doc. Dr. Petr Mareček, Th.D.

vizitka

Narozen v roce 1967.

Vzdělání

 • 2006: habilitace - obor teologie (doc.)
 • 1997 - 2000: Pontificia Università Gregoriana v Římě - doktorské studium v oboru biblické teologie (S.T.D. = Th.D.)
 • 1993 - 1996: Pontificio Istituto Biblico v Římě - postgraduální odborné studium biblických věd (S.S.L. = Dr.)
 • 1994 - 1995: zimní semestr: studium na Hebrew University v Jeruzalémě
 • 1991 - 1993: Pontificia Università Lateranense v Římě - studium teologie
 • 1990 - 1991: Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta v Olomouci - studium teologie
 • 1986 - 1988: Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta v Litoměřicích - studium teologie

Praxe

 • 2006 - dosud: Cyrilometodějská teologická fakulta UP v Olomouci: docent
 • 2012 - 2019: Masarykova univerzita v Brně: docent
 • 2000 - 2006: Cyrilometodějská teologická fakulta UP v Olomouci: odborný asistent
 • 1996 - 1997: Cyrilometodějská teologická fakulta UP v Olomouci: odborný asistent
 • 1996 - 1997: Teologická fakulta JU v Českých Budějovicích: externí vyučující

Odborné zaměření

 • synoptická evangelia
 • Janovo evangelium
 • Skutky apoštolů
 • Novozákonní listy

Členství v odborných institucích

 • člen (místopředseda) České společnosti pro katolickou teologii (člen Evropské společnosti pro katolickou teologii)
 • zástupce brněnské diecéze v Českém katolickém biblickém díle
 • člen oborové organizace Catholic Biblical Association
 • člen celosvětové oborové organizace „Studiorum Novi Testamenti Societas“
 • člen vědecké rady RKCMBF, Univerzita Komenského v Bratislavě

Výběrová bibliografie

Monografie

 • La preghiera di Gesù nel vangelo di Matteo: Uno studio esegetico-teologico, Tesi Gregoriana. Serie Teologia 67, Editrice Pontificia Università Gregoriana, Roma, 2000, počet stran 241; ISBN 88-7652-864-4.
 • Ježíš Kristus v Matoušově evangeliu: Hlavní christologické tituly, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2003, počet stran 152; ISBN 80-244-0771-X.
 • Křesťanské společenství v Matoušově evangeliu: Jeho hlavní charakteristiky podle Mt 18,1–35, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005, počet stran 292; ISBN 80-244-1248-9.
 • Kristus a účast židů i pohanů na „smlouvách“ Božího zaslíbení: Christologické a ekleziologické poselství Ef 2,11-22, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009, počet stran 200; ISBN 978-80-244-2461-3.
 • Ježíšovo vzkříšení v evangeliích: Výklad závěrečných kapitol kanonických evangelií, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011, počet stran 336; ISBN: 978-80-244-2942-7.
 • Evangelium podle Lukáše, Český ekumenický komentář k Novému zákonu 3, Praha: Centrum biblických studií – Česká biblická společnost, 2018, počet stran: 768; ISBN: 978-80-7545-065-4.
 • List Jakubův, Český ekumenický komentář k Novému zákonu 17, Praha: Centrum biblických studií – Česká biblická společnost, 2020, počet stran: 328; ISBN: 978-80-7545-095-1.

Příspěvky do sborníků, kapitoly v knihách

 • „The Crux Interpretum: John 14,2“, in ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Sborník katolické teologické fakulty UK v Praze k 80. narozeninám ThDr. Františka Nováka, ed. Jaroslav Brož, Praha: Karolinum, 2000, s. 178-199; ISBN 80-7184-939-1.
 • „Some Aspects of Christology in the First Epistle of Peter“, in Acta. Universitatis Palackianae Olomucensis, ed. E. Krumpolc – L. Zajícová, volumen 3, Univerzita Palackého v Olomouci, 2002, s. 109-117; ISBN 80-244-0429-X.
 • „Le reazioni alla morte di Gesù nei vangeli sinottici (Mc 15,38-41; Mt 27,51-56; Lc 23,47-49)“, in Acta. Universitatis Palackianae Olomucensis, ed. E. Krumpolc – L. Zajícová, volumen 4, Univerzita Palackého v Olomouci, 2003, s. 75-91; ISBN 80-244-0583-0.
 • Maria u synoptiků a v pavlovských listech“, in Maria z Nazareta. Plnost člověka a jádro církve, kolektiv autorů, Svitavy: Trinitas, 2003, s. 62-74; ISBN 80-86036-91-X.
 • Prohlášení o Ježíšově přítomnosti v křesťanském společenství (Mt 18,20)“, in Mlékem a medem oplývající. Sborník českých katolických biblistů Karlu Skalickému k sedmdesátinám, ed. J. E. Sýkora a kol., Praha: SGS, 2004, s. 47-58; ISBN 80-239-3521-6.
 • „L’euloghia (1 Pt 1,3-12)“, in On His Way, Fs. K. Stock, ed. A. Malina, Katowice: Księgarnia św. Jacka, 2004, s. 322-342; ISBN 83-7030-349-8.
 • Rodokmen Ježíše Krista v Matoušově evangeliu (1,1-17)“, in Sborník Katolické teologické fakulty, sv. VI, Praha: Univerzita Karlova v Praze – Karolinum, 2004, s. 100-119; ISBN 80-246-0757-3.
 • „Cud na weselu w Kanie Galilejskiej: Począntek znaków Jezusa (J 2,1-11)“, in Interpretacja (w) dialogu. Tożsamość egzegezy biblijnej, ed. A. Kucz – A. Malina, Kielce: Instytut Teologii Biblijnej Verbum, 2005, s. 47-57; ISBN 83-919505-3-0
 • „Událost Ježíšova proměnění v Matoušově evangeliu (Mt 17,1-9): Její důležitost a význam“, in Sborník Katolické teologické fakulty, sv. VIII, Praha: Univerzita Karlova v Praze – Karolinum, 2006, s. 64-78; ISBN 80-246-1121-X.
 • Pošetilost a prozíravost: Výklad podobenství o deseti pannách (Mt 25,1-13)“, in Z plnosti Kristovy: Sborník k devadesátinám O. Mádra, ed. E. Krumpolc – J. Poláková – C. V. Pospíšil, Praha: Karmelitánské nakladatelství, 2007, s. 92-113; ISBN 978-80-7195-138-4.
 •  „Večeře Páně v Lukášově evangeliu (Lk 24,14-20)“, in Od Abraháma k nové smlouvě, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007, s. 99-126; ISBN 978-80-244-1845-2.
 • „Písmo svaté v životě církve. Zpráva z konference“, in Sborník Katolické teologické fakulty, sv. IX, Praha: Univerzita Karlova v Praze – Karolinum, 2007, s. 138-146; ISBN 978-80-246-1331-4.
 • Svoboda spravedlivého Boha a jeho dobrota: Výklad podobenství o dělnících na vinici (Mt 20,1-16)“, in „Láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry“ (1 Tim 1,5). Studie věnované Ladislavu Tichému k 60. narozeninám, ed. P. Chalupa – L. Zajícová, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008, s. 75-100; ISBN 978-80-244-1915-2.
 • Zjevení v Galileji: Výklad a poselství Mt 28,16-20“, in Všechno je milost. Sborník k poctě 80. narozenin Ludvíka Armbrustera, ed. V. Novotný, Praha: Univerzita Karlova v Praze – Karolinum, 2008, s. 150-172; ISBN 978-80-246-1505-9.
 • Exegeze a kázání: Příspěvek k problematice zvěstování Božího slova“, in Fórum pastorálních teologů VII. Jak vykládat Písmo svaté, Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, 2008, s. 37-52; ISBN 978-80-7412-002-2.
 • „Die christologische und theologische Bedeutung von Offb 1,7-8 im Kontext“, in Acta. Universitatis Palackianae Olomucensis, ed. L. Zajícová, volumen 9, Univerzita Palackého v Olomouci, 2008, s. 43-52; ISBN: 80-244-0583-0.
 • Povolání Natanaela“, in Příběhy povolání a obrácení v biblických textech, Brno: CDK, 2009, s. 79-88. ISBN 978-80-7325-177-2.
 • Libertà di Dio: giusto e buono: Spiegazione della parabola degli operai nella vigna (Mt 20,1-16)”, in Perché stessero con Lui“. Scritti in onore di Klement Stock SJ, nel suo 75° compleanno, ed. L. De Santos e S. Grasso, AnBib 180, Roma: Gregorian & Biblical Press, 2010, s. 123-150. ISBN 978-88-7653-180-4.
 • „The Function and Importance of Matthew 28:16–20 in the Gospel of Matthew“, in History and Theology in the Gospels, ed. Tobias Nicklas – Karl-Wilhelm Niebuhr – Mikhail Seleznev, WUNT 447, Tübingen: Mohr Siebeck, 2020, s. 303-313. ISBN 978-3-16-159559-2.
 • „Isaiah 6:9–10 in the Ending of Luke-Acts“, in Interactions in Interpretation: The Pilgrimage of Meaning through Biblical Texts and Contexts, Biblical Interpretation Series, Volume: 185, ed. Jan Roskovec and Vít Hušek, Leiden – Boston: Brill, 2020, s. 100-119. ISBN 978-90-04-42963-5.
 • „Soud světa (Mt 25,31-46)“, in Od Mojžíše k novému Jeruzalému: Deset biblických výkladů, ed., Jan Roskovec, Jihlava: Mlýn, 2021, s. 141-165; ISBN: 978-80-86498-70-6.

Články v odborných časopisech

 • „O připravenosti k bezmeznému odpuštění (Mt 18,21-22)“, Studia theologica, ročník III, číslo 2 [4], léto 2001, s. 45-52. ISSN 1212-8570.
 • „Struktura Matoušova evangelia“, Studia theologica, ročník III, číslo 4 [6], zima 2001, s. 1-7. ISSN 1212-8570.
 • „Vzkříšení těla v Ježíšově zvěstování podle synoptických evangelií“ Communio, ročník 6, číslo 1, rok 2002, s. 34-41. ISSN-1211-7668.
 • „Ježíš píše prstem po zemi (Jan 8,6b.8)“, Studia theologica, ročník IV, číslo 2 [8], léto 2002, s. 11-15. ISSN 1212-8570.
 • „Hle, Beránek Boží, který snímá hřích světa“, Studia theologica, ročník IV, číslo 3 [9], podzim 2002, s. 24-30. ISSN 1212-8570.
 • „Obraz Ježíšovy osoby v Matoušově evangeliu. Úloha a význam christologických titulů v evangelním vyprávění“, Studia theologica, ročník IV, číslo 4 [10], zima 2002, s. 31-44. ISSN 1212-8570.
 • „Láska jako požadavek spásy. Podobenství o milosrdném Samaritánovi (Lk 10,25-37)“, Studia theologica, ročník VI, číslo 3, [17] podzim 2004, s. 14-28. ISSN 1212-8570.
 • „Společenství s Otcem. Výklad podobenství o marnotratném synu (Lk 15,11-32)“, Studia theologica, ročník VI, číslo 4 [18], zima 2004, s. 1-18. ISSN 1212-8570.
 • „Zjevení v Galileji (Mt 28,16-20). Několik poznámek k překladu s ohledem na jeho znění v českých překladech“, Studia theologica, ročník VII, číslo 4 [22], zima 2005, s. 38-44. ISSN 1212-8570.
 • „Zázrak na svatbě v Káně. Počátek Ježíšových znamení (Jan 2,1-11)“, Communio, ročník 10, číslo 1, rok 2006, s. 86-100. ISSN-1211-7668
 • „Projev úcty mudrců. Výklad a poselství Mt 2,1-12“, Studia theologica, ročník IX, číslo 2 [28], léto 2007, s. 18-38. ISSN 1212-8570.
 • „Das Gebet bei Paulus ‘Ich danke meinem Gott…’“, Bibel heute, Heft 1, 45 Jahrgang, Katholisches Bibelwerk: Stuttgart, 2009, s. 11-13. ISSN 0006-0593; ISBN 978-3-940743-24-4.
 • „L’inizio dei segni di Gesù (Gv 2,1-11)“, Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 41 (2008), s. 371-383. ISSN 0137-3447.
 • „Svědectví o Ježíšově vzkříšení v 1 Kor 15,1-11“, Studia theologica, ročník XI, číslo 3 [37], léto 2009, s. 10-36. ISSN 1212-8570.
 • „Ježíšovo vzkříšení v Sk 2,14-41“, Studia theologica, ročník XIII, číslo 1 [43], jaro 2011, s. 18-41. ISSN 1212-8570.
 • „The Image of Jesus Christ in Luke 2:41-52“, Acta Univer­sitatis Palackianae Olomucensis: Facultas Theologica Cyrillo-Methodiana, Theologica Olomucensia 12 (2011), s. 51-62. ISSN: 1212-9038.
 • „The Author of the Third Gospel“, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis: Facultas Theologica Cyrillo-Methodiana, Theologica Olomucensia 13 (2012), s. 27-39. ISSN: 1212-9038.
 • „Šimon Petr v Lk 5,1-11“, Studia theologica, ročník XIV, číslo 4 [50], zima 2012, s. 1-18. ISSN 1212-8570.
 • „Žalm 130 v Knize žalmů a v Matoušově evangeliu“, Studia Biblica Slovaca, ročník V, číslo 1 (2013), s. 1-24. ISSN 1338-0141.
 • „Simeonova slova v Lk 2,35a“, Studia theologica, ročník XV, číslo 4 [54], zima 2013, s. 1-13. ISSN 1212-8570.
 • „Simeonovo kantikum v Lukášově evangeliu 2,29-32“, Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd, Masarykova univerzita, 2013, roč. 27/2013, č. 2, s. 230-240. ISSN 1211-6068.
 • „Šimon Petr v Lukášově evangeliu“, Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd, Masarykova univerzita, 2014, roč. 28/2014, č. 2, s. 182-193. ISSN 1211-6068.
 • „Doba a místo vzniku Lukášova dvojdíla“, Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd, Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 29/2015, č. 1, s. 122-130. ISSN 1211-6068
 • „Vesnice Emauzy v Lk 24,13: její lokalizace a význam“, Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd, Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 29/2015, č. 2, s. 126-133. ISSN 1211-6068.
 • „Význam údajů o dějinných poměrech v Lk 3,1–2a“, Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd, Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 30/2016, č. 1, s. 126-137. ISSN 1211-6068.
 • „The Disciples in John 21“, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis: Facultas Theologica Cyrillo-Methodiana, Theologica Olomucensia 15 (2015), s. 13-29. ISSN: 1212-9038.
 • „‚Učedník, kterého Ježíš miloval‘: jeho role a význam v Janově evangeliu“, Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd, Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 30/2016, č. 2, s. 167-180. ISSN 1211-6068.
 • „Marie Magdalská: její význam a role dle svědectví novozákonních evangelií“, Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd, Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 31/2017, č. 1, s. 106-121. ISSN 1211-6068.
 • „Die Person Jesu Christi im Jakobusbrief“, Annali di storia dellesegesi 34/2 (2017), s. 343-361. ISSN 1120-4001.
 • „Závěr Markova evangelia“, Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy university, řada společenských věd, Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 31/2017, č. 2, s. 148-160. ISSN 1211-6068.
 • „Co lze říci o autorovi Jakubova listu“, Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy university, řada společenských věd, Brno: Masarykova univerzita, 2018, roč. 32/2018, č. 1, s. 158-169. ISSN 1211-6068.
 • „Nikodém v Janově evangeliu“, Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy university, řada společenských věd, Brno: Masarykova univerzita, 2018, roč. 32/2018, č. 2, s. 148-161. ISSN 1211-6068.
 • „Žalm 118 (117 LXX) a Markovo evangelium“, Studia theologica, ročník XX, číslo 2, léto 2018, s. 17-34. ISSN 1212-8570.
 • „Recepce Jakubova listu v dějinách církve“, Studia theologica, ročník XX, číslo 4, zima 2018, s. 1-20. ISSN 1212-8570.
 • „Stephen and Saul of Tarsus in Acts 7:54–8:3“, Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 51,2 (2018), s. 329-344. ISSN 0137-3447.
 • „Tomáš: Jeho role a význam v Janově evangeliu“, Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy university, řada společenských věd, Brno: Masarykova univerzita, 2019, roč. 33/2019, č. 1, s. 83-96. ISSN 1211-6068.
 • „Učedníci putující do Emauz v Lk 24,13-35“, Studia theologica, ročník XXI, číslo 4, zima 2019, s. 1-17. ISSN 1212-8570.
 • „Elijah: His Role and Importance in the Gospel of Luke“, Studia Biblica Slovaca, ročník 12, číslo 1 (2020), s. 51-70. ISSN 1338-0141.
 • „Jan, syn Zebedeův, v Lukášově dvojdíle“, Studia theologica, ročník XXII, číslo 1, jaro 2020, s. 17-39. ISSN 1212-8570.
 • „Jak 2,18 a jeho interpretace“, Studia theologica, ročník XXII, číslo 4, 2020, s. 1-13. ISSN 1212-8570.
 • „A Crux Interpretum in Jas 4:5“, Edinost in dialog Unity and Dialogue 75/2 (2020), s. 95–118. ISSN 2335-4127.
 • „Psalm 118 (117 LXX) and the Synoptic Gospels“, Adamantius 26, 2020, s. 382-396. ISSN 1126-6244.
 •  „Význam Význam ἐφ᾽ ᾧ v Řím 5,12, Studia theologica, ročník XXIII, číslo 4, 2021, s. 37-50. ISSN 1212-8570
 • „Jak rozumět eulogii v Řím 9,5c“, Studia theologica, ročník XXIV, číslo 2, 2022, s. 1-19. ISSN 1212-8570

Přehled o získaných a řešených grantech

​•    Řešitel vnitřního grantu CMTF  UP v Olomouci: Název projektu: Obraz Ježíšovy osoby v Matoušově evangeliu. Úloha a význam christologických titulů v evangelijním vyprávění (rok 2002).
•    Řešitel postdoktorského grantového projektu Grantové agentury České republiky (401/02/D004) s názvem: Hlavní rysy Ježíšovy osoby a základní charakteristiky křesťanského společenství podle Matoušova evangelia (v letech: 2002–2005).
•    Spoluřešitel na řešení výzkumného projektu GAČR (401/07/0307) s názvem Obnova smlouvy a nová smlouva - studium a výklad stěžejních biblických textů na základě kanonického přístupu (v letech: 2007–2009).
•    Řešitel standardního badatelského grantového projektu GA AV České republiky (IAA908350903) s názvem Ježíšovo vzkříšení – studium a výklad stěžejních novozákonních textů (v letech: 2009–2011).
•    Řešitel grantového projektu SIVV CMTF_2011–2012: „Obraz Ježíše Krista v Lukášově evangeliu“.
•    Řešitel grantového projektu SIVV CMTF_2012–2013_006: „Narativita a teologie kanonických evangelií“.
•    Řešitel grantového projektu IGA_CMTF_2018_009: „Narativita a teologie v Lukášově dvojdíle“.
•    Podílel se na řešení projektu na podporu excelence v základním výzkumu Grantové agentury České Republiky s názvem Historie a interpretace Bible (v letech: 2012–2018).
•    Řešitel grantového projektu IGA_CMTF_2019_003: „Charakteristiky vedlejších postav a jejich význam v Lukášově dvojdíle.“
•    Řešitel grantového projektu IGA_CMTF_2020_005: „Cruces interpretum Jakubova listu.“
•    Řešitel grantového projektu IGA_CMTF_2021_003: „Cruces interpretum listu Římanům.“
•    Řešitel grantového projektu IGA_CMTF_2022_008: „Cruces interpretum druhého listu Korinťanům.“
 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)