Gruyter, 2016, s. 253-269.
 • Plátová, J.: "Kolik zlomků Klementova spisu Hypotyposes skutečně máme?," Studia Theologica 18/4 (2016), s. 1-17.
 • Plátová, J.:"Arguments for Marriage in Clement of Alexandria's Stromateis II-III," Graeco-Latina Brunensia 21/2016/2, s. 247-264.
 • Plátová, J.: "Tajemství pravého poznání podle Stromat Klementa Alexandrijského," Verba Theologica 1/2015, s. 5-13.
 • Plátová, J.: "Na slunci si postavil svůj stan. Nejstarší křesťanské výklady Žl 18 LXX, zvláště v. 5c", Studia Theologica 2/2014, s. 70-81.
 • Plátová, J.: "Die Fragmente des Clemens Alexandrinus in den griechischen und arabischen Katenen", Studia Patristica LIV, Leuven: Peeters Publishers, 2013, s. 3-9.
 • Plátová, J.: "Clemens Alexandrinus Epistularum Ioannis apostoli interpres", Studia Theologica 2/2013, s. 207-225.
 • Plátová, J.: "Objevení dvaceti devíti Órigenových homilií k Žalmům", Listy Filologické CXXXV, 3-4/2012, s. 417-419.
 • Plátová, J.: "The Gnostic Intercessory Prayer according to Clement of Alexandria", in: The Seventh Book of the Stromateis: Proceedings of the Colloquium on Clement of Alexandria (Olomouc, October 21-23, 2010), vyd. M. Havrda - V. Hušek - J. Plátová, Leiden: Brill, 2012, s. 185-198.
 • Plátová, J.: "Výklad Mk 10,17-31 (Mt 19,16-30 a Lk 18,18-30) u Klementa z Alexandrie a Origena", Studia Theologica 4/2012, s. 36-61.
 • Plátová, J.: Bemerkungen zu den Hypotyposen-Fragmenten des Clemens Alexandrinus, Studia Patristica XLVI (2010), s. 181-187.
 • Plátová, J.: "Máme tedy všechny důvody se ženit..." (Strom. II,140,1). Ideál křesťanského manželství podle Klementa z Alexandrie, in: Spoločnost, kríza, rodina, ed. P. Vyhnal - L. Slovíková - M. Čevan, Ružomberok 2010, s. 411-415.
 • Plátová, J.: Lidská svoboda a Boží spása v Klementových exegetických dílech, in: Antické křesťanství: liturgie, rétorika, antropologie, eds. V. Hušek - P. Kitzler - J. Plátová, Brno: CDK 2009, s. 137-153.
 • Plátová, J.: "Hoi úranoi legontai pollachós." Klementův výklad Ž 18 (19) v Eclogae propheticae 51-63, in: Homílie k žalmom v ranom kresťanstve, ed. J. Pigula, Košice 2009, s. 23-30.
 • Plátová, J.: Znal Klement Tomášovo evangelium?, in: Láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry, eds. P. Chalupa - L. Zajícová, Olomouc: VUP 2008. s. 164-171.
 • Plátová, J.: Klementova "teologie věčného Slova" (Rozšíření Justinovy nauky o "spermatickém Logu" Klementem z Alexandrie), in: Logos-Kristus a jeho význam pre teológiu a sociálnu etiku, ed. I. Kišš, Bratislava 2008, s. 41-49.
 • Plátová, J.: Frammenti del perduto commentario di Clemente Alessandrino alla Sacra Scrittura, Bollettino dell´ Istituto storico ceco di Roma 6 (2008), s. 3-12.
 • Plátová, J.: "Toho nikdo neuzdraví, leda sám Kristus, až přijde" (Klement Alexandrijský, Hypotyposes, Fr. 12), in: Miscelanea patristica. Studie ke Klementovi z Alexandrie, Mariu Victorinovi, Ambrosiastrovi a Maximu Confessorovi, eds. V. Hušek - L. Chvátal - J. Plátová, Brno: CDK 2007. s. 23-35.
 • Plátová, J. (s Hušek, V.): Bibliografia patristica recente di area ceca, Adamantius XIII (2007), s. 327-340.
 • Plátová, J.: Taková tajemství, jako je Bůh, lze svěřit Slovu, nikoli spisům. Novozákonní kánon a apokryfy podle svědectví Klementa z Alexandrie, Studia Theologica 24 (2006), s. 1-15.
 • Plátová, J.: Matějovy tradice, in: Querite primum regnum Dei: Sborník příspěvků k poctě Jany Nechutové, eds. H. Krmíčková - A. Pumprová - D. Růžičková - L. Švanda, Brno: Matice moravská 2006, 69-80.
 • Janoušek, F. H., Plátová, J.: Blahoslavený Hroznata a ctihodná Vojslava ve sboru českých patronů v barokním kázání Rafaela Delaminetze, in: Na Hroznatově míse 4, Teplá 2002, s. 49-53.

Skriptum

 • Plátová, J.: Latinská syntax pro posluchače teologických fakult, Olomouc 2002; 2. přepracované vydání 2008. (Recenze: Koronthályová, M., Auriga - ZJKF 46 (2004), s. 78-81.)

Recenze

 • Plátová, J.: Kléméns Alexandrijský, Pobídka Řekům, přel. Matyáš Havrda, Praha 2001, Teologický sborník 2002/1, str. 89-91.
 • Plátová, J. (s Černuška, P., Černušková, V.): Ladislav Tichý, Slovník novozákonní řečtiny, Olomouc 2002, Studia Teologica 10 (2002), s. 102-103.
 • Plátová, J. (s Hušek, V.): Colloquium origenianum nonum: Origen and the Religious Practice of His Time (zpráva z konference), Studia Theologica 22 (2005), s. 109-110.
 • Plátová, J.: Christoph Markschies, Warum hat das Christentum in der Antike überlebt? Ein Beitrag zum Gespräch zwischen Kirchengeschichte und Systematischer Theologie, Leipzig 2004, Studia Teologica 26 (2006), s. 83-85.
 • Plátová, J.: XXXVI Incontro di Studiosi dell'Antichità Cristiana: Motivi e forme della poesia cristiana antica tra Scrittura e Tradizione classica (zpráva z konference), Studia Theologica 29 (2007), s. 85-86.
 • Plátová, J.: Patristická literatúra a európska kultúra. Zborník príspevkov z konferencie s mezinárodnou účasťou 29. marca 2008 v Bratislavě, ed. Helena Panczová, Bratislava 2008, Studia Teologica 36 (2009), s. 92-94.
 • Plátová, J.: Jan Cassianus: Zvyky cenobitů a léky na osm základních neřestí (A), (B), přel. O. Koupil et al., Praha 2007 a 2008, Studia Teologica 37 (2009), s. 93-97.
 • Plátová, J.: Helena PANCZOVÁ - Daniel ŠKOVIERA, Biblická gréčtina. Vysokoškolská učebnica. Bratislava: Lingea 2014. 351 s., Studia Biblica Slovaca, 2/7/2015, s. 304-306.

Ediční práce

 • Clement's Biblical Exegesis, Proceedings of the Second Colloquium on Clement of Alexandria (Olomouc, May 29-31, 2014), eds. V. Černušková, J. L. Kovacs and J. Plátová, Leiden-Boston: Brill 2017.
 • Klement Alexandrijský, "Stromata VIII". Rejstříky ke Stromatům I-VII, Praha: Oikoymenh 2017.
 • The Seventh Book of the Stromateis: Proceedings of the Colloquium on Clement of Alexandria (Olomouc, October 21-23, 2010), eds. M. Havrda - V. Hušek - J. Plátová, Leiden: Brill, 2012.
 • Klement Alexandrijský, Stromata V., úvod, překlad a poznámky M. Havrda, Praha: Oikoymenh 2009.
 • Antické křesťanství: liturgie, rétorika, antropologie, eds. V. Hušek - P. Kitzler - J. Plátová, Brno: CDK 2009.
 • Miscelanea patristica. Studie ke Klementovi z Alexandrie, Mariu Victorinovi, Ambrosiastrovi a Maximu Confessorovi, eds. V. Hušek - L. Chvátal - J. Plátová, Brno: CDK 2007.

Granty

 • 2022-2024: GA ČR 22-20873S Clement of Alexandria’s Biblical Exegesis as a Source of His Concept of Corporeality” (člen týmu, hl. řešitel V. Černušková)
 • 2018-2020: GAČR 18-09922S "Biblická exegeze v méně známých spisech Klementa Alexandrijského" (hlavní řešitel)
 • 2012-2018: GAČR P401/12/G168 "Historie a interpretace Bible" (hlavní řešitel doc.  Jan Dušek, ETF UK, člen týmu)
 • 2012: FRVŠ 1421/2012 "Inovace předmětu Apokryfní evangelia"
 • 2011: IGA "Mt 5,48 a J 17 v Klementově koncepci připodobnění Bohu" (společně s Veronikou Černuškovou)
 • 2005-2011: výzkumný záměr MSM6198959202 (hlavní řešitel prof. Pavel Floss, Ph.D.), člen řešitelského týmu)
 • 2005: IGA "Klement Alexandrijský a novozákonní apokryfy"
 • 2000–2004: výzkumné centrum LN00A011 (hlavní řešitelka prof. Lenka Karfíková, člen řešitelského týmu)

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)