ICLic. et. Mgr. Jiří Dvořáček, Dr.J.C.O.

vizitka

Narozen v roce 1973.

Vzdělání

 • 2014 dosud habilitant na teologické fakultě Katolické univerzity Eichstätt-Ingolstadt
 • 2006-2009 doktorát v oboru východního kanonického práva, PIO Řím (Dr.J.C.O.)
 • 2004-2005 kurz administrativní praxe (církevní procesní právo), Kongregace pro bohoslužbu a svátosti, Lateránská univerzita, Řím
 • 2002-2005 licenciát v oboru východní kanonické právo, PIO Řím (ICLic.)
 • 1997 -2002 magisterské studium katolické teologie, CMTF UP v Olomouci (Mgr.)
 • 1992-1997 magisterské studium práva, PF UP v Olomouci (Mgr.)

Praxe

 • 2016 dosud - obhájce svazku na diecézním soudě v Eichstättu
 • 2014 - výuka východního kanonického práva na Akademii kanonického práva na Vranově u Brna
 • 2013-2015 - asistent na Nejvyšším státním zastupitelství v Brně
 • 2011-2015 - výuka církevního a konfesního práva na Panevropské univerzitě v Ostravě
 • 2011 dosud - soudce Metropolitního církevního soudu v Praze především pro kauzy týkající se věřících Apoštolského exarchátu
 • 2010-2016 - odborný asistent katedry teorie práva a právních dějin PF UP
 • 2007-2013 - akademický pracovník na Justiční akademii ČR
 • 2006 dosud - odborný asistent katedry církevního práva CMTF UP

Odborné zaměření

 • východní kanonické právo

Výběrová bibliografie

Monografie

 • Východní kanonické právo. Úvod do studia. Praha: Apoštolský exarchát řeckokatolické církve a Institut sv. Kosmy a Damiána, 2014. 161 s. ISBN 978-80-905948-0-7
 • Manželské právo v přehledu. Botek, L., Dvořáček, J., Hanuš, M. Praha: Apoštolský exarchát řeckokatolické církve v ČR a Institut sv. Kosmy a Damiána, 2008, 48 s.
 • Úvod do východního církevního práva. Východní právo (Grant FRVŠ), 62 s.
 • Městský stát Vatikán a Apoštolský stolec. E-learning pro Justiční akademii. asja.jacz.cz (po přihlášení).

Články a kapitoly v monografiích

 • Dřívější a současná úprava postavení faráře ve východních katolických církvích. Revue církevního práva, 28, 2/2004, s. 95-109. ISSN 1211-1635
 • Příslušnost katolického křesťana do církve sui iuris podle CIC 1983 a CCEO. In 10 let Apoštolského exarchátu. Praha: Apoštolský exarchát Řeckokatolické církve v České republice, 2006, s. 29-44. ISBN 80-239-8531-0
 • Vady manželského souhlasu podle českého zákona o rodině (z. č. 94/1963 Sb.) po tzv. "velké novele" (z. č. 91/1998 Sb.). In Marinčák, Š. (ed.). Diritto particolare nel sistema del CCEO. Aspetti teoretici e produzione normativa delle Chiese orientali cattoliche. Tvorba noriem partikulárneho práva cirkvi sui iuris. Trnava: Dobrá kniha, 2007, s. 467-482. ISBN 978-80-7141-588-6
 • Il confronto del ruolo del parroco secondo i canoni 279-294 del CCEO ed i canoni 489-510 del Motu proprio "Cleri sanctitati". Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Teologica Cyrillo-Methodiana. Theologica Olomucensia, Volumen 8. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007, s. 5-18. ISSN 1212-9038
 • Ekonomie v kánonech východní tradice. Studia theologica, 10, 1/2008, s. 66-77. ISSN 1212-8570
 • Quale giurisdizione ha la Chiesa cattolica sul matrimonio ortodosso? Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Theologica Olomucensia, Volumen 10. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010, s. 5-17. ISSN 1212-9038
 • Zásada subsidiarity jako základ partikulárního práva. In Hanuš, M. (ed.). Sbírka platných právních norem Apoštolského exarchátu Řeckokatolické církve v ČR. Praha: Apoštolský exarchát Řeckokatolické církve v České republice, 2011, s. 143-150. ISBN neuvedeno
 • Propuštění z duchovního stavu a sesazení na nižší stupeň svěcení podle Kodexu kánonů východních církví z r. 1990. Studia theologica, 14, 3/2012, s. 102-111. ISSN 1212-8570
 • Modifikace ustanovení Kodexu kanonického práva vlivem Kodexu kánonů východních církví. Revue církevního práva, 56, 3/2013, s. 61-74. ISSN 1211-1635
 • Il divorzio del matrimonio nelle Chiese ortodosse. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Teologica Cyrillo-Methodiana. Theologica Olomucensia, Volumen 14. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, s. 103-116. ISSN 1212-9038
 • Zdroje filosofického myšlení Karla Rahnera. Studia theologica 16, 4/2014, s. 80-94. ISSN 1212-8570
 • Srovnání manželství podle CCEO a CIC/1983. Revue církevního práva, 60, 1/2015, s. 41-52. ISSN 1211-1635
 • Soudní systém ve východních katolických církvích. In Krošlák, D. - Moravčíková M. (Eds.). Rozhodovacia činnosť súdov a náboženstvo. Bratislava: Wolters Kluwer, 2015, s. 104-114; ISBN978-80-8168-181-3
 • L'oikonomia quale fondamento per le seconde nozze nell'ortodossia: una possibilità anche per i cattolici divorziati? Apollinaris. Commentarius iuridicus Instituti Utriusque Iuris, LXXXVII, 1/2014, s. 171-204.
 • Apoštolský exarchát v České republice a jeho právní postavení. Revue církevního práva, 63, 1/2016, s. 67-84. ISSN 1211-1635
 • Pojem církve sui iuris v současném církevním právu. Studia theologica 18, 2/2016, s. 105-117. ISSN 1212-8570
 • Komentář k motu proprio De Concordia inter Codices. Revue církevního práva, 66, 1/2017, s. 27-38. ISSN 1211-1635
 • Gli impedimenti matrimoniali nelle Chiese ortodosse di tradizione bizantina secondo i manuali classici. In Ruyssen, G. - Kokkaravalayil, S. (a cura di). Il CCEO - Strumento per il futuro delle Chiese orientali cattoliche. Atti del Simposio di Roma, 22-24 febbraio 2017. Centenario del Pontificio Istituto Orientale (1917-2017). Kanonika 25. Roma: Pontificio Istituto Orientale, 2017, s. 765-778. ISBN 978-88-97789-44-4
 • Die Rechtsstellung der Apostolischen Exarchie in der Tschechischen Republik. In Ohly, Ch. - Rees, W. - Gerosa, L. (Hrsg.). Theologia Iuris Canonici. Festschrift für Ludger Müller zur Vollendung des 65. Lebensjahres. Kanonistische Studien und Texte (KST), Band 67. Berlin: Duncker & Humblot 2017, s. 701-719. ISBN 978-3-428-15339-8
 • Finanziamento delle Chiese nella Repubblica Ceca con speciale riguardo alla Chiesa greco-cattolica. Kościół i Prawo, 6 (19) 2017, č. 2, s. 229-240. ISSN 0208-7928

Granty

 • 2015: hlavní řešitel IGA_CMTF_2015_003 "25 let od promulgace CCEO"