doc. Dr. Petr Mareček, Th.D.

Vzdělání

• 2006 jmenován docentem Biblických věd Starého a Nového zákona
• 1997-2000 doktorské studium biblické teologie v Římě: Pontificia Università Gregoriana (Th.D.)
• 1993–1996 studium biblických věd v Římě: Pontificio Istituto Biblico (S.S.L.)
• 1986-1993: magisterské studium (1988-1990: základní vojenská služba)

Praxe

• 1996-dosud vyučující na CMTF UP

Odborné zaměření

• výklad textů knih Nového zákona (zvláště evangelií)

Vyučované předměty

• úvod do Nového zákona
• novozákonní exegeze
• teologie Starého a Nového zákona
• aramejština

Granty

• 2012-2018: spoluřešitel GAČR „Historie a interpretace Bible“
• 2012-2013: SIVV CMTF „Narativita a teologie kanonických evangelií“
• 2011-2012: SIVV CMTF „Obraz Ježíše Krista v Lukášově evangeliu“
• 2009-2011: GA AV ČR „Ježíšovo vzkříšení – studium a výklad stěžejních novozákonních textů“
• 2007-2009: spoluřešitel GAČR „Obnova smlouvy a nová smlouva - studium a výklad stěžejních biblických textů na základě kanonického přístupu“
• 2002-2005: postdoktorský GAČR „Hlavní rysy Ježíšovy osoby a základní charakteristiky křesťanského společenství podle Matoušova evangelia“
• 2002: vnitřní grant CMTF „Obraz Ježíšovy osoby v Matoušově evangeliu. Úloha a význam christologických titulů v evangelijním vyprávění“

Publikační činnost

Údaje o publikační činnosti lze najít rovněž v databázi OBD.

Monografie

La preghiera di Gesù nel vangelo di Matteo: Uno studio esegetico-teologico, Tesi Gregoriana. Serie Teologia 67, Editrice Pontificia Università Gregoriana, Roma, 2000, počet stran 241; ISBN 88-7652-864-4. (doktorská disertace)

Ježíš Kristus v Matoušově evangeliu: Hlavní christologické tituly, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2003, počet stran 152; ISBN 80-244-0771-X.

Křesťanské společenství v Matoušově evangeliu: Jeho hlavní charakteristiky podle Mt 18,135, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005, počet stran 292; ISBN 80-244-1248-9. (habilitační práce)

Kristus a účast židů i pohanů na „smlouvách“ Božího zaslíbení: Christologické a ekleziologické poselství Ef 2,11-22, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009, počet stran 200; ISBN 978-80-244-2461-3.

Ježíšovo vzkříšení v evangeliích: Výklad závěrečných kapitol kanonických evangelií, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011, počet stran 336; ISBN 978-80-244-2942-7.

Příspěvky do sborníků, kapitoly v knihách

„The Crux Interpretum: John 14,2“, in TWN LOGWN ASFALEIA. Sborník katolické teologické fakulty UK v Praze k 80. narozeninám ThDr. Františka Nováka, editor Jaroslav Brož, Praha: Karolinum, 2000, s. 178-199; ISBN 80-7184-939-1.

„Some Aspects of Christology in the First Epistle of Peter“, in Acta. Universitatis Palackianae Olomucensis, ed. E. Krumpolc – L. Zajícová, volumen 3, Univerzita Palackého v Olomouci, 2002, s. 109-117; ISBN 80-244-0429-X.

„Le reazioni alla morte di Gesù nei vangeli sinottici (Mc 15,38-41; Mt 27,51-56; Lc 23,47-49)“, in Acta. Universitatis Palackianae Olomucensis, ed. E. Krumpolc – L. Zajícová, volumen 4, Univerzita Palackého v Olomouci, 2003, s. 75-91; ISBN 80-244-0583-0.

„Maria u synoptiků a v pavlovských listech“, in Maria z Nazareta. Plnost člověka a jádro církve, kolektiv autorů, Svitavy: Trinitas, 2003, s. 62-74; ISBN 80-86036-91-X.

„Prohlášení o Ježíšově přítomnosti v křesťanském společenství (Mt 18,20)“, in Mlékem a medem oplývající. Sborník českých katolických biblistů Karlu Skalickému k sedmdesátinám, ed. J. E. Sýkora a kol., Praha: SGS, 2004, s. 47-58; ISBN 80-239-3521-6.

„L’euloghia (1 Pt 1,3-12)“, in On His Way, Fs. K. Stock, ed. A. Malina, Katowice: Księgarnia św. Jacka, 2004, s. 322-342; ISBN 83-7030-349-8.

„Rodokmen Ježíše Krista v Matoušově evangeliu (1,1-17)“, in Sborník Katolické teologické fakulty, sv. VI, Praha: Univerzita Karlova v Praze – Karolinum, 2004, s. 100-119; ISBN 80-246-0757-3.

„Cud na weselu w Kanie Galilejskiej. Począntek znaków Jezusa (J 2,1-11)“, in Interpretacja (w) dialogu. Tożsamość egzegezy biblijnej, ed. A. Kucz – A. Malina, Kielce: Instytut Teologii Biblijnej Verbum, 2005, s. 47-57; ISBN 83-919505-3-0.

„Událost Ježíšova proměnění v Matoušově evangeliu (Mt 17,1-9): Její důležitost a význam“, in Sborník Katolické teologické fakulty, sv. VIII, Praha: Univerzita Karlova v Praze – Karolinum, 2006, s. 64-78; ISBN 80-246-1121-X.

„Pošetilost a prozíravost: Výklad podobenství o deseti pannách (Mt 25,1-13)“, in Z plnosti Kristovy. Sborník k devadesátinám O. Mádra, ed. E. Krumpolc – J. Poláková – C. V. Pospíšil, Praha: Karmelitánské nakladatelství, 2007, s. 92-113; ISBN 978-80-7195-138-4.

„Večeře Páně v Lukášově evangeliu (Lk 24,14-20)“, in Od Abraháma k nové smlouvě, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007, s. 99-126; ISBN 978-80-244-1845-2.

„Písmo svaté v životě církve: Zpráva z konference“, in Sborník Katolické teologické fakulty, sv. IX, Praha: Univerzita Karlova v Praze – Karolinum, 2007, s. 138-146; ISBN 978-80-246-1331-4.

„Svoboda spravedlivého Boha a jeho dobrota: Výklad podobenství o dělnících na vinici (Mt 20,1-16)“, in „Láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry“ (1 Tim 1,5). Studie věnované Ladislavu Tichému k 60. narozeninám, ed. P. Chalupa – L. Zajícová, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008, s. 75-100; ISBN 978-80-244-1915-2.

„Zjevení v Galileji: Výklad a poselství Mt 28,16-20“, in Všechno je milost. Sborník k poctě 80. narozenin Ludvíka Armbrustera, ed. V. Novotný, Praha: Univerzita Karlova v Praze – Karolinum, 2008, s. 150-172; ISBN 978-80-246-1505-9.

„Exegeze a kázání: Příspěvek k problematice zvěstování Božího slova“, in Fórum pastorálních teologů VII. Jak vykládat Písmo svaté, Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, 2008, s. 37-52; ISBN 978-80-7412-002-2.

„Die christologische und theologische Bedeutung von Offb 1,7-8 im Kontext“, in Acta. Universitatis Palackianae Olomucensis, ed. L. Zajícová, volumen 9, Univerzita Palackého v Olomouci, 2008, s. 43-52; ISBN 80-244-0583-0.

„Povolání Natanaela“, in Příběhy povolání a obrácení v biblických textech, Brno: CDK, 2009, s. 79-88. ISBN 978-80-7325-177-2.

„Libertà di Dio: giusto e buono. Spiegazione della parabola degli operai nella vigna (Mt 20,1-16)”, in „Perché stessero con Lui“. Scritti in onore di Klement Stock SJ, nel suo 75° compleanno, ed. L. De Santos – S. Grasso, AnBib 180, Roma: Gregorian & Biblical Press, 2010, s. 123-150; ISBN 978-88-7653-180-4.

Články v odborných časopisech

„O připravenosti k bezmeznému odpuštění (Mt 18,21-22)“, Studia theologica, ročník III, číslo 2 [4], léto 2001, s. 45-52; ISSN 1212-8570.

„Struktura Matoušova evangelia“, Studia Theologica, ročník III, číslo 4 [6], zima 2001, s. 1-7; ISSN 1212-8570.

„Vzkříšení těla v Ježíšově zvěstování podle synoptických evangelií“, Communio, ročník 6, číslo 1, rok 2002, s. 34-41; ISSN 1212-8570.

„Ježíš píše prstem po zemi (Jan 8,6b.8)“, Studia theologica, ročník IV, číslo 2 [8], léto 2002, s. 11-15; ISSN 1212-8570.

„Hle, Beránek Boží, který snímá hřích světa“, Studia theologica, ročník IV, číslo 3 [9], podzim 2002, s. 24-30; ISSN 1212-8570.

„Obraz Ježíšovy osoby v Matoušově evangeliu: Úloha a význam christologických titulů v evangelním vyprávění“, Studia theologica, ročník IV, číslo 4 [10], zima 2002, s. 31-44; ISSN 1212-8570.

„Láska jako požadavek spásy: Podobenství o milosrdném Samaritánovi (Lk 10,25-37)“, Studia theologica, ročník VI, číslo 3, [17] podzim 2004, s. 14-28; ISSN 1212-8570.

„Společenství s Otcem: Výklad podobenství o marnotratném synu (Lk 15,11-32)“, Studia theologica, ročník VI, číslo 4 [18], zima 2004, s. 1-18; ISSN 1212-8570.

„Zjevení v Galileji (Mt 28,16-20): Několik poznámek k překladu s ohledem na jeho znění v českých překladech“, Studia theologica, ročník VII, číslo 4 [22], zima 2005, s. 38-44; ISSN 1212-8570.

„Zázrak na svatbě v Káně: Počátek Ježíšových znamení (Jan 2,1-11)“, Communio, ročník 10, číslo 1, rok 2006, s. 86-100; ISSN 12117668.

„Projev úcty mudrců: Výklad a poselství Mt 2,1-12“, Studia theologica, ročník IX, číslo 2 [28], léto 2007, s. 18-38; ISSN 1212-8570.

„Das Gebet bei Paulus ‘Ich danke meinem Gott…’“, Bibel heute, Heft 1, 45 Jahrgang, Katholisches Bibelwerk: Stuttgart, 2009, s. 11-13; ISSN 0006-0593; ISBN 978-3-940743-24-4.

„L’inizio dei segni di Gesù (Gv 2,1-11)“, Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 41 (2008), s. 371-383; ISSN 0137-3447.

„Svědectví o Ježíšově vzkříšení v 1 Kor 15,1-11“, Studia theologica, ročník XI, číslo 3 [37], léto 2009, s. 10-36; ISSN 1212-8570.

„Ježíšovo vzkříšení v Sk 2,14-41“, Studia theologica, ročník XIII, číslo 1 [43], jaro 2011, s. 18-41; ISSN 1212-8570.

„The Image of Jesus Christ in Luke 2:41-52“, Acta Univer­sitatis Palackianae Olomucensis: Facultas Theologica Cyrillo-Methodiana, Theologica Olomucensia 12 (2011), s. 51-62; ISSN 1212-9038.

„The Author of the Third Gospel“, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis: Facultas Theologica Cyrillo-Methodiana, Theologica Olomucensia 13 (2012), s. 27-39, ISSN: 1212-9038.

„Šimon Petr v Lk 5,1-11“, Studia theologica, ročník XIV, číslo 4 [50], zima 2012, s. 1-18; ISSN 1212-8570.

„Žalm 130 v Knize žalmů a v Matoušově evangeliu“, Studia Biblica Slovaca, ročník V, číslo 1 (2013), s. 1-24; ISSN 1338-0141.

„Simeonova slova v Lk 2,35a“, Studia theologica, ročník XIV, číslo 4 [54], zima 2013, s. 1-13; ISSN 1212-8570.

Skripta

Úvod do studia Nového zákona, Olomouc: MCM 2002, 151stran. ISBN: 80-7266-101-9.

Elektronické dokumenty

Úvod do Nového zákona, 2014, www: https://edis.upol.cz/cmtf/ (přístupné pouze přihlášeným studentům UP, kteří mají předmět Úvod do Nového zákona zapsaný do svého studijního plánu)

Články popularizační

„V Matoušově evangeliu je vyjádřena perspektiva historie spásy“, Katolický týdeník, číslo 35, ročník 16, 2005, s. 7; ISSN 0862-5557.

„Ježíš přichází jako zaslíbený král – na oslátku“, Katolický týdeník, číslo 14, ročník 17, 2006, s. 7; ISSN 0862-5557.

„Modlitba – komunikace člověka s Bohem“ Slavkovský zpravodaj 9 (2006), s. 15.

„O egyptské pouti píše jen evangelista Matouš“, Katolický týdeník, číslo 51-52, ročník 17, 2006, s. 8; ISSN 0862-5557.

„Abyste věřili, že Ježíš je Mesiáš, Syn Boží“, Katolický týdeník, číslo 14, ročník 18, 2007, s. 7; ISSN 0862-5557.

„Kdy opravdu nastane druhý příchod Páně?“, Katolický týdeník, číslo 48, ročník 18, 2007, s. 7; ISSN 0862-5557.

„Apoštol Pavel známý – neznámý aneb ‘na slovíčko’ se svatým Pavlem z Tarsu“, Rodinný život, číslo 4, ročník 18, 2008, s. 30-31; ISSN 1214-0856.

„Apoštol Pavel známý – neznámý (2.) aneb ‘na slovíčko’ se svatým Pavlem z Tarsu“, Rodinný život, číslo 5, ročník 18, 2008, s. 30-31; ISSN 1214-0856.

„Apoštol Pavel známý – neznámý (3.) aneb ‘na slovíčko’ se svatým Pavlem z Tarsu“, Rodinný život, číslo 1, ročník 19, 2009, s. 33-35; ISSN 1214-0856.

„Apoštol Pavel známý – neznámý (4.) aneb ‘na slovíčko’ se svatým Pavlem z Tarsu“, Rodinný život, číslo 2, ročník 19, 2009, s. 32-34; ISSN 1214-0856.

„Apoštol Pavel známý – neznámý (5.) aneb ‘na slovíčko’ se svatým Pavlem z Tarsu“, Rodinný život, číslo 3, ročník 19, 2009, s. 32-34; ISSN 1214-0856.

Přednášky odborného charakteru

Ježíš Kristus – Velekněz nové smlouvy (list Židům), pro posluchače formačního setkání kněží, v Brně dne 15. 4. 1997.

Funkce Ježíšovy modlitby v Matoušově evangeliu a její základní charakteristiky, pro posluchače formačního setkání kněží v Brně dne 20. 2. 2001.

Sv. Augustin a Písmo svaté, v rámci III. augustiniánského týdne „V rozmluvě se svatým Augustinem“ v klášteře sv. Tomáše v Praze dne 26. 4. 2001.

Literární charakteristiky a teologický význam Matoušova evangelia, pro posluchače KTF UK v Praze dne 15. 11. 2001.

Pavlův příchod do Korintu, pro posluchače KTF UK v Praze dne 15. 11. 2001.

Bůh Otec – Abba Ježíše Krista, pro studenty Teologického konviktu v Litoměřicích dne 14. 12. 2001.

Mt 1-2 – Ježíšův původ a dětství, v rámci vzdělávání v oblasti Bible pořádaném Pastoračním střediskem brněnské diecéze na Biskupském gymnáziu v Brně dne 27. 11. 2003.

Mt 5,1-12 – Blahoslavenství jako základ Horské řeči, v rámci vzdělávání v oblasti Bible pořádaném Pastoračním střediskem brněnské diecéze na Biskupském gymnáziu v Brně dne 11. 12. 2003.

Ježíšova řeč o vztazích mezi učedníky (Mt 18), v rámci vzdělávání v oblasti Bible pořádaném Pastoračním střediskem brněnské diecéze na Biskupském gymnáziu v Brně dne 8. 1. 2004.

Utrpení, smrt a vzkříšení Mesiáše Izraele (Mt 26-28), v rámci vzdělávání v oblasti Bible pořádaném Pastoračním střediskem brněnské diecéze na Biskupském gymnáziu v Brně dne 22. 1. 2004.

Událost v Káně Galilejské, počátek Ježíšových znamení (Jan 2,1-11), v rámci pracovního setkání české sekce Evropské společnosti pro katolickou teologii v Olomouci dne 8. 5. 2004.

Otcovství v Novém zákoně v pohledu Lk 15,11-32, v rámci výroční schůze České biblické společnosti ve Sboru ČCE Praha – Vinohrady, Korunní 60, dne 24. 5. 2004.

„Jsem vděčen za vaši účast na díle evangelia…“ – Filipy – první církevní obec v Evropě podle svědectví NZ (Flp 1,1-26), v rámci vzdělávání v oblasti Bible pořádaném Pastoračním střediskem brněnské diecéze na Biskupském gymnáziu v Brně dne 7. 10. 2004.

„Nechť je mezi vámi takové smýšlení jako v Kristu Ježíši…“ Život podle Kristova příkladu a evangelia (Flp 1,27-2,18), v rámci vzdělávání v oblasti Bible pořádaném Pastoračním střediskem brněnské diecéze na Biskupském gymnáziu v Brně dne 4. 11. 2004.

„Běžím k cíli, abych získal nebeskou odměnu“ – Praví a falešní misionáři (Flp 2,19-3,21), v rámci vzdělávání v oblasti Bible pořádaném Pastoračním střediskem brněnské diecéze na Biskupském gymnáziu v Brně dne 18. 11. 2004.

„Radujte se stále v Pánu, opět říkám, radujte se“ – Jednota, radost, vděčnost za dar (Flp 4,1-23), v rámci vzdělávání v oblasti Bible pořádaném Pastoračním střediskem brněnské diecéze na Biskupském gymnáziu v Brně dne 2. 12. 2004.

Prolog – Poslání vtěleného Slova (Jan 1,1-18), v rámci vzdělávání v oblasti Bible pořádaném Pastoračním střediskem brněnské diecéze na Biskupském gymnáziu v Brně dne 19. 10. 2006.

Počátky Ježíšova působení (Jan 1,19-4,54), v rámci vzdělávání v oblasti Bible pořádaném Pastoračním střediskem brněnské diecéze na Biskupském gymnáziu v Brně dne 9. 11. 2006.

Ježíšovo sebezjevení a rostoucí konflikt se židy (Jan 7,1-12,50), v rámci vzdělávání v oblasti Bible pořádaném Pastoračním střediskem brněnské diecéze na Biskupském gymnáziu v Brně dne 7. 12. 2006.

Ježíšovo sebezjevení před učedníky a pašijové události (Jan 13,1-19,42), v rámci vzdělávání v oblasti Bible pořádaném Pastoračním střediskem brněnské diecéze na Biskupském gymnáziu v Brně dne 14. 12. 2006.

Velikonoční události. Otevřený hrob a Ježíšova zjevení (Jan 20,1-21,25), v rámci vzdělávání v oblasti Bible pořádaném Pastoračním střediskem brněnské diecéze na Biskupském gymnáziu v Brně dne 25. 1. 2007.

Ježíš Nazaretský. Historický obraz a jeho interpretace, pro posluchače formačního setkání kněží, v Brně dne 15. 5. 2007.

„Lidé z Galileje, proč tak stojíte a hledíte k nebi?“ Charakteristika knihy Skutků apoštolů a událost nanebevstoupení Páně (Sk 1,1 - 11), v rámci vzdělávání v oblasti Bible pořádaném Pastoračním střediskem brněnské diecéze na Biskupském gymnáziu v Brně dne 11. 10. 2007.

Všichni byli naplněni Duchem Svatým…“. Doplnění apoštolského kruhu a seslání Ducha Svatého (Sk 1,12 – 2,13), v rámci vzdělávání v oblasti Bible pořádaném Pastoračním střediskem brněnské diecéze na Biskupském gymnáziu v Brně dne 18. 10. 2007.

Tohoto Ježíše Bůh vzkřísil a my všichni jsme toho svědky.“ Petrova řeč v Jeruzalémě po seslání Ducha Svatého (Sk 2,14-41), v rámci vzdělávání v oblasti Bible pořádaném Pastoračním střediskem brněnské diecéze na Biskupském gymnáziu v Brně dne 22. 11. 2007.

„Všichni, kteří přijali víru, drželi pevně pohromadě…“ Život prvotní církve (Sk 2,42 – 5,42),v rámci vzdělávání v oblasti Bible pořádaném Pastoračním střediskem brněnské diecéze na Biskupském gymnáziu v Brně dne 29. 11. 2007.

„Pavel – muž víry“ – základní obraz sv. Pavla: 1) Původ; 2) Vzdělání; 3) Životopisná data; 4) Pavlova teologie; 5) Pavlova recepce v dějinách, v rámci vzdělávání v oblasti Bible pořádaném Pastoračním střediskem brněnské diecéze na Biskupském gymnáziu v Brně dne 6. 11. 2008.

Počátky misijní činnosti apoštola Pavla (Sk 13,1-14,28), v rámci vzdělávání v oblasti Bible pořádaném Pastoračním střediskem brněnské diecéze na Biskupském gymnáziu v Brně dne 20. 11. 2008.

Apoštolský sněm – jeruzalémský (Sk 15,1-35), v rámci vzdělávání v oblasti Bible pořádaném Pastoračním střediskem brněnské diecéze na Biskupském gymnáziu v Brně dne 4. 12. 2008.

Hlavní centra misijní činnosti v Sk 15,36-18,22, v rámci vzdělávání v oblasti Bible pořádaném Pastoračním střediskem brněnské diecéze na Biskupském gymnáziu v Brně dne 11. 12. 2008.

Pavlovo evangelium – Svědectví o Ježíšově vzkříšení v 1 Kor 15,1-11, pro posluchače formačního setkání kněží, v Brně, Petrov 2, dne 5. 5. 2009.

Třetí Pavlova misijní cesta (Sk 18,23-21,17), v rámci vzdělávání v oblasti Bible pořádaném Pastoračním střediskem brněnské diecéze na Biskupském gymnáziu v Brně dne 19. 11. 2009.

Pavel v Jeruzalémě a v Cesareji (Sk 21,18-26,32), v rámci vzdělávání v oblasti Bible pořádaném Pastoračním střediskem brněnské diecéze na Biskupském gymnáziu v Brně dne 26. 11. 2009.

Pavlova cesta do Říma a jeho působení v tomto městě (Sk 27,1-28,31), v rámci vzdělávání v oblasti Bible pořádaném Pastoračním střediskem brněnské diecéze na Biskupském gymnáziu v Brně dne 3. 12. 2009.

Lukášovo evangelium – jeho teologie a význam, v rámci vzdělávání v oblasti Bible pořádaném Pastoračním střediskem brněnské diecéze na Biskupském gymnáziu v Brně dne 23. 9. 2010.

Oznámení narození Jana Křtitele a Ježíše, setkání Marie a Alžběty (Lk 1,5-56), v rámci vzdělávání v oblasti Bible pořádaném Pastoračním střediskem brněnské diecéze na Biskupském gymnáziu v Brně dne 7. 10. 2010.

Narození Jana Křtitele a Ježíše (Lk 1,57-2,20), v rámci vzdělávání v oblasti Bible pořádaném Pastoračním střediskem brněnské diecéze na Biskupském gymnáziu v Brně dne 21. 10. 2010.

Petrova řeč v Jeruzalémě po seslání Ducha sv. (Sk 2,14-41), v rámci setkání české sekce Evropské společnosti pro katolickou teologii v Olomouci dne 23. 10. 2010.

Svědectví Simeona a Anny; slovo dvanáctiletého v chrámě (Lk 2,21-52), v rámci vzdělávání v oblasti Bible pořádaném Pastoračním střediskem brněnské diecéze na Biskupském gymnáziu v Brně dne 4. 11. 2010.

Příprava na Ježíšovo působení (Lk 3,1-4,13), v rámci vzdělávání v oblasti Bible pořádaném Pastoračním střediskem brněnské diecéze na Biskupském gymnáziu v Brně dne 18. 11. 2010.

Počátky Ježíšova veřejného působení (Lk 4,14-44), v rámci vzdělávání v oblasti Bible pořádaném Pastoračním střediskem brněnské diecéze na Biskupském gymnáziu v Brně dne 22. 9. 2011.

Od povolání prvních učedníků do vyvolení Dvanácti (Lk 5,1-6,19), v rámci vzdělávání v oblasti Bible pořádaném Pastoračním střediskem brněnské diecéze na Biskupském gymnáziu v Brně dne 6. 10. 2011.

Řeč na rovině – základní Ježíšovo vyučování (Lk 6,20-49), v rámci vzdělávání v oblasti Bible pořádaném Pastoračním střediskem brněnské diecéze na Biskupském gymnáziu v Brně dne 20. 10. 2011.

Počátky rozdělení v Izraeli (Lk 7,1-50), v rámci vzdělávání v oblasti Bible pořádaném Pastoračním střediskem brněnské diecéze na Biskupském gymnáziu v Brně dne 3. 11. 2011.

Ježíšova činnost skrze slova a skutky (Lk 8,1-56), v rámci vzdělávání v oblasti Bible pořádaném Pastoračním střediskem brněnské diecéze na Biskupském gymnáziu v Brně dne 10. 11. 2011.

Ježíšovo zjevení před učedníky (Lk 9,1-50), v rámci vzdělávání v oblasti Bible pořádaném Pastoračním střediskem brněnské diecéze na Biskupském gymnáziu v Brně dne 24. 11. 2011.

Apoštol Pavel: Jeho život, působení, misijní cesty, dopisy, učení, přednáška pořádaná Českou křesťanskou akademií v Novém Jičíně, místo konání: Městská knihovna dne 27. 2. 2012.

O pravém učednictví (Lk 9,51-10,24), v rámci vzdělávání v oblasti Bible pořádaném Pastoračním střediskem brněnské diecéze na Biskupském gymnáziu v Brně dne 20. 9. 2012.

Apoštol Pavel jeho život, dílo a význam, přednáška pořádaná brněnskou diecézí Církve československé husitské pro její duchovní, místo konání: Vzdělávací středisko CČSH, Lipová 26 v Brně, dne 22. 9. 2012.

pravé zbožnosti (Lk 10,25-11,13), v rámci vzdělávání v oblasti Bible pořádaném Pastoračním střediskem brněnské diecéze na Biskupském gymnáziu v Brně dne 4. 10. 2012.

Ježíš a jeho protivníci (Lk 11,14-54), v rámci vzdělávání v oblasti Bible pořádaném Pastoračním střediskem brněnské diecéze na Biskupském gymnáziu v Brně dne 18. 10. 2012.

Napomenutí a varování pro učedníky (Lk 12,1-53), v rámci vzdělávání v oblasti Bible pořádaném Pastoračním střediskem brněnské diecéze na Biskupském gymnáziu v Brně dne 8. 11. 2012.

Výzvy k pokání a napomenutí s ohledem na konec Jeruzaléma (Lk 12,54–13,35), v rámci vzdělávání v oblasti Bible pořádaném Pastoračním střediskem brněnské diecéze na Biskupském gymnáziu v Brně dne 22. 11. 2012.

Přednášky – 1) Misijní činnost apoštola Pavla dle svěfdectví Skutků apoštolů; 2) Apoštol Pavel a Korint (misijní působení; obsah a význam dochovalých listů: 1-2 Kor) – v rámci programu LLP/Erasmus na Teologické fakultě, Katolická univerzita v Ružomberku, ve dnech 15. 4. – 19. 4. 2013.

Rozhovory při hostině a podmínky k následování Krista (Lk 14,1-34), v rámci vzdělávání v oblasti Bible pořádaném Pastoračním střediskem brněnské diecéze na Biskupském gymnáziu v Brně dne 26. 9. 2013.

Boží starost o ztracené (Lk 15,1-32), v rámci vzdělávání v oblasti Bible pořádaném Pastoračním střediskem brněnské diecéze na Biskupském gymnáziu v Brně dne 10. 10. 2013.

Poučování učedníků ohledně majetku a jejich soužití (Lk 16,1-17,10), v rámci vzdělávání v oblasti Bible pořádaném Pastoračním střediskem brněnské diecéze na Biskupském gymnáziu v Brně dne 24. 10. 2013.

Ježíš pokračuje v cestě do Jeruzaléma (Lk 17,11-18,30), v rámci vzdělávání v oblasti Bible pořádaném Pastoračním střediskem brněnské diecéze na Biskupském gymnáziu v Brně dne 7. 11. 2013.

Listy apoštola Pavla – okolnosti vzniku, literární a teologický charakter, v rámci kurzu vzdělávání Škola Biblie pořádaném Katolickým biblickým dílem na Slovensku; místo konání Oravské centrum mládeže, dne 9. 11. 2013.

Ježíš se blíží k Jeruzalému (Lk 18,31-19,27), v rámci vzdělávání v oblasti Bible pořádaném Pastoračním střediskem brněnské diecéze na Biskupském gymnáziu v Brně dne 21. 11. 2013.

Radostná zvěst o Ježíšově narození v Lk 2,1-40, pro posluchače formačního setkání kněží, v Brně, Petrov 2, dne 3. 12. 2013.

Ježíšovo vzkříšení v Janově evangeliu (výklad a poselství Jan 20-21), pro posluchače formačního setkání kněží, v Brně, Petrov 2, dne 1. 4. 2014.

Ježíšův vstup do Jeruzaléma a jeho učitelská činnost v jeruzalémském chrámě.
(Lk 19,28-21,4)
, v rámci vzdělávání v oblasti Bible pořádaném Pastoračním střediskem brněnské diecéze na Biskupském gymnáziu v Brně dne 25. 9. 2014.

Eschatologická řeč a shrnující stručná zpráva o Ježíšově učitelské činnosti v chrámě. (Lk 21,5-38), v rámci vzdělávání v oblasti Bible pořádaném Pastoračním střediskem brněnské diecéze na Biskupském gymnáziu v Brně dne 9. 10. 2014.

Přednášky popularizačního charakteru

Přednáškový cyklus Výklad modlitby Otčenáš (Mt 6,9-13; Lk 11,2-4) pro kněze děkanátu Rosice (říjen 1996 – červen 1997).

Poselství a význam Nového zákona, v rámci ekumenických setkání „Poznejme naši Bibli“ v Městském kulturním středisku ve Slavkově u Brna dne 16. 5. 2001.

Panna Maria v Novém zákoně, v rámci biblických hodin ř.k. farnosti ve Vyškově na Moravě dne 17. 10. 2001.

Pavel – apoštol a svědek Ježíše Krista, v sálu katolického spolku v Rousínově dne 16. 1. 2002.

Přednáškový cyklus Úvod do Nového zákona, v rámci Katechetického kurzu pořádaném Arcibiskupstvím olomouckým (leden – červen 2002; celkem 30 vyučovacích hodin).

Apoštol Pavel – jeho život a jeho význam pro církev, v kapli farního kostela ve Slavkově u Brna dne 15. 2. 2002.

Apoštol Pavel a křesťané ve Filipech, v kapli farního kostela ve Slavkově u Brna dne 1. 3. 2002.

Duchovní doprovázení v Markově evangeliu – Ježíš a Dvanáct v Markově evangeliu, v rámci semináře o „duchovním doprovázení“ na Vranově u Brna dne 1. 5. 2002.

Cyklus čtyř přednášek Ježíšova matka v Matoušově a v Lukášově evangeliu v kapli farního kostela ve Slavkově u Brna dne 29. 11; 6. 12; 13. 12; 20. 12. 2002.

Základní charakteristiky misijní činnosti apoštola Pavla, v rámci celostátního setkání animátorů v Třešti dne 21. 8. 2003.

Vznik Písma svatého – původ jednotlivých knih a formování kánonu Písma svatého, ve farním sálu – Zámek 2, Žďár nad Sázavou dne 30. 10. 2004.

Jak pracovat s Písmem sv. ve společenství, v rámci přípravy mladých volontérů z celé republiky pro službu ve farnostech pořádané sekcí pro mládež ČBK v Osové Bítýšce dne 5. 3. 2005.

Písmo svaté – jeho vznik, poselství a význam, v rámci Celostátního setkání animátorů v Litomyšli dne 14. 8. 2006.

Cyklus čtyř přednášek Evangelia a Skutky apoštolů – okolnosti vzniku, literární a teologické charakteristiky pro posluchače Vzdělávacího kurzu děkanátu Zábřeh, v Katolickém domě – Zábřeh dne 5. 6. 2007

Bible, Ježíš, apoštolové, přednáška pořádaná Moravsko-slezskou křesťanskou akademií v Kyjově, místo konání: farní kostel v Kyjově, dne 15. 2. 2008.

Pašijové události podle svědectví čtyř kanonických evangelií - teologické poselství, ve farním sálu, Brankovice, dne 15. 3. 2008.

Svatý Pavel – jeho misijní činnost a spolupracovníci, v rámci vzdělávání pastoračních asistentů pořádaném Pastoračním střediskem brněnské diecéze v Brně na Petrově 2, dne 5. 6. 2008.

Misijní působení apoštola Pavla, přednáška pořádaná Moravsko-slezskou křesťanskou akademií v Kyjově, místo konání: farní kostel v Kyjově, dne 17. 9. 2008.

Tříhodinový blok přednášek Apoštol Pavel. Jeho život, dílo a význam, v rámci Setkání ředitelů církevních škol olomoucké arcidiecéze a jejich pomocníků pořádaném Centrem pro školy, Arcibiskupství olomoucké, místo konání Dolany, dne 7. 10. 2008.

Život a misijní působení apoštola Pavla, v kapli farního kostela sv. Augustina v Brně, dne 12. 10. 2008.

Misijní působení apoštola Pavla, přednáška pořádaná Moravsko-slezskou křesťanskou akademií v Otrokovicích, místo konání: sál farního kostela v Otrokovicích, dne 1. 12. 2008.

Život a misijní působení apoštola Pavla, přednáška pořádaná Moravsko-slezskou křesťanskou akademií ve Veselí nad Moravou, místo konání: sál farního kostela Svatých Andělů strážných, Veselí nad Moravou, dne 12. 12. 2008.

Apoštol Pavel, jeho život, dílo a význam, přednáška v rámci biblických hodin ř.k. farnosti ve Vyškově na Moravě, přednáškový sál Knihovny Karla Dvořáčka ve Vyškově dne 18. 3. 2009.

Misijní působení apoštola Pavla dle svědectví Skutků apoštolů, v kapli fary Československé církve husitské ve Slavkově u Brna dne 26. 3. 2009.

Život a misijní působení apoštola Pavla, přednáška v rámci biblických hodin ř.k. farnosti Křenovice, sál fary, dne 17. 4. 2009.

Život a misijní činnost sv. Pavla, přednáška pořádaná Římskokatolickou farností svatého Jakuba v Brně, místo konání: farní sál, Brno, dne 25. 6. 2009.

Bible – její utváření, předávání a význam, přednáška pořádaná Římskokatolickou farností u kostela sv. Cyrila a Metoděje, Brno – Židenice, místo konání: oratoř kostela, Brno, dne 18. 4. 2010.

Ježíšovo zjevení učedníkům u Tiberiadského moře (Jan 21,1-23), přednáška pro kněze děkanátu modřického, místo konání: farní sál Moutnice, dne 22. 4. 2010.

Ježíš a učedníci v Markově evangeliu, přednáška pro kněze děkanátu modřického, místo konání: farní sál Šlapanice u Brna, dne 19. 1. 2012.

Kniha žalmů a její význam, v kapli fary Československé církve husitské ve Slavkově u Brna dne 7. 1. 2013.

Citace

D. Scaiola: La preghiera di Gesù nel vangelo di Matteo. Uno studio esegetico-teologico, Tesi Gregoriana. Serie Teologia 67, Editrice Pontificia Università Gregoriana, Roma, 2000 (recenze stejnojmenné knihy) v časopise: La Civiltà Cattolica 4 (2001) 96-98.

C. Bernas: La preghiera di Gesù nel vangelo di Matteo. Uno studio esegetico-teologico, Tesi Gregoriana. Serie Teologia 67, Editrice Pontificia Università Gregoriana, Roma, 2000 (recenze stejnojmenné knihy) v časopise: Catholic Biblical Quarterly 63 (2001), 345-346.

M. Pedro: La preghiera di Gesù nel vangelo di Matteo. Uno studio esegetico-teologico, Tesi Gregoriana. Serie Teologia 67, Editrice Pontificia Università Gregoriana, Roma, 2000 (recenze stejnojmenné knihy) v časopise: Igreja e missão 55 (2002) 114 [ročník 55; číslo 189].

J. V. Allegue: La preghiera di Gesù nel vangelo di Matteo. Uno studio esegetico-teologico, Tesi Gregoriana. Serie Teologia 67, Editrice Pontificia Università Gregoriana, Roma, 2000 (recenze stejnojmenné knihy) v časopise: Estudios Trinitarios 36 (2002) 568-569 [ročník 36; číslo 3].

Zmínka o La preghiera di Gesù nel vangelo di Matteo. Uno studio esegetico-teologico, Tesi Gregoriana. Teologia 67, Editrice Pontificia Università Gregoriana, Roma, 2000 (recenze stejnojmenné knihy) v časopise: New Testament Abstracts 47 (2003) 161-162 [ročník 47; číslo 1].

Zmínka o La preghiera di Gesù nel vangelo di Matteo. Uno studio esegetico-teologico, Tesi Gregoriana. Teologia 67, Editrice Pontificia Università Gregoriana, Roma, 2000 v časopise Revue Théologique de Louvain 32 (2001) 603-604.

Zmínka o La preghiera di Gesù nel vangelo di Matteo. Uno studio esegetico-teologico, Tesi Gregoriana. Teologia 67, Editrice Pontificia Università Gregoriana, Roma, 2000 v časopise Revue Biblique 108 (2001) 316.

Zmínka o La preghiera di Gesù nel vangelo di Matteo. Uno studio esegetico-teologico, Tesi Gregoriana. Teologia 67, Editrice Pontificia Università Gregoriana, Roma, 2000 v časopise Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft und die Kunde der älteren Kirche92 (2001) 140.

L. Tichý, Úvod do Nového zákona, Svitavy: Trinitas, 2003, s. 70 pozn. 44 a s. 138 cituje Úvod do studia Nového zákona, Olomouc: MCM 2002.

L. Tichý, Úvod do Nového zákona, Svitavy: Trinitas, 2003, s. 84 pozn. 67 cituje „Struktura Matoušova evangelia“ Studia Theologica, ročník III, číslo 4, zima 2001, s. 1-7.

D. J. Harrington, Evangelium podle Matouše, Sacra Pagina 2, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2003, s. 42 cituje „O připravenosti k bezmeznému odpuštění (Mt 18,21-22)“ Studia Theologica, ročník III, číslo 2 [4], léto 2001, s. 45-52.

G. I. Vlková, Slovo Boží a slovo lidské. Všeobecný úvod do Písma svatého, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2004, s. 39 pozn. 30 cituje Úvod do studia Nového zákona, Olomouc: MCM, 2002.

L. Sánchez Navarro, „Venid a mí“ (Mt 11,28-30). El discipulado, fundamento de la ética en Mateo, SThM 4, Madrid: Publicaciones de la Facultad de Teología „San Dámaso“, 2004, s. 27 pozn. 21, s. 44 pozn. 29, s. 55 pozn. 83, s. 56; str. 61 pozn. 2, s. 70 pozn. 49 cituje La preghiera di Gesù nel vangelo di Matteo. Uno studio esegetico-teologico, Tesi Gregoriana. Serie Teologia 67, Editrice Pontificia Università Gregoriana, Roma, 2000.

L. T. Johnson, Evangelium podle Lukáše, Sacra Pagina, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2005, s. 43, 115 cituje „Obraz Ježíšovy osoby v Matoušově evangeliu. Úloha a význam christologických titulů v evangelním vyprávění“ Studia Theologica, ročník IV, číslo 4, zima 2002, s. 31-44.

L. Tichý, „Tzv. pasivum divinum v Novém zákoně“ Studia Theologica, ročník VII, číslo 3, podzim 2005, s. 28 pozn. 52 (celý článek: s. 18-29) cituje Ježíš Kristus v Matoušově evangeliu. Hlavní christologické tituly, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2003.

J. R. Donahue - D. J. Harrington, Evangelium podle Marka, Sacra Pagina 2, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2005, s. 70 cituje „Obraz Ježíšovy osoby v Matoušově evangeliu. Úloha a význam christologických titulů v evangelním vyprávění“ Studia Theologica, ročník IV, číslo 4, zima 2002, s. 31-44.

J. R. Donahue - D. J. Harrington, Evangelium podle Marka, Sacra Pagina 2, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2005, s. 70 cituje Úvod do studia Nového zákona, Olomouc: MCM, 2002.

L. M. Fedrigotti, Jesus of Nazareth Jesus of Nazareth, the Bridegroom of “my Church”, the Bride. An Exegetical Study of Matt 9,15 and Its Nuptial Symbolism, Extract from Dissertation, Rome: Pontifical Biblical Institute, 2004, s. 136 cituje La preghiera di Gesù nel vangelo di Matteo. Uno studio esegetico-teologico, Tesi Gregoriana. Serie Teologia 67, Editrice Pontificia Università Gregoriana, Roma, 2000.

G. Korting, Das Vaterunser und die Unheilabwehr: Ein Beitrag zur Epiousion-Debatte (Mt 6,11/Lk 11,3), NTA 48, Münster: Aschendorff, 2004, s. 21 cituje La preghiera di Gesù nel vangelo di Matteo. Uno studio esegetico-teologico, Tesi Gregoriana. Serie Teologia 67, Editrice Pontificia Università Gregoriana, Roma, 2000.

G. I. Vlková, Úvod do prorocké a mudroslovné literatury Starého zákona, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci 2005, s. 60 pozn. 104 cituje „Společenství s Otcem. Výklad podobenství o marnotratném synu (Lk 15,11-32)“ Studia Theologica, ročník VI, číslo 4 [18], zima 2004, s. 1-18.

K. J. Rae, „…perché io sono mite e umile di cuore“ (Mt 11,29). Studio esegetico-teologico sull’umiltà del Messia secondo Matteo, Tesi Gregoriana. Serie Teologia 120, Editrice Pontificia Università Gregoriana, Roma, 2005, s. 288 cituje La preghiera di Gesù nel vangelo di Matteo. Uno studio esegetico-teologico, Tesi Gregoriana. Serie Teologia 67, Editrice Pontificia Università Gregoriana, Roma, 2000.

R. Di Paolo, Il servo di Dio porta il diritto alle nazioni. Analisi retorica di Matteo 11-12, Tesi Gregoriana. Serie Teologia 128, Editrice Pontificia Università Gregoriana, Roma, 2005, s. 69 pozn. 154 cituje La preghiera di Gesù nel vangelo di Matteo. Uno studio esegetico-teologico, Tesi Gregoriana. Serie Teologia 67, Editrice Pontificia Università Gregoriana, Roma, 2000.

M. Cairoli, La „poca fede“ nel Vangelo di Matteo: Uno studio esegetico-teologico, AnBib 156, Roma: Editrice Pontificio Istituto Biblico, 2005, s. 104 pozn. 14 cituje La preghiera di Gesù nel vangelo di Matteo. Uno studio esegetico-teologico, Tesi Gregoriana. Serie Teologia 67, Editrice Pontificia Università Gregoriana, Roma, 2000.

D. A. Carson – Douglas J. Moo, Úvod do Nového zákona, Praha: Návrat domů, 2008, s. 658 cituje „O připravenosti k bezmeznému odpuštění (Mt 18,21-22)“ Studia Theologica, ročník III, číslo 2 [4], léto 2001, s. 45-52.

D. A. Carson – Douglas J. Moo, Úvod do Nového zákona, Praha: Návrat domů, 2008, s. 658 cituje „Struktura Matoušova evangelia“ Studia Theologica, ročník III, číslo 4 [6], zima 2001, s. 1-7.

D. A. Carson – Douglas J. Moo, Úvod do Nového zákona, Praha: Návrat domů, 2008, s. 658 cituje „Obraz Ježíšovy osoby v Matoušově evangeliu. Úloha a význam christologických titulů v evangelním vyprávění“ Studia Theologica, ročník IV, číslo 4 [10], zima 2002, s. 31-44.

D. A. Carson – Douglas J. Moo, Úvod do Nového zákona, Praha: Návrat domů, 2008, s. 658 cituje Úvod do studia Nového zákona, Olomouc: MCM, 2002.

D. A. Carson – Douglas J. Moo, Úvod do Nového zákona, Praha: Návrat domů, 2008, s. 658 cituje „Ježíš píše prstem po zemi (Jan 8,6b.8)“ Studia Theologica, ročník IV, číslo 2 [8], léto 2002, s. 11-15.

D. A. Carson – Douglas J. Moo, Úvod do Nového zákona, Praha: Návrat domů, 2008, s. 658 cituje „Hle, Beránek Boží, který snímá hřích světa“ Studia Theologica, ročník IV, číslo 3 [9], podzim 2002, s. 24-30.

D. A. Carson – Douglas J. Moo, Úvod do Nového zákona, Praha: Návrat domů, 2008, s. 658 cituje Ježíš Kristus v Matoušově evangeliu. Hlavní christologické tituly, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2003.

D. A. Carson – Douglas J. Moo, Úvod do Nového zákona, Praha: Návrat domů, 2008, s. 658 cituje „Společenství s Otcem. Výklad podobenství o marnotratném synu (Lk 15,11-32)“ Studia Theologica, ročník VI, číslo 4 [18], zima 2004, s. 1-18.

D. A. Carson – Douglas J. Moo, Úvod do Nového zákona, Praha: Návrat domů, 2008, s. 658 cituje „Rodokmen Ježíše Krista v Matoušově evangeliu (1,1-17)“ in Sborník Katolické teologické fakulty, sv. VI, Praha: Univerzita Karlova v Praze – Karolinum, 2004, s. 100-119.

D. A. Carson – Douglas J. Moo, Úvod do Nového zákona, Praha: Návrat domů, 2008, s. 658 cituje „Zjevení v Galileji (Mt 28,16-20). Několik poznámek k překladu s ohledem na jeho znění v českých překladech“ Studia Theologica, ročník VII, číslo 4 [22], zima 2005, s. 38-44.

D. A. Carson – Douglas J. Moo, Úvod do Nového zákona, Praha: Návrat domů, 2008, s. 658 cituje Křesťanské společenství v Matoušově evangeliu. Jeho hlavní charakteristiky podle Mt 18,135, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005.

D. A. Carson – Douglas J. Moo, Úvod do Nového zákona, Praha: Návrat domů, 2008, s. 658 cituje „Zázrak na svatbě v Káně. Počátek Ježíšových znamení (Jan 2,1-11)“ Communio, ročník 10, číslo 1, rok 2006, s. 86-100.

D. A. Carson – Douglas J. Moo, Úvod do Nového zákona, Praha: Návrat domů, 2008, s. 658 cituje „Událost Ježíšova proměnění v Matoušově evangeliu (Mt 17,1-9). Její důležitost a význam“ in Sborník Katolické teologické fakulty, sv. VIII, Praha: Univerzita Karlova v Praze – Karolinum, 2006, s. 64-78.

D. A. Carson – Douglas J. Moo, Úvod do Nového zákona, Praha: Návrat domů, 2008, s. 658 cituje „Pošetilost a prozíravost. Výklad podobenství o deseti pannách (Mt 25,1-13)“ in Z plnosti Kristovy. Sborník k devadesátinám O. Mádra, ed. E. Krumpolc – J. Poláková – C. V. Pospíšil, Praha: Karmelitánské nakladatelství, 2007, s. 92-113.

H. Pattarumadathil, Your Father in Heaven. Discipleship in Matthew as a process of becoming children of God, Analecta Biblica 172, Roma: Editrice Pontificio Istituto Biblico, 2008, s. 85 pozn. 225 cituje La preghiera di Gesù nel vangelo di Matteo. Uno studio esegetico-teologico, Tesi Gregoriana. Serie Teologia 67, Editrice Pontificia Università Gregoriana, Roma, 2000.

P. Chalupa, Dynamika smlouvy v deuteronomistickém zpracování dějin: Historické pozadí, projevy a další působení, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008, s. 120 pozn. 295 cituje „Večeře Páně v Lukášově evangeliu (Lk 24,14-20)“ in Od Abraháma k nové smlouvě, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007, s. 99-126.

J. Luzárraga, El Padrenuestro desde el arameo, AnBib 171, Roma: Pontificio Istituto Biblico, 2008, s. 160 pozn. 698 (též s. 328) cituje La preghiera di Gesù nel vangelo di Matteo. Uno studio esegetico-teologico, Tesi Gregoriana. Serie Teologia 67, Editrice Pontificia Università Gregoriana, Roma, 2000.

M. Dunda, Co skrývají oslovení? Historické pozadí oslovení Pána Ježíše v synoptických evangeliích, Brno: Petr Veselý, 2009, s. 7 (atd.) cituje Ježíš Kristus v Matoušově evangeliu. Hlavní christologické tituly, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2003.

M. Dunda, Co odhalují oslovení? Teologický záměr oslovení Pána Ježíše v synoptických evangeliích, Brno: Petr Veselý, 2009, s. 5 (atd.) cituje Ježíš Kristus v Matoušově evangeliu. Hlavní christologické tituly, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2003.

P. Farkaš, Naratívne umenie evangelistu Lukáša, Bratislava – Nitra: Univerzita Komenského v Bratislave – Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Kňazský seminář sv. Gorazda v Nitre, 2007, s. 48 cituje „Maria u synoptiků a v pavlovských listech“ in Maria z Nazareta. Plnost člověka a jádro církve, kolektiv autorů, Svitavy: Trinitas, 2003, s. 62-74.

P. Farkaš, Naratívne umenie evangelistu Lukáša, Bratislava – Nitra: Univerzita Komenského v Bratislave – Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Kňazský seminář sv. Gorazda v Nitre, 2007, s. 91-93, 95 cituje „Láska jako požadavek spásy. Podobenství o milosrdném Samaritánovi (Lk 10,25-37)“ Studia Theologica, ročník VI, číslo 3, [17] podzim 2004, s. 14-28.

P. Farkaš, Naratívne umenie evangelistu Lukáša, Bratislava – Nitra: Univerzita Komenského v Bratislave – Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Kňazský seminář sv. Gorazda v Nitre, 2007, s. 99, 104, 106 cituje „Společenství s Otcem. Výklad podobenství o marnotratném synu (Lk 15,11-32)“ Studia Theologica, ročník VI, číslo 4 [18], zima 2004, s. 1-18.

J. Corley, Pootvoriť bránu k evanjeliám: Päť kĺučov k biblickém interpretácii, Badín: Kňazský seminář sv. Františka Xaverského, 2010, s. 26 cituje „Exegeze a kázání. Příspěvek k problematice zvěstování Božího slova“ in Fórum pastorálních teologů VII. Jak vykládat Písmo svaté, Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, 2008, s. 37-52.

J. Šebková, „Boží království v podobenstvích“ Cesty katecheze: Revue pro katechetiku a náboženství 4 (2009), s. 13 a 14 cituje „Společenství s Otcem. Výklad podobenství o marnotratném synu (Lk 15,11-32)“ Studia Theologica, ročník VI, číslo 4 [18], zima 2004, s. 1-18.

J. Šebková, „Boží království v podobenstvích“ Cesty katecheze: Revue pro katechetiku a náboženství 4 (2009), s. 13 a 14 cituje „Láska jako požadavek spásy. Podobenství o milosrdném Samaritánovi (Lk 10,25-37)“ Studia Theologica, ročník VI, číslo 3, [17] podzim 2004, s. 14-28.

F. De Carlo, „Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?“ (Mc 15,34) : I Salmi nel racconto della passione di Gesù secondo Marco, AnBib 179, Roma: Gregorian & Biblical Press, 2009, s. 88, 89, 97, 418 cituje La preghiera di Gesù nel vangelo di Matteo. Uno studio esegetico-teologico, Tesi Gregoriana. Serie Teologia 67, Editrice Pontificia Università Gregoriana, Roma, 2000.

L. Sánches-Navaro, „The Revealer of the Son: Narrative Function of the Father of Jesus in the Gospel of Saint Matthew“, in Perché stessero con Lui“. Scritti in onore di Klement Stock SJ, nel suo 75° compleanno, ed. L. De Santos e S. Grasso, AnBib 180, Roma: Gregorian & Biblical Press, 2010, s. 76 cituje La preghiera di Gesù nel vangelo di Matteo. Uno studio esegetico-teologico, Tesi Gregoriana. Serie Teologia 67, Editrice Pontificia Università Gregoriana, Roma, 2000.

L. Tichý, „Ztracená ovce (Mt 18,12-14; Lk 15,4-7)“, Studia theologica, ročník XIII, číslo 1 [43], jaro 2011, s. 13 cituje Křesťanské společenství v Matoušově evangeliu. Jeho hlavní charakteristiky podle Mt 18,135, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005.

D. Opatrný, Ježíš – světlo slepých: Uzdravení slepého od narození ve čtvrtém evangeliu, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011, s. 35 cituje Ježíš Kristus v Matoušově evangeliu. Hlavní christologické tituly, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2003.

P. Ambros, „Bratrské napomenutí jako součást křesťanského životního stylu“, in Studijní texty ze spirituální teologie VI. Duchovní život a fenomén napomínání (correctio fraterna), M. Altrichter, ed., Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, 2012, s. 52 a 53 cituje Křesťanské společenství v Matoušově evangeliu. Jeho hlavní charakteristiky podle Mt 18,135, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005.

B. Štrba, „Treba uznat prínos“, in Studia Biblica Slovaca 4/1 (2012), s. 40 a 41 cituje Ježíšovo vzkříšení v evangeliích: Výklad závěrečných kapitol kanonických evangelií, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011.

S. A. Panimole, „La preghiera nei Vangeli e negli Atti degli apostoli“, in Dizionario di Spiritualità Biblico-Patristica: I grandi temi della S. Scrittura per la „Lectio divina“, volume 51: Preghiera nella Bibbia, ed., M. Cimosa – al., Roma: Borla, 2009, s. 220, 236, 282, 305 cituje La preghiera di Gesù nel vangelo di Matteo. Uno studio esegetico-teologico, Tesi Gregoriana. Serie Teologia 67, Editrice Pontificia Università Gregoriana, Roma, 2000.

Přehled aktivních účastí na konferencích

Maria u synoptiků a v pavlovských listech“ v rámci Teologické konference o Marii – Matce Ježíšově v Hradci Králové: Nové Adalbertinum (17.-19.2. 2003) dne 18. 2. 2003.

Referát „Událost Ježíšova proměnění v Matoušově evangeliu: Její důležitost a význam (Mt 17,1-9)“ v rámci konference ke 100. výročí narození prof. ThDr. Jana Merella na KTF UK v Praze, dne 11. 5. 2004.

Il miracolo alle nozze di Cana: L’inizio dei segni di Gesù (Gv 2,1-11)“ v rámci konference Etos i Egzegeza, (Universytet Slaski w Katowicach) Slezská Univerzita v Katowicích (19.-20. 11. 2004) dne 19. 11. 2004.

Zjevení v Galileji (Mt 28,16-20): Několik poznámek k překladu s ohledem na jeho znění v českých překladech“ v rámci konference o dr. Pavlu Škrabalovi, O.P. na CMTF UP v Olomouci, dne 27. 4. 2005.

The Activities of the Czech Catholic Biblical Institute and the Ways of Proclaming the Word of God in Czech Republic“ v rámci mezinárodního kongresu „Sacred Scripture in the Life of the Church (Písmo svaté v životě církve)“ uspořádaného u příležitosti 40. výročí schválení koncilové konstituce o zjevení „Dei Verbum“ Katolickou biblickou federací a Papežskou radou pro jednotu křesťanů v Římě (14.-18. září 2005) dne 15. 9. 2005.

Text und Vorlage von Hebr. 5,7“ přednesen v rámci mezinárodní konference Colloquium Biblicum Vindobonense 2005 (24.-25. 10. 2005) ve Vídni (Kardinal-König-Haus in Wien-Lainz) dne 25. října 2005.

Bible v životě církve: Zpráva o mezinárodním kongresu k 40. výročí Dei Verbum v Římě“ v rámci konference k 40. výročí vydání věroučné konstituce II. vatikánského koncilu Dei Verbum na KTF UK v Praze, dne 15. 11. 2005.

Die christologische und theologische Bedeutung von Offb 1,7-8 in seinem Kontext“ přednesen v rámi mezinárodní konference Colloquium Biblicum Vindobonense 2007 – „Die Offenbarung des Johannes. Aktualisierung der Christusbotschaft in Zeiten der Bedrängnis“ (26.-27. 10. 2007) ve Vídni (Pallottihaus; A – 1130 Wien, Aufhofstraße 10) dne 27. 10. 2007.

Exegeze a kázání. Příspěvek k problematice zvěstování Božího slova“ v rámci odborného semináře pro vyučující pastorální teologie z ČR a Slovenska – „Fórum pastorálních teologů VII – Olomouc 2008“ (11.-13. 5. 2008) na CMTF UP v Olomouci dne 12. 5. 2008.

Dio Padre nel discorso sulla comunità (Mt 18,1-35)“ v rámci mezinárodní konference s názvem „La figura del Padre nel vangelo di Matteo“ (Gruppo internazionale di studio esegetico sui Vangeli – GISEV) – Řím (24.-26. 10. 2008) dne 25. 10. 2008.

The Appearance of Jesus on the Road to Emmaus (Lk 24:13-35): Its Historicity and Significance“ v rámci The 3rd Session of the Prague-Princeton Biennale for Jesus Research, Praha, Akademie věd, Národní 3 (22.-24. 4. 2009) dne 23. 4. 2009.

Nejstarší svědectví o Ježíšově vzkříšení v 1 K 15,1-11“ v rámci konference „Apoštol Pavel a Písmo (4.-5. června 2009) na CMTF UP v Olomouci dne 5. 6. 2009.

The Authorship of Luke’s Gospel. East-West Pre-Conference, Leuven, 31. 7. 2012.

Žalm 130 v Žaltáři a v Matoušově evangeliu. Konference „Psalms – through the eyes of their authors and later reception, Badín, Slovensko, 13. - 14. 9. 2012 (vystoupení 14. 9. 2012).

The Disciples in John 21. Konference Studiorum Novi Testamenti Societas, Perth, Western Australia, 23. – 27. 7. 2013 (vystoupení 25. 7. 2013).

Lukanische Theologie. Sympozium „The Gospel and its Literary Reflections, Praha, ETF UK, 11. – 12. 10. 2013 (vystoupení 12. 10. 2013).

Die Bedeutung von Lk 2,35a in seinem Mikro- und Makro-Kontext. Mezinárodní konference Colloquium Biblicum Vindobonense 2013, (25. – 26. 10. 2013) ve Vídni (Pallottihaus; A – 1130 Wien, Auhofstraße 10) dne 25. 10. 2013.

Přehled pasivních účastí na konferencích

Celosvětová konference uspořádaná u příležitosti 90. výročí založení Papežského biblického institutu, Řím, Pontificia Università S. Tommaso (Itálie): 6.-8. 5. 1999.

Mezinárodní konference 12. Colloquium Biblicum Vindobonense 2002 – „Gemeinde in der Apostelgeschichte“, Vídeň, Kardinal-König-Haus in Wien-Lainz (Rakousko): 20.-22. 10. 2002.

Mezinárodní konference The International Symposium on Jesus Research, Praha, Akademie věd ČR, Národní 3, 17.-19. 3. 2005.

Česká ekleziologie 2. poloviny 20. století. Symposium k poctě životního jubilea ThDr. ThDr. h.c. Oto Mádra, KTF UK v Praze, dne 20. 2. 2007.

„Co jsou dějiny?“ – Symposium k poctě prof. PhDr. Ludvíka Armbrustera SJ, KTF UK v Praze, dne 19. 5. 2008.

Celosvětová konference „100 anni al servizio della Parola“ uspořádaná u příležitosti zakončení 100. výročí založení Papežského biblického institutu, Řím, Pontificia Università Gregoriana – Pontificio Istituto Biblico (Itálie): 3.-8. 5. 2010.

Celosvětová konference – Fifth International East-West Symposium of New Testament Scholars s názvem „Gospel Images of Jesus Christ in Church Tradition and in Biblical Scholarship“, Minsk, 2.-9. 9. 2010.

Mezinárodní konference s názvem „La figura del Padre nel vangelo di Luca“ (Gruppo internazionale di studio esegetico sui Vangeli – GISEV) – Řím, 29.-31. 10. 2010.

Rozhlasové pořady

Myšlenka na den: Cyklus meditací pro Rádio „Proglas“ v Brně (9. 12. 2001)

Bible v liturgii: Cyklus meditativního výkladu Bible pro Rádio „Proglas“ v Brně (v roce 2001: 6. 12.; 13. 12.; 20. 12.; 28. 12.)

Bible v liturgii: Cyklus meditativního výkladu Bible pro Rádio „Proglas“ v Brně (v roce 2002: 4. 1.; 10. 1.; 24. 1.; 31. 1.; 7. 2.; 14. 2.; 21. 2.; 21. 3.; 30. 5.; 13. 6.; 20. 6; 27. 6.; 4. 7.; 11. 7.; 18. 7.; 19. 7.; 25. 7.; 1. 8.; 16. 8.; 22. 8.; 5. 9.; 12. 9.; 19. 9.; 20. 9.; 26. 9.; 3. 10.; 10. 10.; 18. 10.; 31. 10.)

Bible v liturgii: Cyklus meditativního výkladu Bible pro Rádio „Proglas“ v Brně (v roce 2003: 4. 12.; 18. 12.).

Bible v liturgii: Cyklus meditativního výkladu Bible pro Rádio „Proglas“ v Brně (v roce 2004: 15.1; 5.2; 3.6.; 10.6.; 24.6.; 8.7.; 15.7.; 22.7.; 29.7.; 5.8.; 12.8.; 19.8.; 9.9.; 16.9.; 23.9.; 30.9.; 7.10.; 14.10.; 21.10; 28.10.).

Bible v liturgii: Cyklus meditativního výkladu Bible pro Rádio „Proglas“ v Brně (v roce 2005: 24. 11.; 1. 12.; 6. 12.; 8. 12.; 15. 12.; 22. 12.; 29. 12.).

Bible v liturgii: Cyklus meditativního výkladu Bible pro Rádio „Proglas“ v Brně (v roce 2006: 12. 1.; 19. 1.; 2. 2.; 3. 2.; 17. 2.; 24. 2.; 3. 3.; 16. 3.; 17. 3.; 23. 3.; 24. 3.; 30. 3.; 6. 4.; 27. 4.; 4. 5.; 18. 5.; 25. 5.; 1. 6.; 8. 6.; 22. 6.; 29. 6.; 13. 7.; 27. 7.; 10. 8.; 17. 8.; 24. 8.; 31. 8.; 8. 9.; 15. 9.; 5. 10.; 12. 10.; 26. 10.; 2. 11.; 9. 11.; 16. 11.; 23. 11.). Od roku 2006 až do současnosti reprízy pořadů Bible v liturgii.

Pro Rádio „Proglas“ rozhovor o apoštolu Pavlovi s názvem Kulatý stůl víry: Svatý Pavel – křesťan, misionář, světoobčan (1. a 2. část) v pořadu „Všimli jsme si“: 1. část – vysílaná 23. 1. 2009 (repríza 24. 1. 2009), 2. část vysílaná 30. 1. 2009 (repríza 31. 1. 2009) – délka každého části 45 minut.

Pro Rádio „Proglas“ rozhovor o apoštolu Pavlovi s názvem Bůh posílí své služebníky – Apoštol Pavel v rámci cyklu „Dotýkání světla“ – vysíláno 11. 4. 2014 (repríza 13. 4. 2014).

Televizní pořady

Námět a scénář pro cyklus s názvem Biblický kviz v pořadu „Křesťanský magazín“ vysílaný v České televizi (v roce 2003: 14. 9.; 12. 10.; 9. 11.; 7. 12.; 21. 12.).

Námět a scénář pro cyklus s názvem Biblický kviz v pořadu „Křesťanský magazín“ vysílaný v České televizi (v roce 2004: 18. 1.; 1. 2.; 15. 2.; 14. 3.; 11. 4.; 9. 5.).

Námět s názvem Ježíš a jeho první učedníci v pořadu „Sváteční slovo“ vysílaný v České televizi dne 12. 8. 2007.