doc. Tomáš Parma, Ph.D. et Ph.D.

vizitka

Narozen v roce 1971 v Brně.

Vzdělání

 • 2021: habilitace v oboru Teologie
 • 2019: Ph.D., praktická teologie, CMTF UP Olomouc
 • 2016: Licenciát z praktické teologie, CMTF UP Olomouc
 • 2010: Ph.D., historie, FF MU Brno
 • 2005: Mgr., Katolická teologie, CMTF UP Olomouc
 • 2003: Bakalaureát z teologie, Papežská lateránská univerzita, Vatikán
 • 1994: Mgr., Historie-archivnictví, FF MU Brno
 • 1989: maturita, Gymnázium Brno, Lerchova 63

Praxe

 • říjen 2018-dosud: proděkan pro pro strategické plánování a kvalitu CMTF UP
 • říjen 2015–září 2018: proděkan pro zahraniční záležitosti CMTF UP
 • 2010-2011: předseda AS UP
 • 2008-2010: předseda ekonomické komise AS UP
 • 2006-2015: člen AS CMTF UP
 • 2006-2014: člen AS UP
 • 2004-dosud: akademický pracovník CMTF UP

Odborné zaměření

 • církevní dějiny 16. a 17. století
 • František kardinál Dietrichstein (1575–1636)
 • komunikace a šíření informací v raném novověku
 • nunciatury u císařského dvora v raném novověku (příprava edice nunciatury Carla Caraffy st. 1621–1628)
 • pomocné vědy historické

Studium pramenů týkajících se tématiky jeho výzkumu provádí v archivech nejenom tuzemských, ale i v Tajném vatikánském archivu, Archivu Kongregace pro nauku víry, Archivu Kongregace de propaganda fide, Vatikánské apoštolské knihovně a jiných římských archivech (jako stipendista Českého historického ústavu v Římě), v archivech madridských, vídeňských, milánských, bruselských a benátských.

Výběrová bibliografie

Monografie

 • František kardinál Dietrichstein a jeho vztahy k římské kurii: prostředky a metody politické komunikace ve službách moravské církve [Francis Cardinal Dietrichstein and His Rapports with the Roman Curia: the Means and Methods of Political Communication in the Service of the Church in Moravia], Brno, Matice moravská 2011. ISBN 978-80-86488-88-2.

Redakce sborníků a kolektivních monografií

 • Dal Bohemicum al Nepomuceno. La cultura ceca e la formazione sacerdotale in un contesto di scontri nazionalisti e di coesistenza, Roma - Olomouc 2011. ISBN 978-80-244-2644-0
 • Česká kolej v Římě: od Bohemica k Nepomucenu: 130 let existence české kulturní a vzdělávací instituce [The Czech College in Rome. From Bohemicum to Nepomucenum: 130 Years of Existence of a Czech Cultural and Educational Institution], Kostelní Vydří 2014. ISBN 978-80-7195-778-2

Články v časopisech a kapitoly v knihách

 • "In habitu itinerario quasi laicali": Účast kardinála Dietrichštejna na dvojím konkláve roku 1605 podle jednoho vatikánského pramene, Časopis Matice Moravské 124 (2005) 203-226.
 • La riforma liturgica seicentesca a Olomouc. Edizione dei testi attinenti alle trattative del cardinale Dietrichstein con la Sacra Congregazione dei Riti, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Theologica Olomucensia 9 (2008), 53-71.
 • "Modernus Olomucensis dioecesis meae status". Le visite ad limina del Francesco cardinale Dietrichstein, vescovo di Olomouc (1570-1636) e le sue relazioni sullo stato della diocesi, Römische Historische Mitteilungen 50 (2008), 335-382.
 • Kardinál František z Dietrichsteina a jeho vztahy k italskému prostředí. "Minimo et humilissimo cappelano et indignissima creatura di Vostra Santità", in: Mlčák Leoš (red.), Kardinál František z Dietrichsteina (1570-1636) Prelát a politik neklidného věku, Olomouc, Muzeum umění Olomouc 2008, 25-31.
 • Dietrichsteinská přestavba olomoucké katedrály, in: Elbel M. - Jakubec O. (eds), Olomoucké baroko. Proměny ambicí jednoho města, Olomouc 2010, s63-68.
 • Řád křesťanského rytířstva: mezi řeholní společností a konfraternitou, Folia historica Bohemica 26 (2011), 247-265.
 • Jean-Baptiste Gramay, primas Afriky, titulární arcibiskup upsalský a administrátor oslavanský, ČMM 131 (2012), 285-310.
 • Neznámý jezuitský pramen o švédské okupaci Olomouce, in: Daniel Ladislav - Hradil Filip (ed.), Město v baroku, baroko ve městě, Vlastivědné muzeum v Olomouci - UPOL, Olomouc 2012 (= Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, č. 304, 2012, Suplementum), 13-22.
 • "Vi fui a farle riverenza a nome di Vostra Signoria Illustrissima" Franz Kardinal von Dietrichstein und seine römischen Agenten. Bedeutungsfelder der Repräsentation eines abwesendem Kardinals und Bischofs am päpstlichen Hof, in: Hengerer Mark (Hg.), Abwesenheit beobachten. Zu Kommunikation auf Distanz in der Frühen Neuzeit, Münster, LIT 2013, 147-155.
 • "Bishops are not necessary for Reform." Religious Orders in the Catholic Reconquista of Bohemia and Moravia: Two Case Studies, in: Giannini Massimo Carlo (ed.), Papacy, religious Orders, and International Politics in the Sixteenth ans Seventeenth Centuries, Roma, Viella 2013, 165-181.

Překlady

 • Po stopách kapucínských svatých. Kapucínský kalendář svatých, blahoslavených, ctihodných a služebníků Božích, Kostelní Vydří 2007 (z italštiny).
 • Solignac Aimé- Dumeige Gervais, Tradice, in: Ambros P., Svoboda k alternativám. Kontinuita a diskontinuita křesťanských tradic, Olomouc 2008, s. 401-436 (z francouzštiny).
 • Henri de Lubac, Meditace o církvi, Kostelní Vydří 2010 (z francouzštiny).

Granty

 • 2016: Grant Interní grantové agentury UP "Informační síť kardinála Dietrichsteina"
 • 2014-dosud: účast v centru excelence GA ČR "Centrum pro transdisciplinární výzkum kulturních fenoménů ve středoevropských dějinách: obraz, komunikace, jednání." (do r. 2019)
 • 2013-2015: účast na projektu ESF "Konfesijní kultura mezi středověkem a moderní dobou - Posílení mezinárodního výzkumu na katedře historie FF UP"
 • 2012-2016: Grant GA ČR "Informační a komunikační strategie kardinála Dietrichsteina v 1. polovině 17. století. Evropská informační síť ve službách země a diecéze"
 • 2011: Grant Interní grantové agentury UP "Olomoucká (arci)diecéze v dějinném vývoji"
 • 2010: Grant Interní grantové agentury UP "Olomoucká (arci)diecéze v dějinném vývoji"
 • 2007: Účast na projektu Universität Konstanz "Religiöses Charisma als Motor und Medium religiöser Kommunikation: Formen seiner symbolischen Repräsentation", Projekt "Materialsammlung und -auswertung zur Kirchengeschichte Böhmens im 14. - 15. Jahrhundert" (prof. dr. Alexander Patschowsky - dr. Pavlína Rychterová)
 • 2006: Vnitřní grant CMTF UP "Edice dochovaných textů prvních relací ad limina z olomoucké diecéze (1589-1636)"
 • 2005: Vnitřní grant CMTF UP "Přehled olomouckých kanovníků a jejich spoluúčast na správě diecéze v 16. a 17. století"

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)